Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

574 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 27 September. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Konsultiert 24 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2v2c825947/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 27 September 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 36 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad InschrijTingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den VTeemde de verzending-skosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukher-Uùgever : A. DE BIEVRE HEIASSCHAAT Aanlïoruligin^en : Volgens tarief. Brieven, p*kken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden I Dit ntimmer hfivat slpphts A hhwl/iûlAn Militarisme De afscbuwelijke wreedheden der Pri sen verwekken een algemeenen afke en in heel de beschaafde wereld is m< eensgezind om te verklaren dat h Duitsch militarisme moet vernietigd wc den, wil men die barbaarsche wandadi van de aarde doen verdwijnen. De oorlog is altijd een afschuwelij i zaak, maar in den huidigen oorlog er iets bezonder wreedaardig : Belg werd koelbloedig verwoest, volgens a beraamd plan, door een ontwikkel en beschaafde natie. Onze vaderlan L sche bodem werd met het bloed van zi eigen kinderen gedrenkt, niet uit grai schap, uit haat of uit weerwraak, ma met opgezetten, boosaardigen wil. 't Is tegen zulke afschuwelijkheid d heel Europa moet opstaan. 't Is c afgod van ijzer en van bloed, waarvo Duitschland thans neerbuigt, die v zijn voestuk moet geworpen worde Die afgod heeft de bewonderenswaardi gaven van de Duitsche natie bedorver hij kent noch hart noch medelijden hij bezaait de zeeën met vernielingsti gen zonder zich te bekommeren ir de onschuldigen die zullen getroff worden ; hij werpt van uit de lucht z: moorddadige bommen over slapende s-den op weerlooze vrouwen en kinderc Die afgod brandt steden en dorpen wermoordt ouderlingen en gebrekkig( niet uit gramschap, maar om zich te 5 dragen naar een stalen wet. Hij is c barmhartig voor zijn eigen volk : hij dri het in dichte gelederen naar de dooc liever een legerkorps verliezen dan i te wijzigen aan een bij voorbaat op) maakt plan. Geweld, geweld, gewe wreedaardig en barbaarsch. Die afg kent geen zedelijke beschouwing ; kent geen rechtveerdigheid noch mei lijden. 't Is een ijzeren afgod, omhc rijzende op een muur van bloed. Te ail prijze moet Europa dien afschuwelij l afgod, dien men militarisme noemt, : dersmakken. De Kathedraal van Rein De beroemde basiliek van Reims, door een woedend bombardement < Duitschers vernield werd, is een i schoonste gothische gebouwen van wereld. De twee 83 meters hooge torens, : ruime schip, de wonderschoone geschild de ramen, het hoog verheven beeldW' van Nicolas Poussin, de doopvont wa van de kuip diende voor den doop "< Clovis, kortom het gansche gebc vormde een geheel van onvergelijkb schoonheid. Gewijd aan onze Lieve Vrouw w met den bouw begonnen in 1211 door i Aartsbisschop Albéric de Humbert werd de bouw voleindigd in de ? eeuw. Er is niemand die in 't gemoed warmte voor kunst voelt blaken, die i weenen zal over de verdwijning van heerlijk monument,wiens schoonheid 1 een erfpand was van de Franschen ail doch van gansch het menschdom. Door zijne vernieling, zooals door vernieling van Leuven, stellen de D schers zich buiten de gemeenschap beschaafde naties. Zij gaan te werk als de bandieten in hunne laatste verschansing gedre\ de laatste uren van hun bestaan kenn ken door daden die de wereld met c zetting slaan en met afgrijzen vervul Die kreet van, ontzetting en afgrij rijst nu in de gansche beschaafde wei op bij de verwoesting van de kathedi van Reims. ' GEMOEDSGESTELDHEII Onder dit opschrift publiceert Georg( Clemenceau in L'Homme Libre een oi stel, waaraan wij het volgende ontleenen ^ « Wat schrikkelijk is om te overdei ken, is het feit, dat de barbaarsche dadei r_ van den Duitscher het uitvloeisel zij van een vooruit beraamd plan. Open h boek van von der Goltz en gij zult - s.e reeds op de eerste over Das Volk : is Waffen bladzijden in vinden, dat me door aile middelen, ontzetting moet ve ^ spreiden onder de bevolking, ten eini ^ haar spoediger en vollediger ten onder krijgen, en zoo den oorlog eerder te doi ]n eindigen, in het belang der mensch n~ lijkheid... ar Dit is inderdaad een der kenteeken ^ van den gerreaanschen geest : a .. kwesties te herleiden tôt werktuigku 16 dige vraagstukken, waarbij de mens slechts de roi vervult van een « gegever een ding zonder inncrlijk waarde. 11 ' De barbaren uit den tijd der barbaarsc erg 5 heid waren natuurmenschen, bij v het instinct, dat het tôt moord van v< woesting dreef, geen breidels kenc 11 Onze beschavingsbarbaren zijn sche selen van een metaphysische verfijnii en die ons, krachtens een logica, waari iedere menschelijke overweging verba e nen is, naar ten top van hunne bescl n" ving meenen te geleiden, en dat de ' uitersten van onbeschaafdheid. •n, De leerlingen van von der Goltz 1 weerden, toen zij Somain vermoordde in- J • op den meest ernstigen toon, dat het ^ . het belang der « humaniteit » was, c ats Lotharingen te terroriseeren, daar zich anders gedwongen zouden zi< om nog andere I.otharingers te fusilli rer.. Zoo redeneerde 00k eenihaal de h< y tog van Alva in Vlaanderen. En ze Attilla moordde slechts ailes uit, in t lioop.dat niemand hem meer tegensta zou bieden. 611 Gii weet thans 00k, waarom de Du :en J ' 1 schers in België op de ambulances j schoten hebben, zooals zij in 1870 _ ons 00k systematisch gedaan hebben. Het is in het belang der Belgen. hebben een ouden priester en twee k lie deren gefusillecrd, die tôt een gendar 1er hadden durven zeggen : Daar zijn 1er Pruisen. Zij hebben een gewonde af de maakt en dat ailes hebben zij geds in ons belang, omdat zij in de meen: let verkeerden, dat zij onze harten op di er- wijze bevreesd zouden maken en di ;rk vrees volgens hun wetenschappelijke t' ar- orie een einde moet maken aan on* ^an tegenstand tegen de beslissingen < uw Voorzienigheid, die onze wereld uitsl are tend voor Willem II geschapen he( Laten wij ons dus voorbereid houden erd nieuwe daden van geweld, die enkel < 3en uitvloeisel zijn van humaniteit en go en heid. Ik vraag me zelf af of deze hon [Ve van wilde beesten niet op het denkbe zullen komen de vrouwen en kinde: iets volgens een bepaald systeem te g; iiet martelen, ten einde op deze wijze dit komst van den weldadigen vrede te \ ;iet haasten. Ik zou rnij er niets over \ een wonderen. wanneer zij op dit denkbe kwamen. de Enfin, men zette de proefneming r ait- de bloedige philantropie voort. V der ons betreft, wij zullen de gewonden r afmaken. Onze vrouwen zullen zich z< die inspannen om hen te redden, en wann 'en, wij op vijandelijk gebied zijn, dan 2 1er- len wij de zwakken helpen in plaats ^ >nt- hen tê fusilleeren. Slechts op het si len. veld zullen wij den uitroeiings-oorl zen die ons opgelegd is, aanvaarden. D -eld het volk, dat zich het recht toeëigent ■aal wereld te beheerschen door wapen weld, geen ander recht erkent dan 1 • der moorddadige superioriteit, zullen wij den oorlog voortzettm onder de voor-waarden, die wij zelf hebben vastgesteld, ) terwijl wij echter voér ons het voordeel voorbehouden der hoogere moraliteit, :s die het « fair play » beheerscht. >- Doch er is meer. Nauwelijks was de : campagne begonnen. of Duitschland 1- droeg er zorg voor, zich de ban der be-1, schaafde wereld op den hais te halen. n Onbeschaamd loog het bij monde van zijn ;t keizer, zijn gezanten en zijn agenten, ;r toen het beweerde, dat het de handha-!n ving van de orde wenschte en zich a, slechts in zooverre voor het conflict in-r- teresseerde, als zijn belangen, aan de le Oostenrijksche zaak verbonden waren. te Het loog, want het begon de vijande-;n lijkheden op hetzelfde oogenblik, waar-e- op Oostenrijk het bemiddelings-voorstel van sir Edward Grcy aanvaardde. Het în loog, toen het beweerde, dat het België lie tegen ons kwam verdedigen. Het loog n- en het heeft zijn soldaten orders gegeven :h om te liegen, toen zij bij het binnendrin-. » gen van Luxemburg den inwoners toe-riepen : Wij zullen 11 verdedigen, waar h- zijn de Franschen ? 'ie Duitschland liegt, evenals het moordt, r- omdat het meent, dat zulks voordee-le. lig is. p- m.»»».»..».»..»»»- I Çen intervieuw • n" Een opsteller van H°t Volk Staats- ■a" minister Van den Heuvel, ontmoetende or intervieuwde hem : — Dat Duitschland nu reeds vred« •e- zou vragen is zeer onwaarschijnlijk, zegde ;n, de heer Van den Heuvel. Daarvoor i; in de strijd nog niet ver genoeg doorgedre- >m ven. Wat er 00k van zij, over bepaald( zij vredesvoorstellen is er nog niets gekend :n, Daarbij, de verbonden mogendheden zou- se- den er nog niet zoo gemakkelijk op ingaan ;r- — Voor het oogenblik moet eene Ifs belegering van Antwerpen niel' gevreesc de worden. De Duitschers hebben meer dar nd bezigheid genoeg in Frankrijk, waar z( inderdaad met groote verliezen gevoeli^ it- achteruit werden geslagen. je- — Wij moeten daarom niet denken da bij hij nu of binnen enkele dagen Brusse zal verlaten. Wanneer ailes goed blijf Zij gaan, zou de hoofdstad nog mii.sten: in- eene voile maand bezet kunnen blijven me De Duitschers zullen de foi ten van Luil de en Namen zoolang mogelijk in hun bezi je- houden, ten einde onder dekking die .an forten den ijzerenweg Luik, Dinant ng Namen, Givet (Fransche grers\ voort ;ze duiend tôt aile mogelijke doeleinden t ;ze kunnen aanwenden. Langs den andere! ie- kant is er 00k een dekkingsleger noodig ;en waarvan Brussel het middenpunt uit 1er maakt. ui- — Door het Amerikaansche volk ziji sft. onze vertegenwoordigers met groote op geestdrift ontvangen. Eene rechtstreek :en sche tusschenkomst dier mogendheid mo ;d- gen wij niet verwachten, maar dit zo- len toch niet beletten dat rijke Amerikanei eld belangrijke giften schenken. Men dien :en j eir 00k rekening van te houden, dat Ame Lan 1 rika — evenals Engeland — zijne voll de ' nijverheid in werking houdt en dus eei er- zeer grooten voorsprong gaat maken o er Europa, door zich van al de markte eld meester te maken. — Wat den algemeenen toestand bc net treft, die is goed, zeer goed. Toch zal d /at j oorlog meer dan waarschijnlijk tôt Nieuw liet jaar duren. En voor de onafhankelijl- ;lfs heid van ons land moeten wij niet vreezei eer Die zal gewaarborgd blijven. Voor m ;ul- staat zulks vast. 'an Hier vroegen wij den heer Staatsm ag- nistér eenige ophelderingen nopens c og, vergoedingen voor verwoeste huizen, hc aar ven en goederen. de _ J)at zal afhangen, w^s het antwoon ge- Blijft de volledige overwinning aan 01 lat dan kan er oorlogsschatting aan Duitscl land geeischt worden. In dit geval zullen de slachtoffers zooveel mogelijk her-stelling bekomen. Kronijk van den oorlog Hier volgen de voornaamste feiten van den oorlog, chronologisch gerang-schikt : 28 Juni. — Aartshertog Frans Ferdinand te Serajevo veimoord. 23 Juli. - Oostenrijk zendt Servië een ultimatum naar aanleiding van den moord op Aartshertog Frans Ferdinand. 28 Juli. ■— Oostenrijk verklaart Servië den oorlog. Gedeeltelijke mobilisatie in Ruslancl. 30 Juli. — België mobiliseert. 31 Juli. — Algemeene mobilisatie in Rusland. Duitschland stelt Rusland een ultimatum. Nederland mobiliseert. Algemeene mobilisatie in ' Oostenrijk. 1 Augustus. — Algemeene mobilisatie in Duitschland. Duitschland verklaart Rusland den oorlog. Algemeene mobilisatie in Frankrijk. Duitsche troepe-n bezetten Luxemburg.Duitschland stelt een ultimatum aar België. 2 Augustus. — Fransche vliegers ir Duitschland. De Duitsche kruiser « Augsburg » boni : bardeert Libau. De Russische Oost-Zeevloot trekt zicl in de Finsche golf terug. De Russen la ten de haven van Hango springen. 3 Augustus. — Duitschland verklaar Frankrijk en België den oorlog. Di Engelsche vloot gemobiliseerd. Bplgië wijst Duitschland's eischen ei aanbiedingen af. I Italie legt een verklaring van onzij l digheid af. 4 Augustus. — Engeland verklaar ; Duitschland den oorlog. Duitsche troepen rukken bij het vier ; landenpunt België binnen. Heldhaftigi 1 tegenstand der Belgen. t Het Engelsche leger mobiliseert. ; De « Goeben » en de « Breslau » boni bardeeren Algerijnsche havens en bege c ven zich naar Messina. t 5 Augustus. — De Duitschers be l" schieten de forten van Luik en trachtei > er tevens tusschen door te dringen. De Engelsche kruiser « Amphion » boor ? den duitsclien mijnlegger «Koeningin 1 Luise » in den grond. Daarna stoot d , « Amphion » op een mijn en zinkt. 6 Augustus. — De Duitsche troepe: bezetten Bricy op Fransch gebied. 1 Aanvallen van de Russische cavaleri op duitsche grensplaatsen. Oostenrijk verklaart Rusland den 001 log. De « Goeben » en de « Breslau 1 ontsnappen aan Messina. 7 Augustus. — De Duitschers bezette de stad Luik. Monténégro verklaart Oostenrijk de ^ oorlog. 3 8 Augustus. — De Franschen bezel ^ ten Mulhausen. De Oostenrijksche cavalerie rukt 0 in Russisch Polen. De Engelschen bezetten de Duitscli kolonie Togo. 9 Augustus. — Aanval van Duitscl: t. onderzeeërs op een Engelsch smaldee ij De « U 15 » in den grond geboord. De Engelschen nemen de Turkscl i- dreadnoughts, die op Engelsche scheep .e werven in aanbouw zijn, in beslag. )- 10 Augustus. — De Franschen on ruimen Mulhausen. 1. De Russische dreadnought « Andi is Peroswanny » vaart voor Hango a< 1- den grond. 11 Augustus. — Gevechten tusschen Franschen en Duitschers bij de Othain (ten Z. W. van Longwyî. 12 Augustus. — Gevechten bij Haelen en Diest. Groote Duitsche verliezen. Gevecht tusschen Franschen en Duitschers bij Lagarde. De « Goeben » en de « Breslau » zijn voor of in de Dardanellen. Duitschland vraagt België opnieuw om ongehinderden doortocht. 13 Augustus. — Engeland, gevolgd door Frankrijk, verklaart den oorlog aan Oostenrijk-Hon^arië. De russchise Regee-ring blijkt aan Polen Autonomie te hebben verleend. In Havre blijkt een aanmer-kelijke Engelsche troepenmacht te zijn geland. — Nieuwe gevechten bij Haelen. Op het Nyassameer neemt het Engelsche schip « Gwendolen « het Duitsche regeeringsvaartuig «von Wissman >■ . 14 Augustus. — De Engelschen ver-schijnen te Dar-es-Salem, de hoofdstad van Duitsch Oost-Afrika. — De Oosten-rijkers trekken over Sawe en Drina Servië binnen. — Generaal French, de opperbevelhebber van het Engelsche lan-dingsleger, is in het Fransche hoofd-kwartier aangekomen. 15 Augustus. — Gevecht bij Dinant. — De Franschen bezetten Saales en dm pas van Saales ( in den Elzas ). De tsaar gaeft nogmaals zijn voor-nemeh te kennen om de Polen van Duitschland, Oostenrijk en Rusland tôt een nieuw autonoom Polen te vereenigen. 16 Augustus. — Aile forten van Luik blijken in Duitsche handen te zijn. De t belgische regeering naar Antwerpen ver-plaatst. — Japan stelt Duitschland een ultimatum over Kiautsjoe. — De Franschen behalen voordcelen in den Elzas > en tegenover Lotharingen. — De Afri-kaansche troepen zijn in Frankrijk aan-, gekomen. — De Oostenrijkers beschieten den berg Lowtsjen. 17 Augustus. — De Oostenrijksche kruiser « Zenta » wordt door de Frati- t schen vernietigd. 18 Augustus. — Het Belgische vckl-leger trekt op Antwerpen terug. 2 Het Engelsche Expeditie-leger staat in Frankrijk. De Franschen houden in Lotharingen de linie Lorchingen -Azoudange-Marsal bezet.Polen en Roethenen vormen nationale legioenen. 1 De Duitsche kruisers « Strasund » en « Straatsburg » verschijnen in de Noord-t zee. 19 Augustus. — De Russen bezet-e ten Gumbinnen. 20 Augustus. — De Duitsche troepen 1 bezetten Brussel. De Franschen herove- ren Mulhausen. e 21 Augustus. — De Duitschers ver slaan de Franschen tusschen Metz er de Vogeezen. In België trekken de Duitsche troeper op in de richting van Kameryck en Rijs-1 sel. Het leger van den Kroonprins be a haalt eene overwinning aan beide zij der van Longwy. 22 Augustus. — De concentratie vai het Duitsche leger is voltooid. P De Russen bezetten Goldap. 23 Augustus. — Japan verklaar e Duitschland den oorlog. Het leger van Albrecht van Wurtem e berg oprukkend aan beide zij den vai 1- Neufchâteau werpt de Franschen ove de Semois. ie De Duitschers rukken tegen Mau 3_ beuge op. Lunnéville door de Duitschers bezei t- De Franschen ontruimen den D01101 De Zeppelin 8 bij Badenweiler omlaa ei geschoten. m De Russen bezetten Insterburg en b< dringen in Oostelijk Galicië.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brasschaat von 1905 bis 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume