t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1658 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 August. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Konsultiert 25 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v40js9jb3q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SHUGGB 8 AUGUSTUS 1914. BSN CENT TER NUMMBR. 3* JAAR — 32 HET BRUCSCHE VOLK *>» *»» «hith— sfigi t»mamsevar œ* u» ^*'*•4 W43BR$3*' J£i JÇâ , KflTHQLiEK VOLKSGEZ i N D WEEKBLfiD VOOR^ÈX. B R U G G C EN OMSTREKEhl -^«««^ • i ni "i is 1 j n © © » Duitschland valt Belgie aan De Belgen verdedigen zich als leenwen, t-pp^n dfi dnitsnhp nvftrmanhi SCHRIKKELIJKE GEVECHTEN ROND LUIK. BELGEN! Otn zooveel te gcmakkeiijker Fraakrijk te kun aea aanvallsa, heeft Duitschland dea oorloj rtrklaard... aan ans vaderland. Bslgië is en wilde onzijdig blijvea, zich diei oorlog niet aantrskken. Het was het recht en de plicht van cas lam alzûo ie handelen. Ds vijf grocte mogendhedsa Waaronder Pruisen, haddea het alzoo fgewiic do or hJSt traktaat van 1839, En omdat wij aan diea plicht getrouw bleven, heeft Duitschland, zijn woord verbrekend, zijn« legerbenden in Belgie gszonden, hst onschuldig belgisch bloed vergietead. Maar de Belgen zijn geen lafaards. Zij verdedigen zich met eene dapperheid die de Duit-schers rerbaast. Niettegeastaande hunne over-macht, werden de Duiische troepen woensdag achteruitgeslegea, met zware en grcote varlie. z«n. In den fiachi van woensdag op donderdag hernisuwden zij hunnen aanval, en ondergingec nog grootere verliezea. Maar» helaas !... De Duitschers zuîiea w«erkeerea. nog tien-mas! talrijker, 't is zeker. Maar de Belgen zuHec hen niât geven. Daarbij, Engelacd eû Frankrijk springen bij. Op dien oogenblik zijn hunne tros-pen bijna in Belgie — om oss te hslpen. în geheel het land hëssrschteen onbeschrijve-lijken geestdrift. Oos leger is sterk ; het gedraagl zich bswonderensweerdig. Duuenden en duizendea vrijwilligers frekkec op, rijk en arm, sdslman, burger en werkman, steêling en boer. Belgen, wij mogen fier zijn op ons land, op ons volk : 't is een heldeavolk. Wij weten niet hoe het zal eindigen ; maai één dingen staat vaste : In de eogen der gansche wereld zal het klaine België zich door zijaen heldeamoed vtrheffen. God bescherme België ! + Waarom die oorlogen? Voor vslen die de Europeesche toes^nden niât kennen was het tôt over aclit dagen niet uii te leggen waarom nu in eens si dat oorlogen aau den dag kwam. Nu echter zal iedereen wel kSaar zien : 't is omdat de Duitschman het gewild heeft. Ësr waaroïtt wilde hij oorlogen ? 't 1s al dris vier jaar dat 't ongsweerte boven Europa hasgt. Ovsr twse jaar hebben wij sr-op twee viagers er van gaweest. maar 't is dan effsn gegaan ten grooten d«le omdat Frankrijk z«er toegevend had gewMst voor Duitschland. En toch was Duitschland niet tevreden. Die 't fijne weet, be-weert dat dit land in tokort Van geld zit. 't Is alleszios z?k«r dat de iasten er schrikkelijk hoog# si aan en dat hunne légers schromelijk veel geld kosten. Daarbij konden zt op de c«ne of andere wij 78 wat meer te zeggen hebben in de Noordzte, ze zouden er mee gezef zijn. En vandaar hunne begeerte van eene ?ege-praal op Fraakrijk, dat ftus lijk in 1870 eenige milliards zou geven en op Engeland flat h/un zou moeten toestaan eene have te hebben hier in de Noordzee. Voggetr we daar nog bij dat Rusland hen cok op de mage ligt. | Waarom nu ? f | En om dit ailes, wiîden ze eens doore boerea « «n 't oogenblik is goed gekozen voor hen. Im-i mers nu zijn zij gskomen aan het toppunt van | hunne militaire macht, terwijl er in Frankrijk eu i in Rusland onlangs nieuwe iegerwetssa gestemd , werdea dis aaa deze îanden binnen vijf a iien i jaar eén vee? sterker leger nog moetsn gsï«2. Nu of nooit, dacht de Duitschman. * > * * De gelegenheid. Maar hij moest toch eene gelegenheid hebben. En die vond hij in de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Serviëa. 't Was al zes zaven jaar dat het daar niet goed zet. Het strvisch volk is slavisch en juist gsene van de hertelijkste. Ze zcchten alltrhasde moeilijkheden aan te doen aan Oostêarijk, ondersteundsn complottea waar-van er sen voor gevolg had, de moord van den kreonprins en zijn® vrouw. Natuurlijk dat de Oostenrijker daarom kwaad was. 'i Is sogtsns dâàr de fedort niet wasrtttn rft,t ïi| 6«rlàg voeiên. Ziehier de redsn : bij 't onderzoek van 'i complot werd er bevonden dat er S#rvische cfficie-ren in çemoeid waren, en dat was slechfer. Oostenrijk vroeg dat zs zouden gesiraft worderî, en teii sinde er zeker van te zija wiide Oostenrijk zelf 't onderzouk helpsn inrichtsn. Maar Servis stond dat niet toe en van daar oorlog om te beietten dat Servie voort zou compîottseren tegen Oostenrijk. In die zaak was Oostenrijk streng ea met redea. Maar moest het zcovêr gaan ? Wat er ook van weze, nu megea ws de zeksr-heid hebben dat Duitschland blijds is gswegst van dat vuurke aan te steken en OûSienrijk op te hitsen. Immers Duitschland kon w#! peizen dat Rusland ging t«r hulp fcemen sas Servie, én zeere zou het dan redsn hebben om tusschen te komen en eens den boel aan dea gang, 't zou wel eene gekgenheid vinden om ook aan Frankrijk dea Gorleg ts verklaren. Frankrijk hiskï zich kort, maar d<- Duitscher dis dea oorlog zocht, zei : uwe soldaten zijn over onse grenzen geke-men (wat geen waar was) en uwe vliegers zijn boven ons land gisvLogen «sn daarom we doen u j den oorlog aan 1 ! Is dat nu geen oorlog goeken ? * En waarom zijn ze nu ook in oorlog tegen Belcfië ? Nog voor dat zij den oorlog verklaard hadden Iaan Frankrijk zocht -n ze ruzi§ met ons : de Franschen, zeiden ze, gaan ons aan/allen al door Bsigië komsnd ('t was daar g??;n sprake van) en daarom most Bslgië ons tcel'.ten van ? door zijae wcg^n naer Frackfijk te gaan ! 1 Hebt gg nog van uw leven ? België heeft den Duitscher gsantwoord lijk het sijn mosst : We zijn wij onafha.nkeiijk *p onîijdig en er komt hier nieœand over ocs land of -e verdediigea ons. Zoo moest het astw«ord?t?. En ds Duitschman, die zelf onzs onzijdightid Icrkend heeft en ze mosst verdedigen, h#-«ft zijn , eerewoord geëtsn ea komt ons schandslijk ia ; 't aangezicht te slaan. Eauwige schande ovsr hem ! Maar ons Landbestuur l had hem gsrted gsheuden ea tsgën aile gevsar i had hst rseds verledsne .weok verschslli^e i kîassen se'dalsn binterî gsroepen. En nu stasa j ze daar nesdig ea veerding om ons îand ea onze i dietbaVB osafhankeSijkheid ts verdedigen. Zs | dcJen het rgsds. ! En Engeland I is eu ook tusschea gekomen en heeft gszeed : î Duitscher,gs moet uit Be'g ë sf ik kom den Beîg helpea ea zoo hesft Engeland daa ock den oorlog verklaard aan Duitschland. En zoo stsat bijna geheel Europa in corlog. . . .. ONZE TOESTAND. | Wij moeten de zaken zeggsn zooals zij] zija : het ziet er nist rooskleurig uii. Dcch sil«| hoop tâoeten we niêt opgeven, verre van daar : mst twse bondgenootSR zooals Frankrijk Eî^p?-land hebben we redensom «e betrouwen- Wat ons moed;iaspreekt, 't is van|t« zien hoe diepgevoêld | de Vaderîandsiiefde ; in 't herle van d§ Beîgen zit. Er zijn geea kalho- ; liek»n, geen liberalen,|;geen socialis'enj mesr, allen zijn kortaf Bslgen gewcrd«n, om uit liefde voor hun land en om de gehechthaid aan huave onafhaokelijkheid, volsverontweeîdigicg ?thoofd te rechten tegsn Se, sehandslijke daad v»a Duitschland sa ailes veil te hcbb«n om hun vadçrlaod te verdsdigc?r». Duitschland moge nog zoo sterk zijn, We shijdenlievertgrdoc-d toe dan oss aan hume barbaarsche overmacht fa onderwsrpen, Duifschlacd ondervindt rfceds dat het mis-rekend he?ft ; h«t had gsdacht met Beigsnl-nd in ee-nen haai ea eanen dra?i gc^aan te makea. Het had gerekend zonder de dsppsrheid van het Belgisch volk. 0e opoffanngen zullen groot zijn. M Zal gfld en mfnschenlevens kosten. 'tBiocd zal stroosea. Vaders ea moeders, vrcuw^a en kiaderer- zu;!«a b'ttsre transn weensn ; sea gruwei dis» wa «iet gszccht hebbya ea waaraan ge«2 erk'l Beigj sesigs schuld heeft. Dit a!!ss snllec w« îij de grocien lak fa kleinen, uit liefde voor ons l«sd. Hebben wij vadrouwen op God 1 Bfllgenîand Is aaa 't HelUç Hert losgewHd en eu al de li?fde dis wij h?t toedragea zal Gods eegtn over ons doen nsderdaîen. Wij, BruggçHcgfn, gfd?nk«n wij ook hoe secsdaags -ap ds bede der Brugsche vrouwtn ds Hsilige Masgd de zêg^praal verlaenée ssn enza voorouders. Bidden wij vol b#trouwan, ea Leve Bslgië ! De wapens van degeneu die niet optrekken. Aan de geliefde ouders en vrouwen, broeders en zusters, vrienden ômede-burgers onzer soldaten. Hoe dikwijls reizen uwe gedschten, vol on-rust?, bij dag en bij nschte, naar ds grenzen waar uwe tserbeminden mancelijk en helchafiig zijn opgêtrokken cm hun laad te verdedigen ? Ehw»i ! Mosders en vaders, ge haalt eerfe van uwe jongens, gg moogt er preusch mtê zija : Zij hebben bloêd, waar vlaamech blosd ie hunne adsren ! Hoe hertroerend is het ginder gshsel de j?ugd vati ons volk uit aile kîasssn en standsn samsn-getrokksn tt zi en, schOon, sterk ea ineedig, bereiti om allss op te efferen voor eigea haard en Sand met priîsters «n kioosterh'ogca in hun midder, om z« near iichasm en zielcte verzorg«o! Dcch hun h«rt ook bîijft bij u, hunnen verla-tea vader, hunne teergetiefde snosder, bij u hunne beminde echigenoot, hunne aanbedsne kindsfkcDs ; niet met hun cigen zeiven maar met u zija zij bekommerd. Hunnen grost brgng ik u, hunnen hertelijken groeî van kind en echtgenoot, van broeder sa vriend. la huntan naam ook richt ik tôt u esne drin-gends bëds, en wis zou er hua iets kunnea «•eigerifl op dszen oogenblik van uiterst gevaar. Zij »'«k rekeuea op a, znj steusec op u, want nu mser dan ooi; vaelea zij dat zij allesn siefs kun-nen, maar dat zij vooruit vooral cie hulp en den zegçn vsn den Mssster van hierborsn van dogn hebben, en dézen zegsa œoèt G!J hua bekomen, gij die te huis geblevea zijt. Gi| sijt de gchterwacht van ons Ieger en gij ook meettea strijde trekken. Uwe wapens zijn : bidden en boete doen. Dszen oproep, bidt en doet bi&te, is gericht tôt allen. Tôt u, prtesiers van God, mijoe broeders, die asngestsld zijt om Iin nasm en in pîaats vr,n het volk God te aar-bidden, te dankea, se sm«skeH, t« verzoecen : wsssst ons vooral icdachtig aan 't altaar des He?ren ; tôt u, klcosterlingen en kloosterzusters, | die u aan God toegswijd habt, als vrijwillige slschtcffemndsn zijner iiefde ; tôt u moedars en I vaders, tôt a echigeBOoien, bidi zcif en doct uwe kiîîderRf, uwe dierbare Hncsrrn bidden : smî-ekt God ons te sparen om wiile van deze ocschaîçige klsinsn : Bidt met h«.a 's avosds le ■ huis ; ltidl S8 of îsr k«»k4 om ts bidder. ; Ga-ïî tn«t hen saer den GoddsMjkeu Kindervriend ; in de H. Kommunis : t;ieis kan Jésus aaa de * kleinen wsigeren 1 i Bidt m kcnMnusicïert, «ij j«igeiiugea en jon^' d :cht?rs, ea onfhoudt u vae oùtucht die i Gods gramschap verwekt. \ Doit boste a!i?n over het bedravsa kwaad, biecht en vlucht de zoads : verdraagt den last i van dan tosstand af legt u zelvgn esnige ver- stervingea op. ; Met één woord 't moet in gansch Viaandsrea, *n ia geheeî België «en kruistocht zijn van ge-beden die dea hcmslgtweld aaadoea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume