Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

577 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 März. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Konsultiert 23 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w0b23v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden (voorop betaalbaar) voor Brug'ge en omhggenae Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize teras/ A/6 1 der 2e afdeeiing. vj Openbare Yerkoopingen 25 c. per regel. R«cht»riijke Hersieiling 2 fr. per regel. Begravenisbericht 5 frank. verschijnende den Woensdag eu Zatcrdag. Gemeentelijke Mededeelingen. STAD BRUGGE. Leening van Fr. 4,600,000 Verloting van den 15 Maart 1918. De schuldbrieven dragende de nummers : 669, 1671, 2144, 3083, 3226, 3436, 3533, 4897, 5065, 6779, 7170, 7658, 7800, 8354 & 8591 zijn uitge-komen in de trekking van heden en zullen uitbe-taald worden te rekenen van 15 April toekomende, ten bureele van den Stadsontvanger, Vischmarkt, 1, alsook te Brussel : in de Bank van Brussel: Ko-ninklijke straat, 62 of Kunstlaan, 27 of in haar hulpbank Lombardstraat 42-52 ; in de Succursaai der Bank van Parijs en der Nederlanden : bij M. F. M. Philippson, en bij MM. Cassel & Cie, bankiers. Van dien datum af zullen zij ophouden interest veort te brengen. Trekkingvan 15Septemberl917 : Nummers 211, 834, 1407, 2018, 2362, 2882, 4288, 4351, 4628, 4671, 6671, 7608 en 8322. Brugge, den 15 Maart 1318. De Secretaris, Burgemeester en Schepenen, C. DEBANDT. B°" Ern. van CALOEN. Academie van Sch«one Kanstes. Leergang van Kunstgeschiedenis en schoonheidsleer. Gedureride het laatste kwartaal der winterieer-gangen, werden aan onze Academie van Schoone Kunsten tien voordrachten gehouden over de Vlaamsche schilderschool, van af de gebroeders van Eyck tôt aan Pieter Breughel den oude. De Bestuurraad komt toe te stemmen in eene reeks, die begint op Donderdag 4 April, om zes uren 's avonds. In deze voordrachten zal de Heer Julius Pée handelen over het leven en de werken der drie grootmeesters van de zeventiende eeuw : Pieter-Paul Rubens, Antoon Van Dyck en Jacob Jordaens. Eene voordracht over de bouwkunst zal voorafgaan en metlichtbeelden opgehelderd worden. Wie deze lessen wenscht te volgen wordt ver-zocht, zich ter Academie te laten inschrijven, op Zondag 24 Maart aanstaande. De Bestuiirder, Flori VAN ACKER. Stadswinkeî van Brugge. CORDOUAN1ERSTRAAT, 13. Winkel 1e verdiep. — Het Beheer stelt met genoegen vast dat zijne pogingen door het publiek worden gewaardeerd. Voor«erpen, onontbeerlijk zoo voor grooten als voor kleinen, zijn in den winkel te vinden. Vrijen ingang. Groensels. — Een rantsoen van twee kileg. koolrapen en een kilog. karoten tegen 0.50 fr. Beschadigde koolrapen aan 4 centiemen de kilog. Goede rapen aan 5 centiemen. Weldra zal de ver-van gedroogde groensels beginnen. Winkelwaren. — Appelsiroop. Marmelade. Gentsche mostaard. Zeem. Blauwsel. Confiturine. Blink. Havergort. Cacao (gesuikerde). Erwtenbloem, enz. De volledige lijst zal in het volgend nnmmer van « Stadsbode » verschijnen. Kloefschoenen. — Er zijn nog een aantal kloefschoenen beschikbaar. Het is niet te voorzien wanneer eene nieuwe zending ons zal geworden. Onze. Koffie : Ie kwaliteit te bekomen op Maan-dag, Woensdag en Vrijdag. 2e kwaliteit op Dins-dag, Donderdag en Zaterdag. Glazen kroesjes. —De personen die marmelade, zeem en confituur in stadswinkeî gekocht hebben, worden verzocht de ledige glazen kroesjes terugtebrengen. Zij, die een groot getal beschikbaar hebben, mogen dezelve aanbieden in het bureel eerste verdiep, De betaling zal dadelijk geschieden. Tehuisbestelling. — De dienst der tehuisbe-stelling geschiedt regelmatig ; men mag zich doen inschrijven in het bureel, gelijkvloers, ingang langs de glazen deur. Aan de straatdeur hangt eene brievenbus voor de schriftelijke aanvragen. Aankoopen. — Handelaars die winkelwaren of andere aan den stadswinkeî wenschen te verkoo-pen, mogen zich aanbieden in het bureel des Bestuurders, liefst schriftelijk, met aanduiding van soort, hoedanigheid en hoeveelheid. Voor over-name van allerhande waren, zal de Bestuurder zich ten huize van den aanbieder begeven. Kiekengraan. Het Gemeentebestuur rnaakt de kiekenkweekers van stad (dicht bebouwd gedeeite) bekend, dat er eene verdeeling van klein graan zal geschieden in 't magazijn van Mad. Vergaerde, Gentpoortvest, 5y, op Donderdag 28 en Vrijdag 29 Maart aanstaande, van 8 tôt 12 tire 's morgens en van 2 tôt 6 ure 's namiddags. Degene die zich op bovengemelde dagen niet aanbieden, zullen naderhand geen aanspraak op hun aandeel mogen maken. Brugge, den 12 Maart 1918. De Burgemeester, Baron Ern. van CALOEN. Stedelijke Vleeschwinkel Verkoop van vleesch in het Gesticht St. Joos (ingang Raamstraat). Vrijdag 22 dezer, van 2 1/2 tôt 5 uren 's namiddags, voor de inwoners der wijk A. Indien er nog vleesch beschikbaar is zal er den Zaterdag voort-verkocht worden. Deze verkooping zal aangekon-digd worden bij middel van plakbrieven uitgehan-gen Donderdag toekomende in het Stadhuis, de winkels van het Voedingcomiteit en de Melk-winkels.Het publiek wordt verwittigd dat het kantoorvan den stedelijken vleeschwinkel aile Maandagen open is van 9 uur tôt 's middags, voor het regelen der rekeningen, hetgeven van inlichtingen en het aan-vaarden van klachten. Wekelijksche verkoop van worsten. in de beenhouwerij Michieîs, Woliestraat n° 30. Aile Vrijdagen om 9 uren 's morgens, verkoop van bloedworst. Aile Zaterdagen, om 2 1/2 uren 's namiddags, van leverworst. Voeding". — Middenkantoor. Bloem- en Meelverkoop. Nieuwe prijzen vanaf 13 Maart 1918. Bloem : Fr. 5,35 Meel : » 3,50 voor 5 kg. » 7,00 » 10 » » 10,50 » 15 » » 14,00 » 20 » De broodprijzen zijn vanaf zelfden datum : Voor grijs brood : 1 Kgr. 62 et. 1/2 Kgr. 31 » Voor wit brood : 1 Kgr. 78 et. 1/2 Kgr. 39 » — Burgeriijke Stand van grugée. GEBOORTEN. 15 À'iaart 1918. — Jozef Becue, Gentpoortstr.— Andréas Follebouckt, Pottenmakersstr. — Alarietta Blonfrock, Lode-wijk van Casselsfr. 18 Maert. — Liana Vanhaecke, Violierstr. — Evelina Denolï, Roopeerdsfr. HUWELIJKSAFKONDIG1NGEN. 17 Maart 1918.— Joseph Verbrugge, werkman, en Valen-tine Van Poucke, kantwerkster. — Cornelis Kruuk, haarkap-per, en Elodie De Gryse, kleermaakster. — François Sleg-finck, mouleerder, en ClémentineClaeys, werkmeid.—Alphonse Pluvier, goudborduurder, en Gabrieile Marysael.zb.— Joseph Cauchie, bediende. en Fridoline De Rycke, zb. —- Arthur Lannoye, landbewerker, en Marguerite Reyserhove, zb. — Arthur Van Coetsem, bloemist, en Mafhilde V0ermantrouw, dienslraeid. — Camille Buquoy, smid, en PhilomènePeuteman, werkmeid. OVERLIJDENS. !5 Maart 1918. — Livinus Persya, zb., 83 j., ongeh., Langestr. — Oscar Van Litsenborgh, zb., 33 j., ongeh., Jaco-binessenstr. — Guillielmus Vanhaecke, schoenmaker, 72 j., wed. van Sylvie Kerckaert, Dyver.— Stephanie Cosman, huis-houdster, 66 l/2echtg. van Louis Fonleyne, Koopmanstr, (Deze laatste werd in een rouwbericht, verleden Zaterdag verschenen, verkeerdelijk als overleden in de plaats zijner vrouw afgekondigd).— Honorine Vermeire, zb., 34 j., ongeh., Potterierei. — François Lantsoght, goudborduurder, 61 1/2 j., echtg. van Ida Ghys, Ouden Gentweg. ■— Jules Messeine, werkman, 20 l/2j., ongeh., Mariastr. —Rosalie D Hoedt, zb., 77 j.. wed. van Jan Van Maele, Nieuwe Gentweg. — Julie Desanois, zb., 77 j., ongeh., Potterierei.. 16 Maart, — Victorine Soene zb., 62 1/2 j., echtg. van Adélaïde Dumares Ste Catharinasfr. — Marcel Notebaert, student, 14 j., Mariastr.—Charlotte Stubbe, zb., 77]., ongeh., idem. — Louise Vandecappelle, huishoudster, 50 j., echtg. van Emile Loose, Roopeerdsfr. 18 Maart, — Coleta Huys, zb., 08 j., wed. van Sekastiaan Tytgat, Steenkaai.— Carolus Janssens, eer-kanonik,64 1/2 j,, Ste Catharinastr. — Elisabeth De Busschere, huishoudster, 69 1/2 j., wed. van Edouardus Poppe, Ouden Gentweg.— Valentinus Riemaker, hovenier, 66 j., echtg. van Juliana De Rycker, Mariastr. — Aline Van Waefelghem, zb., 63 j., wed. van Léon Knapen, Goudhandsfr. — Jules Colens, eerjj bewaarder van Staatsarchieven, 78 j., echtg. van Henriette Van Hollebeke. Scharesti*.— Albert Savels, folbeambte, 33 j.. echtg. van Clémentine Duwel. Gentpoortvest, (Uit verleden tijden). OVERLIJDENS. 25 Juli 1916. — Pieter Walckers, zb., 71 j., ongeh., Bouveriesfr, — Alphpnse Innegraeve, smid, 63 l/2 j., echtg. van Marie De Coninck, Loansfr, — Maria Vandeeoorde, huishoudster, 73 1/2 wtth van fonile Yîsèéb«wl Mariastr. inM0MiWKDWncna[B[mMMtnrrrfm^-M,M"rr-T|ii II—i wn mil n — Tien centiemen Met machtiging der Duitsche Overheid. Woensdag 20 Maart 1918. — N 59.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brugge von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume