t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

751 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Februar. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5h7br8n881/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

.* 5ftar* v jwwi BRUiîQÉt 7 FEBRUARI 19U. BEN CENT FER HUMMER ^3* MAR 6 WET BRUCSCHE VOLK -—■ ~ i ^tôqjoc.'"- 'VX&W* ski® ssstfa KflTHQLiEK VOLKSGEZÎND WECKBL71D voorA, brugge en omstreken ""-""wstt-——!nrr~~~--— t voora brugge en omstreken P', «' . / '^ NWM "•• &*m*âaa^ - "' "w iihéiih fii/ii frî i '"^â^^îîlfi'"^1 " "i^ ii iiiV' \ in riiii in îiiil*ii 111 i'Ï mriiiBÏii'ïiiiïiiBfagHMiii^iÎMllWWiMlrin i» iiiétf^i^>8»>ili*>« i miii il i^ ^ 'i ^hÛ i i ni SAMENWERKING xniddel tôt Standsorganisatie. Uit ons laatsie schrijvsn hebfgij kursnen op maken dat wij in onze huidige maatschappij staai voor eene algcaieene strekking taar samssîi werking die reeds bij a!le standes der maai schappij ingang gevonden heeft. Burgers en lascbouwçrs, bedieader; en werk lièden hebbea ia samerkcop ers samsnyoort brcagst eeaen middel gezochî tôt vermiridlerinj yan uitgaveri in bunnen haadeî oî huisbouden Meestal ges'chiedt dit met esae vsrtnisdr. mg v«î iakomsten bij atidèren. 'tR cht t<".t sametîwerkiDj; bestaat en 't gebruik er vaa hasft veel goëds io" maar otn redea van 't meagaande kwaad, maj mën ùict rôskslôos daarmee omspriogea. Aan eenen andercn ksat moet mea rekeoins Kpuden mât de oaîwikkîlin * der maatschappi; die niet te stremmen is. Daarom dau ook, zijr wij haar geaegen, en wiilea wij er het beste ziar uHrapen. Welou, een vaa de goede vruchtea die d« samenw«rkutg oplevert is dat zij meewerkt to: de standsorganisasie. Satnsnvoortbreiîgst geefi dat nog in hoogere maat dan satr.sr.koop, en daarom kan men haar eok den voorraug soms geven, zelfs daar waar saœenkoop reeds de geweaschte vermindéring van ui'gaven zou opleveren. Àls wij spreken van standsorganisatia, berioelen wij vooral de orgaaisatie van dea werkman stand. Deze stand was lange a's i *l«re stand aanzien, en die er aan toebehoort had zelf meestal geen bewustzijn van de menschsîijke weerdigheid die ia hem ligt. De werklieden waren duizende alïeec staande eenlingen, ten dienste van anderen, zonder nauvy verband oader hen. Dat zij een stand uitmaken lijk een andere, aac wien als stand eece servoile plaats toekomt in de maatschappij, dit bedachten velen niet. Zij meenden dat zij maar telden om te werben, eu van daar uit ontbrak bij hen de strering naar hooger ep. Meer nog. Laagstaande ®n zonder hoop in de maatschappij tôt iets te tellen, zonken zeer velen vân langs om riieper, en bekommarden zich nôch om enderwijs, noch om vakbekwaairjhôid, noch om plicht en verantwoordeîijkheid. En dratikmisbruik en zedeloosheid stortien zeer velen diep ten gronde. Maar 't bewustzija is ontwaakt. De vestan-digste onder de werklieden begionen in te zien dat zij, hoewel werkman, juist zoo^eel weerd zijn als een andsr burger vaa 't land : dat een meezeggen hun toekomt en in zake werkkontrakt en in politiek ; dat zij zoo ver nog daarvan zijn •n om disswilîe, moeten werkea om hunae werkbroeders hoogér op te îeiden. Vakvereeniging ea werkli«detibond hebbsn in die zending elk hun deel. Dit deden we over eeaige wekea uitschijoen. En nu voegen wij erbij, ook de samenwerkin^ in ecoaomischc zaken kan daar veel toe. bijdragen.kan hen helpen otn hunnen stand m«er aaaeenhang te geven, m««r fierheid en eigenweerde in te storien, om hén als stand te organiseeren. Vooreerst, zell humait zaken doen vereischt reeds vtrder ostwikkelde mannen Eu de voor uitziende werkliedea zuHsa wij t'allerwega zitn opkoinén, die zich gaandeweg zullea oplèiden, en mannen zullea wordan mst breeder gedach-ten en gezonder oordeel. De veraistwoordelijkheid, die zoo hoogst nuttige hoedanigheid, zal groeien bij hen naar-mate zij zelf voor aaders zakea zulien moeter zorgen. Ea die honderde werklieden die daar w^ldra hun geld zulien insteken zulien nu ook lceren belang stellen in ernstig gf leide zakea. Daar zulien zij hun brood koopea en het noemen « ONS BROOD >, en dat enkel woord zegt a) geuoeg dat zij in gansch die handelszaak HUNNE zaak zulien zien, en weerom daaruit eene nauwff âaneensluiting zulien vinden met mal kander. 't Gedacht moet daaruit opgroeien dat zij eene vast aaneenhangende massa zijn, die wint in grootheid en sterkte naarmate dat « ONS BROOD! » door meer anderea zal geëtea wordetf. Begrijpt gij reeds, werkliedè^, hor- ge daar benevens de vakvereenigingen en den werk-liedenbond, weerom eenen nieuwen middel zult vinden tôt uwc standsorganisatie, waarvan gij voor u zelf en voor uwe werkbroeders, de èrkeisnfoê van uwen stand, vaa uw wsrkma; îijn moet verwachten. Vooruit dan, vooriîitïieads wsrklieden, bemi uw prcîijt, maar mesr nog baminî uwen sta»i hsipt u z«lvca hoog«r op, en de tijd zal ap.i breken dat gij jn de maatschappij de plaa bfckîeedt die u toekomt. Geen woorden of bofsîagsn kinr.cn u daert»; ® hçlpea, maar daden. Eindelijk ! ! f Mij heeft e«às gesprokes. Noch programma noch werh Vanov«r twi&% jaar hsbben we ia Belfe e«a valsche opvattiïïg zien aan 't licht koine vaa da christene démocratie ; van die volksg-: , ïiadheiû waarvan Mgr Kettteler de bsanbrek; was, en Léo XIII d« groote beschermer, c priesters als E. H. Lauwcrs en Eerw. Pats Rutîen de ieverige apostelea midden ons. De democraten ia oas land hebben wllle buiten die groots christene bewegiug blijven, e ze zijn àls ean machteloos hoopke blijven sta࣠Brngge èn Aalst uitgezonderd, overal telles z voor Eièmafld. Oadertiièschen, de ware christene demoersti schaarde hier honderd duiiende merischen i pinsioeckassen ea ziekenbondea, werkmans woniflgen werden dsn eigeùdcm huaacr bewo «erg, huishoudschoîén, vakscholea, sîudiebor. bôn, kwaœeu lacgs aile kaatea tôt stànd ; d chiisteoe vakvereenigicgen stijgen reeds te bovsa de hondfcrd "duizend leden, eaz. Ea Zli blijven daar staaa zonder programma soaîSer wgrk ! ! • » Drie jaar geîeden kwam hier die man dû zooveel yan zijn zeiven sprak, dat velet dacliten dat hij iemacd was, en dat hij vesl zoi doea. Hij wtrd gekozen in gemsenteraad ca Kamers sa zijne werking... waar blijft ze ? De Bruggaliugea weteis welke deerlijke figuu: hij maaki ia dea gemeenteraad, maar hebben zi reseas naged;>cht op zljns werkine in de Kamersl Het jaar 1913 v/as een vermaard jaar voor d( Kankers : een jaar vaa voile zittieg mat daarbi nog eaa maand buiteagewone zittiag ea bijnj gsen verlof. Z' hebbea er allerbelangrijkste jtskea ei wetsen besproken, zake legerkwestie, fi «ancië met nieuwe beiastiagea, schoolwet, enz Welnu ia ai die besprektngea heeft Mijnheer de volks tfertrfgenwoordiger Foateyne in 't jaar 1913 gee! enkœl gebenedijd woord wsten te zeggen ! ! I Bînst dat d® Kamers iets bespr»kensschrijft hi mât greot beslag artikels in zijn gazette, om di brave menschen hunae oogen te verbliQdea maa? datzeifde dat hij schrijf», hij durft he ià d;o Kamers niet zeggen I ! Ga zuit misschien zeggen : 't zitten er a gercoeg die klapp&n. Ja seker, en t» veîe. Maa in Fontsyne's partij zijn ze maar met tweeêa, ei als /e een programma hebben of met kennis va zaktm kunnen 't volk voreustaan, vindt gij nie dat hij toch soms zou moeten toonen wat h kan ? Maar »i*ts ! Hij heeft bbwezen dat hij een groot: nulliteit is in de kamers. Eens heeft hij gesproktin ia eea interpellatie ea omdat men hem dur f de tegeospreken is h: daar uitg#vallen ®a heeft hij gescholalen ma ïuike piatte taal dat de presidemt, voor de err dsr Kamers, die scheldwottrden heeft doei uitvagen Dat zijn zijne bewijzen en zijni kennissen. Wij hebbea hem uitgedaagd om aan dei minister vaa financé ! te durven zeggen wat hi in zijn e gazette over 's lands fiaaacifia schrijft.. hij du?fde cist. Nu maskthij bsslag met zqn« studie (die hi afscftrijf ) over Brugge-Zeehavea en in de Ka mers durft bij er niet vaa spreken. Zelfs in dei gea:3enteraad was hij te kort als hij wist dat d( burgemeester die zaak ging uiteenzetten. Doch ziehier wat nog klaarder zijne nulliiei doei uitkomea. Met veel lawijd kondigt bij it zijs gazette aan dat hij en M. Daens S amande manten zou voorstellen aaa de schoolwet Welnu, Deens sprak en Fonteyue zweeg ; al! de bssprekifig reeds drie voile maaîtdea duurd; bad hijnogzijnen mond niet opeKgedaacs « 't gaat er om de vrijheid van dea huisvader, oir de oatwikkeling vaa dea volksjongera, om de verwode aaavallea der vrijmetsiîlaars tegOi ri- 'î kristen ocdsrwjjs es gefe woôrd—geèneakcî woord. ;:1 Iedèreen begoa is dëakea dat hij volsirekt 1, niet koa sprekèn over erestige zaken, maar > EINDELIJK, na bijr?3 vicr maariden bespreking !s der schoolwet, EINDELIJK ne«î hij toch ook meê'jesproken, EINDELIJK, en 't was om zijr> e voorstelte doen over de schoolsoep. In gaheel dit belangrijk vraagstuk àsf schooi wï®t hij eokel te spreken over... dé schoolsoep Erbarmelijk ! En, werklieden, weet gij wel dat hij in àl deî tijd a: hij ia den gemesiiteraed zit nog nooi maar één voorstel gedaaa hesft !... dè schooi so^p. Is dat dus geheet zijn programma, geheel zijr " wsrk ? g Als uw kiad, arme werkmaa, van een aaderen, , omdat het arm is, eene telioor soep ?al krijgec, zal daa ae werkmaestand gered zijn ? ? r Zooaîs we vroeger schreven, dat kan ?ijr 5 gogd in hebben, maar de werkmacâtaaa heef' aad«re hulp van doeis, of weet gij dat aiet, M. Fontayne ? r, Bovèastaande was geschreven, toen we het vigrslag ontviagea der Kamerzitiing van woens e dag. En daaria iagea we dat Fonteyne aog eer t keer eutwat gezeid heeft... als de Kamer ledig was. Kij vroog dat het aaa de vrije onderwijzer; zou verbodea wordea tôlitiek te maken, ir - school, iets dat bestaat. Fonteyjse lei eene deur - ia, die wagsnv/ijd openstond. s t Aïs Fcaieyne... spreékt, in de Kamer, is e» oiemiand die aâar hem luistert. Zelfs de gazetter t die met hem bsvriend zijn. zeggen er gemeen-iijk... gesn woord van. Wilt ge er het bewijs vaa, ter ^elegenheid van zijne « redevoeriag » ( vaa woeesdag ? | Ziehier : , « La G izette » (liberaal), geén wodrd. « L'Etoile » (liberaal), geen woord. ; « La Chronique » (liberaal), twee regels... die tooBen dat het blad niet weet wat het, ventje . sezeid heeft, De « Chronique » beweert da» . Fontîyoe van de... dipîoma's der oaderwijzers i gesprokea haeft ! En daarvan staat er geer , gebenedijd woord in het Beknopt Verslag I i Ge îiet dat ze veel belang hechten aan het- , gene Fonteyne afleest ! ♦ Fonteyne's stemmingen. Mer» kent dsa boom aan zijne vruchten — etl Fonteyne aaa zijoe Stemmlngea. ! Verieden vrijd^g was er te stemmen over éec artikél der schoclwat ! M. Vande Walle, lib«raal, ondersteund door ■ M. Demblon, socialist, die te dier geisgenhëid de grootste godsîasteriogea uitbraakte, stelde ' voor in de gemeeistescholen, voor dt^ leerlipgen ontslagea vaa het bijwonen der godsdièafclles ! eet en ieergang ia te richten vaa zedele©r zonder f God. M. Wceste vroég het uitdrukkelijk aaa de voorstsllers : zal er van God mogen gesproken werden, in dien leergang ? En ze wilciea aiet | zeggen : ja. i Dus « zedeleer zoader Gûd ». Er wiard gestemd. 3 Fonteyne stemdë diân leergarg zonder God, met de libéralea ea de socialisîen. ; Ea M. Dfens ? i Hij îsam aan dèze stemming gt'iti deei. ^ Ziedaar dus eea « priester » die ia de ge-5 meentescholeo sen îesrgang wil inrichien waar-^ in het verbodea is te spreken vaa de plichtet' 1 jegens God ! Hoe dat iemand toch diep vallen kan ! ; . M. ALFRED RONSE. ; Van hem schrijft « Werkerswelzijn », het blad . d#r Brugschs socialisten : s « De heer Ronse, oud lid der H amer van - * Voiksvertegecwoordigèrs en die lacge jaren » schepeae was der Stad Brugge, werd deze ! » w«ëk onder eea grooten toeioop vaa volk aaar i » zijne laatste rustplaats gevoerd. » Het was een onzer tegsastrevers, maar van » h«m kunnen wij zeggen dat hij de baanbreker i » is geweest om het oude Brugge te herstellcn s » en aldus den grondlegger van 't tegee woordig i » sterk toeristenbezaek. i » Dat eene oude straat met hsrsteïde gebdu-i » wen de Ronsestraat zou geaoemd worden, i » ware eene welverdiende hulde voor den maa». Hoe die mànnen cijferer in den bond moyson. Mijnheer A. V. heeft twè® ariikels laog krommi sprongen moeiss maken^ cm èen deerlijk ant #ootd té kuaBtR g aven op onze vergelijkÛTi met zjjticn bood en d® nieuwe St Dunaîiaati. Wij zeidea : di% meest lu kas heeft kan mets geven. Dat is zonceklâar, voor iedereen uit genetnen voor mijaheèr A. V. Hij viadt iategen <tet>l aat zij met mis geîd meer kueaea geven ! Zij kuaïiëi? dat, den Bond, hoad^ide fraok^i aan ds poliiïék hangea, en algelijk mecr aan di ziskea geven !! Kaoopt dat àaaaec. Hij zegt dat er maar ééa manier is van ver gelijken : EâméMiJk van uit te rekëcen hoevee «ea ziek lid per jaar kaatrekkœn ! Dat is een vierk&itç leugen» èn dat willen wii opnieuw met cijisrs bewijzen. Verondsrstel eeas een ziekenboed die drii maandea 1 fr. per dag geeft, drie volgendi maanden 2 fr., daa drie maasden 3fr.s in de laatste drie maandea 4 fr. pér dag. Veroadèrstel nu èscèu aàderen die jaist he egenovergestelde zou doen e'n die begi;,{ mei ?r,e maandea 4 fr. te gevén en dan opvoij?9atiiii 3 fr., 2 fr, en 1 fr. 1 Oie ziÊkeribofidea geven juist gelijk per jaar. Aan Wien zcudi^e diirven wijs makên dal ne eerste ziekciibond ai zoovèeJ voordeelec ?aeft als die tweede ? Daar is geen een werkman die 't ZOU geloovên. A ;.,; lijk eeîi x.iû zcuden se -asggèû die tweeds ziekecbocd is de beste, omdat hi? meest geeft bînst de eérste maanden. Waarom ? Maai juist omdat ieder œaal dat ze ziek zijn, ze begin-oen met de eerste maarden ea dat de grootste hoop reeds geaëzen is vôôr dat de laatste maàn-dep daar zija. Bijgevoig, dat is geen vergdijkicg : hoeveel geven ze per jaar. De ware vergélijkiag bestaat hierin : hoftveel sullea de leden trekken ak ze ziek zijn en daarom de belangrijke vraag is : hoelâage îija ze gewoonlijk ziek, of ia andere wodVdcn • dooreèa genomen hoelacge duren de ziekten ? Mijnheer A. V. weet dat geheel wel. zoodanie wel dat zij voor de bijdrage van 0 35 fr. te week de onderstand van de OGrste weken vgp-xninderd hebbea vaa 2 50 fr. op 2 fr. en deze van de laatste dsge i vermeerderd. Waarom doen ze dat ? Maar juist omdat ze weter» aat het de eerste wtken zijn diedelastigste zijn, oaar ze bij al de zteken voorkomen, en dai t uitzonderingen zijn die een jaar ziek zijn. Ziehier eeaige cijfers : Op 19 jaar bestaan betaalde onze onde zieken* S^3315^^®1" îiekl4' daàrVàn waren ®r 30495 bmst de 6 eerste weken en maar 8820 bînst de 7 volgende wekca. Dus meer dan dris-maal zooveel ziekts disgèn die vooïvièfec in de 6 eerste weken ziekte dan ia de volgende weken, mei d< Iiï de siekenbond « Broederlicfde » te Geht die boven de 3000 Jedea tclt, hadden ze in der ioop \> ae eéb jaar (voor cens catégorie) 12829 ziekte dagen, en daarvan warétt é? 11890 di -roorvielen in «ie eerste zes maandea van de siekie: en maar 932 gedurendé de laatste zes maandea. Dat bewijst zonr.ekl«gr dat verre hei grootste getai ziekea geen zes maandea ziek zijn, t Is eea groote troost voor de ziêkea van tg zeggen : ge trekt wel niet veel dé eerstfc weken Szffll tC meCrhebbf;a2lsS* «en jaarlanS Datisde troost die de ziekenbond Moysoc geeft ; maar ondertusschen hunne iieken saas de eerste maandea van hunng Ziekts voor hun ne brjdrage van 0 35 fr. toch een halven Frank daags min trekken. Pi-oficiat. We liggen hier voor ons met de jaariijksche rekenwgen van verschiliiee gèmeeazàaôîhèdén ■ « De Timmerhedén en SchrijnVerters », « Dî t®0 t; ' Vert;eni^^ Werklièdea » ; en op allcn is t ze.fde : verre 't grootste gètal zieken trekken maar eenigs weken. Maar de rek^niagen zelf van den Bond Moyson bewijzen dat. Op 100 zieken zija er op verre fia geea nen dte zes maaaden laag ziek iijà. Die h?in *le^en1!g enderen wogen toch met hunne 2 fr. daags tevreden zijn 1! Zoois 't dat mer. ekeneu moet, en âls de Bond Moyson het anders segt, 't is dat hij zifnè leden bednegt. 1 De feiten zulien bawîjren dat wij geiïjk heb-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume