t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

637 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 03 Juni. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Konsultiert 17 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t14th8cm51/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste JAAR 3 JUNI 1915 Nr 17 't Landbouwleven Orgaan der Laadboswafdeelmg van 't Provinciaal VoediiîgskomM! vai Oost-VIaandereïi. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAGc Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaien met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ien laatete den dijnsdag, ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twce exemplaren aan de Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele bekendmakingen : Aanmelding van Vlas en Lijnzaad .... 129 Vernielen van geleidingen . . . . . . 129 Verspreiding van drukwerk en andere uitgaven . . 129 Geruststelling over contrôle van weerbare mannen . . 130 Berichten en mededeelingen . . . . . . 130 Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit . . . . 130 Onze Voeding . . ....... 132 • Allerlei nieuws : Provinciaal Bestuur "an Oost-Vlaanderen . . . 133 Provinciaal Komiteit der Nationale Kommissie tôt ver- fraaiïng van het Landleven . . . . . . 133 Samenstelling van brood . . ..... 134 De choiera ......... 134 Mond- en klauwzeer in België . . . . . . 135 Marktberichten . . . . . . . . .135 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Aanmelding van Vlas en Lijnzaad. Aile voorraden van gezwingeld vlas, van klodden of stoppen en van lijnzaad in menigte van over 400 kgr. moeten aan de Wirtschaftsausschus Etappeninspektion, Kouter, 9, binnen de 8 dagen gemeld worden, en wel vlas, klodden of stoppen en lijnzaad afzonderlijk. De voorhandene voorraden gelden eerst aïs inbeslag-genomen en moeten, tôt dat zij vrijgelaten worden, op de bestemde plaats blijven. Voorraden, die niet gemeld worden, worden als smokkelgoed behandeld, als er geene hoogere straffen in aanwending komen. Gent, 20 Mei 1915. De Etappen-Kommandant. Vernielen van geleidingen. Etappen-Inspektion 4. Gent, den 24 Mei 1915. Aan de gemeente Zwijnaarde op welker gebied eene telefoongeleiding door tamelijke afrukking van den draad vernield werd, is door vonnis van het Leger-Opperkom-mando eene dwangboet van 10.000 mark opgelegd ge-worden.Dit brengt ter openbare kennis. De chef van 't Burgerlijk Beheer, von Keudell, Regeeringsraad. Verspreiding van drukwerk enjandere uitgaven. Voor gansch het gebied Van België bezet door de 4° Armes wordt onder aanduiding van straffen in geval Van overtredingen, verordend Wat Volgt : § 1. — Aile voortbrengselen der drukpers, aile schrif-ten en afbeeldingen voortgebracht op mechanische of che-mische wijze en ook de voortbrengselen van photographien met of zonder texte en van muziekwerken met texte of uitleg zijn onderworpen aan de censure. In het oorlogsgebied (Operationgebied) van het Opper-kommando (Armee-Ober-Kommando) « Zensurstelle A. O. K. 4 ». In het gebied der Etappen van de Etappen-Inspection « Zensurstelle Et. Insp. ». § 2. — De uitvoering en verspreiding van drukschriften mag maar geschieden na gedane proefing der « Zensurstelle » en na eene schriftelijke toelating ontvangen te hebben. Zijn maar vrij van dit bevel de dienstelijke bekendmakingen en familiedrukwerken. § 3. — Een exemplaar van ieder drukschrift (van ga-zetten en periodieke schriften een numéro) is kosteloos aan de <( Zensurstelle » af te leveren, om nagzien te worden. § 4. — Op ieder drukschrift aan de « Zensurstelle » af te leveren moet de naam staan en de woonplaats van den drukker. Indien de drukwerken geschikt zijn ter verspreiding, moet ook de naam en de woonplaats van den uitgever aangemerkt zijn of van den schrijver, indien deze zelf uitgever is. § 5. — Gazetten en periodieke tijdschriften mogen maar verspreid worden na voorafgaande toelating der belanghebbende « Zensurstelle » en maar in duitsche of vlaamsche taal. De Fransche taal kan toegelaten worden, indien de noodzakelijkheid hiertoe van de « Zensurstelle » wordt bevestigd. De invoer van buitenlandsche drukwerken is verboden. § 6. — Er is eene bijzondere toelating noodig van den plaatselijken Kommandant (Ortskommandant), om op openbare wegen, straten, markten of andere voor het pu-bliek bereikbare plaatsen drukschriften te mogen vertoonen, aan te plakken, aan te slagen, uit te deelen, aan te bieden of te leuren. De hiertoe verleende vergunningsbrief is persoonlijk en moet altijd medegedragen worden. De toelating kan ieder oogenblik afgenomen worden. § 7. — Theatervertooningen en openbare voordrachten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume