Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

623574 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1913, 01 März. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Konsultiert 27 Januar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3t9d50gg50/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlis rond den vijftienden. , 20e jaar. - Nr S- Maart 1913. 1 Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, ig, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Weg met den druppel ! We kunnen er niet over; we moeten er nog 'ne keer van spreken. Dat is nu meer dan twintig jaar dat we bijna niets anders hebben gedaan dan gepredikt en gesproken en geschreven geheel het land door tegen het gebruik van den jenever. Wij hebben honderden menschen kunnen bekeeren; wij hadden een wet bekomen, waardoor het moei-lijker was om jenever te verkrijgen : en zie die nieuwe wet die we daar op onze mage gestuikt werden door den heer Minister Levie die, in der waarheid, niet schijnt veel te weten van die zake, heeft ons veel nadeel gedaan. Die toelating van jenever te verkoopen overal en door iedereen is alzoo een zekere officieele goedkeuring van het verbruik van jenever. Is dat toch mogelijk ! Het moet veranderen, het moet veranderen! Laat ons luide en hooge spreken, onze wen-schen bekend maken aan den Heer Minister en we hopen wel dat hij zal luisteren, naar oçs! Wat we eerst en meest vragen 't is dat de taks verhoogd worde. We hebben het reeds gezeid, we herhalen het en zoo lang we geen gelijk krijgen zullen we het herhalen : 10 centiemen per liter, 't is bespottelijk ! Vijftig centiemen per liter : ziedaar wat we willen. Dat is een groote middel om het alcoolverbruik moeilijker te maken : dat de stoffe, de grondstoffe duurder kost. 't Zullen er allichte vele hunnè ooren intrekken. Aan de bestuursleden onzer afdee-lingen : Hebt ge reeds propaganda gemaakt in dien zin onder het volk? Hebt ge de gedachten van de menschen in dien zin reeds voorbe-reid? Het is noodig; West-Vlaanderen moet het voorbeeld geven van een grootsche volks-beweging tegen de jeneverplaag ! Het is niet om schoone vergaderingen te geven ; zelfs niet om prachtige, diepdoor-dachte, leerrijke voordrachten te laten hooren dat we bonden moeten vormen ; het is om de beweging te sleunen als 't nood doet en vooral om te handelen, werkdadig en doordragend. Wanneer de wet gestemd was, zijn de brouwers te zamen gekomen om hunne belan-gen te bespreken en zij hebben er de volks-vertegenwoordigers bijgeroepen; kunnen wij ook niets doen in dezen zin? Of gaan we dien kaakslag, die ons gegeven werd, zonder spreken verdragen? Dat hij ons zelf gegeven ware : ja wel ; maar het zijn onze gedachten, ons streven, het is het heil van een geheel volk en we moeten op de bresse springen en onze gedachten doorvoeren. Nu is het uur van den strijd gekomen! Handelt, lijk het een ch ùsten man met over-tuiging betaamt. A. D. G. De strijd tegen den Carnaval. Hoe meer tegen Carnaval opgekomen wordt, hoe min gelegenheid tôt drank- en slemp-partijen. Er bestaat voorzeker geene omstan-digheid waarop meer verdaan en verbuischt wordt in drank dan op de Carnavaldagen. Het scbijnt qogthnns da1". vp]p menschen spijts ailes regelmatig ééns of meer te jaar hunnen duivel w-illen en moeten ontbinden. Kunnen wij niet werken om de Carnavaldagen heel en al af te schaffen, we kunnen en moeten medewerken met dezen die ze willen ten minste beperken. Want dat is reeds een goê werk : ze beperken is de gelegenheid tôt drankpartijen verminderen. We zien dan ook met vreugde dat alhier en aldaar in dezen zin wordt gewerkt. Over eenige weken werd nog TE YPER op voorstel van den heer Vander Ghote, ingenieur, en lid van den algemeenen raad van den West-Vlaamschen Onlhoudersbond, een voorstel in dezen zin door den gemeente-raad van die stad aangenomen. Tôt nu toe was het maskeren op vijf dagen toegelaten, waarvan twee onder den vasten. Die twee laatste dagen zijn afgeschaft, en volgens artikel i : « De vermommingen en verklee-« dingen worden maar toegelaten den Zondag, « maandag en dinsdag die Aschwoensdag voor-« afgaan, telken maie van acht ure 's avonds « tôt middernacht ». Dat is goed en deugdelijk werk! Kan dat elders ook niet ingebracht worden : geen Carnavaldagen onder den vasten. We mogen niet dulden dat de tijd die voor boetvaardigheid voorbeschikt is, deels door allerljande openbare sletnperijen worde ont-heiligd. En dat zal medeen aan onze Beweging veel deug'l doen en een grooten steun geven ! A. D. EEN NIEUW GEVAAR. Wij hebben altijd gezeid dat het alcoolkapi-taal er steeds op uit was om nieuwe middels aan te wenden om het volk bijeen te trommelen en te doen geld verteeren. Wie had er gedacht wanneer de kinéma uitgfevonden werd, dat die nieuwe uitvinding z66 ras een nieuw lokaas voor sommige groote herbergiers zou zijn. En inderdaad in al de steden, overal, zien we kinémas tôt stand komen, 't zij een kinémazaal alleen, 't zij een kinémazaal die tezelfdertijde voor herbergzaaldient. Vele menschen verteeren alzoo meer nog danvroegeren velen ook drinken meer : door hetgeen ze zien worden ze aange-spoord om langer en langer te blijven zitten en zondér dat zij het willen en weten gieten ze de eene pinte na de andere door het keelgat. We gaan maar zwijgen van hetgeen voorgesteld wordt, zoowel in herbergkinémas als in andere. Om wille van de concurrentie, om volk aan te trekken, trachten de « uitbaters » van zulke inrichtingen de films zoo aantrekkelijk (?) mogelijk te maken : die aantrekkelijkheid echter is dikwijls van een heel bizonder slach ! We roepen er dus de aandacht op van al de drankbestrijders : Let op dit nieuw gevaar, die nieuwe oorzaak van herbergbezoek, verteer en zedeloosheid! Bewaakt de kinéma-inrichtingen. Een der beste middels is van een taks te doen stemmen door den gemeenteraad: ja zelfs als er nog geen kinéma bestaat. Dat zal een middel zijn om niet erdoor vergeven te worden. Hierachter geven we een model van een taks, die reeds alhier en aldaar aangenomen is. Mits eenige wijziging, die ookwel eene verstrenging kan zijn, kan dit règlement ook elders inge-voerd worden. VERORDENING-TAKS op ue vaste inxiciiw_u.gyj_L. Art. i. — Er zal eene taks geheven worden ten voordeele der stad ten laste der uitbaters van vaste cinema-inrichtingen. Deze taks is bepaald als volgt : «/ Voor de vertooningen gegeven de Zonda-gen en feestdagen i5 frank per dag; bj Voor de vertooningen gegeven binst de week, ter uitzondering der feestdagen, 5 frank per dag. Deze belasting wordt verdubbeld en gebracht wederhooriglijk op 3o frank en op io frank voor de inrichtingen wier zaal waar zich het publiek plaatst, erinbegrepen debalkons, tribu-nen en gaanderijen, een totale oppervlakte heeft van 35o vierk. meters. Art. 2. — De taks is niet toepasselijk op de vaste cinema-inrichtingen wier vertooningen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1892 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume