t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

2540 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 November. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/319s17tw71/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TMfc i .1^' W.I 'ittu Il i~Ti~ i|-t tf|-T«ffc rtjdTfrn^r"! Verklarlngeï van Wilson. Als Wilson de voorwaarden van dei wapenstilstand aan het Amerikaanscl Kongres (Parlement) ging mededeelen deed hij eerst de volgende verklaringen « Heeren van het Kongres, » In deze uren van angst, van snelle ei ♦usachtige verandering, zal het rnijti gevoe ran verantwoordelijkheid wat verlichten il eigen persoon den plicht te vervullen u eenigi 1er meest belanri]ke omstandigheden medi fce deelen van den toestand, die onze aandach vestigen moet. De Duitsche overheden, die, op uitnoo ging van den Hoogeren Oorlogsraad, zich ii vei'binding hebben gesteld met Maarschall !Foch hebben de voorwaarden van den wapen «ti Istand onderteekend en aangenomen, welk Maarschalk Poch opdracht had bun mede t deelen. De oorlog bereikt zijn einde, want, nu dez voorwaarden van wapenstilstand aangenomei zijn, zal het Duitsch legerbevel omnogelijl den oorlog kunnen hernemen. Menkanzicb nog geen denkbeeld vorraei van de gevolgen van deze groote gebeurtenis Alleen wotcn wij dafc deze vreeselijke oorlog wicns verslindende vlammen van land to land oversloegen totdat de gansche werelc in brand stond, geëindigd is en dat ons eigei volk de eer heeft gehad er op het gewich tigste oogenblik in te treden, zoodanig en zoi krachtig fiât het op een wijze, waarop wij fie mogen zijn, heeft kunnen bijdragen tôt dei grooten uitslag, Wij weten ook dat het doel van den oorloi bereikt is. Dit doel dat al de vrije mensehei zich had de ti voorgenomen e 1 dat nu zot volledig is bereikt geworden dat er ons OJ geen rekenschap van kunnen geven. He impérialisme, dat de opvatting was var degenen, die gister nog Duitschland regeer den, is tôt zijn einde gekomen, zijne verwach tingen zijn teloor gegaan in een sombere ramp. Wiezalnu opnieuw het imperialism( aanduryen ? De wiilekeurige macht van de Duitsche krijgspartij, dieeertijds in het geherm en uil haar eigen wil, den wereldvrede kon ver etoren, is nu veroordeeld en vernietigd. Er daar is nog meer verwezenlijkt. De groote volkeren, die zieh hebben saamgescliaard orr die krljgsheerschappij te Vernietigen, zijn nu bepaald bij elkaar aangesloten met het ge-meenschappelijk doel een vrede te sltiiten w&ardoor aan het verlangennaar belangloozf reohtvaardigheid van de gansche werelc wordt voldaan. Een vrede, die gesteunc wordt op iets beters en duurzamers dan de zelfzuehtige en tegenstrijdige belangen var de màchtige Staten. Er bestaat geen twijfel meer over het doel der orerwinnaars. Dit doel is, voldening te verieenen en bescherming aan de zwakken, torwrjl aan de sterken hun biliiik recht erkend wordt. Reeds is de menschelijkheid van de zege-vierende regeeringen duidelijk gebleken, Hare vertegenwoordigers in Versailles in den Hoogeren Oorlogsraad hebben, eensgezind de v ■rzekerlng gegeven aan de volkeren var de,Middenrijken dat al het mogelijke zal ge-daan worden om heu te bevoorraden en om hun nood te verlichten, die, op sommige piaaisen, hun bestaan zelf bedreigd. V'aatregelen moeten onmiddellijk getroffer worden om die hulp atelselmatig in te richten naar het voorbeeld van hetgeen ln België ge-^aa: wf'r'l- Met de beschikbare schepen var de Middenrijken zou het moeten mogelijî worden de vrees vooreilendo weg te îiernen bi, de voJkeren van de Middenrijken, zoodat hur gcest yr:j worde voor de groote en kansen-voijetaak vanpolitieke herinrichting, die hen overal waclit. Uit deti honger komen geen hervormingen voort. TJifc den honger komt waanzin en. al de afschuwelijko troebelen die een geordend leven verhinderen. De président spreekt dan over een zeei foeiangrijk punt. De omwenteling heeft de politiek in Duitschland overhoop geworpen. Nu client men met voorzichtigheid "te han-delen om aan de toekomendc verdragen hun vcile waar le te verzekeren. « Want, zegt M. Wilson, met den val van de oude regeeringen, die als een nachtmerrie drukten, is nietalieeneenepoiitieke wijziging gekomen, maar eeno omwenteîing. Eene om-weaieliug, die tôt nu toe nog niet ten einde schijnt, 110g ntet geordend, maar die van de eeue snelie veranderingnaar deandeie ioopt, zoodat de meuschen, die nadenken, zich wel m jeton af vragen met welk soort regeeriitg wij g. - onderhandelen voor het opstellen van de \ refies roorwaard en. » -'>p welk gezag zullen zij zich bij ons aan.-melden? Met welke waarborg dat hun gezag bes: raidig_ zal zijn en zeker de internationale verbintenissen zal nakomen. die wij zullen aa gaan? Hier is reden tôt groote onrust en VTees ». Waime'er de vrede zal gemaakt worden, op \, ens b a lof ten en op wiens verplichtingèn, foui^en ons, zal hij moeten bematon ? j.aten wij openhartig zijn met ons zelven en laten wij bekennen dat men nu, onmiddellijk niet op voldoende wijze op deze vragen Jean antwoorden. a&r de zedeies is niet dat die zwakke h&op op een spoodig antwoord ons moet vol-doen, maar wc-ldatw4j moeten geduldlgzijn en imip verieenen en vooral denken aan de ^coote Uoop en aan het groote vertrouwen, die in de gebeurfcenissen beslo'cen liggen. ;< Wanorde gaat regelrecht in tegen hare eigen doeleinden. Indien buitensporigheden plaats grijpen, indien wanorde een oogenblile overheerscht, komt er ee i tweede gezonde gedachte en daar zal een dag knmen, waarop men opbouwend werk zal verrichten, indien wij hulp verieenen en geen hi nd erpalen in den weg leggen. lîét lieden en al wat er in besloten ligt behooren toe aan de volkeren, die koelbloe-tîig blijven en geordend in un regeerings-m'ethoder,. De toekomst behoort toe aan degenen, die zich werkelijk de vrienden van 'de.menschheid toonen. Overwinnen met de wapens is eene voorbij-gaande zegepraal behalen; de wereld bver-winnen met haie achting af te dwingen, dat îb eenblijvenâe overwinnitïg behalen. Ik b«l> de'oviertuigmg dat de volkeren die ôe toc ht der'Viijheid hebben aangeleeffd en die Z" koelblaedig en stelselmatig zijn gaan toepassen. im op het punt staan de wereld to cvmvlnrten door1 de enkele kracht vaia het Tortïbèeîd en van den vriendensteun. >De volkeren die zooeven het juk hebben •Igflworpen van de wiilekeurige heerschers en* die nu eindelijk de -VTijheid int reden rtillen ' nonit1 de schatten van dt> Vi'ijheid rinden, indien zij die gaau zoeken bij het lîeht van oprœrtoortsen. Zij zullen zien dat *1 de wegen, waarop het bloed stroomt van buune broeders naar de woestijn leiden en I 28e Jaar.- — r 266i Cloâsiilonst — fîuisgszln — Elgenûom Zaterdag, 16 Kûiverabgr 1918 'T VOLK VERSCHIJNT S MAAL PER WEEK 5 CENTIEMEN HET NUMMER n II III millH"—— I II M k î- niet naar de rustplaats van hunne hoop. Z :e staan nu voor hun eerste beproeving. W ,e moeten met een sterken arm het licht hoo houden totdat zij hun weg hebben gevonder :e In af wachting moeten wij, indien dit moge n lijk is, een vrede sluiten die rechtvaardig aa k die nieuwe vrije volkeren hunne plaats aar wijst onder de natiën, die hun aile vree n ontneemt voor hunne naburen en voc 3. hunne gewezen meesters en die hun toelae », in veiligheid en voldoening te leven, wannee 't zij hunne eigen zaken in orde zullen hebbe d gebracht. n Wat mij betreft, ik twijfel noch aan liu l- inzicht noch aan hunne bekwaamheid. Ge o lukkige teekenen laten voorzien dat z sr kennen en kiezen willen den weg van d n kalmte en van de vredelievende aanpassinE Indien zij dat doen, zullen wij hun, op ail g mogelijke manieren, onze hulp verleener n Indien zij dat niet doen, zullen wij me 0 geduld de genezing moeten afwachten, di g zeker komen zal. lt » - .. " Italie en België, ^ Uit Rome wordt geschreven : e De vreugde, door ele schoone overwinnir gen van generaal Diaz verwekt, is nu ten to e gevoerd door den beslissendon triomf de t Entente. Een der gebeui'tenissen die d Italiaansche openbare meening het meest vei 11 heugen, is de bevrijding van België. e Reeda bij het vieren der vrijmaking va U Triënte en Triëste had het Italiaansche vol _ beda'cht wat het verschuldigd is aan Beïgii ( welks weerst&nd een voorbeeld was en va e wie het martelaarschap een der redens wa d waarom Italië zich van het Drieverbon 1 moest scheiden. 0 Van op het Capitool verheerlijkte priii a Colonna, afstammeling van den roemrjjke j overwinnaar van Lapante, den Konin 0 Albert en vereenigde België in de vreugde va Italië. 1 Overal in de stad mengde het Belgisch vaandel zijn kleuren met die der Italiaansch " vlag op de ee>replaats em in de vitrinen va den G'iornalc d'Italia prijkten de ziehten de j1 bevrijde Belgische plaatsen naast deze de ^ herwonnen Italiaansche steden. Meer nog dan in de dagen van angstig i àfwachting denken thans de Italianen aa: e België in eleze uren van glorie en blijdsCliai Het gedacht van België, dat moet vol 1 goed, hersteld en zijn toekomst verzeker '■ worden, bezielt geheel ons volk. \ n ,n. | k j Koniag George V aas Konin^ Albert. il De koning van Engeland heeft aan onze! i Koning volgend telegram van gelukwensci gezonden: i Op het oogenblik dat Gij en uw land. gaa s hersteld worden van de wreede beproevin ^ gen. stuur ik aan U en aan uw heldhafti; r volk mijne rechtzinnige gelukwenschen ei e de verzekering van mijnen eerbied. Gij ver persoonlijkt den nioed en het gevoel van d - eer, welke België in den eersten rang de î geschiedenis van onzen tiid geplaatst heeft Voor mij en voor mijn volkis het-eene diep 1 gevoelde vreugde te denken dat riwe krach* 3 dadigheid-en uv/e opofierin en niet nutteloo ' geweest ziîn. N. B, Hank tis®s*s I 1 Londen, n November. — Na in 't Parie j ment lezing te hebben gegeven van de voor i waarden van den wapenstilstand zegdi hoofdminister Lloyd George : « Dit <x>genblik is niet gescliikt, voo j redevoeringen. Onze harten loopen over vai i zooveel dankbaarheid dat geen woord zi i kan uitspreken. Ik stel dus aan de Kame: voor, onmiddellijk haar zitting te verdager , tôt morgen en ons nu in lcorps naar (d< , Proteslantsche) Sinte-Margaretskerk te be geven om God nederig en eerbiedig t< 1 danken, omdat Hij de wereld bevrijd heef j van het groote gevaar dat haar bedreigd e. : ; GéHéraal Pétaln aan zija Troupsa s Generaal Pétain heeft volgende elagord ' tôt de Pransche troepen gericht : ; Ami de Franscke Le g ers 1 i Gedurende vele maanden liebt gij .gestre l den. De geschiedenis zal do hardnekkigbeii 1 en de fiere wilskracht huldigen, tijdens dez vier jaren betoond door ons Vaderland, da ' moest overwinnen om niet te sterven. Om to beter den vrede voor to schrjjven L gaan wîj onze legers tôt. aan den Rhijn bren l gen. Op don grond van Elzas-Lothariugen die ons dnurbaar is, zult gij als bevrljder doordringen. Gij zult in het Duitsche lan< verder gaan, grondgebieden bezetten die he ' noodzakelijke pand voor billijke herstellingei zijn. Frankrijk heeft geleden in zijn verwbesti landerijen, in zijn vernielde steden; he i draagt-veolvuldigen en wreeden rouw. De be > vrijde provincies hebben ondraaglijke kwel lingen en smadelijke bejegeniagen doôrstaan Maargij zult de gepleegde misdaden nie-beantwoorden met gewelddaden, die u in d< overmaat tiwer gevoeleïts zondon kunnein ge wettigd schijnen. Gij zult inde tucht'blijven ôorbiedig voor personen en goederen; n£ uwen tegenstancler mot de wapens verslagci te hebben, zult gij hem nog bedwingen dooi i.i de waardigheid uwer houding en de wereld y zal niet weten wat het meest in u te bewon-8 deren : of uwe houding in do zege of uwe î" heldhaftigheid in den strijd. n Met u, richt ik een ontroerd herdenken aan onze dooden, wier offer ons de zegepraal ge-a wonnen heeft. Ik zend een groet vol droeve r verkleefdheid aan Prankrijks vaders en moe-t ders, wedinven en weozen, die een stond op-r houden te weenen in deze dage.n van natio-a nale vreugde om de zegepraal onzer wapens toe te juichon. Ik buig mij voor uw heerlijke vaandels. j I.ove Frankrijk ! PETAIN. e ■l"' ■ e De Keizer in Nederiand? ^ Mon leest: in de Daih/ Mail : e Wat den keizer aangaat, de naties van de bondgenooten zijn hoogstwaarschijnlijk niet zinnens hem op zijn gemak te laten rente-nieren ergens in een onzijdig land, vanwaar hij zou kunnen comploteeren tegen haar. Wij hebben te kraclitig gevraagd dat hij . zou aan de policie worden overgclevercl, dan p dat zulks niet geweten zou zijn. r — Verder seint men nog uit Den Haag : e Een nota ontvangen hebbende, volgens welke de Duitsche Keizer, na aan den troon te hebben verzaakt, zich vrsrledon zondag, Q op Nederlandseh grondgebied begeven ha.d, [c zoo werd de kommissaris v.;n de Koningin ij gelast hieromtrent te raauplegen den Jonk-n heer van Oude van Troostivijck, kabintes-s overste van'liet ministerie van Buitenland-j sche Zakenen doktoor Kan,a!gemeonedîens' -sekretaris, die zich naar Maastricht hebben s begeven, ten einde nopens het verblijf van q don Keizer een voorloopige regoling te treffen „ in afwachting van nieuwe bçslissendo schik-kingen.■ ^Ta'i 11 n—— ■■ ■ Iteizer Sarel afge(rcden, Ook de keizer van Oostenriik heoft officieel r afstand van den troon gedaan. r e OuiischlaBd valt ia brolilien. a Sleeswijk-Holstein, in het jaar 1867 door Duitschland van Denemarken afgenomen, - wordt eene republiek. Een voorloopig be-I bestuur is met de inrichtin^ er van gelast. Zooals onze lezers weten had Denemarken in denlaatsten tijdaan Duitschland gevraagd de voorloopige voorwaarden in 1867 gesloten eindelijk eens te herzien! OnsVaderl. 1248 — Londen, n Nov. — De groothertog 1 van Oldenburg is onttroond geworden. 1 l De Itroosprlns verœoonk y -Nod>-. . .ds< lie bladen meldon dat ele 1 Duitsche kroonprins, op 't oogenblik dat hij de grens ging overschrijden, door Duitsche 3 soldat en aangehoude-n en neergeschoten r werd. Een bijzondere trein wàs te zijner beschik-king gesteld om hem naar Neclerland te brengen, onder bescliutting van soldaten, s welke men meeilde aan de Hohenzoliern volkomen verkleefd te zijn. De lai'fe houding van den prins heeft echter die soldaten woedend gemaakt, zoodat zij hem met geweerschoten en bajon-netsteken gedood hebben, waarna zij vàn den trein sprongen en gevlucht zijn. > 't Is maar aaai de grensstatie, waar de trein moest stoppen, dat mon het lijk van r den kroonprins gevonden heeft. 1 1 ■ ■«■w—aa—wi »i ■ 1 ? Duitsche Verantwoordelijklieid. ^ Uit Berlijn wordt gemeld dat de nieuwe Duitsche regeering voile verantwoordelijk-5 heid opneemt voor de verplichtingen van het vroeger bestuur. ; De voorloopige regeering heeft aan de legers een adres van Hindenburg gericht, vragend elat tucht en orde zouden gehand-liaafd blijven tôt na de demobilisatie, Hindenburg heeft vei'kiaard dat hij zich met het leger ter beschikking der nieuwe t regeering stelt om te beletten dat ailes in de war zou komen. s Minlster Soif heeft aan den Amerikaans-sehen staatssekretaris Lansing volgend telegram gericht : k De wapenstilstand thams gesloten zynde, ' verzoekt de Duitsche regeering den Voor-zitter dor Vei'eenigde-Staten de noodige ® schikkingen to nemen om de vredesbespre-kingen aan te vangen. «Met het doel ze te bespoedigen, Sbiedt ' de Duitsche regeering vooraf aan, het sluiten van een voorafgaanden vrede in aandacht ' te nemen en verlangt te vernemen wanneer ^ en waar de besprekingen kunnen aanvangen. «Daar er dreigond gevaar van hongers-nood is, dringt de Duitsche regeering 1 angstig aan om de besprekingen onmiddellijk te bqginnen. », Roeraeniè iii OoHoff. t ; Aan de Fratrie filmer Z< Hun# }$ uit Bipeda-. pest geseind, elat eîo nieuwe Roemeonsche ; regeering aan Duitschland den oorlog ver-i klaard heeft. Aan Mackenson heeft zij een ultimatum syestunrd, de ontwapenring of het vet'trolk der , Duttgche troepen binnen ele 34 uren eischond. 1 In geval va.n weigering aal Ruernenie de • wapens gebruiken. 1 » lIMIIITnWlllIMM I BXJXTSISrX-1 A.JST1D NEDERLAND. — Gedeeltelijke demobilisatie. — Den Haag, 12 November. — Officieel. — Daar do algemeene krijgstoestand niet meer vergt dat hot leger op oorlogsvoet behoude worde, heeft de regeering besloten geleidelijk tôt eene gedeeltelijke demobilisatie over te gaan. Voorbereidende maatregelen werden te dien einde getroffen. — De Vollcerenbond. — Parijs, 12 Nov. — Men seint uit Den Haag op 9 Nov. dat de Nederlandsche regeering tijdens de bespre-king der begrootingon verklaarde dat Neder-land wenscht deel te nemen aan de vredes-onderhandelingen betrekkelijk het punt voor het stichten van oen Volkerenbond. HONGARIJE. — Zurich, 12 November. — Een telegram uit Booda-Pest meldt dat de Hongaarsche minister van oorlog Kingder, die om porsoonlijke redenen, ontslag had genomen, benoemd is geworden tôt minister zonder portefeuille en buitengewoon gezant van de volksregeering om deel te nemen aan de voorberoidende werkzaamheden van de vredesonderhandelingen. AMERIKA. — De mobilisatie in de Ver-eeni'jde Staten wordt stop gezet. — Wellington, 11 November. — De laatste op-roepen onder de wapens zijn ingetrokkon geworden. Erelgenfie hongersuood te Weensn. Het Argentijnsch gezantschap te Weenen seint dat de stad met hongersnood beelreigd is. De burgemeester heeft gevraagd om eene hoeveelheid koren en maïs te koopen. Door tusschenlcomst van de Hollandsch-Zwit-sersche bank verzocht hij Argentina om krediet. De Areentijnsche regeering heeft toegestemd. H jraan zal vervoerd worden door de Oosteiu„ksche schepen in Spanje geïnterneerd. De groote Kerkvoogd. We lezen in de liberale Indé'i)cndùn"c belge : — Aan aile Belgen ! — De bijzondere in-schrijving, door het werk der Heilige Elisabeth geopend om aan Z. Em. kardinaal Mercier hot gewaad te schenken in hetwelk hij de dankmis zal opdragon voor de bevrijding van het land, heeft t'allen kante de kostbaarste aanmoedigingen ontmoet en ele reeds ontvangen insclirijvingen laten een uitslag verwachten, die don grooten kardinaal zal waardig zijn. Onder do roerondste offers zijn er nederige inschrijvingen uit verschillende deelen van het reeels bevrijde België en dit zelfbetoog dor Belgen, die tien kardinaal aan 't werk gezien hebben, moge aan allen tôt voorbeeld strekken. Niemand mag ten achter blijven ! Dit beroep wendt zich tôt allen die hun bewon-dering en hun erkentelijkheid willen betuigen aan den apostel van hot Recht, aan den grooten burger, die zelfs in de somberste uren nooit gowankelel heeft voor den over-weldiger en die altijd tegenover de eischen van den vijand de rechten van het eigen geweten heeft gesteld cvenals de burgerrechten van een volk, dat zelfs in de onderdrukking het hoofd niet buigt. 't Is aan den vaderlandschen bisschop dat de Belgen willen hulde bieden, opdat de groots kardinaal iti zijn dankbede voele, dat hij op zijn schouders een gewaad draagt, in welks plooien ele nationale ziel leeft. IvgrecMsGliB VaWanflers. Uit De Nieuwe Courant : Hoe ver het streven der activisten in Vlaanderen gaat en hoe nauw de samenwer-king is tusschen hen en ele bezettende macht, blijkt uit nieuwe plannen, waarover wij uit goede bron berieht hebben ontvangen. In de eerste plaats overwoog de « Raad van Vlaanderen » het instellen van een Vlaamsche politieke macht. Dan hebben de Duitsche autoriteiten hun goeelkeuring gehecht aan een besluit van den Raad van Vlaanéleren, om ook te { Brussel voordrachten to doen geven door overgeloopen Vlaamsche soldaten. die daar-bij zullen spreken in Belgisch soldaten-uniform en geen krijgsgevangenen zullen zijn. Voort worden in het Belgisch leger door Duitsche aviateurs strooibiljetten verspreid behelzende het verzoek tôt de Vlaamsche soldaten om onder het maken van zekere af-gesproken teekens tôt de Duitschers over te loopen onder de volgende voorwaarden : а) do ovorgoloopen vlaamsche soldaat is geen krijgsgevangene; б) de overgeloopen Vlaamsche soldaat mag in België vrij verkeeren; c) hij zal zijne s.oldij ontvangen van den Raad van Vlaanderen en — indien daârtoe geschikt — im zijjtioïi dienst treden; d) het verzorgen door toodiening van le-vensmiddelon voor hen en hun huisgezin is hun toegezegd; e) de eigen Vlaamsche policie en weer-macht zal mon trachton te recruteeren uit Vlaamsche soldaten die overloopen: /) Uit het gevangenkamp van Gottingen zal men soldaten, die aan den oproep voor « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, iirlfi, Oent, dagijlael aoor de censuur toegelaten. —————————————pw»anB— n — den Vlaamschen dienst ztdlen gehoor geven, vrij naar België laten teruglceeren. En dan verwonderen sommige « Groot-Nederlanders » er zich nog over als men het drijven der activisten als vorraad bestenK pelt. De Kwestae der fôiarken. Wat de geldkwestie aangaat zijn de for. meelste verzekeringen gogeven voor .wat de' waarden der marken betreft. De uitwisseling ervan zal niets te lijden hebben. Het publiek zal zijne marken aan 1,25 fr. kunnen blijven! uitgeven. Eeno leening in schatbons aan 5 p. c. zal door de regeering uitgeschreven worden. Men zal er kunnen voor insclirijve» met 75 t. h. in marken aan 1.25 fr. en de resfe in geld dat wettig koers heeft in dit geval. Terugkeer fler krljgsgevannenen uit Duitschland. Uit Berlijn wordt naar Zwitserland gémeld dat de verbonden krijgsgevangenen, in Duitschland geïnterneerd, over Nederland zullen teruggezonden worden naar hua land, Terug uit Duitschland. De heer Emiel Braun, burgemeester der stad Gent, die sinds het begin van dit jaar door de Duitschers gevankelijk naar Duitschland gevoerd werd, is gistermorgen naaf Gent toruggekeerd. Hij is vermagerd — gelijk iedereen — doch ziet er frisch ea gezond uit. Door de menschon die hem zagea en herkenden, werd hij geestdriftig toege-juicht.In auto was hij uit Brussel naar Gent gebracht. Hoogleeraar Pironne is, in gezelschap zijner vrouw, insgelijks naar Gent op weg,, De heer Emiel-Jan Braun, zoon van dea' burgemeester, was den dag te voren reeel» teruggekeerd. TWEE HELDEN. De Missionnarissen van het H. Hart, dienend in het Belgisch leger, aalmoezeniera en brankardiers bevelen in de gebeden de zielen aan hunner laatst voor 't vaderland1 gevallen konfraters-brankardiers : Jozef Woutors, idt Hamont, student ia Godgeleerdheid, werd zwaar gekwetst tloe>*| bandgranaten den 0 September, gedurende een aanval der Duitschers op onze stellingett in den soctor van Tperen. Hij werd door dtt Duitschers gevankelijk medegevoerd, maa» bezweek nog denzelfden dag aan zijn» wonden. Juist te voren was hij in de meesfc vleiende bewoordingen voor een eervolle onderseheiding voorgesteld, om zijn buiteu-gewoon moedig gedrag gedurende en na een raid, toen hij 3 nachten en 2 dagen langa> zonder ophouden zijn moeilijk werk had' verricht, de bewondering afdwingend van officieren en soldaten; en van Eduard Dewiee, uit Borgerhout, student in Wijsbegeerte, brankardier in de 5 e leger--afdee:ling. Buitengewoon moedig was zijn gedrag geweest gedurende het offensief van 28 September. Hjj viel den 0 October getroffen door een obusscherf aan het hoofd. De achting, die hij in zijn compagnie genoofc,1 was aigomeen en zijne dood laat er eena ware leemte achter. In 't Kamp van Beverloo- Uit Londen meldt men dat ernstiga, onlusten uitgebroken zijn onder de Duitsche i troepen in het kamp van Beverloo. Met kanonnen trekken de muiters op naar de Hollandscho grena. Hollandsche troepen zijn opgesteld om de Duitschers te inter-' neeren, indien zij de grens overtrekken. De Belgische Kcolmijnen- Le Havre, 12 November. — De Belgischej regeering verneemt door een' telegram van' den Spaanschen gezant in Berlijn elat de*j Duitschers. gezien het krachtig protest deei Ameiikaansche regeering, reeds vôôr den: wapenstilstand besloten badden de Belgisch»; koolmijnen niet te vernietigen, zooals zijl bevolen badden. De Belgische regeering heeft de regeering, der Vereenigde Staten bedankt om har« doelmatige tusschenkomst. Duitsche Bevolutie te Luik, De Nouvelles, van 's Gravenliage, melden dat de Duitsche soldaten van het garnizoen te Luik in opstand kwamen, de roode via® uithingen en ter eere van België manifeste er^ den. Het Belgisch vaandel wapperde eloos heel de stad. Prins Rupprecht van Beioren en de Duitsche goeverneur namen de vlucht. De bevolking was geestelriftig in feest. ZELFS DE DOOSEH... Zelfs do graven der dooden werdon door da Duitschers niet geëerbiedigd. Men hoeft slechts het kerkhof van Mariakerke-bij-Gent te bezoeken om daarvan overtuigd te zijn. Menig graf is stukken en brokken vaneenge-schoten en dat zonder de minste militaire noodzakelijkheid, want de Duitschers die in de stad lagen wisten zeer wel, dat de Belgen niet zouden antwoorden, daar ze kost wat kost de stad en hare bevolking wilelen sparon Wees tsefa vocrzichii;)! Jules Schauwbroek, slacliter te St. Denijs-Westrem, bij Gent, is donderdagnamiddag door e.en handgranaat dien hij poogdo te ontladen en die ontplofte, bijna op den slag gedood geworden. De winkelierster, Mad. Cantaert, die zich in de onmieldellijke nabij-hoicl bevond, werd gekwetst, gelukkig niot gevaarlijk. Elkoen weze toch voorzichtig met de springtuigen welke nu lansrs aile kantea te vinden zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume