Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

895 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1913, 01 Juni. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Konsultiert 21 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qj77s7jn1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond den vijftienden. 4:>Oe jaar - IV1' 11 Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar ABONNEMENTSPRIJS : den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der x.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Juni 1913. maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. Goedkooper voor de Genootschappen. MEER DRUPPELS? • , Wij herinneren aan al onze afdee-lingen wat wij hun gevraagd hebben nopens de vermeerdering van het ver-bruik van sterke dranken. Er is haast bij ! Geen loomheid a. u. b.; wij moeten vooruit! Drankbestrijding in onze Vlaamsche buitengemeenten. (Vervolg.) Waarom zou er 00k geene werking kunnen geschieden op de grooteren ? De Eerw. Heer Onderpastoor vindt op zijne gemeente, in zijn Jonge wacht b. v. twee, drie waarlijk goede jongens, met groote schoone herten, die ontvankelijk zijn voor aile verhevene en edele gedachten. Och! waarom daarmede niet eens begin-nen, waarom niet eens hunnen pois voelen om te weten welke hunne gesteltenis is in drankkwestie. Hij steke hun matigheidsblaad-jes, onthondersalmanakken, andere geschrif-ten, antialcoholische vertellingen of studie-boekjes onder de hand, en zorge dat de overtuiging langzaam en zeker binnenzijpele ! Hij spreke met die jonkheden, doe hun inzien al het kwaad dat er voortspruit b. v. uit het groot aantal herbergen op de gemeente zelf, brenge hen op de hoogte van de wetten, en vrage hun of het wel volstaat ,met enkel te jammeren dat de toestand zoo is, en of er dan waarlijk wel niets zou kunnen gedaan zijn om al dat zuipen tegen te werken... En zôô worden ze drankbestrijders, zôô komen ze voort uit, zôô winnen ze van zelfs anderen voor hunne gedachten, zôô stoppen ze anderen antialcoholische lezing in de hand en planten 00k hunne overtuiging in anderen vast. Zoo ken ik op onze gemeente een werkmansjon-gen, die zôô met antialcoholische lezing voor te geven en bij die vrienden, dien hij lezing bezorgde over de drankkwaal te spreken, waarlijk veel goed heeft verricht ! Doch een kracht waarvan veel te verwach-ten valt of waarvan toch veel zou moet komen, 't zijn de studenten die 't huis blijven na twee, drie, vier jaren collegie Och ! hoofdmannen en grooteren in de studentenbonden, hoofdmannen der collegie-bonden vormt uwe leden, die 't huis blijven tôt groote ernstige werkers 00k op het gebied van onthouding. Leer hun inzien dat onze buitengemeenten, handen vragen, die samen met de geestelijken het goede zaad der volks-verheffing, op onzen veien vlaamschen bodem daar te lande in de vrije nature en onder Godslachende zonne moeten rondstrooien ; leer aan die jongere studenten in de studen-tenbon'len dat God den zwaren plicht op hunnen schouders heeft gelegd, de besten te worden op onze gemeenten, de eersten in congregatiën, Jonge wacht, enz. enz., merkt eens wel dat ze moeten vooruitkomen waar het geldt goed te doen. En als gij dat kunt in die koppen hameren en als ze dat oorbeeld in hun herte dragen, spreek hun van alcoholderving, maak er vurige driftige alcoholbestrijders vàn ; maak dat onze treffelijke, deftige boerenzonen leute en verzet kunnen vinden zonder te beesten in den drank, dat ze bovenaldien nog hunne matig-heidsgedachten in anderen kunnen overplan-ten.Studenten, denkt daar op want gij zijt de toekomst van Vlaanderen. En zoo met de werking van eenigen op eenigen krijgen wij een kern van 8, 10 tôt i5 misschien op iedere gemeente! Wat eene kracht! Wat een kracht voor hen zelf daar onthouding eene waarborg is tegen ontucht en zedeloosheid ; wat een kracht voor anderen, voor gansch de gemeente wilden ze propa-ganda maken ! En waarom zouden zij het niet willen, waarom zouden zij het niet kunnen, belegde men voor die acht, toen drankbestrijders eens een vergaderingje, ja, ja eene vergadering tegen den drank! Waar zouden wij dat schrijven 'op eene buitengemeente een ernstig ingericht drank-bestrijdersbond! 't Ware toch mogelijk niet waar? Als er eenige overtuigden zijn mogen ze toch alleen niet loopen ? Te Roesselare b. v. bestaat er een onthoudersbond enkel en uitsluitend voor werklieden, die bloeit beter dan gelijk welke andere! Wat fabriekwerkers kunnen, zou onze landsche bevolking dat niet kunnen, als Mr de Onderpastoor maar wil zijn best doen, of een ieverig leek, een ieverig onderwijzer! O, neen, 't en is geen droom! 't Kan werke-lijkheid worden, zoo men maar hand aan 't werk wil slaan, zoo men maar wil een kern vormen ! O Gij, Eerw. Heeren geestelijken, Heeren onderwijzers en lied en die het goed meent, « willen is kunnen » zegt een Vlaamsch spreekwoord, en wie Vlaamsch bloed in zijne aderen bruischen voelt, moet willen, want zoo Vlaanderen Vlaamsch en matig blijft, dan blijft het 00k kristen dan winnen we Ailes voor Vlaandren, en Vlaandren voor Kristus! dan zeggen we : Vlaandrens diep vernederde oorden krijgen daden maar geen woorden ! Eens ernstig aangepakt, en vooml taai doorgedrongen en met moed en beleid en met Gods hulpe moet het gaan. « Een Mandelt.elg ». Onze propagandisten zullen best het bovengaande artikel eens herlezen, om daarna het... in praktijk te zetten. Gentsche Wereldfoor. Eenige volksvrienden zijn van plan een Onthouderskoffiehuis te openen, eerst in de Wereldtentoonstelling te Gent en na deze in de stad Gent zelve. De inrichters stichten op dit oogenblik hiervoor een Samenwerkende Maatschappij met aandeelen van 100 frank of met onderdeelen van 5, 10, 25 en 5o frank op een zelfden titularis. Vele bezoekers der Tentoonstelling zullen er de voorkeur aan geven zich te verkwikken in een koffiehuis waar zij geen alkoholische dranken moeten genieten. De inrichters wenden zich met een dringend verzoek om hulp tôt aile ware vaderlanders. Het onthouderskoffiehuis in de Wereldtentoonstelling te Luik in igo5 bracht een zuivere winst op van 17,000 frank. En wat te Luik mogelijk is, is 00k mogelijk te Gent! Een groot aantal aandeelen zijn reeds geplaatst. Maar de kosten zijn belangrijk. Dat de strijders tegen den Volksvijand, de leiders der nijverheid, de menschlievende lieden hen dus spoedig ter hulp komen door het nemen van een of meerdere aandeelen in de Samenwerkende Maatschappij. De onderneming, die door personen van verschillende partijen wordt gesteund — o. a. door Mev. Carton de Wiart, door den Vader-landschen Bond tegen Alkoholisme, door de Katholieke Matigheidsgenootschappen, door het Blauwe Kruis, door den Belgischen Vrouwenbond tegen Alkoholisme, door het Vrouwenverbond tegen het misbruik van be-dwelmende dranken, door de Goede Tem-pelieren, enz... enz..., staat buiten allô politiek.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1892 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume