Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

674 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 20 Oktober. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 17 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kp7tm7335n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL Nr. 119. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 20? Oktober 1917 VERGELIJKENDE GESCHIEDENIS J. B. David schreef als motto op zijn Yaderland-sche Historié : "Niet weten wat voor zijn tijd gebeurd is, is altijd kind blijven". Yoor een volk dat de geschiedenis niet kent, zijn aile indrukken nieuw ; voor een ander dat ze wel kent is er niets nieuws onder de zon. Dezelfde gebeurtenissen doen zich herhaaldelijk voor in nagenoeg gelijke omstandigheden, doch misschien op andere tijdvakken of plaatsen. Is de geschiedenis bekend,dan zijn aile indrukken niet van gelijke waarde ; de ondervinding, die de voorvaderen hebben opgedaan, komt ten goede in het vormen van een meening. Wie de wereld van heden gaat beoordeelen, zonder die van gisteren te kennen en zonder ze dâârbij te toetsen, is als een wiskundige die aile stellingen, welke tôt nog toe gevonden werden, opnieuw gaat zoeken en bewijzen Bijgevolg is het noodig, dat we weten wat er vroeger met ons land of met andere landen gebeurde, zoo we willen klaarzien in hetgeen ons nu te doen staat. In de XIIIe eeuw heeft Schotland tegenover Engeland dezelfde geschiedenis als Ylaanderen tegenover Frankrijk, en dat in dezelfde eeuw. Om de symmetrie van de feiten des te beter te laten uitschijnen, schrijf ik ze nevens malkaar op : Alexandor 111 van bcftot-land (1249-12%) sterft zonder kinderen. Er zijn niet minder dan twaalf mede-dingers naar de kroon. Edward I van Engeland wordt door het Scliotseli Parlement als scheidsrech-ter aangednid, om te beslis-sen wie koning van Schotland zal zijn. Doch, steu-nend op een vervallen recht, besluit Edward I dat hij de Schotsche kroon zal toeken-nen als leen uit zijn hand. rnuips Aug. ^iiou-1223) van Frankrijk, die den strijd tegen Ylaanderen heeft aangevangen, omdat hij van meening is, dat de twee landen naast elkaar niet kunnen bestaan, zonder dat het eene het andere vernietige, zoekt profijt te trekken uit den strijd om den Vlaamschen grafelijken stoel, onder Joanna van Constantinopel (1205). Engeland en Frankrijk zijn tegen het einde der XIIIe eeuw in oorlog wegens de uitgestrektheid van Engelsche bezittingen in Frankrijk, doch die oorlog wordt op luie wijze gevoerd, want Engeland tracht Schot- en Frankrijk verlangt de land te veroveren rijke vlaamsche prooi, die reeds aan Philips II Aug. ontsnapt was. 1296. De Schotsche ko- 1297. Philips IV de ning John Baliol gedraagt Schoone valt in Vlaande-zich te onafhankelijk. Hij ren. Hij zendt gouverneurs wordt verslagen bij Dunbar naar zijn willekeur Hij en gevangen genomen. Ed- houdt Gwijde van Dampier-ward I zendt stadliouders re gevangen en legt Fran-naar Schotland. sche garnizoenen in de Vlaamsche steden. 1299. De zoon van Edward I (Edw. II) huwt Isabella, de dochter van Philips IY. Bijgevolg is de veete tusschen Frankrijk en Engeland tijdelijk bijgelegd en zijn Schotland en Ylaanderen aan hun overweldigers heelemaal overgeleverd. Eer.-tstaat Wallace uithet Schotsche volk tegen den Engelschen verdrukker op. Daarna Robert Bruce. Een Engelsch adellijk leger, prachtiger dan er ooit een te zien was, zeggen de kro-nijken, trekt tegen de Schot-ten op. Dezen knielen voor den slag ; de abt van Inchaffray gaat blootsvoets door de rangen en spoort aan tôt den goeden strijd. De macht van de Engelsche kavalerie wordt door de liinderpalen eerst ver-zwakt en daarna gebrokeu door den moed der Schotten. De zege aan de Bannoch-burn(1314) verzekert de on-afhankelijkheid van Schotland. De klokken van de Brug-sche Metten luiden den opstand in. — Pieter De Coninck. Te Kortrijk komt de bloem van de Fransche ridderschap. De Vlamingen worden met het Allerheiligste ge-zegend.De kavalerie van den vijand zakt in den moeras-sigen grond en de gemeen-tenaren winnen de vrijheid voor Ylaanderen door den slag op Groeninge(1302). In deze twee landen zijn er dus leiders opge-staan, die hun volk niet wilden laten loopen in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume