Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

231 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 Juni. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Konsultiert 10 Dezember 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6t0gt5gh51/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZATERDAG 9 Juni 1917 3dt JAARGANG n' 6 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plsntijnlei West, 66, Antwerpen DE VAKBONDS-INTERNATIONALE In een vorig artikel hebben we onze vreugde uitgesproken over de teekens der komende roering in de arbeiders-wereld daarbuiten, met het 00g op de beëindiging van den vreeselijken krijg welke degeheele volkskracht vanEuropa met ondergang bedreigt. Wat we gehoopt hebben, schijnt zich te verwezenlijken, de beweging neemt toe, plant zich voort en steekt als eene besmettelijke ziekte, eene heiizame dit-maal, de heele arbeiderswereld aan met den geestdrift en de hoop voor den zoo gewenschte vrede. De internationale konferentie van Stockholm zal doorgaan, is het eerste verheugend bericht, want 00k de Fran-schen zullen gaan en 00k in Engeland schijnt eene machtige sirooming te be-staan welke voor deelneming ijvert, terwiji het geen geheim meer is dat 00k Belgische vooraanstaanden uithet bezette gebiedzich te Stockholm zullen bevinden. Ook iets anders, van evenveel belang voor de werkiieden, als vakvereenigings-mannen ditmaal, komt een lichtstraaltje bijbrengen in den chaos van bloed en vuur. Een internationale Vakvereenigings-konfere ntie moet op het huidige oogenblik plaats grijpen insgelijks te Stockholm, alwaarde andere, de wezenlijke vredes-konferentie der Socialistische Internationale in Juli a. s. zal gehouden worden. Weinigen wisten van die konferentie en ongelukkiglijk is het ook te laat om voor deelneming te ijveren, doch het feit zelve opent ons een gezichteinden in voile breedheid. Zôô vinden we in de bladen, want officieel kwam de mededeeling ons niet toe, de uitnoodiging, als volgt : De in Amsterdam ingerichte filiaal van het 1NTERNATIONAAL VAKVEREE-NIGINGSVERBQND, dat tôt het uitbre-ken van den oorlog den zetel in Berlijn had, noodigt uit tôt eene Internationale Vakvereenigings-konferentie op den 8en Juni te Stockholm. Op de dagorde van de konferentie zal als eenig punt staan : de eischen der vakbonden bij het Vredesverdrag. Het Correspondentieblad van de gene-raalcommissie maakt het ontwerp bekend dat het Bestuur van den Internationalen Vakvereenigingsbonddoorden secretaris Legien aan dê conferentie zal onder-werpen : Aan de spits der eischen staat : DE VRIJHE1D OM ZICH OVERAL TE VESTIGEN. — Algemeene landverhui-zings-verboden en evenzoo algemeene immigratie-verboden (om een land in te trekken) moeten in het vredesverdrag voor niet veroorloofd verklaard worden. De Staten zullen echter het recht be-houden bij slechte economische toestan-den in hun land, de immigratie voor een tijd te beperken en zekere minimum-eischen aan de beschaving der immi-granten te stellen b.v. van hun te vorde-ren dat zij lezen en schrijven kunnen. De aanwerving en toelating van kon-trakt-arbeiders moeten verboden zijn. Dan volgt ten tweede : de eisch om het recht tôt vereenigen en vergaderen (coalitie-recht) uit te breiden. In aile Staten moet de buitenlandsche even zoo goed als de binnenlandsche arbeider het recht hebben zich vrij te vereenigen en te vergaderen. Zeer omvangrijk is de lijst der SOCIALE VERZEKERINGEN. Landen die nog geene of onvoldoende verzekeringen tegen ziekte, beroepsongevallen, ouder-dom en invaliditeit en werkeloosheid hebben, moeten verplicht worden zulks in den kortsten tijd in te halen. Ingeko-men arbeiders moeten met de ingeboren werkiieden gelijk gesteld worden. De DAGELIJKSCHE ARBEIDSTIJD moet op hoogstens 10 uren bepaald worden en na afleop van overeengeko-men tijdvakken tôt op 8 uren gebrachl worden. Aile wetten en verordeningen op de ARBEIDERSBESCHERMING moeten ook op de THUISWERKERS (sters) toe-gepast worden. Aan KINDEREN ONDER DE 15 JAAR moet iedere loonarbeid internationaai verboden worden. De ARBEIDSTIJD voor WERKSTERS en VROUWELIJKE BEDIENDEN moel evenzoo internationaai bepaald worden en de invoering van eenTOEREIKENDE MOEDERSCHAPSVESZORGING uit de landelijke verzekering moet allen Staten tôt plicht gemaakt worden. De vakbonden zullen bij de doorvoe-ring en bevordering van de internationale Arbeidersbescherming moeten uit-drukkelijk erkend worden : de « internationale vereeniging voor arbeiders-be-scherming, zetel Bazel » en haar « internationaai arbeidsamt». De internationale vakvereenigingsbond moet in dit lichaam eene vertegenwoordiging krijgen. De finale formuleering van deze eischen der arbeiders aan de Vredes-Con-ferentie zal aan de Stockholmer vakver-eenigingsconferentie voorbehouden blij ven. « Dit moet zijn, zooals het in he; bericht der generaal-commissie heet » een waarachtig programma van vergel-ding en wedergoedmaking voor datgene, wat de oorlog aan het arbeidende volt gezondigd heeft. » Twee dingen zegt ons dit bericht : eerstens dat de syndikale beweging nooi opgehouden heeft, maar wel gewerkt on klaar te staan met haar programma, ool< op internationaai gebied, en tweedem dat het haar den geschikten tijd toeschijn om een begin te . maken met de toebe-reidselen voor het aanvatten van der strijd voor de gewenschtehervormingen En de gunstigste tijd voor het werl< der Vakvereeniging is toch wel der, Vredestijd, wanneer hare aktie niet rneei aan militaire beperkingen onderworper is. Die beweging, met aller symphatie in den lande nagegaan, toont onshoe dezer welke breeder gezichteinder hebben dan wij in ons afgepaald landje, den vrede voelen naderen en een vrede dan in welks totstandkoming de arbeiders hun deel hebben gehad, wat hen dan ook hei recht geeft hun deel te eischen van de weldaden welke hij allen brengen zal. Ongelukkig kunnen we niet veel meer doen dan hopend toezien en verlangend afwachten, en verder ons zelve klaar-maken om ook het strijdperk in te treden, kàn het : voor den vrede ; kàn het niet : dan tôt doorvoering der hervormingen, zoo noodig voor de opwerking onzer diepbeproefde klasse, wiens inspanning ook nà den oorlog, de zwaarste zal moeten wezen. Blijve nu achter wie kàn. Jiveh. DE SOEP Naar ons gemeld wordt zou het Natio-naal Komiteit de gemeenten toelaten den prijs der betalende soep te verhoogen, ge-zien de immer stijgende duurte der groen-ten welke thans voor het grootste deel de vaste bestariddeelen der soep moeten uit-maken bij gebrek aan rijst, boonen, erw-ten of maïs. Het Nationaal Komiteit zou dan van zijnen kant 5 centiemen per dag meer bij-leggen zoodat er te meer gelegenheid be-staat de soep zelve wat voedzamer te maken. In enkele gemeentens in het land schijnt reeds deze prijsverhooging doorgevoerd te zijn zoodat de grootste schokken ten onzent wel de eerste zullen volgen. Als dan de soep maar wat krachtiger wordt doôr meer vleesch, groenten en aardappelen zou het misschien nog al dragelijk kunnen wezen. Eten is thans voor ons de hoojdzaak. J- Een moeilijk oogenblik in de Beyoorrading Dat wein den tweeden trimester van dit jaar moeilijkheden met onze bevoorrading zouden on-dervinden, was reeds lang een bewezen feit voor • ieder die wat bekend was met de huidige toestan-, den inzake voeding. Deze oogenblikken schijnen thans aan te breken. Aardappelen zijn er niet meer en nog niet, ook is geen deeitje van den vorigen oogst meer over, zoodat we totaal aangewezen zijn, behalve voor wat vleesch en groenten betreft, om te leven van wat ons van het buiteriland toegevoerd kan wor-l den. Deze toevoer nu is zelve danig bemoeilijkt i in zooverre dat we eigenlijk in de eerste dagen ; niets meer te verwachten hebben. De zaak staat heden zôô dat we nog voorraad ' van brood hebben tôt 11-12 Juni. Daarna krijgen we misschien wel eens een dag zonder brood, doch heel wel mogelijk is het ook dat de broodbevoorrading regelmatig zal kunnen doorgaan indien het gelukt de resten van inland-sche rogge en tarwe welke hier en daar nog ver-, spreid zijninhetland.intijdsbijmalkaartekrijgen. Toch zullen we het wel met 200 gram brood moeten stellen, althans eenige dagen. Er worden thans te Rotterdam 16 schepen ver-wacht met ongeveer 6.000 ton tarwe, doch het is te vreezen dat deze niet op tijd zullen aankomen om de tarwe te malen en te vervoeren tegen het oogenblik dat de nu voorhanden zijnde hoeveel-heid, welke ons van uit Holland geleend is, zal opgebruikt wezen. Komt dit intijds, aan dan zullen denkelijk toch de nijverheids-gemeenten het gewoon rantsoen behouderi. Voor de volkssoepen worden verwacht twee schepen met vet, spek, boonen en erwten zoodat de soep toch een paar weken verder geholpen kan worden. Vet en spek zal voor het gewoon rantsoen van Juli en Augustus niet aankomen, bijgevolg zullen we het ook weer met wat minder moeten doen. Het verdere verloop hebben we dan af te wach-ten zooals het tôt hiertoe altijd gegaan is. Het on-geluk wil dat de aardappelen zooverre achteruit bliiven doch als deze eenmaal komen kan getracht worden daarmede de toestand te verhelpen. Wat er ook gebeuren moge ons aller taak is intusschen het bestetehopenendenoodige kalmte te prediken waar onvoorzichtigheden door onwe-tendheid zouden dreigen te gebeuren. Intusschen kan het wel goed wezen eens te wij-zen op wat van andere zijde, namelijk door de gemeentebesturen kan ^edaan worden. Het C. R. B. kan niet meer doen. Dit zullen ook de gemeentebesturen wel zeggen doch dan is het voldoende hen te wijzen op de mogelijkheid van zich vleesch aan te schaffen ten einde althans met dit zooveel mogelijk de vermin-derde voeding aan te vullen. De veestapel is tamelijk goed voorzien en de Waalsche fokkers zijn te vinden om kontrakten aftesluiten. Er kunnen groenten aangeschaft, voor aardappelen gezorgd en mogelijk kan hier of daar wat anders opgesnord worden wat aan voed-sel ver want is- Er is dus nog te vinden, doch als altijd zullen we weer ten antwoord krijgen : «Er isgeengeld». Doch ditmaal kunnen we en met zekerheid we-dervoeren : «voor het oogenblik misschien niet, inaaar er is mogelijkheid het u te verschaffen». Het is thans enkel eene kwestie van goedenwil en we drukken onze kameraden op het hart dat het nu geene zaak meer is van « niet kunnen » maar wel van «niet willen». In oogenblikken als deze mag geld of schulden geen aanleiding zijn om de menschen te laten verhongeren. Er kan geld gevonden worden, er is wat te koopen, bijgevolg wie het niet doet en zijne inwoners laat creveeren, toont werkelijk waard te zijn het bestuur eener gemeente in handen te hebben. Wat de eene gemeente kan, is ook voor de andere in dit oogenblik mogelijk. De stad Antwerpen, waar die toestand reeds behandeld is, zal dan ook zoohaast het brood-rantsoen op 200 gram gebracht wordt, het huidige vleeschrantsoen verdubbelen. De prijs blijft 6 fr. hoewel het aan de stad 10 fr. kost. Dit vleesch komt voor 90 p.c. van de runderen welke aanhoudend gekocht worden en een ge-deelte van de verkens, eigendom der stad, doch het. vet blijft voorbehouden voor de maanden Juli en Augustus, wanneer het C. R. B. ons geen vet leveren kan. Verder worden aile pogingen gedaan om te koopen wat hier en daar aan groenten, als zuur-kool, verder kaas, eieren en dergelijke kan gevonden worden, dit ailes met verlies voor de stad. Welnu, dat kan ook door andere gemeenten gebeuren. Doen dezen het niet en komt het nood-lottig oogenblik dat de buitenlandsche toevoer ophoudt, dan dragen die gemeentebesturen alleen de verarxtwoordelijkheid vermits zegewaarschuwd zijn en hen de middelen tôt vermijden der ramp werden aangewezen. Wij hebben onzen plicht gedaan en manen onze kameraden aan met kalmte te overleggen wat dient te gebeuren en intusschen niet den moed op te geven, doch ailes te doen wat kàn om dezen welken de nood verhelpen kunnen, in beweging te krijgen. Het is noodig, volstrekt noodig. J- Nieuwe Aardappelen enslecht Brood Nu de tijd naderend is dat de nieuwe aardappelen hunne verschijning gaan doen zal het wel noodig 2ijn te wijzen op het daaraan nu verbon-den gpvaar voor de bevolking. Heel vele menschen toch zijn, in meerdere of mindere mate verzwakt, terwiji velen onder hen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume