Onze kop

660 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Juli. Onze kop. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qf8jd4qt63/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zaterdag 4 Juli 1914 4e Jaargane Nr 149. ONZE KOP Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. - Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! 3RIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIGINOEN 20 es den regel, of anders, bij den uitgever DRUKKER-UITGEVER : VICTOR DELILLE, MALDEGEM - * ... _ ' \ ^ $ Die kop die moet er op ! Wie kan dît zien ? Wie krijgt het op ! Een beeld te laten zonder kop... Wie zou, als hij dat ziet, zijn handen kunnen [houwen Wie v;ou dat lalen er dien kop weer op te douwen 't Beteekent Diets toch zonder kop ! Die kop die moet er op ! Jk w<>et een beeld een heerlijk beeld, Hec beeld van gansch een voile, geteeld In 't veie weideland, waar Leie en Schelde [stroomen 't Beeld van een volk zoo groot, zoo vol ook nog [van droome» En 't staat ocharme zonder kop ! Die kop die moet er op 1 Een beeld ja zonder kop dat is 't ! Een volk dat hooger leven mist 1 En hooger leven is de school in eigen taie : Dat volk en adel drinke uit de ei^en gouden [schale Dat is ons kop, ons Vlaamsche kop ! Die kop die moet er op 1 'k kie reeds in gouden aureooi Dien koi ! Die Vlaamsche hoogeschool ! En 'k zie dat opschrift tôt de latere geslachten 's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege [brachten Studenten op ! Die kop ! Die kop die moet er op 1 DELILLE. Wij eischen de Vlaamsche Hoogeschool ! AFSCHUWELIJKE I De toekomstige keizer, gelijk hij verleden jaar te Blankeuberge langs de straat gin g, en die nu ▼ermoord is. Er is weer eene prinsenmoord gebeurd,en dan nog eene dubbele : De kroonprins van Oostenrijk werd Zondag te Sarajevo hoofd-stad van Bosnie, en met hem zijne vrouw. doodgeschoten... 't Was een achterneef van Maria-1 heresia. Die naam ten minste is u bekend. Ze is nog onze keizerin geweest. Wij Vlamingen behooren immers ook tôt den Duitschen (Dietschen) stam. Wanneer men van hier den Oosten ingaat is 't al Duitsch, tot-dat men komt drie honderd uren vari hier, in eene streek, waar het oude Grieksch en Latijn, van ten zuiden, het Slavisch (Russisch) van ten noorden, en het Turksch van ten Oosten in malkander zit-ten.Dat zijn de Balken-staten, al-waar het nu sedert bijna honderd jaren gedurig oorlog is. De Turk moet eruit ; dat staat vast, maar wie zijn plaats in- PRINSENMOORD. Zijne gemalin, gelijk de andere badgasten de winkels bezoekende Eei> garçon te Biavkenbe-ge kreeg van haar een gouden speld met de letters S. v. H. (Sofie von Hohenberg ) neemt, dat moet bevochten wor-den.Op die plaats nu waar het Duitsch eindigt ten oosten van het Duitsche Oostenrijk, ligt Bosnie-Herzegovina, een magere landstreek, zoo groot als Belgie, maar tellende slechts een goed millioen inwoners. Die landstreek was reeds lang « bezet » met Oostennjksch krijgs-volk, maar nu zes jaar geleden, werd zij heel en al Oostennjksch gebied. Dat wekte natuurlijk groot mis-noegdheid bij de Serviers, want het iste meerendeeleServischland, en Servie had aldaar een uitweg noodig naar de zee, van dewelke het gansch afgesloten ligt, maar Servie mocht niet te sterk worden enalzoo werd Oostenrijk gerust gelaten met zijnen buit. n * * Wanneer nu dezen zomer de groote legeroefeningen in het veroverde land plaats hadden, werden ze geleid door den aarts-hertog Frans-Ferdnand, Oosten-rijks toekomenden keizer, en men zei hem voorzichtig te zijn, want dat er voorzeker sluipmoorde-naars naar zijn leven stonden. Frans Ferdnand is troonopvol-ger geworden, na de geheimzinni-ge dood van aartshertog Rudolf, nu 28 jaar geleden, zoon van den keizer die maar eenen zoon had. Frans Ferdnand moet nonkel zeggen tegen den keizer, gelijk op den lamilieboom hieronder klaar te zien is. Nu is de nieuwe troonopvolger Karel Frans Jozef (geboren 1887) die van boven staat, een achterneef van den keizer, en wonder is 't hoe deze familieboom vanonder begint met eenen Karel Frans Jozef en vanboven eindigt met eenen eenderen naam. * ik * Frans Fernand was dus (gelijk men op den stamboom ziet) de zoon van Karel Lodewijk.broeder van den levenden keizer Frans Jozef (die ook geen keizerszoon was, zijn vader die de broeder was van den desiijdigen keizer, hebbende voor hem zijne plaats afgestaan ) * k * De moord op den oogeluk-kigen Frans Fernand wordt ge- De straat waar de aanslag gebeurde Men ziet er op den Maldeghem*;er die ors datzichtje mededeelde. Loemd een groot verlies voor Oostenrijk. Hij was nu 5o jaar geworden 1 en aile kenners zijn het eens om { te zeggen dat het een waardige opvolger was van den ouden mo- 1 nark die drie rijken te besturen s had, Oostenrijk, Hongarie en 1 Bohemen met zooveel andere ^ kleinere volkeren nog. Valt na de dood van den keizer \ die nu 84 jaar geworden is, dit \ groote rijk in lichtzinnige handen, \ het kan oorlog zijn voor een 1 nieuwe reeks van jaren. 1 Verbrokkeld worden zal dit al te-grooterijk ailes zins, maar men r wil dat de betreurde Frans-Çer- g nand reeds een heel plan had ge- c reed gemaakt om dat op vredelie- 1 vende wijze te doen. Hij zou j keizer zijn, maar aan elke van r zijne volkeren en volkjes een eigen bestier geven, j Kloek soldaat, was hij de man c om aldus vrede albinnen en eer- g bied al buiten af te dwingen. <■ Goede huisvader had hij boven- « dien de zedelijke kracht, die liefde ^ en gezag kan wekken. 1 Hierin vooral in zijn huiselijk leven, had hij getoond wat er van hem voor het volk te verwachtten was. In 1889, gansch op 't onver-wachts van aartshertog, kroonprins geworden en 25 jaren zijn zou hij het in zijn kop gestoken hebben den grooten Jan uit te hangen. Maar neen, dat veranderde niet zijn goê-jongens leven, zelfs heeft men hem dat kwalijk aangerekend maar hij wilde dat toch voor geen keizerskroon laten. Het eerste waarvoor men wilde zorgen was eene toekomstige keizerin.En daarom zond men hem naar Baden, nabij Weenen, om het hart te veroveren van zijn nichte Kristina, maar hij zag er niet naar om ; zijn hart was voor jufvrouw Chotek, die hij in 't vaderlijk huis had leeren kennen, en hij trouwde haar. Dat was hetgeen men noemt ;en morganatisch huwelijk. Zijn vrouwtje kon geen keizerin jvorden en zijne kinderen dus ook îeen troon opvolgers. Maar dat huwelijk had zulke îeilzame gevolgen voor zijn per-oon en gansch zijne omgeving dat 113, de losbol van te voren, een roorbeeld werd voor volk en adel. Dat was het werk van het Touwtje geweest en de arme grain van Chotek werd tôt hertogin ran Hoogenberg verheven en was let zonneke dat aan het keizerlijke lof de winterrozen in goud zette. Ze hadden nu drie kinderen en nen zegt dat dit het pijnlijkste is ;eweest van heel het drama : hoe [at aan die kinderen van de welke let oudste, prinses Sofie, reeds i3 aren is, verteld dat ze vader en noeder niet meer zouden zien... Frass Ferdinand en zij&e goede iofis van Hoogenberg hadden dus le legeroefeningen aaa de Servische jrens meeg-emaakt ; het wss nu Zon-lag en als goede katholieken werd lien dag niet gewerkt ; men zou dus iaraïevo bezoeken, de hoofdstad van an het buitgemaakte laadje van den tosnak. Daar lag een eindje spoor naartoe, 153] SENTE BOHEME?! «Il GHISTEL DOOR W1JLEN ICAPELAAN VAN HAECKE Na voorafgaandelijk de geloovigei kennis gegeven te hebben van het geen te doen stond. ontzegelde d< groot-vicaris den fierter. Een voo een haalde hij er de acht meermaal: genoemde pakken uit, opeade ze ei ontblootte de heilige Qebeenderei alsook den Hoofdschedel van Sinti Godelieve. Effen aan dat een pak werd los ge daan, bood de groot-vicaris de Reli kwieën eerst en vooral aan het toe zicht dezer persoonen die zich me hem op het verhoog bevonden, ei doctor Bruneel gaf hem den eigenaar digea naam vaa elk gebeender da ten voorschijn kwam. Toen aam ze di groot-vicaris op, en tra&gzaam ron< het verhoog stappend, noemde ei toonde hij dezelve aan bet volk. Telkens ook werd ieder pak ii nieuwe roode zijde omwonden doo den Relikwie-bewaarder des bisdomi onmiddelijk toegebonden, met 's bis schops wapea gezegeld en andermas in den fierter aeergelegd. De oude zijde daar het Hoofd en de Gebeen deren van Godelieve in gewondea I warea, alsook de wol daar zij op ge tust hadden sedert het onderzoek door bisschop Van Susteren gedaan den 29 September 1719, werden aan dea ■ Deken van Ghistel behandigd om on-1 der zijne parochianen en vrienden . uitgedeeld te worden. > Uit de verdere Gebeenderen die in r acht pakken niet besloten waren, koos 3 de groot vicaris eene Relikwie die hij : bestemde aaa de Godelieven Abdie i der Bouveriestraat te Brugge, in > wedergitt en verwisseling van een fraai stuk van het wonder Bloed der - Heilige, dat hij uit de Relikwïekist ■ van deze Abdie ontleend had en thaas - nederlegde ia den fierter te Ghistel t De oude pergamentea en verdere ) âchiiften die benevens de Relikwieët - in den fierter bewaard lagen, toonde t de groot-vicaris insgelijks aan hel î volk. i Froces-verbaal der huidige plech 1 tigheid, opgesteld in het Vlaamsch werd alsdan het volk voorgelezer 1 door den achtbaren heer E Desmet r geheitnschrijver des gemeenteraadi i, van Ghistel, en dat stuk werd bij d« - andere geplaatst in den fierter. il Hetbetaamde dat een woord vai ———, iiiiii—a sfichting den diepen indruk kwam » zegelen dien zulke aandoenelijke » plechtigheid in aller harten geprint. m Ook ontbrak die laatste zegeaing niet » De gioot- vicaris bsklom den Stoel der h Waarheid, en zijne iogetogene aaa- « hoorders stuurde hij weinige maar » welgepïste woorden toe. » Het dacht ons ia dat Woord Gods » als de eerste bloem te zien ontluikcn >: op de nieuw verheerlijkte grafstede van Godelieve, en dea geur versprei-den harer heiligheid. Daarom ook plukten wij dezelve met eerbied, om ze hier te verplanten op deze laatste bladzijde, waar zij het boek de over-maat moge mede deelen van den hemelschen dauw die vruchten ver-wekke van godzalige stichtisg. In dezer voegen dus sprak de Prie-ster.« Broeders, — de plechtigheid die » gij met oogea aanschouwd hebt . » vraagt geen uitleg. Uit haar eigen is » zij welsprekend genoeg, Uw leven » langzult gij u voorzeker gelukkig , » achten dezelv® te hebben bijge-1 » woond en altijd zult gij in uw hart ; , » de lessen bewaren die eene Heilige 1 » u heden gaf. Immers waarom is ! » Siate Godelieve nu zoo verheven bij 1» God ea zoo verheerlijkt onder ons » teazij oindat zij zoo getrouwig haar leven heeft geschikt volgens de leering Christi ? Laten wij hare levenswijze navolgen, en eens zullen wij hare kroon mededeeles Gij hebt die rijve zien sluiten gesloten is zij nu voor hondert jaa> waarschijalijk. Welaan, als mer dezelve alsdan zal openen, wij ailes zullen reeds loon naar werken ont-vangen hebben ; laat dus onz$ werken godsdienstig en christelijl zijn, opdat onze loosa aaa den loot gelijke van Sinte Godelieve. God weet aleen hoe dikwijls nog dis rijve zal open gedaan worden, maai toch zil het eens de laatste keei wezen, namelijk ten jongsten dage als de stem des engels al de doodet ten oordeele zal verwekken. Dai ook zal uwe Beschermheilige la he midden van u opstaan en verrijzei langs den rechteren kant. Mochte gij allen nevens haar, met haar verrijzen tôt de glorie ! Welaan, leg u toe op de navolgicg van Godelie ves deugden : weest godvruchtig verduldig. goedjonstig ; blijft uwi Moeder de H. Kerk uit ter hartei genegen. Aanroept en vereert Sint Godelieve, leest en over «eegt haa leven, opdat haar voorbeeld en har beschermiag v helpe waudelea o den weg der deugd, die ongetwijfe » uitkomt op de glorievolle verrijze-» nis ! » Daarna ving de dienaar des Heeren het uiterste danklied aan ; — en op zijne stem antwoordde, door ééu gepaard, honderden stemmen van priesters en geloovigen, — het gewelf van Ghistels oude collégiale kerk wederkaatste vreugdig de danktoonen van den weergaloozen Te D e u m ! 1 Machtig klonken zij door Gods heilige Wooa ea klommen ten hemel met de dankbare verzuchtingen der ingetogene menigte ! Machtig galmden zij over het God-, gewijde kerkhof, boven de stille graf-t steden der ontslapene broeders,als de 1 hoopvolle weerklank der bede van t zoo vele godsdienstige geslachten ! 1 Zij klonken en galmden en stegen t tôt voor Gods troon, versmolten bij , den goedgeurigen walm der laatste t jabelkorrelijes wierook, zoo plechtig - gebrasd ter aanbidding vaa Hem die , wonder is in zijne Heiligen, en ter eer î van Haar, de maagdelijke Biuid Chri-1 sti, de eenigste Vlaamsche Martelares s de machtige Wonderdoenster van r Vlaandren, de zoete Beschermheilige e Sinte Godelieve van Ghi-p s t e 1 ! It EINDE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze kop gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maldegem von 1910 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume