Onze kop

1010 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 18 April. Onze kop. Konsultiert 19 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f47gq6s30m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zaterdag 18 April 1914 4e Jaargang ftgNMun'juawmMi nm,i m wm—p.hhi'm ii ma m Nr 138, ONZE KOP Een W lekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. -ciass-^aanaïas. .. se. "<?zsm -5»«aluu*.|_mjtjlairîwgstasœsie' «»»£• ■miip ii i ■ w ri'1 vnamns Gent a an de Gentenaars !— Vlaanderen aa n de Vlamingen ! PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIOÎNOEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Die kop die rnoet er op ! Wie kan dit zien ? Wie krijgt het op ! Een beeld te laten zonder kop... Wie zou, ah hij dat ziet, zijn banden kunnen [bouwen Wie zou dat la'ea er dien kop weer op te douwen 't Beteekeat niets toch zonder kop ! Die kop die msst er op 1 Ik weet een bîe'd een beerlijk hçeld, Het beeld van gansch een volk, geleeld In 't vtie weideland, waar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog [van droomen En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op I Een beeld ja zonder Vop dat is 't ! Een volk dat booger leven *>ist ! En booger lever is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de eigen gouden [schale Dat is ons kop, ons Vlaamsche kop 1 Die kop die moet er op ! 'k Zie reeds in gouden aureool Dien ko~> ! Die Vlaamsche hoogeschool 1 En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op 1 Die kop ! Die kop die moet er op ! DELILLE. Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! Kiezing in Frankrijk, 2b April, in Belgie 24 Mei. Wij zagen met Baschen aile twee de hoofdsteden. Te Brussel was niets van een aanstaande kiezing te zjen. Te Parijs wat meer. De eige-naars verbieden hunne gevels te beplakken, maar men zet groote planken langs de voetpaden en daarop werd er geplakt in aile grootte en kleur. Is 't dat in Belgie zoo rustig toe-gaat, 't is dat iedereen wel weet dat het katholiek ministerie aan-blijft.Slechts de Vlamingen hebben nog steeds te klagen, maar zij weten ook dat het met veranderen niet verbeteren kan en ook niet met eigen ruiten breken In één punt komen de kiezingen in Frankrijk met de onze overeen: dat het niet zal veranderen. Het huidig ministerie Doumer-gue kan wel vallen door de schuld van de twee beschuldigde mini-sters Monis en Cailleaux, maar in de plaats komt dan een ministerie Briant, die de scheiding van Kerk en Staat heeft bewerkt ! Men moet dus voor de keuze in de gracht niet vallen. * * k Op die plakkaten te Parijs wordt veel gesproken van 1814 en 1914. Honderd jaar geleden immers viel Napoléon voor de eerste maal en kreeg Frankrijk weer eenen koning. Hebben de Franschen dan den moed niet meer de bedorvene republiek omver te werpen en een goede te maken ? Jamaar, wij zegden 't reeds : er is geen enkel republikein die boven de andere uitschittert. Een koning terug op den troon zetten ? Er is ook geen vooruitkomend koningsgezinde. Dan weer een Napoléon ! Ja daar is een. Prins Victor Napoledn, getrouwd met onze prinses Clémentine. En waarlijk hij heeft een mani-fest uitgegeven, in dezen zin : Frankrijk isziek. Elke partij heeft nochtans mannen van verdienste genoeg. Dat zij zich wilden ver-staan om een Napoléon aan hun hoofd te plaatsen het ware een uitkomst.... Inderdaad. Men zou 1814 (den val van Napoléon) niet beter kunnen vie-ren dan met eenen nieuwen Napoléon op de been te brengen ! Als aile voormannen daaraan meewillen, waarom zou het niet gaan dan ! In datzelfde manifest prijsî de jonge Napoléon de wet van den 3jarigen soldatendienst, eene der eerste verdeeldheden onder de partij en. Kan hij ze daarmede overeen brengen ? * * ♦ Wij zegden eens dat de Ver-eenigde Staten stonden op Mexico te loeren om de twee vechtende generaals de pit van de okkernoot af te nemen en hun de schelpen te laten. Het zal zoolang niet meer duren. De Staten hebben hun oorlogs-bodems in de Mexikaansche wate-ren gezonden, onder voorwendsel dat Mexiko de Amerikaansche vlag heeft gehoond ! En enkele maanden verder blinkt er op die vlag eene ster te meer, het aangehechte Mexiko.... » » * De strijd van Ulster tegen 1er-land sterft stilaan uit. De hevige Carson heeft de onvoorzichtigheid begaan met hulp te vragen aan de Duitsche protestanten..., Genoeg om heel Engeland op zijnen kop te krijgen. Ierland herwordt en dat zal de groote eer van koning Joris zijn... n * * Het splinternieuwe koningrijk Albanie komt ook stilaan uit den bunsel. Het zijn daar toch ook menschen en vechtén en blijven vechten is hondenwerk. * * * Een kleiner rijkje nogis Monaco en dat heeft van de weke het zilve-ren jubilee gevierd van zijnen prins Aalbrecht, een anders ook zeer verdienstelijk man. Peter Benoit's Kring, Brussel Wedstrijd Volkaliaderen, Dichtkunst De jury gelast met de beoordeeling der gedichten heeft aa de uitspraak bevoaden dat het gedicht « Drie BlijdeGezellen », ingezonden door Jan Lsfé-e (onder aaam van Marie de Rycke), weik den Eersten prij« bekwam, eene vertaling is uit het Duitsch van «Der drei Lieb chen», op toon gezet door W Speier en te verkrijgen aan 1,50 Mark bij Schott Sôhne, te Mains. De jury heeft, in overleg met het bestuur, besloten genoemd stuk in te trekken en het bedrag van dien prijs te verdeelen onder de drie ander be-krooaden.Daarom wordea de Heeren Tooa-zetters verzoebt alleen de drie overi-ge bekrooade gedichtea te bewerken. De muziekstukken mogen, ia plaats van tôt 17 April, tôt 1 Mei ingezonden worden. Het Bestuur. Geen halve kop 1 Oeen eenoog 1 I Dg DOOD ALS VRÎgND DÔÔR A. RErSSC, De klokluider, in ztjne torenkamêr, de stad hadde au mogen ia laaie heeft bezoek gehad, hetgeen hem niet komen ,hij hadde niet meer naar dea veel gebeurde, zoo hoog. Hij zat te hoorn gegrepen sluimeren in zijn diepen zetel en hij Dat was het werk van den geheim-heeft de stappen van zijn bezoeker zinnigen bezoeker geweest, van de aiet gehoord langs de trappen, Of dood ; en hij wilda zijn werk niet teh kwam hij soms langs het openstaande halve do en en nam den klokreep om venster binnen ? Het was immers geen over dood te luiden voor den kloklui- gewoon bezoeker. Hij droeg een pel- der dat de goede stad het mochte te grimsmaatel met eene kap, diep over weten komea dat haar trouwe wach-zijne oogen getrokken, over zijne 00g- ter zijn kristelijke dood gestorvea was gatea wil ik zeggen, waat oogen had en er moest voor een andere gezorgd hij niet. En toch was hij recht op den worden sluimerendea torenwachter toegetre - j — — — — — — — — — den ; hij had met zijne vingerboutjes ' Dat is het printj 2 dat zit bij het 100 eens even de oogpinkers van den sla-i en derde boek der Duimpjesuitgave pende geraakt en sedert waren zij «De Klok» door Jef Mennekens. toegebleven ; er mocht een vlieg op En de Dood komt nog steeds voort zijn aeus of op zijn banden komen, als vriend, niet alleen bij de doodlui-hij verroerde zich niet meer, hij was ders, maar bij aile levenluiders ook,bij dood al wat leefde en leven zal Zij» boek was open blijven liggen En om in onze dagbladwereld te zooals hij het laten liggen had. zyn blijven, wie haar niet rustig in zijn drinkbeker was maar half geledigd ; 1 zetel afwacht, kan haar evengoed ia ia zijn broodje was zijn laatste beete 1 eea snelbewegend rijtuig te gemoet nog zichtbaar, en de brandhoorn bing loopen, gelijk het verleden week op daar nog aan de trap gelijk hij hem Gc â Vrijdag, die Belgische senator de laatste maal gehangen had; heel heeft gedaan [42] VEBRTIENDB HOOFDSTUK. met reden bevreesd voor eene aan- der van het naaisel zonder! en aangename boodschap vereerde m a m a * « * ■ ,B„K staande verwoesting der abdie, nam a a a d bevestigt, laat hooren dat het het naaisel zonder n a a d te VTlU«ni? llnni?T. ifïïf V«n Het Na»i>ai rnader na*d zij de voorzorg aile de kostlijke voor- plaats had in dit eigeaste jaar; zelfs gaan bestellen aan Mevrouw Stanis- ■ ■ vi II ■ UrUJpiaBllK V H -a • werpen die eenigzins konden verhuisd schrijft hij aaa hetzelve de bekeeriag las Van de Velde, abdis ter Qodeiievea !■ « • «. * ■ t - i- u- wordea of e'ders verborgea, in veilig- van Bertolf toe. Doch, noch bij hem, binnen Brugge. Volgeerne werd zulke VAri GHISTEL as xxxvin 401 heid te st8llen> Eene ware schat van noch bij andere schrijvers vindt men bestelling gedaan ; maar hoe de DOOR Linnen kleederen jult gij hun m 'aken. zeldsame handschriften kundige bor- inlichtingen die ons op het spoor bren- vreugd beschreven der Zusterken» mi M cii 1/iBci iiki W tu uicpicir duursels, zilveren en gulden vaten het gen van dit wonder handwerk van Sm- van de Maagd en Mirtelares Godelie- WIOLcN RAPtLAAN VAN MAtURt. Erat autetr tunicoincosutilus heilig Misoffer ten dienste, allerhande te Godelieve, alhoewel hetzelve ter ve, op het aanschouwen van het woa- (Joh XIX 23 ) altaar sieraad, zonder te spreken van Qhistel-abdie verbleef tôt in 1577 en derbaar werk der handea van hunne Boven zijne laatste rustplaats schoof En dat kleedingstuk vas fonder naad. het n a a i s e 1 z o n d e r n a a d, dat dat de g doofswaarde geschiedenis Beschermheilige ! Al vreugdetranea men eenen zwaren zerk, met het vol- ailes verzond zij naar vriendea en ma- van Sinte Godelieve, waat wij onze in- storten stelden zij naar den choor, en gend opschrift : Na korte dagen Sverblijf ter abdie gen van hare kloosterzusters ter be- lichtingen aan ontleenea, toch twee terwijl zij allen, hartlijker dan ooit, van Sint Wiaoc. schreef Bertolf eenen waarcis, in afwachting van betere eeuwen later verscheen, gedrukt en dea danksprekendea TeD en moit- f brief naar Edith bij den welken hij tijdsomstandighedea. Nauwelijks had uitgegeven zijnde te Antwerpen, ten galmden, beefde op zijne fijne stalen Hicjacet haar sfstanddeed van ailes wat hij had. zij die voorzorgen genomen, nauwe jare 1720, pin, het haantje van hare abdie-kerk BERTULPHUS, Natuurlijk waren daar. in begrepen de lijks was zij zelve met hare zusters Wat er van weze, ten mioste weten onder de ongewone saokken en snak- Sanctissimce Godelevce quondam maritus, twee heœden, het kostlijkste dat hij naar Brugge gevlilcht of zij vernam wij dat een der twee hemden in de ken van den klokstring, die als een vir dives et nobilis, 0p aarde bezat. Toen op hare beurt, dat de abdie van Ghistel de prooi der familie Le Gillon te Brugge berusten leid-en spreekdraad de onuitspreek- patria Gistellanus Edith van het vaderlijk hais een huis moedwillige vlatnmen was geworden was. Verders staat er ons bepaaldlijk lijke vreugd verkondigde. Matria suœ utferunt, impulsu vau gebad had gemaakt, waar Godwij- met ailes wat er nog in te vinden was bekend hoe het als een familiestuk Nutteloos valt het te zeggen hoe de ad tam atrox facinus invitatvs maaK^en <jeB Heer voortaan zou Eeader twee hemden had zij toever- van stam tôt stam werd overgezet tôt herkentenis der dankbare klooster- auoddivinaeVadsvirantesratia den loven in de eeazaamheid en de trouw aan de weledele familie Le in onze dagen. De laatste rustplaats, zusters den eervollen naam harea we- variis pcemtentiis kloostertucht, zoo bleven er door hare Gilloa teBrugge ; maar bij wien had waar het ter bewaarnis verbleef, was ledele weldoenster opgeschreven exolvit. zorgen die twee wondere gedenksluk- zij hettweede besteld ? Waar en bij bij Mevrouw Jules de Bie de West- heeft, niet aleea in haar genegenste ' ken, het weik van Siate Godelieves wiea had zij voor de verschillige an- voorde Pecsteen, schoondochter van geheugea maar op den gedenkboek _ -ut 1, v, t ir haadea, berusten. Ongetwijfeld wer- dere voorwerpeneene veilige en voor- wijlen Jonkher Lodewijk de Bie de der abdie, om haar en hare naastbe- Hetgeen in t viaamsch beteekent : <jen zij er weigerlijk bewaard, eerst loopige schuilplaats gevoaden ? Dank Westvoorde Le Gillon, woonachtig in staanden een daaglijks aandeel te ge- Hier rust door Edith ea opvolgealijk door de aan de schuwe tijdsomstandigheden J de Langestraat binaen Brugge. Die ven in de gebeden en verstervingen BERTOLF Abdi sea, die na Edith het klooster misschien, is zulks een onopgelost jedele vrouw, die na een stichtend en der kloosterzusters, en bijzonderlijk Echteenoot van Sinte'Godelieve bestuurden. Doch, toen eeuwen later raadsel gebleven, zoodanig dat het voorbeeldlijk leven, inmeimaand 1901, in het dtiemaal heilig Misofier. een riik pti edel man ' de onwederstaanbare stroom der Cal- spoor van die menigvuldige panden overleden is, hadzeven jaar vroeger, Alhoewel er op aarde geene rozen h t v rh ti vinisten in onze gewesten overge- teeaemaal verloren is geraakt. afstand gedaan van dien weergaloo- zonder do jra3 z^ja, nogtans waren de geooortigyan utustel. spoeld kwam, moest men zich aan aile Ten jare 1084, den 30 juli, greep de zea pand en hem ter dezer plaats we- kloosterzusters zich niet verwachtend Uooropstokingziinermoeaerzooscniint geweid verwachten, Bij vôorkeur wa- heiligverklaring plaats van s der gestuurd, daar hij afkomstig van aan eene meer dan halve teleurstelling. gruwelijk schelmstuk ren de ketters gemuit op kloosters en Sinte Godeliave la dat jaar ook be- was, en sedert 317 jaar op wandel Immers al dit naaisel zonder bedreven kerken,zij stakea dezelve in brand aa liefdff het den Almachtige door vele zoederbestendigewoooplaats Immers, na ad van bij beschouwen, bestatig- dat\Hij, met Gods genade ze gepluederd te hebben. Abdis Ka- mirakels het graf der Heiiige te ver- den 25 october 1894 ontbood Mevrouw den zij dat eene onkundige hand het- menigvuldigheeft triene de la Coste, bestuurde het Ge- heerlijken. De meermaal aangehaalde Jules de Bie eenen priester ten haren zelf deerlijk mishandeld had. Wie zou uitgeboet. meente in 1577. Uit vooruitzicht en schrijver van haar leven die het won- huize, wien zij met de vertrouwelijk het gelooven? Over een honderd jaar

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze kop gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maldegem von 1910 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume