t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

871 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Februar. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Konsultiert 21 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/w37kp7vv19/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«hhuiibupnil.! (mij !i .lu lumwxisçttsg BRUGQE 28 PEBRUAR! 19M. BEN CENT PERINUMMER 3» JAAR 9 WET BRUCSCWE VOLK K/1THQU EK VOLKSGEZIND i.WEEKBLflD VOORjK BRUGGE EN OMSTREKEM Kroniek der week. 't Apenspel hsrbegînt. Ge waot ho» de opposais ia de Kamers vijf maanden gezaagd heeft en tijd verloreu aaa de besprekiag vaa de schoolwet. Toen mea dan de wet op de werkmanswonicgeta besprak, was in de eerste zitting geen socialist aaawezig. Z'had-den geen tijd daartoe ! ! Ën nu herbegianea zij ia 'i Senaat. Ds cora-missie waar de oppositis mserderbeid was, heeft reeds de besprekiug acht dagen doen verschui-vea. Weerom îijd vsrloren. Door dat apenspe! zulten zij de voikswelten die nu w de Katner aul lea gestemd worden, maar gedurig voort tegsa-kanten en het volk ervaa berooven Dat is huane... volksliefiie î! * • # Syndikaal recht gekrenkt. Weerom heeft eeae maatschappij aaa hau» werklieden verboden vaa zich te syndikeeren. 't Is te Brussel, eeae duitsche maaischappij vasi nachtwakers. Die werklieden wiidea eene chris teae vereeaigiag stich«en. Verbod werd hun gegcven en vijf werklieden werdm op straat gezet. Was 't misschien omdat z esne cbrisfene rereMigiag stïchtten, en dat de maatschappij vooral vaa de christerten bftvreesd is ? # * # Verwereldlijkiny der hospitalen. Te Antwerpsa heeft de gemcenteraad een wensch gestemd ora de kloosterzusters uit de hospitalea weg te jagea. En daarop is eene machtige protestbewegiag ontstaan die nu lacgs aile kantcn voornamelijk in de voikswijkea wordt voortgezet. Hola ! vrijdeskers, obs volk is nog aiet bereid otn uwe goddelooze dwiogelasdij te dragen. • « Wet over de werkmanswoningen. Te naaste weke gaaa we brsedvoerig die schoone aieuwe volkswet uiteenzettea, opdai zoo vroeg mogelijk aile werklieden er hua voor- deei zoudea kunaen uit trekk^n. * • • Gelijkheid. 't«Nieuws van den dag » houdt daar eens fij den aap met de socialisten. Wat, zegt het, gij hebt al geheel uw levea geschermd (met woor-den) voor den armea «rerknaan, om gelijkheid te bekomen voor hem, om hem op denzalfde.. voet te brengen vaa den burger, en daar i;u in uw paleis te Gent, maakt ge eetzalea à part voor de arme dutsen die maar «en khin eeîmaal kuaoen betalea. — De groote mans van uwe partij willea daar niet bijzitten, dat is te kieio voor hea 1! Wei gekapt. En voegt daar ooK nog 't voigende bij : * • • Voor de arme kinderen. Oader die hoofding schrijft eau gewezen socialist het voigende in « Oe Waarheid » : « Als ik deze week het vlugschrift ontving, uitgedeeld door de verpiichte bsdieadea van « Vooruit », hetwelk een uittreksel bevatte der redevoering, door Aaseele gehouden ia de Kamsr over de arme kinderen, voeide ik mij beschaamd wordea omdat ik ne-/sas zoo «e kluchtspeler zoovele jarea gestredea had. Hoe dierf die paljas aog met medelijden spreken van het arme kind ? Hg die Csatus, gswezea werk-man in het koleDmagazija van * Vooruit », een brave vader met 9 kindsren, met 6 wskea honger deed straffin in het pu'js van deu winter, aiieea omdat hij de waarheid had durven zeggea over den koleahaadel van « Vooruit ». Wie zettc een aaderea bravea huisvader, Penoing, met 10 kinderen op straat omdat men zei dat hij een zwart boekje hield, waaria hij aaateekeoing hield van sommige dingen die in « Vooruit » gebeurden ? Werd Baudewijn aiet gestraft omdat hij een kind, dat erg verbraad was, ter hulp gfckomen was met het overschot v*a zalf, dal gedisnd had in zijn huisgezin ? Meu beschuldigde hem zalf weggeschonken te hcbben die hem niet to«be-hoorde !!! Maar het kind iakwestie was van een onvereeaigde wertemaa ! Wie voad de schoona frazs uit : 5 ure siaat de klok ! doelende op het arme kind dat zich te vroeg naar het fabriek moet begeven, en wie was het die veroordeela werd om kiaderea in ztjDe bakkerij te does-werken, van 4 ure 's morgends tôt 's avonds 10«UDe Waarheid » haalt vervolgens het f«it aaa yan het lid van het personeel vaa het rood vias- fabri?kske, die vervolgd wordt een kind van min da< 13 j ar dau 6 uren daags te hebbea doaa werken. (Het kind werkte bijaa 11 uren psr dav). En h*t blad laat er op volgen : « Dit is dezfcifde medelijdende ziel, wiecs hart in de Kamer dreigds te breken als hij aan ds ongeîuk-kige schapen van kinderen dacht, die 's middags geea warm eten hebben. Zou uw hart niet waîgen Ifzer, over zooveel komedie ? Hoelang nog, werklieden", zult ge u latsa bedoiten door «lien troep eîlendige kluchtspclers ? Wanneer ullea er cens onder u eenige kloeke man «en opstaan, ora den stai eens voor goed te kuischen ? Ja, w&nneer ? » „> Over den godsdienst. Te veel misbruiken (?) Nog altijd d^arover ? vraagt ge. Wel ja, en waarom niet ? Is het dit niet dat mea heele dagea tegsa den godsdienst hoort opwerpen, zoo voor 't veriedeu ais voor de tcgenwcordige iiiden ? We hebben de opwerping, voor wat 't veriedea betreft, weerlcgd. Eea enk«l wocrd fsog, voor wat hst heden aangaat : Er zijn te veel misbruiken ia den godsdienst. Weet ge wat sommige measchen dat doet zeggen ? Wel, heel eetivoudig, de onweteadhsid, het eigsa belang. de hertstr>cht en aodcrs niet. De ONWETENDHEID, ztg ik : Ho« dikwijls, inderdaad, doet ze hea misbruiken zien, daar waar er geeo zijn. Zs weten van dea godsdienst aiets of heel weinig, en redeneerea er over als bliudcn over kleurea.Men vindt aieuwe le«rs!uk-ken uit ia de Kcrk, dat is eea misbruik. Nieuwe bedevaartplaatssn, dat is een misbruik N euwe oefeningea vaa godsvrucht, nieuwe plechtig-nedea, dat is een misbruik. Z« bedriegen heo z^lven, och arme ! Ze ziea niet dat de godsdienst onveranderlijk blijft in zijae leer, al scbikt nij zich aaar de behaefteo van aile tijdsn en van aile landeu, en ia plaats van hem te beschuldigea van nieuwighcdea en veraaderiagen, zoudea ze /.ich zelvca moetea beschuldigea Van kortzich-tigh«id en onwetecdheid. Uit BELANQ ook, makea anderea zich vrij vaa het beotfiiisn van den godsdienst, door hem misbruiken toe t» schrijven die zuiver deckbeel-dig m verzoîintu zijn ea di« hem daa oaaaa-aeembaar moetea rnaken. Za wc*tea dat de godsdienst de rechtveer-digheid predikt, de zedigheid, de kuischheid en de matigheid, dat hij aile oadeugden veroordeeît en het juk vaa aile deugden oplegt, en bij wordt... lastig ea onverdraaglijk. Wat doeaze( dan ? Wel, aile middelen zo«kea om hem op verkcerdhedea te vertrappen. Als ge uwea hond wilt dooden, vertelt gt overal dat hij razend is geworden ; en zoo ook, daar de godsdienst le veeleischeud is, moet mea zich, bij aile middels, van hem ontdoen : Mea bslast hem met duizeod misdrijven die hij aiet bedreven heeft ; men verwijt hem, ik weet niet hoeveol misdrijven die hij niet bsdrevea heeft, ik weet niet hoe veel misbruiken, waaraan hij oaschuldigr is — en de stre^k is gespeeld. Waarom hebt gij geen godsdienst ? Er zija te veel misbruiken... en daar is ou 't poortje waarlangs men behendig ontsnapt. Eindeîijk, lasteren veel menschen, die den eodsdienst zouden willsa vernietigen en h«t ni îtkunnen, hem zonder schaamte uit HERTS-TOCHT an gevea hem een verfo*ilijken aaam. Ziet, hoe ze ter kwader trouwe zijn. Zij beweren zeer luid, en sedert lang reeds, dat de Katholieke Kerk op stervea ligt, en dat ze weldra niet meer zal zija dan een lijk, en midde-lerwijl toch roepen ze dat ze ailes aaapakt,en dat men aile measchelijke krachtea moet vereenigea om haar te bes'rijden. Zij zeggsn dat zij nergeas goed voor is ea dat zij aaa het volk voistrekt geen goed doet, en middelerwij! smedea zij keteneu om hare haacîea te biaden en om haar te beletien te zegenea en ta beschermen, om haar te verhinderea ia haar oaderwijs, ia bare liefde, in de uitdeeling harer weldadea. Zij zeggea dat zij de vijandin is van de weten-schap ea dat zij aiet kan onderwijzer, en terzelf-dertijd vinden ze dat m te vurig is om ds weten-schap te verspreiden ea sluitea zij hare schol«H. Ojî aatigodsdieastigft hertstoebt liegt tagsa zich zâl an en zijae tegensprakea v^roordeelco hem. Er zijn te veel misbruiken. Latsa wij dat wachtwoord, dat nu eens uit oaweteadheid, dan «eDS uit belangzucht en dikwijls uit hertstocht voortkomt. niât ta veel betrouwen. In deu tegen-woordigen tijd is men geneigd overal iti den godsdifnst misbruiken te ziea, en vooral in de g«estelijkheid, — daarop zal ik terugkomen, de toekomeade week. Een toonbeeld van oneerlijkheid. Onze lezers heriaaeraa zich hoe wij in onze laatste cummsrs de oneerlijkheid in polemiek getoond hebben van socialist mijnheer A. V. Nog twee staaltjes om te eindigea : 0lI Wij schreven Hij schrijft : den20 0ecembcrl913: «HetBrugscheVolk» «De ricuwe zièkea-heeft reeds van over bond « S' Donatiaaa » maa»dea geboft dat wint maar gsdurifr aan « St- Donatiaaa » (oaze ia ledea. la de laatste ziekçabood) meer dan bestuurvcrgaderi g 300 leden telde. » werden 19 aieuwe ledea aaaveerd. Zoo nadert men allen-gerhand de 300. » « Alleagerhaad de 300 aaderen », dat wil zeggea voor diea eerlijkoa socialist : « meer daa 300 hebben » ! î En hij steuat zich daarop osa te zeggea dat wij liegea ! ! Die kerel durft ailes. Een tweede staaltje : Hij wil doeu gelocvea dat wij zooveel ledea niet tellen of dat wij opgevea ; en daarom maakt hij een* bereketmig die weteas ea willens valsch is. Vaa 1 Juli tôt 31 December ontving de ziekea-bond 1714 65 fr. bijdrage vaa de catégorie van 0 35 fr. WeL:u, cijfsri mijeheer A. V., 26 weken per LID aan 0 35 fr. dat wars voor 188 leden 1710 80 fr. Veri>aderstel eenige die achtcrstaan, dat ware 190 led«a. En zoo ook cqfert hij voor de tweede catégorie ea komt aan 27 ieden of, de twee te samea, 219 leden ia plaats vaa 252 die wij opgevea op 31 December. Dus, zegthij. zij liegen!! Voor domme measchen, kan uwe uneerlijke berekeaing lukken, œijnheer, maar uwe lezers zija zoo dom niet ora 't voigende niet te weten. Op 30 Juni waren er maar 179 leden. DEZE alleen hebben 26 weken qestort. Van 30 Juni toi 31 December, steeg het getal toî 252 en de 73 die bijkwamen betaalden maar effenaan dat zij aanveerd werden. Dat staat week per week aangeduid op d# omstan-dige rekeaing die aile ledea b62ittea. <Uij steunt uwe berekening op de veronder-sisIiiDg dat al de ieden gedurende 26 weken zouden bstaald hebben, ea gij weet zeker dat uwe -veronderstelling valsch is. Dat is uwe eerHJ&heid, M. A. V., en zulke haudeiwijze walgt aaa aile deftige werklieden.Dat gij verder spot met oazea godsdieast, met onze ledea die eene mis doen lez en voor hun weiïijn, ter eere vaa hutscen patroon, dat is oks geen antwoord w«erd. Uw godsdieasthaat is genoeg gekead. Uwe eeriijkheid als schrijver is het au ook. « Frans Van Cauwelaert. Ooze koena vlaamsche voorkamper heeft ter voldoening vaa aile katholieke Vlamingea zijnéa man gestaaa in de Kamers, ter verdediging van de vlaamsche amendemeatea. Niet ailes wat ze vroegen werd toegestaaa. Maar het hoofdprinciep : «Moedertaal voertaal», is er door ; en dank vooral aaa Frans Van Cau welaert heeft de minister voldoeade schikkingen ia de wet geschrevea om dit priaciep te doen aa&ven. » • la de besprekïiig over Coagoland en de mis-sionaarissea heeft Frans Vaa Cauwelaert zonder vaar of vrees de verdediging op hem geuomen vaa da missioanarissen die daar door de vrij-metsîlarij wordea tegeugewerkt. Bij deze gelegenhedea schrijft over hem « Het Kortrijksche Volk » : « Wie was tôt haden de beste verd^diger der Missionnarisséa ? Dr Frans Van Cauwelaert. « Wie stoad het best op beginselea, zonder aauziea van persorien, zelfs zonder aaaziea van dea minister ? Dr Fraas Vaa Cauwelaert. « Wie verdient hier dus weerom de grootste hulde ea dank vaa 't Katholieke België ? Dr Fraas Vaa Cauwelaert. « Achter weikea aa» voerder rukt het Vlaamsche Katholieke Voik het best ten strijde voor zijne rechtea ? Achter Dr Frans Vaa Cauwelaert.« Bovea verdacbtmakiag en woesttî politieke driftea (m listea staan de daden. En dat is juist Vaa Cauwelaert : eea Katholiek vaa de daad. Ga voort, en wees overtuigd dat het beste deel der troepea U voîgt ; geea huurliBgea staad in hua rangea. God schenke aan U, Van Cauwelaert, nog vele jaren krscht om ons voor te gaan, ea ons moed ea macht om U te volgen ! « Ailes voor Vlaanderea en Viaanderen voor Kristus ! » # • • In de Hoogeschool-uiibreiding van Brugge komt Fraas Van Cauwelaert vier voordrachten te geven over « Zielkunde ». Hij toonde zich daar even zoo rijk begaafde voordrachtgever en diepe gelesrde, als hij koene strijder is. Al wie hem eens hoorde is er van iogenomen en verlarsgce om meer nog van hem te hooren. Geen woader dan ook dat al oaze Vlaamsche strijders, eenparig en aïs van zelf hem aanzien als hunaea grootea leider. • • • Ea 't is van hem, vaa Frans Vaa Cauwelaert, dat de nietsbeteekeaeade Foateyae verleden week durft schrijven dat « het een groote Jan is », dat geheel zijn optreden « eeae taal- en volksverraderij » is 1 ! Wees gerust, beste lezer, wij gaan Frans Van Cauwelaert niet verdedigen tegen eecea Fon-teyae. Maar enkel willea wij de domme pretentie van diea maa aan de schaadpaal hechten. Dat is zijne weerwraak ! Omdat de Vlaamsche groep der Kamers zijne hielea keert aaar Fouteyaé, juist omdat hij aievers vaa geen tel is, daarom is 't maaneke kwaad en 't wilt hem eeas wrekea. Maar als hij Frans Vaa Cauwelaert wil uitge-ven voor eea taal- en volksverrader, dat hij dit eeas in opene meeting gaat doen naar Ant-werpea.Hij is te moedig daartoe. En wat zouden ze lachèn te Antwerpen : Fonteyne die daar buiten jrekeken werd ea die Van Cauwelaert aanvalt. Ha, Ha ! « —— Fonteyne uitgedaagd. Men heeft hier, zaterdag, kunnea lezen wat Gustfn Puype, voorzitter der Franschmansgilde van Veldeghem, aan Fonteyne geschrevea heeft — en hoe hij dien afgevallen priester uitdaagde te Veldeghem te komea herhalen wat hij tegen dea E. H. oaderpastor Vaa Eecke gedrukt had. Foateyae ea moet geen zand hebben. Hij ge-baart vaa de wacht niet. Eu aochtans had Gusten aan Fonteyne de verzekering gegeven dat er enkel boeren en Fraaschmans zoudea Foateyae te woorde staan. Geen « heeren », geea « oaderpastors », geea sprekers vaa stad zoudea tusschenkomea : alleealijk boeren ea werkmeaschen zoudea spreken. Fonteyne en durft algelijk niet aanveerden !.... Schelden en verwijten, lasteren ea eerroovea, — vaa verre, dat kaa Fonteyae. ÏNSCHRIJVING VOOR FONTEYNE. M«a zendt oas afschrift vaa dea volgenden omzendbrief, die door de Democratenbond vertrouwelijk rondgestuurd werd aan al zijne ieden, per post ea timber van 1 centiem : Brugge, 22° Februari 1914. Achtbare Partijgenoot, Bij dezen laten wij u weten den staat van onze gezondheid, ea verhopen vaa UEd. hetzelfde. « Onze achtbare leider » — geea lijder zulde — Foateyae gaat aog eea keer aan dea deel liggen, aangeziea die vervlekte Stock gaat ver-oordeeld worden om ia haaden vaa Foateyae te bstalea 5,000 en 10,000 balletjes, omdat Stock sedert jarea, zelfs tijdens zijne ziekte, door Fonteyns uitgemaakt werd voor ailes wat niet en deugt. Om deze zegepraal vaa « onzen achtbaren leider » — maar geen lijder — te vieren, heeft oas bestuur beslist ea besloten eene opeabare iaschrijving te openen. Wij en twijfelen niet of gij zult er mildelijk ia bijdragea. Aile giften, hoe kleia en geriag ook, zullen met daak aaaveerd worden, zelfs blinde halve centjes ea versleten knoppen. De inschrijvingen moeten ingezondea worden, aaa den heer bestuurder der Burgers-kredietbaak door Fonteyne sedert drie jaar gesticht, tôt rijkemaking vaa het arme volk en van de kleine burgerij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume