Onze kop

683 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 23 Mai. Onze kop. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4m9183516s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Z&terdag 23 Mei 1914 4e Jaargang. Nr 143* ONZE KOP Die kop die moet er op ! Wie kan dat zien ? Wie krijgt het op ! Een beeld te laten zonder kop... ie zou, als bij dat ziet, zijn banden kunnen [bouwen ie 70u dat iB'en er dien kop weer op te douwen 't Beteekent oiets toch zonder kcp ! Die kop die moet er op ! Jk weet «en bee'd, een heerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, f?eteeld 't vsie weideland. waar Leie en Scbelde [stroomen Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog [van droomen En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Een beeld ja zonder top dat is 't ! Een volk dat hooger leven »ist ! 1 hooger lever is de scboo' in eigen taie : it volk en adel drinke uit de ei^ec gouden [schale Dat is ons kop, ons Vlaamscbe kop 1 Die kop die moet er op ! 'k Zie reeds in gouden aureool Dien kon ! Die Vlaamsche hoogeschool ! l'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op ! DE LILLB. » ' -a-awwMpi ■—il—i Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. x i : nwtT' —nnmii—mmu1 mi iiimw ■ mm» iww.w—w uni'. iinii'—ifnqBar-a—Mmeag— Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! >RIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIOINOEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! De 3 Hoofdmannen der Blauwvoeterie. Van boven Dokter Delbeke, aan zijn rechterkant de onvergetelijke advokaat De Visschere, de rechtste mensch dien wij oost gekend hebben, dan Dokter Van den Bulcke. In 't midden het Verheerlijkingsbeeld van den Guîden Sporenslag, voor hetwelke zij ook het meest hebben bijgedragen. i Voor zooveel ons woordnogvoor hebben wij uitvoerig genoeg ons de kiezing kan gelezen worden, :gedacht uiteen gezet. herinneren we nog eens aan den] En voor het overige hebben de plicht aller kath. Vlamingen on- kiesblaadjes ten overvloede ge-verdeeld voor de katholieke lijst.zorgd te stemmen. j Zoodat wij een goeden uitslag In ons voorgaande nummer-aan de vrienden wenschende, , J » mogen overgaan tôt onze wekelijk-" sche kronijk. Morgen O. Heer Hemelvsart, (want we moeten al zôô vroeg onzen voorkant schrijven) viert de Oud-Hoogstuden ten bond van West-Vlaanderen zijn 25e verja-ren.« Ons Volk ontwaakt « heeft een prachlige plaat gemaakt waa-rop bij de schilderachtigste kiekjss op Brugge, Kortrijk, JJper en Veurne, de wezens voorkomen van de drie eerste hoofdmannen Dr Delbeke, volksyertegenwoor-diger, f advocaat De Visscher en Dokter Van der Ëulcke. (5ie frieiboven die plaat in 't kkits) Dat is vergezeld van een boei end artikel van advokaat De Groeve, waarin onder veel moois dit voorkomt : dat advokaat De Visschere destijds in 't college van Rousseîare als leerliiig het « con-silium abeundi » kreeg, 't is te zeggen werd weggejaagd om zijne Vlaamsch gezindheid ! Maar te Yper trof hij als pnncipaal aan : Hugo Verriest ! Diezelfde grijze priester-dichter is 't nu die morgend als eere-voor-zitter zal ingehuldigd worden ! s Als wij dat leven en dat werk i, van die Vlaamsche Koppen over-zien, wat moeite heeft toch iedere stap naar voren moeten kosten ! r Hetzelfde ontmoet reeds van in den bundsel de VI. Kath. Kiesver-eeniging te Gent. Men heeft altijd gezegd : ge ■s? moogt Vlaamsch en volksgezind zijn zoo veel als ge wilt, maar doet dat in den schoot der Kath. Partij. ns Alzoo hebben de anti-socialisten gehandeld en ze zijn gelukt. ie Welnu als de Kath. Vlamingen ;e- dat nu doen, moet het wel zijn ! 't Voornaamste is dat ze het zelven ag wel doen. En dat zal detijd moe-e, ten leeren. KONING CHRISTIAAN X. 1 De week vôôr de kiezing in i Franknjk kwam de koning van 1 Engeland naar Parijs, en nu te : midden onze eigene kiesbedrijvig- ; heid komt de koning van Dene-marken naar Brussel. j Dat geeft geen beetje stoornis, ] integendeel, dat zegt dat de staats- ; hoofden boven dé partijtwisten < staan en wij hebben daar vrede ] mee en berusting. < Die koning van Denemarken, is een nieuwe koning, 't is daarom ; dat hij zijne omreis doet en hij 1 doet ons de eere aan de derde in ] zijne liefde te staan. Eerst was 't Lônden, dan Parijs, nu Brussel. j Hij heet Christiaan, de Denen ] waren altijd tel kristelijk, alhoewel i nu Protestant. De vader van i onzen zaligen grave Karel den j Goede, Knut, kwam van Dene- j marken, en de zoon van onzen bezoeker nu Koning Christiaan X, i heet ook Canut, of Knut. 's Ko- KONINGIN ALEXANDRINA. nings broeder, Haakon, werd koning van Noorwegen, toen in 1905 dit land van zijn zusterland, Zweden afscheidde. Denemarken is maar een beetje grooter van uitgetrektheid dan België ; dat ligt daar in de Noord-zee, een eindje voorbij Nederland, een opperste tipke van Duitsch-land zou men zeggen, een schier-eiland, met wat eilanjes errond. Belgie heeft 7 millioen 400 dui-zend inwoners. Denemarken maar twee millioen 400 duizend, dus maar omtrent het derde. Dus zijn er veel meer Vlamingen dan Denen, • maar de Denen hebben hunne eigene hoogeschool in eigen taal. Nie* eene, maar 89 hôogescholen, volkshoogescholen, gelijk het moet zijn. Ook is er geen een verstandelijk mensch in Denemarken ongeletterd, en 't zijn die scholen in eigen taal die het Deensche volk gebracht hebben [47] MIN BODSUSN «m CHUTEL DOOR WIJLEN KAPELAAN VAN HAECKE. ZBSTIENDE HOOFDSTUK. Hoe de gedachtenis der heilige Gode- iieve in zegening aangroeide- Supra modum mirabilis bonorum memoria digna. (II Mach. VII, 20). Uitnemende wonderlijk is jij en waardig in het geheugen te blijvtn van al wie goed is. De wonderen die op het graf en bij hetPutje van Godelieve onophou-delijk gebeurden, verwekten het aan-groeiend betrouwen en de laide dank-zegging der men&chen. De aigemeene volksspraak sriep de heiligheid ait van de lieve dienares des Heeren, en uitte den wensch d»t de Kerk, diewettige en onfaalbare overheid in geestlijke za-ken, de heiligheid van Godelieve zon verklaren, en aidas haren eeidienst goedkearen es aanmoedigen, Zolks geschiedde veertien jaar ns de zalige dood van Godelieve. In die tyden va» eenvoudig en op-«echt geloof was ieder kerkvoogd in zijn bisdom, ieder metropolitaan in de bisdommen die zijn gezag onderhoorig waren, de rechtstreeksche en bevoeg de overheid om uitspraak te doen over de heiligverklaring der afgestorvene geloovigen, wier uitstekende deagden de aigemeene stichtiag verwekt had-den, of op wieraa»roepmg dealmogen-de hand des Heeren bovennataarlijke wonderen aitwerkte. Tôt op het uitgaan der twaalfde eeuw bestond de heiligverklaring of Canonisatio Sacctorum hierin dat de bisschop de stertlijke overblijfsels van zalken of zalken geloovige plechtig uit het gràf verhief je 1 e v a t i o), dezel-ve in eene sierlijke en soms draagbare rijve nederlegde en alzoo aan de open-bare vereering voorstelde. Latei kwam de ketterij op, en met eens de godloosheid. Toen werden de godza-lige kerkgebruiken gehoond en gelas-terd, en de wondere, ja, bovennatuur lijke daden der Heiligen in twijfel ge-trokken en gelooehend, Om allen «schijn van lichtgeloovig heid te vermijden, om hare vijanden et lasteraars geene stof van opspraak 0 beknibbeling te lâten, en des te meei . eerbied te verwekken voor hare be slissingen en maatregels, behield d< H Kerk uitsloitlijk voor haar Opper hoofd alee», het recht om plechttgi uitspraak te doen in zaken van heilig tverklaring. Te midden de twaalfd< . eenw biacht Alexander III dien wijzei maatregel in, welken hij ook de eersti ait, door de heiligverklaring van Sint Thomas van Cantelberg in 1173, ei van Sint-Bernardus in 1174. De Cano nisatie van Sint Walter, abt van Pantoise, door den aartsbisschop van Ro-anen uitgesproken, levert van den vroegeren maatregel het laatste voor-beeld op. Wat aangaat de heiligverklaring der roemwaarde Beschermheilige van Ghistel, Sinte Godelieve. zij geschiedde in 1084, en natuurlijk, volgens de toen nog bestaande gebruiken van dien tîjd. Radbod, bisschop van Doornik, had gelegenheid genoeg gehad om de ait-stekende begaafdheden te kennen dezer edele vrouw, wier deugden de zegen en de stichtiag waren van zijn bisdom. Uit duizenden monden wist hij hoe bovennatuarlijk de wonderen waren die op hare grafstede ge benrden, Ten andere, de opene en bij na daaglijksche belijdenissen van Ber* tolf brachten vele oabekende bijzon-derheden aan des dag die eenen wonderen glans aan de heldaftige deugd van Godelieve leenden ; en ongetw^-feld hadden dî prelaat en de klooster-lingen van den groenberg die verklanng aan den bisschop mede-gedeeld. Dus was Radbod onderrfcht en niets wederhield hem het algemeen verlangen des volks te voldoen en Godelieve heilig te verklaren. Dus ging hij naar Ghistel, nam de laatste en nauwkeutigste inlichtingen wegens het leven, ûe dood en de mira-kelen van Godelieve ter plaats zelve, bij dszea die haar gekend hadden, - haren wandel v-».e bij beschouwd 01 s getuige geweest van de wondere daad- - zaken welke op hare grafstede haddei plaats gehad. Ailes onderzocht en waar bevonden hebbend, begaf zich Radbod in de kerk van Ghistel, deed het lichaam van Godelieve ontgraven en verhief het. Zulks geschiedde den 30Juli 1084. Bij deze openbare verheffing verklaarde de kerkvoogd, Godelieve heilig en liet toe dat zij voortaan openlijk zou aanroepen worden als de vriendin d?s Heeren en de bescherm-ster der measchen bij Qod Hare zalige overblijfsels, uit het graf verheven, werden nedergelegd in eene honten rijve, met goud en zilver versierd, Ben pergament waarop de omstandigheden der plechtigheid aangeteekend ston-den werd bij het heilig lichaam gelegd. Toen sloot men de rijve en Radbod zegelde dezelve met zijnen bisschop-lijken ring. Benevens de omstandigheden van dag en daat leverde dat eerste getuig-schrift nog de namen op van deze die bij de plechtigheid tegenwoordig waren geweest. Zoo wordt er melding gemaakt van de gravin Gaertruid, ge-malin van Robrecht den Vries, graaf van Vlaandren, met haar staatsge-volg ; Eagelbrecht, abt van Sint Wi-noc ; Walter, aartsdiaken van Doornik ; Wido, schatmeester en kanseliei van Noyon ; Robrecht, proost van Bnigge ; Theobald, deken ; Albïecht, priester ; Drogo, diaken ; Landric, on deidiaken ; Desiderius, notaris var Gistel, die het stuk schreef ; en meei : andere, zoo geestltyken als wereldlij' ken. 1 Van dat jaar 1084 telt eigenlijk d< uitbreiding van den eerdienst der H. Godelieve, die tôt op heden voort-bloeit heel Vlaanderen door. Aidas wettiglijk verheven bleef het lichaam der Heilige rusten in zijne eerste rijve tôt in 1380 Immers aldan vervaardigden de milde godvrncht der Ghistelnaars, twee nieuwe en kost-lijker rijven om er de Overblijfsels hunner Beschermheilige in te bewa-ren la de grootste, werden aile de ge-beeoderen besloten uitgenomen het Hoofd dat afzonderlijk geplaats werd in eene mindere rijve van louter zilver die het borstbeeld der Heilige ver-beeldde. Die eerste verplaatsing, over-voering, of zoo men pleegt te zeggen t r a n s 1 a t i o, geschiedde met veel plechtigheid door de bediening van Jan Vromond, kaplaan van Ghistel en c u r a t u s van Westkerke daartoe aangesteld door zijne Overheid Bij die plechtigheid waren tegenwoordig Nik-laas Ketrpe en Lambrecht Meessoone, beide c u r a t i van Ghistel, Niklaas Marteel en Gillis Dardebosd, kaplaans van Ghictelkerk, en Jan Fleuriconrt, die een nieuw bewijsstuk schreef dat men benevens de gebeenderen in den grooten fierter sloot. Immers het stuk van 1084 was bijna vergaan van kla-ren oulerdom, en daarom schreef het Pleuricourt nauwkearig uit op dezen nieuwen brief. Die eigenste rijve was het die op 1 zoo wondere wijs in den brand van • 1488 ongehinderd bleef en later de ■ schendende dievenhanden ontging, Doch te midden de zestiende eeuw i 1 werd zij andermaal door dieven aange-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze kop gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maldegem von 1910 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume