Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

378 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 22 April. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Konsultiert 22 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz81m6g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen D« rcdaklic behoudt zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BU GELEGENHE1D Red""ie Adminis,ra,ie : stukken al of niet te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antwerpen ONEERLIJKE DOPPERS in het blad, dat ons verplichte in ons vorig nummer op zijn geschrijf betref-fende deze kwestie in te gaan, vinden wij nu een verweer. Men heeft het zoo niet bedoeld, men heeft slechts enkele « doppers » willen aanvallen ; men legde het slechts aan op den wolf onder de schapen en men heeft daarbij onze leslezing niet noodig om te weten : dat het de verzwakte schou-ders der « doppers » toch zullen zijn die ons landeken weer zuilen moeten ophef-fen tôt het peil van welvaart; dat het toch met het werk hunner handen zal zijn dat wij weer na dezen rampentijd eene goede plaats in den economischen wedloop zulien moeten zien te bemachtigen ». Dat is zoo ongeveer het verweer. Dat wij ze, volgens dat blad dan, niet aile vijf zouden hebben en nog wat derge-lijks, zullen wij maar buiten de zaak laten, dat interesseert denkelijk onze lezers al heel weinig. « Er zijn maar enkele wolven onder de schapen; de algemeenheid onzer « doppers » doet niet aan bedriegerij ». Daar gaat het eigentlijk om; dat willen wij enkel vastgesteld zien. Omdat wij er, naar ons vermogen mede voor waken willen dat niet — door onze werkelooze arbeiders het merk der onbetrouwbaar-heid te geven — het toevloeien van den toch al zoo geringen steun nog vermin-dere, zooals toch immers den onverant-woordelijken,misdadigen kletspraat over onze heele bevolking en besturen reeds den toevoer van levensmiddelen bedui-dend doen inkrimpen heeft. En wannaer men nu, in tijden als deze niet uitzichzelve begrijpen kan hoe voor-zichtig men zijn moet met het in het open-baar behandelen van sommige zaken, vooral als men ze niet begrijpen kan, omdat men ze niet voldoende kent... nu dan stelt men zich onvermijdelijk aan eene « leslezing » bloot. Want men kent den toestand der doppers niet; dat zien wij al enkel aan de de wijze waarop men er over spreekt en schrijft. Eene wijze van behandelen dier toch ook verdienstelijke menschen, die ons grimmig maakt omdat WIJ wel weten wat er gebeurt, omdat wij zien en ondervinden dat men bezig is, door mo-reele mishandeling, eene massa verdienstelijke arbeiders aile gevoel van eigen waarde te ontnemen, te degenereeren, en er dus onvermijdelijk toekomstige klien-ten van het Weldadigheidsbureel van te maken, ♦ * * Met de erkenning van het blad in kwestie zelve : dat de «doppers» niet oneerlijker zijn dan dit met andere menschen hier het geval is en.... dat ze voor de latere heropbeuring van ons land mede van groote beteekenis zullen zijn », komt nu natuurlijker wtjze nog zooveel te scherper de buitengewoon ongeluk-kige positie en de ONEERLIJKE behan-deling waarvan deze menschen nu — op enkela loffelijke uitzonderingen na — overal de slachfoffers zijn, naar voren. Want evenals dit blad nuerkentdat ze over het algemeen WEL verdienstelijk maar NIET oneerlijk zijn, evenzoo zal het, als het maar een oppervlakkig onder-zoek wilde instellen, ook even volmondig erkennen moeten : dat zij op de meeste plaatsen op eene oneerhjke, onweerdige wijze behandeld worden. Of vindt men het soms eerlijk dat de slecht-gevoede en gekleede « doppers » verplicht worden bij nacht en ontij den waakdienst te doen, om de gemakzuch-tige burgerij daarvan te ontheven ? De WET zegt : dat dit door aile weer- bare burgers moet gedaan worden en de voorschriften van het « Nationaal Comiteit » verbieden de Comiteiten zich daarmede te moeien. Maar zoowel de ge-meente als comiteitsbestuurders geven den brui aan de WET «n de voorschriften als het de « doppers » geldt. Zij kun-nen de « doppers » niet doen ver'oordee-len als ze in zulke voorwaarden weigeren te waken, maar zij nemen ze den steun of een gedeelte daarvan af. Of vindt men het soms eerlijk en ge-schikt voor de hedendaagsche en toekomstige goede zeden, dat hier en elders jonge vrouwen en meisjes verplicht worden op straf van honger, hunne huisge-heimen aan piegjonge contrôleurs en bedienden te vertellen en bloot te leggen. En nog meer dergelijke dingen. Of vindt men het soms eerlijk en ge-schikt tôt het vermeerderen en verbeteren in de toekomst, van het gevoel voor het gezinsleven, tôt de vorming van een zelf-bewust, rustig en krachtig volk, dat een deel huizekensmelkers, en dat voor een paar franks, van honderden gezinnen den inboedel doen aanslagen en zelfs verkoo-pen ; dat de stads- en sommige gemeente magazijnen opgepropt zijn met de arm-zalige meubeltjes, die meubeltjes dan waarvoor een arbeider toch zooveel doen moet om ze bijeen te krijgen, waarmede doorgaans aile hunne illusies als jongge-huwde, hun iief en leed als rijpere of bejaarde menschen als het ware ver-groeid zijn? Of vindt men het soms eerlijk en voor de goede vorming en ontwikkeling van het gevoel van recht en biilijkheid orizer bevolking jegens elkaar in de toekomst geschikt, dat men nu nog, na zooveel maanden, op de meeste plaatsen de voorschriften van het Nation. Komiteit : « dat de Plaatselijke en andere Komitei-ten onpartiidig moeten zijn en de eene politieke partij daarin de andere niet mag domineeren » — dat men die nog maar steeds negeert en op sommige plaatsen de arbeiders als eene aalmoes een armzalig plaatske toewerpt; ja, dat zelfs in eene stad als Antwerpen, de vertegenwoordigers der groote vakbonden uitzoo goed als aile « dopbureelen» geweerd worden, juist of ze de pest aan hunne hielen hangen hebben; dat « doppers » nog maar steeds geen recht hebben zich persoonlijk te verdedigen tegen beschuidiging van bedrog, enz. Neen de « doppers » zijn niet oneerlij-d«n de andere menschen, maar zij worden wel, niettegenstaande zij ongelukki-ger zijn, oneerlijker behandeld. Er bestaat dus wel eene groote oneer-lijkheid, maar niet onder de « doppers » tegen hen. Men past de wet in aile hare strengheid toe tegen hen, als er, bijvoor-beeld door hebzuchtige huizekensmelkers, nog wat afgeperst wordt, maar men vergeet rechtvaardigheid en voorschriften van het N. C., als het geldt hen recht van spreken en mederegelen te geven. Voor de toekomst van ons land, voor de noodzakelijke bewaring zijner werk-krachten is men wel verpiicht onze arbéi-dende bevolking te steunen. Maar het grootste deel dergenen welke zich van de uitvoering daarvan hebben weten meester te maken, nemen den schijn aan of het om Godswil is, werpen het de menschen als eene almoes toe en maken te gelijker-tijd van hunne macht misbruik om, door allé gerafineerde, ergelijke dwangmaat-regelen, de arme gesteunden —- waarvan de meesten voorheen nooit de hand uit-gestoken hebben —• te vernederen en moreel te verguizen. Men behoudt door den steun de stoffe-lijke vermogens. Maar men ontaard, ver-nietigd door de wijze van steunen, door de moreele mishandeling, de geestelijke energie, het zelfbewustzijn van den mensch, wat zijn grootste kracht vormt om zich tôt een vrij, zelfstandig en moreel gezond volk op te werken. Zoo is ongeveer de toestand. Ongeveer maar, want om het juist voor te stellen zouden wij heele bladen met fei-ten moeten vullen. Voor dezen echter welke, als het Ant-werpsche blad, van meening zijn : dat de « wolven » onder de schapen moeten opgezocht worden » zal het al wel voldoende zijn. Zij weten nu ten minste in welke richting die « wolven » dan moeten opgezocht worden. L. V. B. Voordracht - înrichting van Partij en Vakbonden Zooals we in ons vorig nummer ge~ meld hebben beeft ZONDAO aanstaan~ de 23 APRIL de wûûhûhacht mms plaats in bel lokaal « De Werker » om 5 uur îorenuur, Het onderwerp : SCHOLEN VOOR KREUPELEN EN VERMINKTEN is wel van aard om een talrijk puhliek van belangstellenden te vinden, gezien de aklualileil van bel behandelde on-derwerp, de bevoegdheid van den spre~ ker en bet direkt belang dat vele onzer stielmannen in die ietwat nieuwe soort nijverbeid en manier van werken zul~ len hebben. Beteren kost kan onze partijgenooten en vakbonden dan ook niet voorgezet worden. ledereen weze dan ook stellig tegen-woordig. MELKKNOEIERS Door de vrederechter van het kanton Borgerhout worden een deel der levens-tniddelen-vervalschers redelijk stevig îangepakt. Elke melkvervalscher, namelijk, welke iien heer te pakken krijgt wordt, er met vijf dagen gevang, plus 25 franken boete, aan herinnerd dat melkvervalsching niet illeen eene soort bedrog is, maar nog :evens een aanslag op de openbare ge-rondheid. En om de les onmiddelijk en goed te doen inwerken wordt tevens de voorwaardelijkheid der straf geweigerd. Hoe noode wij ook iemand zien straf-fen kutinen wij in deze gevallen toch niet anders dan den heer Vrederechter van Borgerhout geluk wenschen met zijn flink doortasten. Levensmiddelen ver-valscht men immers niet in een onbera-den oogenblik of in eene kwade bui, zooals dat met sommige andere misdrij-ven het geval is... het is wel degelijk een aanslag op de beurs en de gezondheid van het volk, en dat ontegenzegelijk met voorbedachten rade.Verontschuldigingen zijn dus onmogelijk in te roepen. L. V. B. Eenige wetenswaardigheden nopens den steun te Antwerpen OadBeltelijke Werkeloozen We roepen de aandacht onzer Ant-werpsche kameraden op de besliste nieuwe regeling voor de gedeeltelijke werkeloozen waarbij de aftrok aan steun eerst begint Wanneer het loon het bedrag van den steun als volledige werkeloozen bereikt heeft. Dit bedrag is NIET dat wat den steun te Antwerpen is. Het is het bedrag van den nationalen steun welke alleen in aanmerking komt, dus voor werkeloozen boven 16 jaar 3 fr.; voor huishoudsters 1.50 fr. en kinderen onder de 16 jaar 0.50 fr. per week. Voor alleenstaanden nochtans blijft dit bedrag op 5 fr. minimum bepaald. Vrije bons Eene nieuwe maatregel staat op het punt van getroffen te worden, voor wat de verdeeling der waarde van de steun bij de uitbetaling betreft. Den steun welke tôt nu toe in geld en verplichte bons uitbetaald werd, zal waarschijnlijk te beginnen van 6 Mei a.s. uitbetaald worden in geld, vrije bons en verplichte bons. De verdeeling zal gebeuren in dezer voege : wie vroeger 3.60 fr. trok in geld, zal dan krijgen 1.25 fr. in geld en 2.35 fr. in vrije bons; wie 5.40 fr. had, krijgt 2.50 fr. in geld en 2.90 fr. vrije bons ; deze met 7.20 fr. krijgen 3.75 fr. in geld en 3.45 fr. vrije bons. De rest blijven verplichte bons voor de komiteitswin-kels.Met de vrije bons gaat men bij de winkeliers zooals met het geld in diens plaats de bons nu gegeven worden. De winkeliers kunnen dan deze bons desnoods dadelijk inwisselen in de « Banque Lambert », Kunstlei, 119, welke zeer waarschijnlijk met dien dienst zal gelast worden. Zeggen we nog dat met die vrije bons ook in de gemeentewinkels kan gekocht worden, zoodat geene verandering in wat ook komt, behalve dat de dienst van het geld vereenvoudigd wordt. Bons van 10 centiemen. Een vraag Daar nu voor bovenstaande regeling een wisselkantoor ingericht wordt voor de winkeliers, is het, meenen we, niet te veei gezegd wanneer we er op wijzen dat daar nu de beste gelegenheid bestaat om de herrie met de bons van 5 en 10 centiemen uit de wereld te helpen, opdat de menschen niet 5 à 6 weken een deel van hunnen.steun meer zouden moeten opsparen tôt ze 50 centiemen in wissel bons bij mekaar hebben. Kon er niet terzelfdertijd een winket geopend worden voor het omzetten van die bons. Het is te eenvoudig om er aan te twij-felen dat het er komen zal, niet waar? Mogen we van de inrichters wat hoo-ren daarover? I. ZATE«DAG a& APRIL 1916 2d' JAARGANG nr 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume