t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

692 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Februar. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Konsultiert 24 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1r6n010h60/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"Wekelijksch praatje over den godsdienst Elks week voor'aan, zal « H«t Brugsch Volk » ook over den godsdienst en 't geloof ee en acder bespreken of meerieelen aan ziju leze; en 't is overtuigd dat zoo een kleia woordje gj loofsonderricht, bij alien zal welgskomen zijt dat het in den smaak zal vallen van iedereen Geloofsonderricht immers — 't is onloocher baar — komt meer dan ooit op zijo uur heder daags, en mag geen enkelen katholiek. g«e enkei christsn mensch onverschillig teten ! Nid dat ons nauwer aan 'i hert ligt ea dat m e wordt aangevallen dan 't oude geloof onze vaderea ! Maken we sr een puni van e«re van het grondig te bsstudeeren en het te kunns; verdedigen tegeaover iedereen ! • • Ea om met iets te begianen foch, aemen w< vandaag uit den hoop dwaasheden die over do godsdienst in omloop zijn, dat woord dat oo! al zijn gang heeft gegaan In de wercld en dat e veleatwijfelsn oîin hunne overtuigingverflauweî deed : « Er zijn zegt men in den gods dienst zooveel misbruiken qeweest. en el zijn er noq alle daqen zooveel te ont waren, dat cea mensch, die 't wel meent, daa niet verder meer kau aan houdea. De gods dienst, zooals hij warkalijk beleefd wordt, stoo aile rechtschapeoe liederç vlak tegan 't hert 1 « ER zijn in den godsdienst te veel mis bruiken ! Vriend lezer, wilten we dat een< bespreken vandaag, voor wat 't verledei* betreft 1 Ik antwoord he«I ecavoudij; : Wel ja( weel misbruiken zijti er in de geschiedenis vac 't catholicismus te oetwaren ! Dat kan niet ont kend worden, maar 'k vofig er dadelijk bij : gt zoudt ongeîijk hsbben u daaraan te ergeren, ec er zijn er overigens zoovssl niet geweesf, sis men het we! bswcren wil. DAT er geweest zijn kan niet ontkend worden. Waarom zouden we hst niet mogen toegeven, vermiis d« godsdienst er niet verani-woordslijk voor is ? De Kerk is aitijd onberispe-lijk gssweest in hare leering, in haar zedelijk onderricht, en in haar eeredienst, niaar haar kinderen eu haar riisaarea warea 'i niet aitijd in hun gsdrag en hun leven. Slechte priesters en stechte geloovigen heeft men gezien, in kloos-ters en er buiten, schandelijke barbaarschheden en wanorde, groote onrschtveerdighedea zelfs, zoogezegd in naam zelf van dsn godsdienst be-dreven ! Maar 'k heb u doen opmerkec, en daarmeê houd ik mij tevreden, voor vandaag, dat gs groot ongeiijk zoudt hsbben u daaraan te ergeren. want ten allen tijde, zijn de men-schen menschen geweest en de katholieke godsdienst heeft zich gewend tot een menigte die over de ontzaglijke ruimte van 20 eeuwen ligt verstrooid. • # Vooreerst, zeg ik, ten allen tijde zijn de menschen menschen geweest, dat Wil Z6g-gen vrije en zwakke wczeas, vrij om het goed en het kwaad te doen en zwak tegen het kwaad en in het goed. De godsdienst geleidt de vrijheid maar oaderdrukt ze niet, de godsdienst komt de zwakheid ter hulp maarbelethaar niet tebestaaa. De godsdienst herinnert zoader ophouden, de krachtigste beweegredeas cm da dsugd te beosf*aea, maar hij maakt de msnschea niet deugdzaatn zonder hun raedewerking en tegea hun wil. Vragen dat er geen misbruiken bestaan, dat is vragen dat de menschen zouden ophouden vrij en zwak te wezen, dat is vragen met een woord dat ze geen msnschen zouden zijn, dat is het onmogelijke vragen. En ten andere, deukt daar toch aan ! Onze katholieke godsdienst heeft zich gewend tôt de menschen, door een ontzaglijk tijdverloop van 20 eeuwen heen ! De godsdienst is ni :; van gisteren geborea an in zijn lang besîaan heeft hij aile wisseliagea en aile kanten van de fortuin gekend. Ttgen zijn leven eerst hebben aile machten sameogespannen, de macht van het geweld en van de list. de macht van de geleerden en van den wilden haat. de macht der grooten en de macht van den volks-hertstocht. Dan heeft hij gezeteîd op vorsten-tronen ea vergaderingen beîeid waar de lotge-vallen der volkersn werdea behandeld ; over gansch Europa dea scepter gedragen van de oppermacht, om te vallen eiadsliik va<s 't hoog-ste punt der measchelijke grootheid in de diepsie afgronden van het ongeluk ! om het wantrou wen te kennen en de ondankbaarheid, de v«r- p, voîgicg en de vsrbanoiag, de minachting, de ^ leugen en den laster. 3t. Ds godsdienst heeft dus aile toestanden oedervonden, allen, zooveel er maar zijn ! Ea sche het zou u verwonderen dan, dat ge in de ont-een wikkeling van zulk esn drama, dat twintig zers eeuwen duurde en dat zich ontrolde op 'tschouw-ge- toor.eel dar wereîd, waar menschen dus in zijn, spselden, menschen met al hunns fouten en gcbreken,met aile hunae driften en herfstochten, ion- het zou u verwonderen. zeg ik, dat ge daarin ien- eenigs misbruiken, eenige vlekken, eenige îeem-ree ontwaart ? (iets Uwe verwondering is niet redelijk. Het kon i er niet anders, neea 1 er moesten misbruiken zijn izcr in 't verleden van 't Catholicismus, en niets ligt 'an, er daarin dat ons ergeren moet. ns»3 Ten anderan, er zijn er nieî zooveel geweest als ge 't soms hoort beweren. Ik zal u dat voor- houdeE, te naaste week. ^ j W£ den Ziekenbond S1 Donatiaan. ter <t Eigesi gïft eigen hulp ds , '' Was zondag laatst de zesmaandelijksche er algemeene vergadering. De voerzaal der Gilde j NT was bomvol ; de helft vond geen plaats om te i [aar zittsn. Ver boven tte 200 leden woonden de ver- j ids- gadericg bij Bravo mannen, dat bewijst dat ge , ool uwen nieuwen ziekenbond genegen zijt. I » De voorzitter opent de vergadering met het ÏIS. kruisteeken. Aanstcnds na de leziug van 't ver- ; ens siaS der laatste vergadering worden de rekenin- j )en £en mccgedeeld. Elk had op voorhand eene ja uitgebrside rekening ontvangen, wat de leden £ zeer aanstaa!. Ze zijn daar immers niet bevreesd \ ,nt. hunne rekening vaa tiichte bij te laten zien, lijk in dea Bond Moyson. 4 gD Ziehier de samenvatting der twee driemaands-ajs lijksche rekeningen. (Op 31 September waren er 207 leden, op 31 December 252. — Nu zondag ND heeft men het 290' lid ingeschreven). f«n Ontvangsten. Van de leden der Ie afdeeling 1714.65 s » » » 2» » 133.00 t l'ik r te samen : 1847.65fr. cn Uitgaven. é as. Drukwerk 33.00 2 lea Lidboekjes met standregslen en , {s règlement ingenaaid 115 00 ® )e' Briefwisseling 3 12 c ea Kartel schilderea 1.25 e Bedienden 154.76 8 Premie aan de bode 7.00 |j ÎN. Patroonmis 3.00 'KE Aan de Mii der LevensvtrzekcrSag 62.97 £ en 20 te samen : 380.10 fr. Ontvangsten 1847 65 Uitgaven 380 10 de Overschot 1467.55 fr. >g. In kas op 30 Juni 1913 1378.16 isd Batig slot van Juli-Dec. 1467 55 ad l îid Maakt in kas op 31 December 19131* 2845.71 b ds Bijzondere kas. m. Ontvangen van premie 15.00 de » » » boeten 19 75 * te iet înkas 34.75 fr. ea Na d« mededeeling dezer rekecing, die de v m, toejuichingen der led»n verwekte, kondigde de il en voorzitter een nieuw voordeel aasx ten bâte der d en leden. Namentiijk : de nieuwe volksbakkerij n is « Ons Brood » zou aan de leden vao den ziekenbond een bijzonder voordeel gevea, van koste-ze loos brood gedurende eentge weken ziskte van Se dea vader des huisgezins. Dit nieuws w«rd met d 3P vreugde aanhoord, en men kon daar uit reeds o i s opmaken hoe wel « Oas Brood » bij de christcne v au WKrkliedea zal gekomen zijn. d de Nu gaf de voorzitter het woord aan den E. H. n -st Proosi, die eene voordracht hiiîld over de grond-de slagen der berekeningen in e< nea ziekenbond. b ht Als men eene bijdrage betaa'lt in eenea zieken- g bondjis het redelijk dat de ledi m weten op welke :s- manier de bond de beloofdi î voordeelea kan d' n- verzskeren. De bond, om erss stig îe zijn, moet m e- immers op voorhand berekèod hebben hoeveel ir er dat de verschillige vcordeelen aan de kas zullen vi je kosten, en dat kan hij met zictr te stenaen op de si K" bestaande statistieken en ber«â aniogea vaa de itt verschillige laaden en ziekenb* jnden. F u De spreker deed daa ook klaar uîfschijnen bi r- hoeveel dat het per lid zou koa tm voor de ai de j • îfvsrgosding der ziekledagen ; 2) bijdraag aan de Herverzekerïng ; ïk 3) bijdraag aan de Levensverzekcring ; la 4) geneeskundigen dieast ; it- 5) bediendenloon en onkosten. ig En zoo bewees hij dat aan de leden vooi v- hunne bijdraag van 0,35 fr. de meest mogelijk? in voordeelen zouden gegeven worden. Zslfs ;n tooede hij aan waarom men twe« jaar deec a, storjen vooraleer te genieten, om met den intreçi in van dat gestort geld zeker de bsloofde voor-n- deelen te kunnen geven wanneer heî geta! ziektedagen mocht sens buitecgewoon zijn. Om m Eog met meer zekerheid de toekomst te kunaet jn te gemoet zien, wacht men van de medicynen tî gt beloven tôt dat men weet hoeveel toeîaag volgens de nieuwe wet aan de ziekenbonden zal st gegeven worden. Uit dit ailes bleek de ernstigt r- grondslag v/aarop de ntauwc ziekenbond ge-bouwd staat. Op eerleden heeft men nies gerekend, omdat men de fierheid der werklieden wil ontwikkelen die moetea leeren rekeaea op .. hun eigen zelven. Binst gansch die leerrijke voordracht had meu een muisje kuncea hooran loopen, zoo aandach-iig luisterde dis gansche zaal. Ook gelooven wij [e ts mogen bevestigen dat de overtuiging der ,e leden van de degelijkheid vaa hunnen zieken [e bond, nog gestegsn is, ea dat elk cr nog meer r" iever zal bijgewonceu hebben om ci#uwe ledec z' voort aan te werven. Eindelijk deelde de schiijver den uitslag mede !t van den prijskamp, dank aan deawelken de bond op zes maanden tijd met eea honderdtal '* leden geklomœea was. e De vergaderirsg ging uiteen met een ware jj geestdriîi, die d« voorspelling is van Jmm< r ® aangroeicad leven. Vooruit dan leden en leve onzea bond « Eigen gift eigen hulp » ! ■ . - , - g Kroniek der week. Van Houwaert-Stol. Onze f«lie Cyrisl met zijn kleinen Holland-schen makker heeft dus de zesdagenkoers van Brusseî gcwonnen ; en z'hebben den wsreld-- record der 144 uren geklopt ! En daarop zijn duizende tongea aan 't klappea gegaan, en de koppen van onze jonge mannen zijn er vssrdraaid van. Luistert cens, jongens : onze Cyriel is geea domme vent zulîe en hij rijdt... om geld te wia-nen, en hij lacht met u dat ge zelf vergeet vart op uw eigen bestaan te denken. 't Is al goed van sportnieuws te lezen, maar vergeet ge niet van uw ambacht te leeren om vaa uw werk te kunnen leven, van mee te doea ia vakvereeniging en ziekenbond ea pansioenkas ? Dat is andsre kost maar betsren dan al dat sport. Ouders, oudars, vergeet gij ook uwen plicht niet ? Ge laat uwe jongens hunnea kop ver-draaien, ea peist gij er wel cens op dat het uw plicht is uwe zoons het levea wat erasîiger te doea op vatten ? Z® staaa ia bewonderiag voor die heldea die zich afbeulea om geld te wiunen, en herinnert gij wel eens aan uw zoons dat ze ook hun zelven wat opofferirtg zouden mogen getroosten om hunnea hemel te wincen ? Ouders, uw plicht is groot ea voor God zult gij er eensdaags rekening moetea voor geven. Vrije en officiëele werkbeurzen. Hier in Belgie zijn er 31 vrije tegea 6 officiësle werkbeurzen. Dat pleit tan voordeele der Vrije inrichtingen. Maar onze D«mocraten willen daarvan niet,omdat ze de opofferingen niet kunnen doea om er zeif te stichtea. Ziehier nu volgeas officiëele verslagea dea ioestand in Vrackrijk. In 1911 werden er geplaatst : door Vrije werkbeurzen (gesticht door patroons of werklieden) : 586.455 maaaen ea 110.957 vrouwetj ; door Officiëele werkbeurzea eokeî : 38.686 mannen en 60647 vrouwen. Ge ziet dat ook in Vrankrijk de Vrije w£rk-beurzen verre, zeer verre, den grootstea bij val genietea. In Novsmber laaisi heeft «le Fransche Staat de iarichting vaa werkbeurzea verplichtesd ge-I maakt ia al de steden van miastens 100 000 I inwo-ers, op de volsende wijze : indien er geen i vrije iagericht wordt binnen de twee jaar, de ; stad moet er zelf eene maken. Dit is wel het klaarste bewijs: ten eerste dat de Fransche Staat veel goads viadt in eene werk-i beurs en tea tweede dat zij de voorkeur geven aan de Vrije werkbeurs. De stad moet er geene maken als er eene vrije besîaat, en de Staat geeft twea jaar tijd om te kunnen eene vrije inrichten. Dat komt aogtans vaa geea kalotecland, Heerea Democraîea. Kindergeboorten en godsdienstzin. Uit eca erastig onderzoek ingericht door Dr Haas Rost en openbaar gemaakt ia zijnea boek « Vermirdering der Geboortea ea Godsdieast-zin », blijkt het klaar : 1°) dat een der grootste redens van minder kirsdergeboorten is de achteruitgang vaa den godsdienstzin ; 2°) dat bij de katholiek» familiëa er minstens een kind per familie meer is dan bij protes-tantsche.Socialistische schepens en hunne verdedigers. Verleden jaar vroegen de Gentschestadswerk-lieden opslag. Immers die menschen — volgeas de loorten te Gent betaald — staan leege ca ze hadden betrouwen ia de socialistische schepens. Ja die mannen hadden ailes beloofd en... ze kregen 4 cens opslag ! Nu zijn het de gaz werklieden. De stad, die de gaz uitbaat, komt de gaz in prijs te verhoogen.en de werklieden die maar 3,25 fr. daags winnen hoopteiî daar wel eea bsetje van. Z® vroegen ecm half fraokske opslag ea ze krijgea ttiefs, zilfs geen vier cens. Leve de Werkliedenpartij ? En weet ge wie hier te Brugge de verdediging var. die socialistische schepens neemt ? Hua eigen volk nist, maar... de Democraten ! Dat stoBd zondag in hua gazette te lezen. Dat zijn werkmansvrienden hé ! Maar, ziet ge, dat zijn maar werkmenschen van Gent en de die moeten niet stemmea voor de Democraten ea vaa dan voort... Vatjevous, werklieden ? Een getuigschrift. 't Komt van eea oud-socialist, die nog socia-list is, maar die met hoaderdea aaderea de dwiagelandij vaa Anseele te Gent moê is. En hij schrijft : « Geestelijk houdt gij, « Vooruit », uwe leden dom, des te minder ontwaren zij uwe afdwalicg vaa princiepen.... Steeds zaait gij haat ea nijd onder uwe eigene leden. Verklikkiag, overdra-gea en bespieding, zijn stelsels welke sinds lang zija ingevoerd. » Steekt dat in uw zak ! Een nieuwe zwanze. Ge weet aog vaa de onweerstaanbare (?) algemeene (?) staking voor algemeea sîemrccht, die op een groote fiasco uitliep. De socialisten hebben nu iets andsrs verzind. Ze gaan nu bij de werkiiodea roadgaaa om haadteekens. Ze noemen dat petitionuement. Imm«rs ze peizen : daar zija er ook vele christene werklieden die voor 't meervoudig slemrecht niet zijn, en die menschen zullen geern teekenen. En dan achterna we zeggen in de Kamers : zisdaar hoeveel duizende werklieden socialist zija ea de toer is gespeeld ! De christene werkliedea zullen zich niet laten vangen : roodjes, tea minstea als ge duift kaart op tafel spelea. Ja wel vele werklieden zijn niet voor het hui-dige kiesstelsel en wij ook niet, dat hebben we reeds over lang verklaard, ter gelegenheid van de bespreking daarover ia den Katholieken Werkliedeîiboad,wi«as dagorde wij hier drukten en goedkeurden. Maar dat is geen redea om ons te laten foppoa door dat roode spel. Er bestaat au eeae commissi® die de zaak oaderzoekt. En wij wachtea dea uitslag af. Is 't misschiea omdat de Iiberalen ea de socialist Degreef die ia dsze commissie zetelen en hun gedacht reeds gaven, hst zuiver algemeea slemrecht niet durvea voorstaan, dat de"rooden au dat petiiionnement uitgevondea hebben ? JOo sohoolwet. Woensdag zija ds laatste artikels der nieuwe schoolwet ia eerste lezing gestemd. Woecsdag toekomende heeft de tweede stem-ming plaats. 't En zal niet voor tijd zijn. OoecLkoope wonizigen. Woensdag is, in de Kamer, de bespreking begoanea d«r wet, door de regeeriag voorge-steld om de weldaden der wet op de werkmans-woniagea op groote schaal uit te breiden. 't Zal een der schooaste volkswetten zijn die we zullea hebbea. BRUGGE 14 FE8RUARÎ 19Ï4. MEtf CENT PER NOMMER ^ 3« JAAR 7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume