Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1436 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 21 April. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h41jh3f631/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL. Nr. 8. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 21? April 1915. Een blyde dag Het feest ving aan met een blyde brok muziek Wy hadden dus ons verlangd feestje. Het zal en de virtuositeit waarmêe het werd uitgevoerd misschien iedereen opgevallen zyn wat heilvolle belooft veel voor ons klein gevangenorkest. uitwerksels het teweeg biacht op de gemoede- Aanstonds daarop vatte de H. Harte, sekreta- ren van aile gevangenen : en die brokjes toe- ris het woord, dat welaprekend in een vloeiend spraak, en die toonen muziek, en die klanken englesch door de zaal stroomde. Zyne uitingen zang vonden een welluidenden weerklank in het waren eindeloos diep aan menschenliefde, mede- harte van ieder van ons. Om er u van te over- lyden voor ons lot, en aanpryzing voor het afge- tuigen, had gy slechts 's avonds een toertje dane werk. moeten doen door heel het kamp en gy had Ily spiegelde ons de lioop voor van een na- gezien hoe de eenen luidruchtig zongen op de kende lcalmte na den schuddenden storm. Zyn wyze die lmn daar straks was voorgegalmd, hoe h art trilde op zyn lippen als hy zyn klagen de anderen een vroo- ^ aanhief over dien vree- lyk liedje neurieden A'-'? selyken geesel van dat hun herinnerde fjr'-vrsim-—Sffi1 . *., _ oorlog. Zyn ziele zuch- aan 't verre land, hoe J^J ^ ^ ^ aanz'en van lang te toon stelden, J j zien van onze gelaten- dat al het uitgespro- i — i V/ heid, met het vooruit- ken duitsch, engelsch, •> ~W& zicht op een verbroe- fransch en vlaamsch Hati- toekomst, zege, de sociale werkdadig- ». &*s\11 ) ^ niet juistschilderend heid, die nu over een •' * ^™r-1genoeg. eigen „thuis" beschikt. Soltau. Nu kwam de beurt Onnoodig te zeggen van den Heer kolonel dat de zaal was opgepropt met luidrachtige gevan- Bogen : hy deed ons in een schilderende geschie- genen, die geen oogenblik nalieten liunnen blyk dénis van het Gôttingerkamp de moeilykheden te toonen voor de goede zaak. inzien waarmêe hy te kampen had om ons te De plechtige inhuldiging van het gebouw, brengen op het punt waarwy gekomen zyn. Zyn sombergroen opgesierd met machtige kransen en edelmoedigheid is ons genoeg bekend en wy takken, (sombergroen : symbolum van een hoop maken van de gelegenheid gebruik nogmaals onzen getemperd met rouw), zal zeker nooit vergeten diepen dank te zeggen voor zyne ongeêvenaarde worden door de gevangenen die er aan deel- menschenliefde. namen en de datum 15 april, zal ook wel in Nauwelyks waren de donderende toejuichingen hun geheugen blyven als een der belangrykste uitgestorven of het zoeterig, overtuigingsvolle, gebeurtenissen van heel hun gevangenschap. hartelyk vloeiend woord van den hooggeleerden Het feest was nog opgeho ogdaan grootschheid, Heer prof. Dr. Stange galmde door de zaal. Het door de aanwezigheid van hoog geplaatste en was lyk een lange zoete zang, die balsem plengde lioogvereerde bezoekers, die het hun geen stonde voor ons harte, een trilling die diep medelyden ontzagen aan een gevangenfeestje hun kostbare getuigde voor ons lot, een blyde juichingskreet uren te verslyten, en wien wy onze beste dank- voor de bekomene voorrechten en een manende betuigingen toebrengen. oproep voor het verderwandelen op de vastge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume