Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1116 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 18 Juni. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3j3902005q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TWEEDEJAARGANG NUMMER 4 Aanvaard door de Censuur. N° io48 datum 18-7-18 JUNI-JULI 1918. Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor strtnten eu oud-stjdentei «ai Sint-Amands collège te Kortri U J Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. STUDIE vervolg Wat nu gestudeerd in oorlogstijd? Die vraag is veelzijdig en kan in geen wenk opgelost worden. Men moet ze nauw-keurig onderzoeken, in aile hoeken en kan-ten doorsnuisteren. Niet allen zijn even gevorderd ; niet allen leiden hetzelfde leven, beschikken over den-zelfden tijd, vinden even gunstige gelegenhe-den,noch worden even aangemoedigd ; ieder-een beoogt zijn eigendoel; die staat er nog ver \an af, gene stak er reeds hoopvol de hand naar uit als 't hem ontsnapte; iedereen heeft zijn eigen middels, zijn eigen manier v in werken; genen zijn blijven haperen in de moderne of oude humaniora, anderen waren schachten of reeds uitgeslapen studen-ten aan onze Hoogescholen. Wat dan ? Maar wacht ! nog iets, nog een beetje overtuigen; het verstand moet klaar zien; dan alleen, geeft-het krachtdadige be-velen aan den wil, en die doet den geheelen wereldboel draaien. Ik hoor zeggen rechts en links: ik ben blijven steken te midden mijne studiën aan 't college » ; « ik was even eraan begonnen aan de Hoogeschool ; ik word te oud of zal te oud zijn om nog voort te leeren en mij dan nog te stellen 0 ; « ik kan niets meer onthouden»; «ik heber eenkruisken op ge-maakt».«We zullen zien na den oorlog... als ik nog leef. Ik zal het eene of het andere overnemen, een vak aanleeren volgens de nieuwe eischen van den tijd; ik zal wel ergens aan een postjen geraken ; vader was een nijveraar; ik heb een ouden 00m die handel dreef en 't zal juist gepast zijn voor mij, enz...» • Ja maar, dat is nu een gevaarlijk spel! De oorlog heeft ons geleerd realist te zijn, en enkel te steunen op eigene sterk beproef-de krachten : vergeten we maar zoo gauw die les niet. Bij zich zelf zeggen : wie weet of ik er levend uitgeraak? misschien vind ik wel iets? Waarschijnlijk zal het mij daar gelukken, voorzeker zal ik het verder tref-fen.... en diensvolgens handelen! ja, als 't nu werkelijk zoo gebeurt, ja dan... en nog, al eens ernstig bezig zijn met om het even welk vak, al eens handelen als vrije mensch begaafd met wil en verstand, verschaft zoo een zuiver innig hooger genot, midden 't ver-laçend werktuiglijk oorlogsleven, dat htt de moeite waard is aan die lavende bron te putten. Maar, beste vriend, was het anders? Denkt er eens goed over na, was het anders, wat dan? Hoe jammer nietwaar den zoo kostbaren tijd verloren te hebben, den nieu-wen strijd voor het leven weerom onbereid te moeten aangaan, nieuwe stellingen te moeten zoeken op onbekende terreinen ! En zelfs, al vondt ge, na den oorlog, uw broodje gereed gebakken, valt er nu niets te doen? Valt er niets te leeren aan den nijveraar? Wordt een vak, een ambacht zoo al met eens uitgeoefend? Bekleedt men gelijk welk «postjen» zonder veel kennis van za-ken? Drijft men handel zonder veel talen te kennen; heeft u niet hooren spreken over de zoo uitgebreide handelswetenschappen? Natuurlijk,als ge u verder 't werk ontzegt, zult ge er later des te moeilijker de hand kunnen aan leggen : 't is nog niet te laat ; oefent u nu en dan ; het geheugen van een mensch wordt toch zoo gauw niet verloren, bijzonderlijk in uwen leeftijd. Ten anderen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Studentenbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume