t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

600 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 09 November. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Konsultiert 24 Februar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gx44q7rn6s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

't Xandbouwleuen Oïgààn der Landbouwafdeeiing van 't Provinciaal Voedingskosniieiî m Oosl-YIaandere». VER8GHXJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, •ture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling dér artikelèn slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncën, enz., moeten ten laatsté den Maandag avond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerkén, waarvan men twee exemplaren aan ck Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncën : de regel, 25 c.; de dubbele regél, 45 c. Bij hërhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele be^endmakingen : Weefsels, geraaakte en gebreide goederen : stapelopneming 549 Zi]'deweefsels : stapelopneming 549 Suikerbeetenoogst van dit jaar : behandeling 54Q Beenderen : gebruik en aangifte . 550 Fotografeeren door privaatpersonen 550 Razernij : bestrijding 550 Oostvlaamsche gemeenten : geldigheid der verordeningen . . 551 Verbruik van vleesch en vet : beperking 551 "Vleeschkeuring : nieuwe bepalingen 552 Populierstammen : aangifte 552 Stad Gent. — Regeling van het brood 552 Berichten en mededeelingen 552 Landbouwkrediet ... 553 Voordrachten 553 Voedermiddelen en eetwaren : verdeeling 554 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 554 Rutabagas in de keuken ^55 De werkmansakker. (8e Vervolg.) 555 Allcrlei nieuws : Kakaoschalen als voedermiddel 557 Kopersulfaat ! 557 Tafelolie! 557 Landkalk en magnesiakalk 557 Vetmesting van zwijnen met beeten 559 ! Mond- en klauwzeer in België 559 Bekendmakingen \>an Wege de Duitsche Otierheid. Stapelopneming van weefsels. gemaakte en gebreide goederen en lintwaren. Tôt aanvulling der verordening van 23 Juli 1916 over <le stapelopneming van weefsels, gemaakte' en gèbreide goederen en lintwaren in t gebied van het 4de leger (Vërordeningsblad voor hét Etappengebied van het 4de leger, blz. 324-332) en der verordening van 10 Augustus 1916 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4de leger, blz. 378-379), wordt bestemd als volgt : Van de* volgens dé genoemde verordeningen aan te geven goederen mogen behalve de door paragr. 4 der verordening van 23 Juli 1916 vrijverklaarde 10 oonderd-ste, van af het van kracht worden dezer verordening nog 15 honderdstè van elkë warensoort verkocht, versneden of verwerkt worden. De bestemmingen, voorzien in de genoemde verordeningen voor de behandeling der 10 honderdste, zijn ook toepassélijk op de nieuw vrijverklaarde 15 honderdste, in-zonderheid moeten de voorschriften betreffende den uit-voer en het vervoer van goe'deren worden in aanmerking genomen. De overige 75 honderdste blijven volgens paragr. 1 der verordening van 23 Juli 1916 over den handel in weefsels, gemaakte en gebreide goederen en lintwaren in 't gebied van het 4dé leger (Vërordeningsblad voor het Etappengebied van het 4de leger) ter beschikking van het « Mi-litaerisches Textil-Beschaffungsamt » te Gënt. A. H. Q., den 25 Oktober 1916. Der Oberbejehhhaber, Herzog ALBRECHT VON WuRTTEMBERG. Verordening over de stapelopneming van zijdewee^sels. 1. Wie van zijde gemaakte weefsels, stoffën, linten. snoeren, liskoorden enz. in bëwaring heeft, is verplicht de op 6 November 1916 voorhanden voorraden tôt den 12 November met aangifte van den eigënaar en de lager-plaats schriftelijk aan dé bevoegde Orts- of Etappenkom-mandantuur op te geven. 2. Zijn vrij van de verplichting tôt aangifte de volgen-de' hoeveelheden in privaathuishoudingen en winkels welke in 't kléin verkoopen : Stoffen tôt 5 meters van elke kwaliteit Linten » 25 » » » » Liskoorden » 50 » » » » Passemënten » 25 » » » » » afgepast tôt 5 dozijnen van elke kwaliteit.3. Wie opzettelijk of uit nalatigheid de aangifte, tôt welke hij volgens deze verordening verplicht is, niet in dën bepaalden tijd of wetens onjuiste aangiften doet, wordt met ten hoogste 6 maand gevangenis en met geldboete tôt 5000 mark (vijfduizend mark) of met eene dezer twee straffen gëstraft. Ernevens kan de vérbeurdverklaring der niet aangegeven voorraden uitgesproken worden. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbanken ën militaire bevelhëbbers. A. H. Q„ den 27 Oktober 1916. Der Oberbe}ehlshaber, Herzog ALBRECHT VON WiiRTTEMBEBC. Verordening over de behandeling des smlrerbeetenoogst van dit jaar. 1. Aile in 't Etappengebied gebouwde e'n ingeoogste suikerbeeten moeten in dë suikerfabrieken der Etappe verwerkt worden. Zijn alleen uitgezonderd die beeten welke met opgave van dé namen der voortbrengers voor de fa-brieken Lilloo, Calloo en Beirendrecht naar het Gouver-nement-Gene'raal mogen uitgevoerd worden. Aile anderë koopverdragen welke den uitvoer van b«e- JAAR 9 NOVEMBER 1916 Nr 45

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume