Onze kop

855 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 16 Mai. Onze kop. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m63b00/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zaterdag 16 Mei 1914 4e Jaargang. Nr 142, ONZE KOP Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. +^Tmt*xaxmh£nr . "iswk2e«- 1,11■ ttn^riaM.w.imajg!m: _• mu m t »n iin i1 t""wrwnirrifr'wyimttttt- im——^mmam —— Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamineran ! ■w» w— v v^/ww.** v». v -w» vv/J^a. ww*. • w -M. WbVAA » A WULâAJUlg V/JU • PRÎJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDFOINOEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM Die kop die moet er op ! Wie kan dat zien ? Wie krijgt het op ! Een beeld te laten zonder kop... Wie zou, als bij dat ziet, zijn handen kunnen [houwen W ie zou dat lafeti er dien kop weer op te douwen 't Beteekent oiets toch zonder kop ! Die kop die moet er op ! Jk weet een beeld, een heerlijk beeld, Het beeld van ganscb een volk, geteeld In 't vtie weideland, waar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog [van droomen En 't staat oebarme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Een beeld ja zonder kop dat is 't ! Een volk dat booger leven mist ! En booger leven is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de eigen gouden [schale " Dat is on s kop, ons Vlaamsche kop ! Die kop die moet er op I m 'k Zie reeds in gouden aureool Dien kor> t Die Vlaamsche hoogeschool ! T En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op 1 DELILLE. Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! Wij zijn gewoon een laatsi en ernstig woord aan de kiezei te zeggen. Nu weer, is't Zondag toekomei de, 24 Mei, kamerverkiezing e wel voor Oost-Vlaanderen, Hem gouw, Luik en Limburg. De strijd heeft geeji gelijken met dien van 2 Juni 1912. Dan was't ontbinding. Heel d kamer en heel de Senaat erb moest hernieuwd en het katholie ministerie had maar 6 stem me meerderheid in de Kamer. H< waren de groote dagen van h< kartel.dat aile tegenpartijen same deden om boven te gei aken en d uitslag was dat, in plaatsvanééne te verliezen, de katholieken klon men tôt 16 kamerzetels, winnend heel het land door, uitgenomen 1 Zinnik, meer nieuwestemmenbi Die slag hangt nogaanderibbe van de verliezers en beneen hun allen lust. Vandaar dat het nu zoo stil i: En ook, wie heeft er eigenlijk klagen ? Niemand, tenzij de Vlamingei die hunne Hoogeschool niet kri gen, maar die ze krijgen zulle eer van een katholiek minister: dan van een ander. Goede zaken hebben hunne tijd. Meent gij dat de katholiel regeering dertig jaren kon aanbli ven, had zij dat in waarheid ni» verdiend, en vooral verdien door hare zorg voor de kleinen ? Wat al volks wetten zijn er i die 3o jaren niet gekomen ! Om te beginnen met de kiezei zelf. Tôt 1884 waren er maar ee Igoed honderd duizend kiezersvo de kamer, en 't was uren ver ra de stembuste gaan. Nu zijn er een millioen, zev honderd duizend, zeven honde negen en zeventig en elkeen stei op zijn dorp of groote wijk ! _e 1 ijdens dien beruchten schoc s strijd van 1879 gingen er ma 346 duizend kinderen naar schoc 1_ nu 935 duizend, bijna drie ma " meer, en elke groote wijk he< hare school [s Wat werd er tôt 1884 geda; voor den ouden versleten wer e man ? •: Niets. k In igi3 werd er 17 millio n 848,000 francs aan de pensioentj n betaald en de nieuwe wet zal d ~t welhaast gaan verdubbelen. "n Wij haddenlangentijd de'slec! e ste wegen en de Hollanders sp< n ten met ons ; maar nu zijn wij j. baas. In 1912 werd een en-twini e millioen aan de groote wegen t e steed. In 1884 was maar vijf m j lioen. n Dat de landbouw hier de kep is geweest van de regeering me niet gezegd worden. 3, In 1884 werd nog geen 100 di :e zend francs besteed voor het vt lies van peerden en runderen. > 1. is 't een millioen 134 duizend Voor het landbouwonderwijs h< n zelfde. e Wat werd er gedaan voor 1 Zondagrust ? n Niets. Voor de bescherming van d :e arbeid ? j- Niets. ît Voor de werkonbekwaamhe d voor den tijd ! ■Niets. Niets. n Ge zoudt nu kunnen zeggei hadden 't de katholieken n rs gedaan, de anderen zouden 't £ daan hebben. n 't En is niet zeker. or Ge ziet wel hoelang de Frar ar sche werklieden naar hun per sioentje mogen wachten. En zeli sn deHollandsche en zoovele andere rd nochtans zeer vooruitstrevend nt landen ! Neen, neen, ge moet daarvoo >1- soms in een vreemd land zijn or ar te hooren wat er nu van Belgi >1, geze§d wordt. ai Waar zijn er meest ijzeren wt ;ft gen en waar is het goedkoopst rijden en zijn de beste njtuigen ? in Waar is de telefoon zoo goed koop als hier ? En eindelijk, waar is het leve zoo goedkoop als hier, zoo goed ;n koop dat de vreemdelingen in de "es zomer naar onze kuste komen or at genot en... geld te winnen ! Om tôt zulkeen bloeienden to< lt_ stand te komen, moet er zaad i 3t_ 't baksken zijn. En dat is ook ee antwoord aan dezen die meene • dat dit ailes van zijn eigen gekc )e_ men is en dat de anderen dat 00 jj. zouden kunnen doen hebben, hac den ze de gelegenheid gehad. Maar herinnert ge u niet mee P® hoe binst de vier, vijf jaren dat d 'e liberalen aan 't schotelken zater . dat *t schotelke gestadig vermir ll" derde en er eindelijk niets mee jr" was dan een te-kort ! Nu integendeel, en nietteger : • staande al die kosten, sluit de k« :t" tholieke regeering al de jaren m» een batig slot. Dat is hetgeen men heet rijde en ommezien. * 511 * « Dat richtig bestier is nog be: gebleken in de twee jaren die s< id ûert de laatste kiezing voorbij zijr Twee jaren van uiterste bedri vigheid. } - Soldatewet, schoolwet, verzekt iet ringswet. ;e- Drie zaken die schromelijk gel kosten. De eerste en voornaamste : 1- reeds een jaar in voege en gij ge-1- voelt het niet ; de andere zullen in s voege komen en gij zult het niet i, gevoelen. e De soldaten kostten ons tôt hier- toe 47 millioen. r Dat geld is gekomen van de be-n lasting op de beurswaarden, de ë automobiels, de kinemavertoo-ningen, dus van den rijkdom, den - overvloed, de vermakelijkheden e Dat mocht en dat moest belast worden. + * M n En nu raken wij eenige woor-_ den die onlangs in het orgaan der n liberalen van Eekloo tôt 't Getrou-q we gericht werden, omdat wij ge-jschreven hadden dat liberalen en .. socialisten de soldatewet nog stren-n ger zouden gemaakt hebben. n Dat is van iedereen geweten. n De katholieken hebben der oudste van zesse en alwie onmis-k bare steun is, vrijgelatea en 't is [. maar de kleine helft van al de op geroepenen die binnen moet. De ir liberalen wilden alleman soldaat. e En als ze nu ailes gedaan had-den om zooveel soldaten mogelijk t. te hebben (hetgeen sedert lang hun ;r wensch is) wilden zij de noodige belastingen niet stemmen ! Dat is hunne krijgshahigheid ! i- Als ge helpt lasten leggen moel ;t gij ze ook durven dragen. Maar die lasten waren te gena-n dig voor den kleinen man ! Er daarom zeggen wij met recht dai de liberalen wet en last zouder strenger maken, hadden ze de ge st legenheid. * * * î- Men trekt onze aandacht op no£ 1 een ander woord in dat blad, ons j- betreffende. «Dat er niets voor onze streek ge daan wordt, dat we eens persoon-lijk bij den minister geweest zijr ci om een betere statie te Maldegerr en dat er toch niets van komt. » is Dat onze streek al niet veel var de staatskas ontvangen heeft, is zeker. Maar juist in dat geval van de statie hebben wij ondervonden dat « men » te Brussel onze streek meer genegen is dan hier in de streek zelf. De minister gat geschenken, die men hier weigerde ! En dat hebben wij reeds zoo dikwijls gezeid: vermengt toch niet de groote katholieke partij met het gekibbel rond de deur. Zij is daar te verre boven ! In elke gemeente heeft men van die persoonlijkheidjes en daaraan denken de plaatselijke overheden niet genoeg : zoo dikwijls wordt, dat alsdan op de hoogere overheid gewroken, die daaraan geen schuld heeft en slechts genegen is overal goed te doen. Al het bovenstaande heeft ten overvloede bewezen dat dit de gedragslijn is geweest van de regeering waaronder wij het geluk hebben sedert dertig jaar te leven : goed doen overal en voor iedereen, en onder de mannen die daarin het voorbeeld geven zijn voorzeker op de eerste plaats onze eigene gekozenen : de heeren 't Kint de Roodenbeke en Arthuur | Verhaegen. Wij wenschen hen nog lange jaren en in goede gezondheid aan het hoofd van ons politiek leven te zien ' Eene Katholieke Vlaamsche Kiesvereealging is te Gent gesticht, met het doel in den schoot van den katholieken I kring, mannen te doen kiezen die i werkelijk Vlaaœsch zijn. Men neme wel in acht dat de Vlaamsche lijst die in de huidige kiezing opkomt, niet door deze i Vereeniging aangesteld of onder-steund wordt. 't Is anders wel vreemd genoeg l dat er zulke vereenigingen noodig [4( 51 Ml Q0DELIE7 VAN GHISTEL DOOR WIJLEN KAPELAAN VAN HAECI Doch andermaal kwamen slec tijden op ; ja, ergere dan te vor daar de frausche omwenteling D e c r e e t afkondigde het welk kloosters afschafte Geen donders kon de vreedzamekloosterzusters Qodelieven abdie meer verschrikl dan zalk ellendig nieuws. Kracht booger bevel werden de godgewi maagden, dertig in getal, nit h vrijverkozenbid en woonplaats \ dreven den 25 novei ber 1796. Vrc Angelina, de toenmalige abdis, (Me Laridon, van Wielsbeke) kon krijgsgeweld geen anderen tegenst; bieden dan hare tranen en een \ toonschrift dat zij en aile hare Zusl reeds onderteekend hadden. Zoo luidde het : f Jésus-Maria-Benedictus. O Qod 1 wat zijn nve oordee wat is uwe haidelwijs verschillig deze der menschen ! Wij genoten, de eenzaamheid van dit klooster de onuitspreeklijke zoetigheden beschonwing, dien vrede, welken de godloozen niet verleent. Wij ve ten met hartzeer deze heilige pla betuigendin uwe tegenwoordigh •] dat wij allen wenschten onze dagi Ealbier te eiedigen, volgens onze uitg sprokene beloften. Al herkent de W die beloften niet, niettemin znlien v dezelve onderhouden met eene onvt breeklijke getrouwigheid, die Gij ee beloonen zult. Alzoo verlaten wij de schuilplaats, en uw heilige wil g r schiedde ! — Gedaan te Brugge, in onze abc der H. Godelieve, des 18 novemb hte 1796. en, Naderhand bewezen de verjaag bet Qodelieven dat haar vertoonscbi de aiet aleen woorden maar wel de inni; lag gevoelens des harten uitdrukte. I ier haar klooster gedreven, vestigden ten zich te zamen in de Zilverstraat in e ens huis haar door Jonkher van Huer jde bezorgd. Daar onderhielden zij vo are zooveel hét mooglijk was haren klc er- sterregel, nooit uitgaand, ten zij om uw Sint Salvators kerk de godlijke die tria sten bij te wonen, in de kapel beke het bij de lijdende harten onder den na( and van Nood Gods. Doch welbai rer- ontbrak haar ook die troost, toen ers openbare dienstplegiigen werden c geschortst. OndertUsschen werden al de eig< dommen harer vergadering, als nat ien, goederen verkoebt, ten voordeele v bij den Staat. Gelukkiglijk volgden in den wijzen raad dien men haar \ met ; van de kloostergebouwen af te ki der pen met fransch papiergeld, b 0 gij genaamd, en dan nog onder den na rla- van Jonkher Karel de Brouckere, ats, denzelfden eigendom later aan ht eid, Vergadering overstelde, zoo dat so Zusters haar vorig klooster weder e- mochten binnen treden in 1800, et Mevrouw Angelena ontsliep in i ?ij Heer den 2juli 1819, en hare opvo ■t' ster, Mevrouw Josefa Wynckelm ns van Brugge, den 27 mei 1831. ze In 1833 ontving Mevrouw Car e- Deleghere, van Staden, de abdisi wijdinguitde handen van Prans-1 lie natus Boussen, bisschop van Brug er Zij herstelde het kloosterslot in 1 en stierf den 8 joli 1838. le Mevrouw Maria Theresia Marte ift van Deinze, ingewijd den 4 septeml çe 1838, overleed op 16 april 185S Jit Mevrouw Aloïsia, (Lucia Mahi zij van Rousselare, abdis gewijd di en biSBCliop Johannes-Baptista Mal ne den 22 oogst 1855, stierf den 5 nov< or ber 1876 0- Mevrouw Stanislas (Maria Vai in Velde) van Hamme, gewijd door 1 m- schop J. J. Faict, had de voldoen nd het Prioraat van Ghistel te stichtei tm 1898 ist De lezer zal niet vergeten hebl de hoe de vreedzame kioosterzusters >p- hare abdie Ten Putte wa weg gevlucht in 1577. Lichaam tn- afwezig, zoo bleef er nogtans b ie- genegenheid, en vurig klopte h an hart voor die eerste en onvergeetli zij gezegende verblijfplaats. Brugge, ;af is waar, had voor haar en voor h >0- opvolgster eene herbergzame n s veilige woonplaats geopend en vei am kerd. Doch hoe dikwijls, in den 1 die dezer drie honderd en dertien j; ire hadden zij niet verlangd achter de biyden dag der wedertocht naar om moederlijk huis van Ghisti Alhoewel gansch over gegeven a ien den wil des Heeren, steunden zij n lg- minder op zijne vaderlijke Voorzien: an, heid. Voor wie God bemi werkt ailes te zamen t olaeenen goedei uitval. 3 ien derdaad bekwamen zij eindelijk < (e- zoete gunst van Hem, wien het eig ge. is z à c h t j e s aan ailes te regel 334 en te schikken. Zijnen raad getrou' Klopt en men zal opt ns, d o e n voor u, waren zij lan >er jaren blijven kloppen aan de do poort van Ghistel, toen eindelijk < eu) gewenschte uitnoodiging haar ail ior kwam verblijden: Komt teru ou, K e e r t weder! Dat wij sm- nogmaals aanschouwen En naar Ghistel gingen zij weder ide Doch hoe deerlijk was nu die j )is- wenschte plaats vervallen, eerti, ing zoo aangenaam en zoo bloeiend ! 1 in Ongetwijfeld zullen de kloosterz ters aan Sinte Godelieve gedacht hi >en ben, die op hare aankomst bina uit Ghistel, de streek ook niet al te sel ren derachtig vond. lijk Inderdaad, de voetwegel die \ are aan den steenweg naar het voorma aar beluik van het verdwenen kloos jke krinkelt, was om zeggens ongangba wel Een voet diep schoot men er in I are warmzand binst de zomerdagen, en een voet diep in het zeepachtig s! ze- binst de wintermaanden. Ter pla sop waar men eertijds de bloeiende ab lar, bezocht, schoot er niets meer 1 den over dan een armtierig kerksken het slechts binnen de jaarlijksche Go il ! lie ve-dagen door de bedegangers ' an bezocht werd. iet Wat aangaat het P u t j e : eenigs-ig- zins beschut door een doorlnchtig a t pannendak. op vier bouwvallige mu-01 ren gesteund, waar in een vierkantig [n- vensterken zonder glas noch raam, en lie voorzien van een wormstekig poortje en dat weg en weder op zijne beroeste en gangen te piepen hing, — daar bij m : bepaalde zich deszelfs vertoog. i n Teinden een wijd uitgestrekt gras-ge plein, op zijn eeuwen-oud heuveltje, ve verhief zich nog, wel is waar, h e t lie kraaien-kapelleken, maar en toch zoo deerlijk, zoo verlaten zag het g ! er uit, als of het meerder en vogelen u tôt nachtlijke schuilplaats diende, dan ! tôt bidplaats aan de menschen. ! Daak zij God ! Hij veracbafte zijne re- dienaressen de noodigste middels om |ds den grond aan te koopen van de voor-malige abdie en deze gedeelteltyk te 11s laten verrijzen. îb- In 1890 sloeg men de hand aan het ien werk, en den 2 juli 1891, op den feest-îil- dag van Onze Lieve Vrouwen Bezoe-king, begaven zich naar Ghistel twaalf an kloosters zusters uit de abdie van lig Brugge, gezonden door Mevrovw ter Stanislas. ar. Onder den naam van P r i 0 r a a 1, iet verheft er zich nu een nieuw kloosters, en in middenet uwschen bouwtrant opge-iijk maakt naar de teekening van Baron ats J. B. Bethune. Daar het oud kerksken die te bouwvallig was, heeft men het af-ran gebroken, uitgenomen den toren nog-dat tans, en vervangen door eene groote-de-lre, nieuwe en sieriyke bidplaats.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze kop gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maldegem von 1910 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume