St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1157 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rv0cv4ck7n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ST. JANS MOLENBEEK. NIEUWSBLAD ¥00R DE SOLDATEN VAN ST. JANS MOLENBEEK. YERSCHIJNT ALS TPAST. 3 Ailes wat het blad aangaat zenden aan den E.H.Vanden Heuvel aalmoezenier 1' Linie 2' Bat.V Legerafdeeling. Aan-moedigend Onthaal. Honderde brieven van dan] betuiging werden ons toegezoï den. De meesten vragen om h< bladje regelmatig te ontvangei Dat zal gebeuren : wie het eers nummer ontving, ontvangt ook c volgende. Enkele makkers deelden ons c adressenlijst mede van hun vriei den ; wij vertrouwen dat al on; lezers dat voorbeeld zullen navo gen. Wanneer de alphabétise!: eerste lijst verschenen îs, zulle wij de aanvullingen in een tweec lijst drukken. Is er iemand onder uwe vriei den die het bladje niet ontvinj dan is 't een bewijs dat we zij adres niet, of althans niet juis bezitten. Hierondergevenwe enkele aar halingen uit de ons toegekome brieven, ze getuigen dat we tu doel dat we beoogden, ook bi reikt hebben : — Het nieuws heeft me uiten groot genoegen gedaan. — Ik ben zeer tevreden over d lijst der mede-Molenbeekeuaai die aan onze zijde strijden. — Heel wat mijner oud-kenni: sen heb ik teruggevonden dan zij uw tlinke lijst. — Het nieuwsblad heb ik nu een aandachtgelezendat ik geht< vergeten had waar ik zat en als i het uitgelezen had, keek ik een rond mij, toen pas kwam ik tôt d werkelijkheid weer. Ik bedank no^maals voordie eenige minute geluk die ikgenoten heb. Accueil encourageant. Des centaines de correspondai ces de remerciaient et d'encoun gement nous sont parvenues. On nous demande de faire l'ei voi régulier de la feuille. C'est et tendu : tons ceux qui reçurent 1 n° 1 recevront les numéros su vants. Quelques camarades nous or: communiqué les adresses de leur concitoyens amis; nousengageon tous nos lecleurs àen faire autan 1 Quand la première liste alphf bétique aura paru en entier nous donnerons les complément en une seconde liste. Si quelqu'un de vos amis n'a pa reçu le premier numéro, cel. prouve que nous ne possédon point son adresse ou que nou n'avons de lui qu'une adress fausse. Ci-dessous nous donnons quel ques citations des lettres d'encou ragement qui nous sont parvenue et qui prouveront que le but au quel nous avons visé, à été heu reusement atteint : — Votre petit journal m'a intéressé beaucoup. Il m'a rappellé quelques bons souvenirs. — J'ai trouvé de nombreuses adresses de copains après qui je cherchais depuis longtemps. 1 • — Croyez-bien que vous rendez e un précieux service à tous. 'e — Veuillez insérer mon nom, de cette façon mes amis appren-le deront mon adresse et on pourra v correspondre. '« 31 Juli. [g Reeds ettelijke verslagen over den 21 Juli-dag verschenen in de dagbladen, toch geven we nog hieronder het verslag door een Mo-1" leubeekenaar geschreven. Alhoewel de 21" Julidag dit jaar de grootschheid van optochten en praalvertoon f, moest missen, is hij heerlijk geweest. Ieder-een, nijveraaren kleinhandelaar, herbergiers en winkeliers had den er aan gehouden hun-ne huizen te sluiten. Dit werd reeds veertien n dagen te voren door aanplakbiljetten bekend gemaakt. Overal aan de uitstallingen stond toen geschreven : «Wij sluiten op 21 Juli ten teeken van rouw. » Of de Duitschers raasden ! Ook vaardigden zij op 19 Juli het ; f bericht uit dat op 21 Juli aile betoogingen, stoeten, processies, "vergaderingen en het dragen van nationale kenteekens verboden e was op straf van (3000 mark boete en 1 jaar ■g gevangenis in Ouitschlaud. Gij kunt denken met welken haat deze bierz&kken gehandeld hebben, meer dan 400 porsonen werden aan-5- gehouden. |y Daar, met reden, een Te Daim den ge-wenschten bijval met zou hebben, had de geestelijkheid overal algemeene eommuniën t voorgeschreven en overal propte het van ;[ volk in de kerken. In aile kerken werd op I i 't orgel çle brabançonne gespeeld en « Naar Wijd en Zijd», In 6'inte Goedele ging het er 3 heerlijk aan toe. Een plechtige mis zou ge-q , zongen worden te 10 uur. Van af 9 1/4 u. was Ll er geen pla&tsje meer te vinden. Na de mis hiet het orgel, machtig en grootsch, het Va- II derlandschlied-aan en 'ï'brachtin de menigte een geweldigen schok van ontroering mee. Bijira alleu weenden onder den indruk. En wanneer ten tweede maie het orgel de Brabançonne aanliiefj kon het volk zijn geestilrift 1- niet meer bedwingen. In tegenwoordigheid ( van den pauze'ijkeii afgezant en voor den God-mensch, daai' stralend tusschen licht op 't altaar, vroeg de menigte een derden aan-I- hef van 't lied. En wanneer het orgel het !_ preeludeeren begon, zong iedereen mee dat hethelmde in de wijde beuken. Ookmuisden ^ de luttele Duitsche soldaten er dadelijk van i- onder. Wanneer de pauzelijke gezant de kerk verliet, jubelde't onder de gewelven : «Levé de Koning, Leve de Koningin, Leve de Paus. » Nooit heb ik zulk oogenblik be-S leefd. En in aile kerken was het 't zelfde, nu ^ op siraatonsalles verboden is, zijn de kerken, ook onze parochiekerken te Molenbeek, de plaatsen geworden waar men nog vrije-lijk zijn vadei'landsche gevoelens tôt uiting weette brengen. Sinte Goedele verlatende, bemerkte ik al 15 dadelijk de blijde stemming in de straten. Het volk z vermde de straten vol Zondagsehe g sclioonheid van kleedij. En hooge hoeden die men zag, ongelooflijk !... Gcen Duitsch sol-daat te zien. Geen verloven werden hun ge-3 gund. Hetgeen het verstandigste was. g Op de Beursplaats troppelde het volk sa-men voor een Duitschgezind huis dat open was. Indien de Duitsche wacht niet tijdig ter plaatse was gekomen, had men misschien geweldplegingen te betreuren gehad. Hetzelfde had plaats voor aile hôtels die open gebleven waren. Betoogingen allerban-= de voor «Oeeil», «Palace-Hotel», «Métropole», en bizonder voor «Tietz». Dit huis moest driemaal sluiten en de Duitschers werden verplicht zelf bevel te geven het voor goed te sluiten. Op de Martelaarsplaats ging het er nog grootscher toe. Verbod was gegeven in de onderaardsche gangen te gaan ; maar alover de afsluiting werden door het volk massas bloemen, bloemtuilen en kronen geworpen en ailes verdween welhaast onder een berg van bloemen ! Welk een eerbetoon aan onze voorouders ! Dit duurde den heelen dag on-* der de oogen van de Duitsche wacht die lijd-zaam toekijken moeht en die het monument bewaakte. Ook oordeelde de Gouverneur von Strawitz het noodig x-ond 5 uur uit te plakken dat ailes moest gesloten zijn om7uur(Duitseh uur.) Ook in ons Molenbeek waren den geheelen dag door aile vensters dicht. Beenhouwers, herbergiers, bakkers, aile winkels, ailes ailes toe. Bijna niemand op straat. 't Was zooals men onze gemeente 's morgens vroeg ziet wanneer de eerste rnenschen opstaau,behaIve dat degenen die soms 's nachts hun venster openlaten, ze thans toegedaan hadden. Zoo was het heel Brussel en omstreken door en dat werd op touw gezel door een Molenbteke-ntiar! Natuuriijk ! Leve Molenbeek ! 's Morgens was het in de parochiekerken schoonerdan op eenZondagin den Paaschtijd: de kerken gestampt vol en allen naderden tôt de H. 'l'afel om te bidden voor ket Bel-gische leger. Ook op 20 Augustus sloten al de winkels, ten teeken van rouw. 't Was iminers dr ▼crjaardag van de intrede der Duitschers, verleden jaar. BRIEVENVERZFNDING. Het blijft goed verslaan dat we ons volgaarne belasten met brieven over te mahen voor en van Molenbeek, maar daarmee heblen we onze handen vol. Daarom 1. laten wij aan deafzenders niet weten dat ons hun schrijven toege-homen is'. 2. Moogt ge ons geen klanten aan de hand doen van buiten Molenbeek. Het is om verboden anderemee te zenden. Gelief altijd zoo weinig mogetijk papier te gebruiken : dus op de 2 kanten van het blad schrijven. Slechts èén blad zenden als er geen tioge noodig zijn. Nooit meer dan 4 bladzijden schrijven : de post weigert ze. Licht papier gebrui-ken,a. u.b. De brieven mogen gezonden icoi'den of aan den E. H. Bernaerts of aan den E. H. VandenHeuvel. N. B. De laatste weken kregen wij geen brieven meer aan ; onze drager is evenwel niet in font, wellicht houdt de Hollandsche post ailes achter. Expédition de Correspondance. Il est entendu que volontiers nous nous chargeons des correspondances pour etde Molenbeek. Cette besogne nous suffit. C est pourquoi 1. nous n'envoyons pas d'avis à nos correspondants que leurs lettres nous sont parvenues; 2. des clients en dehors de Molenbeek ne sauraient être admis. Il nous est défendu d'envoyer d'autres correspondances que celles pour notre commune. Veuillez utiliser le moins de papier possible : donc écrire sur les deux pages de la feuille. Vous servir d'une seule feuille quand il n'y en a pas deux de requises.Ne jamais écrire plus de 4 pages: la poste refuserait la lettre. Les correspondances peuvent être adressées ou bien à M. l'abbé Bernaerts ou bien à M. l'abbé VandenHeuvel. N. B. Nous n'avons plus reçu des correspondances de la Belgique ces dernières semaines ; nous savons que notre porteur n'est pas resté en défaut, il est donc probable que c'esl la poste Hollandaise qui retient tout. NIEUWS i MOLENBEEK. — M. Hansens, burgemeester var St. Jans Molenbeek, overleed in ds maand November 1914. Ondanks zijr hoogen ouderdom, aanvaardde hij oj herhaald aandringen zijner vrienden het bestuur der gemeente. Had M. Hansens tegenstrevers op po litiek gebied, hij had geen vijanden : lu werd van elkeen geachten geëerbiedigd I)e gemeente verliest in hem een recht schapen man en een wijzeu bestuurder « o » — De jongens der Broederscholen et van liet Patronaat doen met de vauantie dagen wekelijks tweemaal lange wan delingen op den buiten. « o » — Een verrader die te Elsene woon heeft in een Duitsch dagblad tegen Italie geschreven en teekende daarbij « ir naam der Vlamingen.» De heer Victot Van Loo, drukker te Molenbeek, die vroeger door de bemiddeling van dien heer bestellingen kreeg, heeft dadelijk aan dien verrader een persoonlijken brief gezonden waarin hij verzet aan-teekent tegen de aanmatigingen van dien ! Judas. Bravo Victor f « o » — Den 18 Aug. ging van St. Barbara een bedevaart naar O.L.Vrouw van Mal. Ze vertrokken met 'n twee honderd 's nachts te 2 uur. waren te 5 uur te Hal: daar mis met algemeene commîtriie : Te 8 uur terugtocbt, weer te voet, en te 11 1/2 uur thuis.Er werd vurig gebederx voor 't welzijn van onsgeliefd vaderland- « o » — Ter vervanging van de EE. HII. Bernaerts en Brabants, beide onderpas-toors in St. Jan en thans krijgsalmoe-zeniers, komt de Eerw. Pater Hector ! Hoornaert van deBedemptoristen teJette ('t Madelrintje) biecht hooren 's Zater-dags en mis lezen 's Zotvdags in St. Jan. JP. Hoornaert heeft zijn broer en schooiibroer in 't leger. « o » — De Kring der Ambulanciers, Rans-fortstraat, 102, heeft een werk gesticht tôt ondersteuning der belioeftige Molen-beeksche jongens, gevangen in Duitsch-land. De bijdrage beloopt 10 centiemen per maand. Het werk oogst veel bijval. « o » — Het grootste deel der werklaozen is sedert het begin van den oorlog niet meer aan het werk geweest. Ze."Iliierik-ken t'huis, op straat en in de parken. Ze loopen de straten af oy zoek naar oorlogsnieuws en hebben. hunne plaats-jes waar ze vergaderen en den toestand bespreken, zoo gebeurt dat aan (iQ Ni-noofsche poort, Vlaainsche poc«tt, Kas-teeltje, Jette-steenweg. TerneuKîS'n-laaii: Karreveld. Het pleintje boven-aa-n deOtQf itendest^ noemt men Leugenoeten^plejm . Ge u inbeelden wat in die kringï tjes M'or' gebabbeld. Velen vinden oait hun verzi in 't kaartspel en rn 't visstd* en.Daarvo.fc is er nu geen abonnement meer noodig Devaarten staan immers, onder Duits i toezicht. Sommige dageru zitten de eersrt trams vol Visschers-heibgelaars. Veel wordt er ook gextean aan balspel Ieder straat heeftialzoo zijn balspel Op den PMbhu, bijzonder gaat het er on to# !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume