t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1134 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 Juni. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Konsultiert 09 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9s1kh0ft10/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

BRUGQB 13 JUNI Î9I4, EEH CSMT PERpWllWR. ssmmmœ™»# <• JAAR — 24 1 m HET BRUGSCHE VOLK Ze zijn tegen den godsdienst niet "We hebben, deze weke, per pos een vlugbladje ontvangen. 't Is ee van de goddeloosste die we nog tegei kwamen. la dat bladje wordt Ons Heei Jesus-Chri^tus opentlijk aangeran< Niet alleen loochent het bladje Oi Heeren's Godheid ; maar het ste Christus voor als een boosdoener, a iemand « wîens herte overliep van fias en venijn »!! Hij, de God van liefde, die niet oj hield de wederzijdsche liefde, de wai broederlijkheid aan te prediken, die va de liefde tôt God en den evennaast dengrondslag van den godsdienst miek — Hij, Ons tîeere, djp op het Kru: stierf uit liefde tôt ons, — Hij worc voorgesteld als een mensch, — h? bladje loochent zijne Godheid — di er enkel op uit was om «haat en venijn rond te strooien 1 ! We lezen LETTERLIJK het vo gende in het vlugbladje waarvan w spreken : < CIlHStUS had VOO afschuwelijk doel van ziji leven... > Hoort gij het ? Het doel van On Heere was « afschuwelijk » ! ! Ongelooflijk en verschrikkelijk zij zulke woorden, zulke schriften. Maar van wie komen zulke vlugblac jes ? Ze zijn gedrukt — 't staat er lang onder op,— door de «NaamloozeMaal schappij der Liberale Drukpers va Gant. » Hoort gij het : der Liberale Diui pers. Nietwaar, de liberalen en zijn tege den godsdienst niet ? In tijd van kiezing verwijten ze zeL aan de priestars en aan de katholieke de leering van Christus niet trouw t * volgen, — die leering, zeggen za dar die zoo schoon, zoo troostvol, zoo ed< is 1 Maar min dan veerîien dagen na d kiezing zenden ze strooibriefjes ron waarin ze de leering van Christi < afschuwelijk > noemen ! 1 1 S. O. sT \yij hebben de schrikkelijke ze< ramp gemeld, waarin de engelscb stoombout « Empress of Ireland » ve: ging, en die het leven kostte aan 102 menschen. Op het oogenblik dat het schip begc te zinken, werd door de « Empress < Ireland » per draadloozen telegraaf d noodsein < S. O. S, » rondgezondei — om hulp te vragen. Dit noodsein is op aile groo schepen gekend: het wil zeggen : «Sa1* our soûls » — Redt onze zielen 1 D; staat alzoo aangeteekend in het inte nationaal seinboek. Toen de « Titanic » zonk en er a« geene redding meer te denken wa speelde het muziek aan boord. het ei gelsch vo tkslied : « N ader bij U, o mi God 1 » En het reuaenschip, met zijx bemanning en reizigers, zonk in c j diepte. En hier zien en hooren we zoogs zegde vrijdenkers, liberalen en sociali; ' ten, roepen en schrijven : Er is gee God, er is geen ziel 1 Zullen deze mannetjes misschie zeggen : Het engelsch volk is een vs: j achterd volk ; het en telt niet op géhie van wetenschap, vau handel en nijve: heid ? Is In aile groote bsproevingen, waar d « mensch, niettegenstaaude aile wetex 1 schap, zijne zwakheid ziet, roept hij te Hemel : Redt onze zielen! Nadcrb U, o mijn God ! 't Is een ingeboren gevoel. De driften kunnen het — tijdelijk - verduisteren, verdoven, — maar ui '' roeien, nooit ! s ' it * e 30 jaar geleden » Woensdag was 't den 10 Juai. Heb! ge aog oaihoudea wat dien ieifd«p da ij gabïurde, over dertig jaar, dus den 10 Ju r 1884 ? ■ 't Was daa kiezing voor de Kamer. Het libéra n ministeria, dat ssdert 1878 aangskoraen wa oodcrging een* nederlaag geiijk nooit es ministerie kende. 't Was als eea wervelwind d over het land waai.de en loeide, overal de lib raie zetels oraver sœijiend. Er heerschte, dien avoad, ia gansch bei larj. oeae onbsschrijvelijke vreugde, ntet alleea bij < kàtholiekes, maar bij aile bezadigde, aiet ov§ dreven maaschen. Die hefc bsleefde, zal hat ^gk - nooit vsrgeîen. Die uitbuadige vreugde verwosderde nieman s De misnosgdhsid, ia het lasd, was immers alg mcea, eu ten toppe gestegan. Het libcraal micistsrie had er zich rek«aii d van gegeven. Om aan de gavolgeo der verbiit ring van het voik te ontsnappea, had hst mini teric nisuvre kiçswatten gemaakt, voor doel s uitwerksel hsbbead het gelai kiezers te... ve minderea. Verloren moeite, vruchtelooze voorzorgen !. n De siroora was zoo groot dat uiels hem kc iega.-îfc.oudsn;h«ï liberaal misisîarie werd meêg :s slcept. Q Ea nochtaes, dit ministerie had maar z jaar aan 't hoofd geweest ! Hos was het racg e !ijk, ia zuîkea korten iijd, hst volk zoo teg< 1 > uem te hebben ? il 't Is dat het liberaal ministerie met een g weld te werke ging, dat de bezadigstsn i e hunn® schosnea desd springen. Mea hcort i mets atîders dan : Dat kan alzoo niet blifv» a durea, we moetaa rusî en vrede in het land he ts ben, — en zooîang het liberaal ministerie a; 't hoofd blijft, is daar geen psizea op. Het liberaal ministerie begoa met de kath licks ambtenaars af te zetts». galijk den voik gcligfden gouverneur Léo Ru^ette, vadsr Vî ô««n volksbemiaden secator Albert Ruzcilî het deed, met ééae stem meerderheid, ees schooîwet stemmen, de hatelijkste wet die n? ooit in Belgie isgevosrd werd, ea twist en tw« dracht dead losbranden ; 't hield schooîeiikwe; e om nog dien haat ea nijd aan te vuren ; hst vs r- meerderde de lastea, om zijaara schooistri|d a kusnea volhoudsn ; het sîoeg honderden lo da'riêa aan ; verbeurde eeuwenoude iusteili gen, zooals te Brugge, de Bogasrds- na i n Meisisssteêschûol ; het benoemde gouvsrnsu )f geîijk cenen M. Hey vaert, die zich zeif « STRIJD it en « vecht «-gouverneurs noeœden. j Joogsren, dis dszen tijd niet belsefdcus, weti ' niet of maar haîf hoe slecht die tijd was. De kaîholiekan, tesu zij aankwamen, zeld; :e door den mond van M. Bsernaaît zaliger : « V re Eullaa onze tegjsnsircvers door onza heid verwonderen ». Ea ze bielden hua wooï Z« bss'uurden hst land met wijsheid en voc zjchtigheid. Op aile ge'oied verweïecHikten grootën vooruitgang. ,n De menschen houdea de katholieken a; s 't hoofd omdat z? voor hua reden zeggen ' Moast«a de kaiholiekea afgt:stemd worde -1' 't zou noR vee< sl 'chter «n ergcr gaan sis irjde n de jaren 1879-1884 ; de vervolgiog zou schri ie keHjk zijn. i ■ -■e Nog een verjaaraag. i, Yisart n Dinsdag 9 Jur.i was 't 46 j&Q.v gekden âat de geachte heer burgemesster vaa Bruggt n M. A. Visart voor d« tw#ade maaî gefeosea wsrd ja!s iid van de Kamer vaa voîksvprtegenwaor-j dig-îrs, waarvan bij ssde/i dien onafgebroken , deelmiek. M. Visart werd aene eerste maal ge- I " kosen als vciksvertsgeawoordigsr den 12 JaSuari 1864. Maar da£< volgde cens tusschsaruimt? e vau visr jaar. — 't Is dus reeds meer dan 50 jaar dat M. Visart voer de eersje maa: n in de Kamer frad. — Hij is ssd-srt 38 js,ar ■■ burgexnoesier vau ssmige. " M. A, Visart werd g^boran te S'e-Kruis bij Bruggo, dsa 4 Navember 1835. Ki'j is dus op zijs 79ste jaar, ea nochtans sauner vlug vaa gessi en — sterk van gezoadheM. Die mst onzta burgo mç.ester in bs-trekking komt, is sjeads verbaasd over zijaê veeizijdige ea grondige k^nnisssn, op maatscnappelijk, letîsrtrundig, weteuschapp^lijk ea besîuufiijk gebisd. Ook gsnisi hij de aige-rasen? achtiu^ ia da Kamer, zoov/eî vaa pcH SiSiken vœnd aïs van togwstrsvcr. • Oadsr b«t bBrgç:aeester§chap vsn M. Visart is Brnggc va» uitzicht vsrandsrd Dis er zich wil van nveriuigec, ga ««as, ia zijae verbeel-ding, 30 jaar achisruit Wat a! verasusnagec, K verbeterisgsa, verfraaiïogsa ! Het oud<? Brugge, si met zijns ïiuistgebouwen die ia pui vieiea, werd harstdd, en wordt nu door e«js stroom s" bfîwoçderssndc yj • ïmdsiiagen bezocht ; Brugge wvrâ omrirr.d met e«R gordel ovcrprachiigt P wandslingen. 18 Nsvens dit oudç Brujjge, werd eea nieuw s" Brugge aaagslegd. Brus g® werd opnicuw m«t , de ze® verboaden, — dartk esrst m meest aan lJ' burgemeester Visart 's bevoegdheid, aan zijoe '® taaie, cavermoeibar» werksaarahsid. Wij ?e?r-r" g®a dat niet. 'i Was L»sopold II dis het, ia 1907, îr tijaeas ds iahuîdigiîigsfgsstea vaa Brugge-Zee-4 haven, luidop verklaarde. WAT IS LIEGEN ? a" Dat is schrijvea lijk de liberale kandidaat Nevea hat deed in '4 Limburgscha, tijdeas d« laatste m kieziag. Die ksrel heeîi daar de menschen be-drogea ea g -logea dat de doom uit zijne oogea kwam. S'aalijss ? E«nige maar, hocr, waut vac zulk«a zeever, verlos oi;s Heere. s" 't Z«ud«a maar de oude maaaetjes van 70 jaar zijn die giagen 120 fr. tr«kken ! ! ! f Zesre achtsr de kiezing gisgea er oleuwe f" last«n geleg :: wordsa I! !D Z® gmg«a au te aaaste jare in plaaJs van 49 °/0 bijas. aîic Jongsliagcta doea soldaat wordea of ®; 80 •/. ! ! II De soldâtes giagen mosten opîrekk^n aaar tes Congo !!!! îr> Da ouders die bunne kiaders naar schole aiei ® gins'-a zendsn — giagen in dea bak gaan ! ! ; ' En lien eu twiatig andere iftugaas ia disa aar.i. 't Is ztker dat Nsvea bachtea de d*ure stoad als Oos Hsere de schaamte uitdeeide. s" Maar j animer geaoag, er zija altijd menschea i:' die zslfs d® domste leugens gsïoovea. ;; « l Is dat verstandig ? it, Llberakfi ea sccialisiea zija voor den schooî-r dwaag — dien zij veeS strstîgsr willsp dan da< te d® wet z«gt. n- Libfiraisn ea socialisten wrren kwaad omdat a- d« mi&istsr in de wet zette dat te îaade ds kinders Je vaa aan 11 jaar rswads 35 dagen uit schooi mogen rs bîijven om huane ouders te hsïpen op 't land, »- buiten den tijd van de vakaatie. De libsraîeti staundea de legerwet. D?; sa « Chrcsiqus » scbr««! over 8 da^en nog dat de legerdienst van 15 maandea op 24 tnaandes; oio«!st gebracht worden. Hunne vrieadsn in fm Frankrijk daen aile joageas optrekkea en drk, g- jaar diçj&l do;.;;. d. En 't is voor die m;' !aso dat soœmîg ka'h<3-r- iieke kiszers stemmea, omdat ze misaoegd ?ijn îij over wetten di« vsei gezapiger zijn dar. dat de opDositte z® wilt. m Is dat verstandig ? : 't Is bfcst dat d* ard*re meer verstand %e-a, bruikten, wani anders die kiezers kregen van as hurins gekozsne carteliistsn dubbsi van 't ge;se k- waarom z- nu kwaad zijn. Dat ware dsîï geestig hé ? EEN FRANK DAAGS Ah ! d« kiasbtlofte vat; da yoor}aptste sîem-miag ! Zijt ge niet bsschaamd acg daarovsr te spreken ? 't P^nsioen is begraven,ds voiksvertegen-wqordigw<s hebben hun woord opgfcëiçn, de kiexsrs bedrogen, schsn4elijk bçdfogcn. O /er «rasîig® zakea moct sràstig gesproken «roîdea. Onooo««laars inoqtsn daacovsr îwilgea, ça wachtea yaa rnsêpraten toidat ze verstaad gekregen he'bbsa. Ërasiig gesproken dus. * «fe • Er bestaai bij somenigg menschen een spijtig misverstard. Siads 1900 wordt aaa de behoefiiga oudsriin-jen een peasioc gegeven van 65 fr. Volgens de laatste wat oo de yerzsfkeringen is dit pensioea v>îrdubbeld. Er is 120 fr. voor de ouderlingen. Dat p. isioen krijgt men voor nieten, g&îjsch kosîeioos. De bijdrage die gevraagd wordt krijgen de storters terug. Omdat nu 'i peasioen vaa 65 fr. Jkosteloos gegaven wordt, zija er mecschea die deoken dat de wetgevers, volgeas de bsiofien van den voor-laatsten iesstrijd, eea Kosteloos p»nsiosn vaa een frank daags aaa de werkiicaen zouden rerzekerd hebben. Z'iksre poiitiekers trachten dat misvsrstapd ie vsrspreidsn es di«per ia de gedachten te stêkea. 't Siaat reeds ts lezea ia huaae biadjss. Die pqIî-liaksrs wstea immers dat 't papier gewiîlig is, Ehwel, «tr is nooit sprake geweest van Ros-teloos peasioen. * • * Er zija in de îaatsts jarea verscheidiene sialstls voorgsdreg^a gewesst ia 's Laads Kamers aopens 't pegsiosa van een frauK daags. la geeù dier stelseis was er sprake vaa 't pea-sioea Kosteloos te gevea. Het stetsel vaa dea lihwalen volksvertegea-woprdiger Warocqué eiâchte aanzienlijke storîingen. De socialisiea hebbsa erg geboft met de pensiosnwet voor de mijawerkers, ea gespet met oaze wcrklk-dsn omdat voor hen zuik geeae wet bestond. EhweJ, volgens die wet moetea de mijn werksrs rat bsnedea de 21 jaar xninstens 18 fr. 's j stars stortsn op hun lijfreutboekj"î. De eerste die het kosteloos pensioea heeft r'urven voordragea is socialist Huysmans. Niet eea verstandig mensch zou zijn stelssl dur-van goedksuren. la den kksstrijd vaa 't jaar 1912 werd 't peasioen v'sn sen frank daags b^ioofd, maar niet Kosteloos. Dis belofîe wiard gedaan omdat iederees dan overtuigd was dat de pecsioenwet çno"st gewijzigd zija in dça zin d®r bijzon-dere wet voor de mijnwerksrs. 166 wordt zç su gewijzigd dat iadardaad er grooî gsmak gsgsvea wordt aan aile werklieden om bianen kort eea peasioen vaa 1 fr. daags ie hebben lijk de mijawerkers, als ze willea stortea lijk die menschen. * • • Mea schrisfi, dat officierea an hooge ambteaa-rea w«l groote kostslooz® pçasioeaen krijgen. Dat zija groote leugens, al de Staatsbedisndsa wardea vaa hunas jaarwedde afgetrokkea ea iat dient a!s stortisg voor hua peusioea. — Vraagt het eens aaa de Siaatswerkliedaa : zij ook hebbaa peasioen mits afrtoudiag op hua loon en zoo is 't vau dea leegsten tôt dsa hoogstea, Hswel,juist hsizeifds wil de wet voor de andere werkliedsn, doch in pîaats van afhoudicg vaa îoon, vr sgt zij dat elk iets storte per jaar, sa dat is redelijk Ea v/ • voordecl zou het t'ôinde de reke bijbreagea voor de ^erksrskias van 't kostaioos peasioen te geven ? Dat zou tninstens e&a hon-derd miiiioer. kosten. Ea wie zal 't betalsa ? De lastenbetalers ea tsn grooien deele het volk ze!f. — I-; hst niet honderdmaai beter vaa zelf voor u eigea te stortea wat gij wilt, daa te moetan toc'1 betaten in duurder leven en daa als gij oud zijf aene aaimoes te krijgen? Hadd :e ds Kamers misschien dat punt af«>u-d&'isjk behandeid, de aandacht ware er beter op gctrokke?î, en de w^rklieden zouden klaarder begrep n hsbben weiks beiaagrijke verbeterin* s ^en er aaa de wet gebrachi 2ij». K/lTMQLiEK VOLKSGEZIND 1 WEEKBL^D AkBRUCGE EN OMSTRÎ.KEW

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume