Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

533 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 28 April. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 16 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mg7fq9rb9f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL Nr. 98. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 28? April 1917 BAUDELAIRE EN DE MUILEZELS \i< --——j v a» . va» v/ar yg» v—c Mijn goeie verbasterde vrienden, gij weet dat Baudelaire u de eer aandeed over u te schrijven en dat hij u precies niet vleide. Misschien over-drijft de fransche dichter wel soins, want hij haat en veracht u. Maar vreest gij niet dat hij toch dikwijls de waarhèid vertelt ? Ik zou wenschen dat gij u van tijd tôt tijd eens zoudt wenden tôt onze lieve Zuiderburen, waarom gij, zoo idioot-blind bewonderend, op de knieen ligt. Ik zou wenschen dat gij van hen wildet vernemen wat zij van u denken. Ik zeg van u, niet van ons, want mijne strijd-makkers en ik behooren niet daarbij ; ivij zijn Vlamingen, bewuste Ylamingen, hebben dus niets te maken met het strenge oordeel van 'n Baudelaire over Belgen. Ylamingen en Walen hebben daar niets met te maken — slechts Belgen, iti den engeren en echten zin van 't woord.. Beulemansen ! Voor nadere bijzonderheden verwijs ik u naar mijn besten boezemvriend Liefolik. Yoor u, mijne allerliefste Beulemans-Belgen, voor a is fransche, gepeperde kost een opwekkend en krachtig voedsel... speciaal voorbereid ! Ik raad u dus zeer aan er gebruik van te maken... 'n vriendenwenk... 'n kristelijke plicht dien ik tegenover u vervul. Ik verwacht daarvoor geenen dank... want dan zou mijne liefdevolle daad al hare waarde verliezen... en dat zou mij veel, veel leed doen. Wilt gij dus mijn en raad volgen ? Zoo veel te beter voor u. Niet ? Zooveel te erger voor u. Mij om 't even ! Muilezels planten zich toch niet voort en sterven uit en over eene halve eeuw zal men in Ylaanderen met medelijden van u vertellen als van sedert lang verdwenen fossielen. Dus : gij moet maar weten wat u te doen staat. Ik citeer Baudelaire... in uw belang ! Ik voeg erbij dat de fransche woorden die volgen Baudelaire's persoonlijlce meening weer-geven ; dus : de redaktie van " Onze Taal " niet aanvallen ! Ik begin. "Une capitale de singes".. Als ik, Ylaamsche krijgsgevangene, Gôttingen Lager, eerste kompa-gnie, nummer... u moest zeggen dat gij apen zijt omdat gij naâapt, dan zoudt gij schuimbekken en mij uitschelden en mij bedreigen. Maar 't is de persoonlijke meening van 'n Pranschman. Denkt na en tracht u te beteren ! " Comme Joubert remerciait Dieu de l'avoir fait homme, et non femme, vous le remercierez de vous avoir fait, non pas Belge, mais Français ". Als goede kristene verzet ik mij heftig tegen die gemeene Godlastering van den franschen dichter. God schiep Franschen, Duitschers, Engel-schen, leren, Finnen, Russen, Chineezen, Kaffers, Hottentotten, Walen en Ylamingen... of al die volkeren Hem daarom hoeven te danken weet ik niet... maar Beulemansen heeftHij nooit geschapen. Hij is aaartoe te goed en gansch harmonie. Beulemansen zijn kunstmatige produktén uit de donkere laboratoria (Cf. Homunculus, de scheikundigvoortgebrachte mensch ! ), in de laboratoria van den Belgischen Staat, onder het hoog-wetenschappelijk toezicht van "âme-belge-" fabrikanten. Nascitur Flander, fit Belga.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume