Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

2138 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 16 Juni. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/td9n29qg0b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL Nr. 16. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevang enen. 16= .luni 19LS Het Volkskarakter en de poëzie in de 14e en 15e eeuw. Het ridderlyke leven was in barbary ontaard, de boerenstand in slavernv verzonken. Slechts daar waar de wapenen nog gehanteerd werden, bleef nog een levenswaardig aanzyn over. Zoo had het de arme boer veel slechter dan de have-looze knecht op de burchten, die by zyn jonker in soldy stond. Hy hoorde ten minste niet thuis by de onderdrukten, maar hem riepen kamp, en buit, ^en genot. den^ dood zyn toedoen ' der ' - " * leenmannen gt, Snelstoomer Kaiser Wilhelm II. voerd, die zich lieten begeleiden door enkele onthuisde lands-knechten ; men nam soldeniers by dienst, die uit het oorlogvoeren een ambâcht maakten. Zulk een leven, het leven van een „vromen lands-knecht", wenkie nu den moedigen en sterken toe, zoo gauw hy zich maar harnas, zwaard en lans kon aanschaffen. Het waren deze vvoeste scharen die meestal oorlog voerden met on-menschelyke verwoestingen, die echter ook wel een zekeren ridderlyken zin, lust in den stryd, avon-turen, en gezang, ofschoon in ruwere gestalten in 't volk levendig hielden. Byna elke wapendaad vond by hen baar lied ; de zwerverslust, de vroolyke Snelstoomer Kaiser Wilhelm II. voor de afvaart in Bremerliaven. scherts en de gichelende spotzucht vonden daar hunnen weerklank. Het zwerven of flvaren" was voor 't algemeen in dien willekeurigen en ordeloozen tyd een uit-weg voor aldegenen, die den armen en engen toestand van hunnen „thuis" wilden ontgaan. De helden van volksgezinde poetsen en streken Ava-ren zulke zwervers ; zoo was de Paap van Kalen-berg in 't Zuid en Tyl Uylenspieghel in Noord-duitschland en Vlaanderen. Die rare gui- voor de afvaart m lîn'isiorli.Hen. eersteZigeuners zich byvoegen, die men als de kinders van het vreemd Egypte aanbewonderde. Het lied vergezelde die zwerverslust. Het was niet meer dit kunstmatig minnegezang of die beleerende meesterzang, het echte volkslied wies op. Het zyn meestal eenvoudige, lichte, dansende liederen. Men weet niet juist wie ze opmaakte. De dichters staan soms in de laatste stroof maar uiterst vaags gemeld ; 't is een vrye ruiter of een mooie student of een man die Frankryk gezien heeft; het zyn twee kameraden of landsknechten en daar of ginder maakten zy 't liedje op by de dochter van den gastman.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume