Onze kop

592 0
01 August 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 August. Onze kop. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9f949/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Za/tardae* 1 Auerustus 1914 4e Jaargang. Nr 153. ONZE KOP Die kop die moet er op I Wie kan dat zien î Wie krijgt het op I Een beeld te laten zonder kop... Wie zou aïs bij dat ziet, zijn banden kunnen [bouwen Wie zou dat lafei er dien kop weer op te douwen 't Beieekent Diets toch zonder kcp ! Die kop die moet er op ! Ik weet een bse'd een heerlijk beeld, Het beeld van gansch een volk, geteeld In 't vtie weideland, waar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van eçn volk zoo groot, zoo vol ook nog [vandrocmen En 't staat ocharme zonder kop ! Diè kop die moet er op l Een beeld ja zonder kop dat is 't ! Een volk dat hooger leven œist ! En hooger lever is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de ei^en gouden [schale Dat is ons kop, ons Vlaamfcbe kop ! Die kop die moet er op l 'k Zie reeds in gouden aureool Dien kon ! Die Vlaamsche hoogeschool ! En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op ! de lille. Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan 4e Vlamingen i PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIGINGEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! —T-aiif—tw ALQEMEENE OORLOQ?? Er is iers aari 't geoeuren dal zonder weergade is in de geschie-dénis van Europa. Toen verleden week 't Getrou-weal aan 't uitdeelen was, ver scheen in de dagbladen een eiscb vari Oostenrijk aan Servie om ge-daan te maken met de werkin§ die ook oorzaak was van de dub-bele prinsenmoord te Serajevo. Servie moesteerherstelhng doer aan 't hoofd van zijn Staatsblad, dt kwaadstokende vereenigingen af schafFen, de schuldige officierer straffen en ailes uitzuiveren ondei leiding van Oostenrijksche onder zoeksrechters .... Zonder ant woord hierop binnen de 24 urer zou Oostenrijk zijn eigen rechi doen met de wapens. DE KONING VAN SERVIE PETER I, zat verbaantn, toen de jonge konieg Alexanderen ko-ningin Draga ver-mooid werden, Bloednacht van Belgrado (1903). Zoo kwam hij op den troon. Nu is Peter ziek en zjjn zoon vervaugt hem, maar beel het hof is reeds uit Belgrado ver-derop in 't land gevlucht. Servie antwoordt toegevend of ailes, maar wilde geen vreemdt rechters in eigen land. Vooraleei te vechten, beriep het zich op d< bemiddeling van Den Haag. . Oostenrijk betrouwde geen Ser vische onderzoekers meer en Dins dag kwam de oorlogsver k 1 a r i n g. Nu, dat Oostenrijk een kastij ding aan Servie wil toedienen niets is natuurlijker, maar moe heel Europa vechten ? Dat is 't nochtans wat erg t< vreezen is, gelijk wij reeds mee dan eens deden uitschijnen. Daar, in Servie, en de ander landjes uit het sterfhuis van dei grooten Turk ontstaan, scheidei drie groote rassen : de Slavisch (Russisch) en de Germaansch (Duitscne) en de Romaansche (van Rome). De twee eerste vooral benijden DE KROONPRINS VAN SERVIE Alexander, gebo-ren 1888, die eu koningt binât de ziekte van zijn vader. Zijne moe-der is prinses Zor ka van Monténégro. 't Is maar natuurlijk dat het kleine Monténégro nu Servie bfy-springt. il Lt malkanders voorrang. Servie is slavisch en wordt - door de groote slavische macht,die Rusland is, beschermd. Springe Rusland nu Servie bij, lt dan helpt Duitschland Oostenrijk en dan neemt Frankrijk de gele-j- legenheid te baat om zijne neder-r- laag van 1870 op den Pruis te D< wreken. I? Dan hebben wij nog Italië dat p met Duitschland en Oostenrijk is getrouwd is, en Engeland, dat ten |n minste verloofd is met Frankrijk ï\ en Rusland. ? Dat verbond dat, als er een r_ vecht, er drie vechters zijn, dus ten id minste zes, is de grootste schande van onzen tijd en zoo een strijd _ door heel Europa is zonder weergade in de geschiedenis. j 't Is wel te hopen dat het nog zoo ver niet is, want Engeland 1 dat nog altijd niet heeft willen trou-' wen, is te verstandig en te groote j koophandelaar, om zoo maar !r" domweg 20 millioenen menschen-IS" levens voor de kanonnen te stellen. r" 20 millioen soldaten ! ja 't is al niet veel min en we weten niet 11" wat er al kan bijkomen, 't kan n' meer zijn ook : et Wij noemen voor 't gemak de t Triple Alliance, de 3 getrouwden en de Triple Entente de drij ver-loofden.De landen van de drie getrouw-den hebben op oorlogsvoet : °n Duitschland 3 millioen 260 duizend soldaten 2n Oostenrijk 2 millioen 200 .duizend h e Italie 1 millioen 130 duizend tie S*men 6 millioen 590 duizend Landen van de drie verloofden. Eogeland 810 duizend Frunkiijk 2 millioen 600 duizend Rusland 4 millioen 6l0 duizeLd Samen 6 millioen 10 duizend Neem wel in acht dat de helfi van Ruslands soldaten maar zou-den meedoen, zoodat de twee partijen ongeveer even sterk zijn te lande. Servie zelf heeft ruim 200 duizend soldaten en met hem vechl reeds het kleine Monténégro mel 3o.ooo overschietende van der oorlog. België heeft op 't oogenblik op oorlogsvoet 102 duizend man. Nederland 80 duizend. Maar ook ter zee zou gevochten worden en daar is Engeland de baas, hebbende alleen zoovee] zeemacht als al de andere in Europa samen : Engeland 2 millioen 300 duizeiid ton en 20( [duizend mariners Frankrijk 759.680 duizend ton 47 » » Rusland 701 000 » » 48 » » oamen ^miïïTôëirrëûôâïï » e Tegen Duitschland 889.700 » » 70.200 » » Oostenrijk 255 100 » » 19,460 » » Q Italie 557 500 » » 32 100 » » ■" Samen 1 millioen 703,000 » » 121 760 » » Zoodat op zee de drie getrouw-'• de ver onder liggen. a Voor het oogenblik (Woensda^ e avond) is er al niet veel van ge-D vechten gehoord. : ' Alleen wordt gemeld — en reed: r' voor den tweeden keer — dat d« Serviers de brug hebben doer Lr springen, die hunne hoofdstac îl Belgrado met Oostenrijkverbindt Die hoofdstad immers ligt op d< grens zelf, langs den Donau, er de brug over den stroom is gelegc ~ op de kosten van aile twee de lan den. ft Er staan daar in 't midden vai 'e de brug twee schildwachten, eer Oostenrijker en een Servies, ei j» 't zullen wel deze twee zijn di< ik eerst gevochten. of... elk naar ziji £- land gevlucht zijn. r* Verders meldt men van twei te bootjes die op den stroom doo: de Oostenrijkers zouden zijn buit gemaakt. i^ Bij andere oorlogen gaat he :n rapper\ En er loopen reeds g^ruch ik ten dat het in 't Oostenrijksch lege niet te best gaat. :n Bij de Serviers is er ook al nie :n veel geestdrift : het gelijkt er eei Ie kwaadheid, razernij, gelijk dez |d van de rat, die tegen de kat of dei r* hond moet vechten. En men weet dat deze die win altijd niet deze is die meest macb 'd heeft.. u- Of groote- broer uit Ruslam t» DE KEIZBR VAN RUSLAND ' NIKLAAS II, ge boren 1868, vei loor den oo»loj tegen Japan.Vroe ger vocht Fra^k rijk en Engelan « tegen zijn vooi zaten in den Krit En nu zouden z beste vriende ziin ! den uitgehongerden Servier gaat bijspringen is nog niet geweten. Daar wordt druk over en weer gekabeld tusschen St. Petersburg en Weenen. t Kan het aangenomen worden . dat het maar een pak slagen geldt » voor Servie, en geen aanwinst van ! Oostenrijksche gebied, de brand kan nog beperkt blijven, DE LORDMEIER VAN LONDBN Sir T. Vansitar Bo «rater, die vei leden week op feet telijk bezoek was t Brussei en zegd hoe bsvriend hij ei aile Engelschen me de Belgen zijn. Toekomende jaa is 't honderd j*a geleden dat het Efl geleden dat het En gelsche leger hier passeerde naar d ii slag van Waterloo. 0 't Legt er op aan om dat jubilee o] ; eene gevoelige wijze te vieren ?,1 li.1 1-— XjjZx, (en ook Nederland) zich gereed om bij het eerste gevaar aan de grens te staan. Dinsdag moesten al de verlol-gangers binnen en Woesdag werd het voetvolk van îgio, 1911 en 1912 binnengeroepen, alsmede de ruiters en kanonniers van 1910 en 1911. Daarmede zijn de 102 duizend man vandewelke wij hierboven ; spriken, onder de wapens, maar dat is nog de Mobilisatie niet, 't is maar het gereed maken ervan. Terzelfder tijd keerden al dere- gimenten naar hunne bezetting te-rug«De gidsen kwamen alzoo uithel kamp terug in Brussei aan, in den 1 donkeren avond van Dinsdag en 1 het hoefgekletter wekte al de men-1 schenvan Etterbeek uit hun bed. ! Dat was de oorlog ? Maar als men 1 de ruiters zoo heel op hun gemafc hunne kasern zag binnen treklren, : was men gerust en men ging weei slapen.... Koning Aalbrecht is nu naai - Oostende niet ; hij wil van nabi " op de hoogte gehouden worden. r Maandag en Dinsdag en zekei nu wel aile dagen houdt hij raac [ met minister de Broqueville, 1 Woensdag was er M. Davignor î (Buitenlandsche zaken) en M 1 Vande Vy vere (Geldwezen) bij De minister van 't Geldwezei 1 moet inderdaad instaan voor d< t groote spierkracht van den oorloj die het geld is. * Ook zaJ wel de vraag ten berdi . gekomen zijn : waar met onz schatkist gevlucht wanneer Prui of Franschman voor de poortei . van Brussei staat ? Men weet dat in 1870, Papatj " Tack, die dan onze minister vai s 't Geldwezen was, heimelijk me - de geldkas naar Antwerpen gt > vluchtwas... d Brussei had geen poorten en .. heeft er nu ook geene ! * n * * De Beurs is al van Maanda ^ gesloten, dit om geen bedrieger n toe te laten ; geld slaan mi valsche geruchten, van dewell er inderdaad rond geloopen hel ben : men schreef immers dat de minister van Duitschland in Ser- îvië vermoord was ! * * * Te Brussei worden de Fransche bladen uitgevochten en die bladen spreken alsof de oorlog met Duitschland eene besliste zaak is. Zelfs in het procès van Madam Caillaux is die oorlog van pas gekomen. Men moest zich haasten met die zaak om naar de grens te loopen en dat gaf aan den beken-den Bernstein, die door Caillaux was aangevallen, dezewoorden in den mond : Als er daar te schieten is, zal ik het niet laten doen door eene vrouw Daar zal ik zelf schieten ! De Parijsche bladen rekenen al uit dat een stuk vleesch dat nu 1 frank kost, met den oorlog zal 5 franken kosten. Van ratten eten spreken zij nog niet. Maar Duitschland, dat zijne be-volking sedert 1870 heeft weten te * .* «. { uwiuwIWU nog meer) is te fel geworden, schrijven zij en verdient gestralt te worden ! De Engelsche bladen zijn kaî- mer en verstandiger. * * » Men rekent nu ook op den draadloozen telegraaf. Op één uur tijds kan de Fransche Staf ailes van den Russsiche weten en dat langs Engeland om. Want men rekent terecht dat ; de seinen langs Duitschland over, 1 zouden vervalscht worden ! De Fransche vliegeniers hebben ' hunne diensten aangeboden. En " dat doen de Oostenrijksche en Duitsche voorzeker ook, zoodat • men een oorlog in regel zal zien 1 hoog in de lucht. de krtzer VAN OOSTENRIJK Franz Jozef, van 't jaar 30, 18 Aug. de oudste vorst vas Europa, heeft veel afgezien, maar wist toch ' zijne volkeren (waarbij Bohe-mers, Tjecken, Croaten, twaalfin een dozijn,)bijeen te houden. n Hier is de brief dien hij Dins-4 dag schreef aan zijn onderdanen : « Mija innig verlangen was de jaren die mtj tl nog overblijven, aan den vrede te wijden en g miine volkeren te behoeden voor de zware oorlogslasten en opofferingen. De voorzienig-ê heid heeft er anders over beschikt. De doenwijze van een haatdragenden tegenstrever dwingt e irij, na lange jaren vrede. den degen op te nemen om de eer van mijn Rijk te vrijwaren, ;e tôt bescherming van zijn gezag en zijne maeht, is tôt vdligheid zijner bexittingen. Met ondank n heeft Servie dat, sinris den aanvang zijner onafbankeiijkheid als staat en tôt heden steeds door mijne voorouders en mij werd gesteund, je dit verge-ten en is de baan eener openlijke n vijardschap tegen Oostenrijk-Hongarije opge-. treden. -l * Toen ik, na dertig jaren van een e- vredelievend werk, mijn suzereineteitsrechten in Bosnië Herzegowiena uitbreidde, verwekte .t deze maatregel in Servie, wiens rechten niet werden gekrenkt, een losbarsting van _ woede en hardnekkig°n haat. Mijn regeering, ingege-ven door eene groote lankmoedigheid, vroeg enkel aan S irvië zijn leger op vredesvoet te M? i verminderen. evenals de belofte voortaan de "ij, baan van den vrede en de vriecdschap te 1 betreden. Mijn regeering door denzelfden geest 1 5 van verdraagzaamheid ingegeven, beperkte zich tôt de vrijwaring der voornaamste b- ' levensvoorwaarden van het Rijk. toen Servi# il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze kop gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maldegem von 1910 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume