Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

417 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 25 September. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3775t3gm8k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF RECHT Het is klaar dat de meeste steunlicha-men samengesteld zijn uit belanglooze menschen welke in de eerste plaats aan het loflijke gevoelen van menschenliefde toegegeven hebben wanneer die, soms zware taak, door hen opgevat werd. Verre van ons daaraan afbreuk te willen doen, we willen er enkel op wijzen dat elke zaak, dus ook menschenliefde, onder het behandelde opzicht, op meerderlei manieren kan opgevat worden. En sommige, waarbij ook van de in-vloedrijkste der bovengenoemde perso-nen, houden er eene opvatting op na, welke er bij ons volstrekt niet in wil. We weten bij ondervinding dat velen er niet toe kunnen komen de gesteunden, of laat ons maar zeggen : de werklieden, het recht van mederegeling of het verbeteren van eenigen steun, (niet door de wet vastgesteld) te verleenen, daar ze den huidigen steun (buiten steun B) slechts aanzienals 'n almoesweike de gesteunde, zonder opmerkingen, in dank ontvangen moet. De reden « omdat hij er niets voor ge-daan heeft » willen we terzijde laten, daar we zelf van meening zijn dat het beter ware door werk te steunen, omdat de steun dan NOG minder het uitzicht van een almoes heeft, maar ook omdat die soort steun OOK NOG met hetzelfde oog aanzien wordt, alhoewel in sommige plaatsen het wel degelijk gewone uitbui-ting schijnt te zijn. Het hangt natuurlijk slechts af van de sociale opvoeding die de menschen ontvangen hebben en gelukkiglijk worden dezen, welken steun als de huidige, langsom meer als een RECHT erkennen, met den dag talrijker. Bij nader inzien kan het immers niet anders. Persoonlijke waarde en bezit moet immer aan de algemeenheid onder-geschikt zijn, een stelregel die door velen in ons landje van vrijheid als ultra-kettersch gedoemd wordt, maar waar-door plicht en recht van elk individu ge-lijk wordt wanneer de toestanden van buitenaf voor allen de eenvoudige levens-kwestie, het bestaan zonder meer, op den allereersten voorgrond stellen. En dat is op den oogenblik het geval. Ook is het verstaanbaar, maar niet te verontschuldigen, dat menschen met princiepen van vrijheid en Mancheste-rianisme behept, de waarde van het indi-vidu-arbeider in verband met de algemeenheid, onderschatten; dezen niet hetzelfde recht kunnen toekennen van een op - zich - zelf - staande maatschappelijke eenheid en hem aanzien, niet als een deel maar als onderdeel der maatschappe-inrichting, welke slechis voor het noodige aantal in aanmerking komt. En daar nu « de » arbeider niet een op-zich-zelf-staande eenheid is of wezen kan, doch, als deel der maatschappelijke in-richting, onvervreemdbaar van elkaar ineenhangt, worden natuurlijk aile « af-hankelijke » krachten met dezelfde maat gemeten en, door perioden lijk dezen, als nutteloos en schadelijk aanzien. Ze zouden dan ook eenvoudig ter zijde gezet worden indien er nog eene meer-derheid van bovengenoemd allooi moest kunnen gevonden worden, tegenover dezen welke steun, in gevallen als tegen-woordig, als recht aanzien. gevoegdbij die welke in het steunen, niet aan plicht of recht maar, alleen aan medegevoelen of naastenliefde uiting geven. (Vervolgt) Jiveh Arbeidersontwikkeling Wigiâterkursussen De Centrale voor Arbeidersopvoeding ten stel-ligste overtuigd dat niets meer geestdoodend werkt op den arbeider dan eene onverschillige ledigheid, is niettegenstaande hare zeer bekrom-pen middelen van plan dezen winter hare kursus-sen, zij het dan ook in beperkten vorm, te hervatten. Een algemeen programma is daartoe opgesteld. Hieronder geven we de samenstelling van dat wat voor Antwerpen ontworpen werd : ANTWERPEN Kursus Zaterdag !6 0Ct°ber ) KURSUS IN 6 LESSEN 23 » ( over 30 » } De geschiedenis der Àrbeidersbeweging 6 November j jn gelgië, door Vandersmissen. 13 » / & 20 » \ KURSUS IN 6 LESSEN 27 » I over 4 December ( j)e Moderne Vakbeweging 18 \ (Haar doel, inrlchting en strijdmlddelen) 25 I ) door Bouchery. Voordrachten Zondsg 3 October, door Doms : Het Beroepsonderwijs en de Arbeidersbeweging. 7 November, door Vandersmissen : Eene periode uit de Belgische Arbeidersbeweging. (Welke periode precies door spreker zal behandeld worden is nog niet vastgesteld). 19 December, door Bouchery: Het Machinisme en de Arbeiders. De kursussen zullen om 6 uur plaats hebben en de voordrachten 's Zondags om 4 uren, beiden in het lokaal De Werker, Diepestraat, 152. Het zal eene beste gelegenheid zijn voor het grootste deel onzer leden om zich wat verder in eigen geschiedenis en toestanden in te werken, daar er geene voorwaarden aan het bijwonen der lessen verbonden zijn. Daar de kursussen den 9en October zullen aan-vang nemen, hebben we nog wel de tijd om onze kameraden op te wekken talrijk en vooral regel- matig de kursussen bij te wonen. ♦ * * De voordracht Doms : Het Beroepsonderwijs en de Arbeidersbeweging, wordt gegeven om 4 uren, in De Werker, Zondag 3 October a. s. De Centr. voor Arbeidersopvoeding Afd. Antwerpen. Bange tijden De oorlog woedt nog immer voort, alom ver-woestend, vernietigend wat eeuwenlange bescha-ving gewrocht heeft, dagelijks wegmaaiend duizenden en duizenden elementen, die voorbe-schikt waren om het menschdom onschatbare diensten te bewijzen. Niet het minste stipje rijst op voor ons oog, stipje dat zou doen voorzien : een alom gewenscht beëindigen. En immer wordt voortgesleurd door duizenden werkeloozen een ellendig bestaan, terwijl zij daaraan niet de minste schuld hebben. Grievend treft het dan ook ons, die steeds ailes in het werk stelden om het lot onzer medemakkers te verbeteren, steeds te hooren schimpen op den steun aan die « luiaards » verleend. Aile middelen worden aangewend om maar zooveel mogelijk den steun — zoo noodig in de meeste gevallen — af te nemen. Ik wil er daarom eens op wijzen wat den steun was over één jaar en wat hij nu is. In niemands hoofd zal het opkomen, te willen ontkennen dat de nood thans grooter is dan een jaar geleden. Toen hadden de meeste werklieden toch nog eenige centen, die, met den verleenden steun, hen hielp in het voorzien hunner behoeften. Toen genoot elk gehuwd persoon fr. 0.80 per dag, of fr. 4.80 per week ; de ongehtiwden (boven de 21 jaar) fr. 0-50, of fr. 3.00 per week. In de komiteiten trok men voor de vrouw 2 fr. en voor elk kind 1 fr. per week, ook in geld. Vergelijkt men de prijzen van brood en aile andere onmisbare waren van toen met heden, dan mag men zeggen dat over 't algemeen ailes met 2/5 verhoogd is. De steun van fr. 0.80 op fr. 0.60 gebracht, de andere steun thans uitgekeerd in bons, waarmede men het hoogst noodige en het moeilijkst te koopen, niet kan bekomen, en gij kunt u een gedacht vormen over de ellende van heden, vergeleken bij die van verleden jaar. De winter staat voor de deur, en dit zal den toestand dus niet verbeteren, wel verslechten. Ik wil de schuld van al die misstanden en leem-ten in de organisatie van steun nu niet werpen op de Antwerpsche hulpkomiteiten, of het Ant-werpsch Gemeentebestuur. Maar tôch zou met wat beter inzichten, uitgaande van die lichamen, veel kunnen verbeterd en verholpen worden. Dààrover wil ik het dan ook hebben en ik zal zoo vrij zijn mijne beschouwingen te laten verge-zeld gaan van eenige vraagskens. Tôt slot wil ik eenige wenken geven, die, konden zij verwe-zentlijkt worden, heel wat opluchting brengen zou in den nijpenden toestand, welke de werkeloozen doormaken en de nog droevigere oogenblikken welke de winter hen voorbehoudt, Het baart mij groote verwondering, nog zooveel mangel te zien heerschen in de winkels der hulpkomiteiten voor wat de hoogst noodige artikelen betreft. Waren die niet te koopen zijn van de fr. 3.60 dopgeld, zooals : zeep, boter, enz. zijn nooit te krijgen, boter nu en dan eens bij uitzon-dering. Op dit gebied kan onze stad nog een lesje nemen aan Borgerhout en Berchem. Ook de bedienden in de winkels der hulpkomiteiten en Weldadigheidsbureel mochten zich wel wat meer den toestand indenken der lieden welke zij te bedienen hebben ; zoo zij dit deden, zou er zooveel niet over hunne handeling geklaagd worden. Dit voor wat den steun aan de werkeloozen betreft. Nu, een paar vraagskens ; men neme mijne on-bescheidenheid niet euvel op. 1° Hoe komt het, dat hier in de Amerikaansche winkels de meeste waren enkel te bekomen zijn, op voorwaarde dat men boonen er bij neemt ? 2° Hoe komt het, dat daar sommige waren niet te bekomen zijn, of voor heel dure prijzen, terwijl men diezelfde waren, te Brussel bijvoorbeeld, zooveel goedkooper heeft ? Wal meer dergelijke winkels met onvoorwaar-delijke verkoop van aile er te bekomen waren, zou te Antwerpen niet schaden. Daardoor zou misschien de met den dag aangroeienden zucht naar opslag en nog eens opslag bij sommige vaderlandslievende winkeliers wat gekoeld zijn. Op den steun, verstrekt aan de geteisterde gezinnen, terugkomende, meen ik, dat het des-betreffende bevoegd Komiteit ten dringendste de mogelijkheid zou moeten onderzoeken om den steun tijdens de komende wintermaanden te ver-hoogen. Komt men daar niet toe, dan zullen er dezen winter bange tijden doorgemaakt worden. Het is te hopen, dat er in dien zin wat gedaan kan worden en gedaan wordt. Voortgaande in dien gedachtengang, wend ik mij hier ook tôt het Bestuur onzer Federatie, of tôt dit Komiteit in wier bevoegdheid het valt, om te vragen, dat er eene werking zou op touw gesteld worden tôt verkrijging van hetdaarstellen van maximum-prijzen voor den verkoop van aard-appelen, boter, zeep, en aile andere onmisbare dingen. Komt men niet tôt eene beperking, dan zullen de wintermaanden ons onder dit opzicht nog wat verwondering baren. De schraapzucht onzer vaderlandslievende (?) boeren, neringdoe-ners en handelaars kent geene païen. Over den hier ter stede verstrektensteun, vergeleken bij dien van Brussel, wenschte ik nog wel wat te zeggen, doch ik wil geen misbruik maken van de mij verleende plaatsruimte en kom daar, bij gelegenheid, wel op terug. Tôt besluit een paar woorden nog : De toestand is zôô, dat aller medewerking noodig is om het leed te lenigen dat dezen winter duizenden menschen te wachten staat. De leuze moet zijn : Steun, zooveel mogelijk steun aan die ongelukki-gen; zij zijn niet de oorzaak van al de rampen die ons overkomen zijn; wij moeten dus zorgen dat zij de bange tijden die hen wachten, door-worstelen op de meest menschelijke wijze. Wie daartoe bijdraagt, daaraan medewerkt, toont de ware vaderlandsliefde te begrijpen. Ieder dus zijnen plicht! Leborgne. AANDAGHT Degenen onzer kameraden welke familie oj vrienden hebben in de interneeringskampen in Nederland, worden er op attent gemaakt dat ons alreeds verschiilende bladen aan genoemde per-sonen door onze leden ZONDER POSTZEGEL gezonden, teruggestuurd zijn geworden. We verzoeken dus de belanghebbenden de te verzenden bladen te frankeeren (het port is 5 cen-tiemen per 50 gram) en hun adres op een hoek van den band te plaatsen. * * * Welke van de bonden kan ons eenige nummers van het 6e blad bezorgen ? Op voorhand dank. Red. Een bijzonder goede maatregel Door het Borgerhoutsche « Hulpkomi-teit » dat gerust, voor wat doelmatige en praktische regeling betreft, aan vrijwel de meeste dergelijke als voorbeeld kan dienen, is weer een bijzonder goede maatregel getroffen. Het plan is namelijk gemaakt om, in de magazijnen « Adamas », Moorkens-plein, een schoenmakers-atelier in te richten ten dienste der werkeloozen. Vooreerst zal het enkel reparatiewerk zijn dat er zal verricht worden. En dan nog in hoofdzaak voor de kinderen. Als er de mogelijkheid toe bestaat zal die zoo hoogst nuttige als noodige inrichting echter natuurlijk uitgebreid worden. Het werk zal uitgevoerd worden door werkeloozen welke echter elk maar enkele uren per dag zullen mogen werken om alzoo weeral aan zoo een groot mogelijk aantal gelegenheid te verschaf-fen wat te verdienen. In een volgend nummer zullen wij denkelijk in de mogelijkheid zijn die nieuwe inrichting wat breedvoeriger te omschrijven. Nu echter kunnen wij onze kameraden en trouwens als diegenen die overal tôt de meest doelmatige toepas-sing van de steun medewerken, al aan-raden de zoo nuttige inrichting — waar het Borgerhoutsche « Hulp-komiteit » het initiatief van nam — overal goed in het licht te brengen. Wij zijn er zeker van dat het Provin-ciaal en zelfs het Nationaal Comiteit zoo iets niet alleen met een gunstig oog zal aanzien maar dat men aldaar integendeel er ernstig mede bezig is om zulke werken te|steunen. En daarbij is het nu de tijd om aan zoo iets te beginnen. De winter staat voor de deur en de scholen worden kor-telings geopend. Drooge voeten is in dit seizoen al bijna zoo noodzakelijk als eene gevulde maag. L. V. B. ZATERDAG z5 SEPTEMBER i9t5 ts,e JAARGANG nr 14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume