Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1806 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1910, 01 Februar. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Konsultiert 30 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qn5z60cs8x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNEMENTSPRIJS : Maandschrift tegen het clr-ankmisforiiik: AANKONDIGINGSPRIJS : l.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van i tôt 5 regels . . . i.oo frank _ „ „ „ , , Elke regel meer 20 centiemen. Goedkooper voor de Genootschappen. BRIJGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Het ,< Insigne •> of Herkenningsteeken, Nu we een aantal brieven ontvongen en die samen leggen blijkt dit het meeste getal stemmen viel ten voordeele der voorstellen die we te danken hebben aan Joe English van Brugge. De keus gesleund op gegronde redenen vinden we nergers klaarder uiteen gedaan dan in een schrijven van de EE. PP. missionarissen van bet H. Hart te Heverlee die wij denken we gerust mogen overdrukken. * * * Wij nemen de vrijheid u onze meening uiteen te zelten in zake de herkenningsteekens voor drankbestrijding. i° Wij zijn van gevoelen, dat in deze zaak een zoo groot mogelijke eenheid moet betracht worden. Een herkenningsteeken toch, is een teeken, waardoor men over al, waar men 00k komt. als drankbestrijder erkend wordt, door medestrijders en door buitenstaanders. Ver-scheidenheid van insigne lijkt ons dit doel tegen te werken. •2° Daarom willen wij een insigne dat door heel België kan aangenomen worden. De drankbestrijding toch is eene zaak waarbij geen provincialisme te pas komt, en zelfs geen Vlaamsch of Fransch België. En moge het verschil van talen een beletsel worden voor samenwerking, het is geen beletsel voor eenheid van insigne. Daarom éénheid van insigne voor heel België. Echter mocht in de praktijk blijken — en wij meenen dat zulks werkelijk het geval zal zijn, — dat ons streven naar eenheid van insigne voor heel België, de zaak op de lange baan zal schuiven, dan neme Vlaamsch België een insigne, dat eventueel later 00k door de Walen kan worden over^enomen. 3° Wij willen daarom ten minste éénheid voor Vlaamsch België. 4° Wij zijn van meening, dat men geen verschil mag dulden tusschen de insignes voor de verschillende gouwen of bonden; daardoor toch zou het doel van het insigne als herkenningsteeken verloren gaan, en werkt men het provincialisme in de hand, dat volgens ons, absoluut moet geweerd worden. Wil men echter absoluut verschil tusschen de gouwen, dan mag dat verschil niet bestaan in een verschil van kleur, 00k niet in een verschil van insigne, maar aan den achterkant, of in een nog leegzijnd vak plaatse men den naam van de gouw. 5° Wij willen geen verschil van teeken voor priesters en leeken, omdat de priesters eerst en vooral moeten werken in de bonden van hun volk, en als medeleden van die bonden, en slechts ten overvloede moeten afzonderlijk vereenigd zijn. 6° Wij willen een afzonderlijk herkennings teeken voor geheelonthouders en gewone ont-houders. Beide groepen nemen namelijk het-zelfde insigne, maar met een in 't oogloopend verschil van kleur, en met de woorden « Geheelonthouding » voor geheelonthouders, en « Onthouding » voor onthoudeis. 70 Onze voorkeur onder de in uw blad aangewezen insignes, is voor het model n° 3 van den West-Vlaamschen Drankbestrijders-bond, deels om zijn eenvoud, deels om boven-• gemelde beginselen. Volgen dan een 10 tal handteeken. * ! * Van verschillende kanten drong men op om een bijzonder « insigne » te nemen voor studenten; doch na iijpe beraadslagmg en naar 't gedacht van gezaghebbende mannen uit de studentenbeweging is het sterk af te raden de Vlaamsche en de onthoudersbeweging in een teeken te versmelten. Nu dus vooruit met n° 3 en dat het binnen kort op ieders borst prijke. In 't blad van Maart zullen we aanduidingen nopens prijs enz., opgeven. DE WIJN DOET WONDEREN. Dat gelijkt erop ! Wie schuchter en bedeesd is, wordt vrij-moediger. Wie stroef is, beweegt zich met meer gemak. Wie stil en in zich zelven gekeerd is, wordt babbelziek. Wie anders met moeite uit zijn woorden komt, wordt een redenaar van belang; in zijn eigen oogen althans en in die van zijn omgeving, die evenver gezet is als hij. Bismark drukte dat eens kernachtig uit, toen hij zeide : « Als ik mijn flesch Bordeaux, met liefst nog een halve flesch Champagne daarna, heb gedronken, dan ben ik verzekerd van mijn succès in den Rijksdag ». Zou 't inderdaad zoo zijn? « Het is, volgens mij, een ernstige dwaling », zegt een geleerde, « te meenen, dat alcohol ooit in staat zou zijn, den geest op te heffen. Hij roept slechts een schijnbare ophefïing, een verraderlijke vreugde te voorschijn, want hij tast altijd en het eerst onze edelste hersen-deelen aan, die voor het oordeel ». Deze uitspraak vindt haar bevestiging in de talrijke proeven, door den Duitschen psychiater Prof. Krâpelin en zijn leerlingen genomen omtrent den invloed van alcohol op de geestes-werkzaamheid. Wèl meer arbeidslevering som-tijds ; maar steeds van minder kwaliteit. Zelfbedrog dus; doordat het vermogen tôt oordeelen aangetast en tôt op zekere hoogtç vernietigd is. Een enkel optellen van ailes behalve denkbeeldige bezwaren ; een over 't hoofd uien van fouten ; een fier gaan op hoe-danigheden, die men niet of slechts in geringe mate bezit. «Nimmer». zegt Prof. G. von Bunge, «wordt een mensch dcor geestrijke dranken rijk aan geest. Dat zoo verbreide vooroordeel berust op zelfbedrog; het is een teeken der begin-nende hersenverlamming ; naarmate de zelf-kritiek vermindert, neemtde zelfingenomenheid toe ». Ook op lichamelijk gebied komt men tôt dergelijke waarnemingen. De grootste en ge-makkelijker beweeglijkheid is de bron van een verhoogd gevoel van kracht, die zich in daden wil omzetten. Baldadighederi en persoonsaan-randingen komen het veelvuldigst voor op de dagen en tijden, dat het meest gedronken wordt. Het overleg, de berekening der gevolgen ver-dwijnt. De soldaat wordt « dapperder », de spreker vrijmoediger, de arbeider haalt allerlei waaghalzerijenuit; omstreeks Maandag hebben de meeste ongevallen plaats en nergens meer dan bij 't brouweiijvak. Grove orîbeleefdheden worden zonder bedenken geuit, groote gehei-men zonder aarzelen verklapt. Het glas, dat den marktbezoeker gratis wordt aangeboden, komt hem vaak duur te staan door zijn on-bezonnen koop. Veel is er gezegd over den veredelenden, den bezielenden invloed van den wijn. Dichters hebben haar in gloeiende verzen bezongen, een gevolg wellicht van hetzelfde gevoel van meer-waard-zijn, waarvan we zooeven spraken. In werkelijkheidismenig verheven geest, menig dichterlijk genie door den alcohol omlaag gehaald en te gronde gegaan. De wijn doet wonderen, inderdaad. Maar niemand drinkt zich wijs. ALCOOL EN WERKSTAKING. Het Internationaal bureel tegen alcoolism van Lausanna heeft zich de moeite getroost eene statistiek op te maken van de gevolgen voortgesproten uit het alcoolverbod, uitgevaar-digd door het Zweedsche gouvernement, tij-dens de groote werkstaking van Augustus-Sep-tember verleden. Aan bedoelde werkstaking, dewelke ander-halve maand duurde, namen minstens 25o,ooo werklieden deel op eene landsbevolking van ongeveer 5 millioen zielen. N° 2. FEBRUARI 1910. 18e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1892 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume