Onze kop

2566 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 31 Januar. Onze kop. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h12v40kz6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

A / Zaterdag 31 Januari 1914 —1 4e Jaargang. Nr 127. ONZE KOP Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen IPRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIGINGEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever En DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM " Die kop die moet er op ! Wie kan dat zien ? Wie kriigt het op ! Een beeld te laten zonder kop... Wie zou, als hij dat ziet, zijn handen kunnen [houwen Wie zou dat latea er dien kop weer op te douwen 't Beteekent niets toch zonder kop I Die kop die moet er op ! Ik weet een beeld, een heerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, geteeld In 't veie weideland, waar Lei en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo yol ook nog [van droomen, ■ En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op I Een beeld ja zonder kop dat is 't 1 Een volk dat hooger leven mist I En hooger leven is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de eigen gouden" [schale ~ Dat is ons kop, ons Vlaamsche kop ! Die kop die moet er op I !•] "" t Zie reeds in gouden aureool Dien kop ! Die Vlaamsche hoogeschool ! ;r En 'k zie dat opschrift tôt de lagere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege > [b achten Studenten up ! Die kop ! * Die kop die moet er op ! DE LILLE Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! Albanie is het nieuwe landje dat uit de samenwerking van de kristene landen geboren werd na laatsten den oorlog tegen den Turk. Men ziet het op het kaartje hier-boven als liggende na Monténégro het dichlstbij onzent. Ook is zijn naam Alba, Albanie zuiver latijn, maar toch wonen er 75 Turken tegen maar a 5 kriste-nen die dan nog verdeeld zijn in katholieken en schismatieken. Dat legt ineens de moeilijkheid uit om aldaar een kristen vorst op den troon te zetten. En toch was er een jong edel-man daartoe bereid. De prins von Wied ! Die naam is voor de Nederlan-ders niet zoo onbekend. Er is immers nog spraak geweest dat hij zou trouwen met koningin Wilhel-minaHet is overig ens, juist een per-soon als de huidige, gelukkige prins Hendrik der Nederlanden. Nu, 't kan wel gebeuren dat men den prins von Wied gerust bi] vrouw en kindje laat." De Albaneesche muzelmannen hebben trouwens den wensch uit-gedrukt een van hun geloof op den troon te zien, en het schijnt dat de mogendheden die den prins van Wied hebben aangeduid nu inzien dat ze dat beter niet zouden gedaan hebben 't Is vooral het « drievoudig » verbond, dat alzoo spreekt. (Duitschland, Oostenrijk en Italie.) Maar de drie andere (van de « Drievoudige Verstandhouding ») dat zijn Frankrijk, Éngeland en Rusland zeggen : neen, wij kozen von Wied en anders niemand niet ! 't En is echter met die mogendheden niet dat von Wied zal moe-ten huishouden, maar met de Albaneezen. 't Is bijna gelijk een trouwer : hij moet zien dat hij eerst en vooral in de liefde kome van deze met wie hij trouwen gaat, eu in von Wieds plaats zou ik mij ook zoo gauw niet wagen. Hij wil vooral niet gaan, zegt hij, vôôr dat er geld is ! En de leening wil maar niet vloten. Hij moest reeds den 25 Januari in zijn aangenomen vaderland aangeland zijn, maar de maand is uit en hij blijft te Berlijn .. * * * Men wil echter dat Oostenrijk of Italie een wacht van soldaten zal meezenden om den prins te beschermen. Ja, dat deed Frankrijk ook voor keizer Maximiliaan, maar wan-neer eens die soldaten teruggeroe-pen worden gelijk het gebeurde in Mexiko ? JC K * Bulgarie heett, van het voorma-lig Europeesch Turkije, negen distrikten bij zijn gebied gevoegd, die te sa men eene bevolking heb-Den van 709.648 inwoners In die gewesten zijn veel meer vrouwen als mannen, wat zeer natuurlijk is, doordien er zoo veel duizenden jonge mannen in de laatste oorlogen gesneuveld ûjn. Bulgarie heeft eventwel, Mj de verdeeling van den buit, aan Ru-menië twee distrikten moeten af-staan, te weten Silistrië en Dro- britsj, met 3o5.ooo inwoners. * K * Verder is de wereld nog al rustig. In Nederland is de eerstesocia-listische burgemeester aangesteld en wel in het stadje Zaandam. Andere zullen volgen. België heeft dat nog niet, maar wel schepenen, die immers door de raadsleden gekozen worden. * * * De stemming in de Kamer heeft de Flaminganten erg ont-steld.Inderdaad, wat willen de Vlamingen ? Wij stem men toe dat de kinderen op tienjarigen ouder-dom, dan wanneer zij reeds in de moedertaal wat lezen, schrijven en rekenen kunnen, beginnen Fransch te leeren. En wanneer die kinderen voort overgaan tôt middelbaar onderwijs, dan willen wij dat dit zoo ingericht zij dat zij goed Fransch kunnen leeren lezen, schrijven en spreken. Alzoo doen wij meer voor een vreemde taal dan ergens gedaan wordt. Doch dat is voor onze Walen en Franschgezinden niet genoeg : het Fransch moet in onze Vlaamsche kinderen inge-stompt van eer zij kunnen lezen of schrijven in hun moedertaal. Dàt is de overdrijving, dat is de moedwil der Vlaamschhaters te-genover de wijze bezadigdheid der Fiaminganten. Ongelukkiglijk heeft de Regee-ring, bij monde van Minister Poullet, die overdrijvingen ge-steund. Op veel behendiger wijze dan XXe Siècle heeft hi] de ver-fransching onder zij ne bescher-ming genomen. * Nu dat het schoolgaan tôt 14 jaar moet duren, mocht het inderdaad door eene wet bepaald worden dat de kinderen eerst en vooral hunne moedertaal in den grond moe'en kennen. Het gevaar voor het Vlaamsch in de lager scholen is wel niet zoo groot, maar aan den tegenstand in zulke eenvoudige zaak is ongelukkiglijk te zien welke de tegenstand zal zijn als eens de groote zaak der Vlaamsche Hoogeschool zal ten berde komen. .u * K * Het Kath. VI. Secretariaat zendt een schrijver rond : Het Vlaamsch op de Pijnbank. 't Is de waarheid. Lees ook onzen brief uit Thielt. 1 TER GELEGENHBID DER NIEUWE UITOAVE VAN JULES VERNE'S WERKEN, DOOR DEN NEDERLANDSCHEN BOEKHANDEL SMEDINO ANTWERPEN Jules Vernes gedenktee-ken te Amiens ; het trekt op dat van Conscience te Blan kenberghe. Onder veel oog-punten komen ook beiâe schrijvers, hoezeer verschil-lig ook overeen, vooral hier-in dit ze bsidenzoozeer ge-liefd waren bij het volk. Wij mogen zeggen dat de geheeli wereld Jules Verne gelezen heeft. En hoe kan het anders ? Lees de «Reis om de We r e 1 d » oogenblikkelijk ziet ee vooi u dien Philias Fogg die in 80 daget trots ailes zijn weddingschap wint Die met zijn knecht onder de allerkod digste voorvallen landen en zeeën woestijnen doortrekt, onderweg eene vrouw van den brandstapel redt die hem volgt en later zijn vrouw wordt «Michel Strogoff». Elkeet kent den koerier van den Czaar die ns ontzettende ontberingen zijn opdrachl vervult om door het vijandelijk legei belangrijke stukken naar Moskou te brengen. « V ij f weken in een lucht-b ail on », een tocht dwars dooi Afrika door Dr Perguson, een echl waagstuk in dien tijd, een reis vol afwisseling van leed en vreugde. Scherts en ernst wisselen de lectuut af van het begin tôt het einde. ; « De kinderen van kapi-tein Qrant », een der schoonste boeken die ooit geschreven zijn. Wie las niet « 20.000 mijleo ' onder Zee ». 1 «Het zwarte gond », een • boek vol wetenschap en ernst waarin de menschelijke ziel zoo innig wordt > aangedaan door de aangrijpende ta : fereelen van den ouden kluizenaar in 1 zijne onderaardsche mijnen. Niemand heelt ooit iets tegen Jules 1 Verne ingebracht. Jong en oud lezen hem. De jeugd ; wordt er door ontwikkeld en de lust tôt meerdere kennia en het verlangen 1 om meer te zien, de durf om iets aan te pakken, dat allés wordt in het jeug dig hart opgewekt en later denkt men met liefde aan dien schrijver die ons zoo wist te boeien en men schaamt zich niet te verklaren : « Die boeken ga ik toch ook nog eens lezen.» Een treurige da g voor het Vlaamsche Volk. Verleden Vrijdag is een treurige dag geweest voor het Vlaamsche volk. De Kamer heeft toen, bij vluch-tig opstaan en zitten, eene stemming uitgebracht, waarvan velen wellicht op het oogenblik zelf het noodlottige niet geheel hebben ingezien. Men heeft eenen tekst gestemd die aan al de taalmisbruiken, welke in het lager onderwijs ten schade van geest en lichaam van ons Vlaamsche volk sedert ettelijke jaren voortwoekeren, eene wettelijke bekrachtigTng geeft en, in kwade handen, elken nieuwen aanslag tegen onze geestelijke ge-zondwording beveiligen kan. Men had Donderdag in de wet geschreven dat de moedertaal van het kind de voertaal moet zijn van het lager onderricht. Een waarheid als een koe ! Maar Vrijdag heeft men het goed gevonden, dezen gouden regel der opvoedkunde aile kracht te ontnemen, in die plaatsen waar hij juist met wettelijke macht moet worden gehandhaafd. « Gedeeltelijke afwijkingen », — van het beginsel moedertaal, voertaal — kunnen worden toegestaan name-lijk te Brussel en in de voorsteden van Brussel, alsmede in de twee-talige gemeenten I Zoo iuidt de aangenomen bepaling. Gedeeltelijke afwijkingen ! Wat kan niet ailes gedeeltelijke afwijkingen worden genoemd ? Wanneer, zooals het te Brussel gebeurt, zelf in die scholen waar het Vlaamsch nog het gunstigste wordt behandeld, de moedertaal van het Vlaamsche kind aïs voertaal wordt gebruikt in de allerlaagste klas om onmiddellijk, bij aile vakken de plaats te moeten rui-men voor het Fransch, dan is dat ongetwijfeld in den geest van de hoogere besturen slechts « eene gedeeltelijke afwijking. » Qedeeltelijke afwijking ook, wanneer stelselmatig langs de taalgrens de Vlaamsche kinderen worden verfranscht en ver-knoeid, wanneer zooals te Leuven, te Yper, te Oent, te Vilvoorde en elders een aanzienlijk gedeelte der klassen en vakken bij middel van de Fran- SINTE GODELIEVE VAN GHISTEL DOOR WIJLEN KAPELAAN VAN HAECKE. Diep aangedaan op het zlcht der gesteltenis van haar zoontje, dat door geene menschenhand meer te redden was, nam de moeder haren toevlucht tôt God door de tusschenkomst van Sinte Oodelieve. Plat ter aarde uitge-strekt voor haa zieltoogend kind, beloofde zij Qod Almachtig de graf-stede zijner lieve Heilige te gaan be-zoeken en vereeren. En ziet ! Pas had zij hare belofte uitgesproken, of het kind begon geweldig te hoesten en het spoog de naalde uit. Ontlast was het en genezen. Hare belofte getrouw, nam de dankbare moeder de gèlegen-heid waar van den eerst aaustaanden Qodelievendag, om met haar kind op bedevaart te gaan naar het putje van Godelieve en er openbaar de gunst te verklaren die zij beide bekomen had-den. De priester die dezen dag het sermoen deed, verkondigde die won-dere geneziag aan de geloovigen, en wees hun het kind dat er de levende getuige van stond. De naalde werd naast het beeld der H. Godelieve ge-hangen als een dankvol en bestendig teeken der bekomene weldaad. Meer dan ééae soortgelijke gene-zing, even wonderbaar in hare om- standigheden, staat er aangestipt, van menschen die bij geval of uit zorgloos-hèid eene naalde, eene speld, eene vischgraat ingezwolgen hebbend, langs daar op hun uiterste kwamen en plotseling genazen op het aanroepen van Sinte Godelieve, of op het belo-ven van hare grafstede te gaan bezoeken, of al een teugsken water drinken ait haar heilzaam Putje. Een kleermaker van Brugge was neerstig aan het werk, en daar beide zij ne handen bezig waren, zoo bield hij zijne naalde tusschen zijne twee lippen zitten. Onvoorziens moest hij niezen. God zegene u, baas ! zei de leerjongen die naast hem op het tafe-lier zat. Doch zonder acht te nemen op de groete van zijnen maat, sprong de kleermaker krampachtig van zijn verhoog, al krullen en schreeuwen van pijn. Immers al niezen had hij zijne naalde ingezwolgen, met het punt voorop ; en zoo diep lag zij ge-schoven, dat de kleermaker welhaast in onmacht viel, overmand door het lijden. Tôt zijn zelve gekomen beloofde hij aan Sinte Godelieve, wilde zij hem helpen, blootvoets hare grafstede te gaan vereeren. Terstond overviel hem een hoest, ten gevolge van wel-ken hij de naalde uitspoog, zonder verder leed of zeer. Den volgenden zondag volbracht hij zijne belofte ; natuurlijk had hij zijne naalde mede, die hij met dankbare hand naast het beeld hing der H. Godelieve. Zulks gebeurde in 1512. 't Jaar 1602, lag een kind op sterven dat ook eene naalde had ingezwolgen. Plotselings gênas het, op de enkele belofte die zijne moeder deed eene zilveren naalde te offeren aan Sinte Godelieve. De getrooste moeder ging naar Ghistel hare belofte volbrengen den 22 maart. In oogstmaand van hetzelfde jaar zag men eene vrouw van Coolkerke haar vijfjarig zoontje, meer dood dan levend naar Ghistel brengen. Niets had het kind genut sedert eene week. Oazeglijke pijnen stond het uit ; eene naalde was immers tôt in zijne maag gedaald. Terwijl de vrouw twee lich-tjes aanstak naast het beeld der H, Godelieve en haar gebed deed, vouw-de het kind beide zijne handen en riep met luider stem : U zij d4nk, Mevrouw Godelieve, gij hebt mij genezen 1 Den 6 Mei 1603, werd eene naaister, die onvoorzichtiglijk eene stopnaalde had ingezwolgen, verlost van de hevigste pijnen, op den oogenblik daar zij beloofde nuchter en te voet op bedevaart naar Sinte Godelieve van Ghistel te gaan. Omtrent in dezelfde omstandigheden gênas een kind van Oudenburg, den 23 april 1604. Het lag op sterven toen zijne bedrukte moeder aan Sinte Godelieve beloofde haar met eene zilveren naalde te vereeren. De ver-stikkende naalde kwam uit de keel van het kind dat eenstijds ontlast en genezen was. Een inwoner van Houthem bij Veur-ne, genaamd Thomas Robaeys, ver-scheen den 3 september 1671, voor Niklaas Vandezande, pastoor van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze kop gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maldegem von 1910 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume