t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

697 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 Mai. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Konsultiert 09 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sn00z72d1g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I 28 Jaar; - ». 105 p—8M1 ■ m «tryTi ggi-u. « y- Oo^sàlsnst — fiulsflezln — Elgenflor Diasdatn 7MsI 1918 'T VOLK wff VERSCHIJNT S MAAL PER WEEK S CENTIEMEN HET NUMMEP ».-rtf, hrt. 1-» riiiniiM>ri)M*i»in^ inrtrr-:Fr.i7'?rr.tr lue Volkswerken liloeien. Vaa een ervaren laadbouwer wordfc wel-lieht gezegd : « die heeft verstand van '>oerea ». Verdient hij waarlijk de faam die ■hem wordt toegezegd, 't is dat hij den boeren-st*;l in al zijn wisselvalligheden bijzonder fcent, naarstig en nauwlettend is in zijn be-dr^jf, wat hij zaait tôt een vrtichtbaren oogst weet uit te werken. Om te lande die faam te verdienen zal men es met toe komen door nutteloos praten of herborgzitten, maar door dag-in-dag-uit, «a menigr-n nacht ook al eens, tooverleggon, hoc ailes ten beste voorbereid en uitgewerkt moet werden. fxugndige kennis van het ambacht; Yooin'tzicht en vlijt bij 't werk ; m normalo omstandigheden, zijn de vereischten om aile moeilijkheden te boven te komen en 't werk tôt een zegevierenden nitsteg te brengen. Is 't zoo bij landbouwers, is het over 't algemeen niet evenzoo bij nijveraars en h&ndelaars ? In de volkswerken zijn de vereischten van groiidigc-keiinis van ' t werk, dat monbestuurt, vooruitzicht en vlijt aan den arbeid even noedig. Maar er komt nog een en ander bij. iï'en landbouwei', een handelaar of nij-. ex*aar bestuurt zijn bedrijf tôt eigen bate. v ooraf moet de leider van een volkswerk, met het oog op 't welzijn der leden, 't werk bosluren.Totinzijngeringste bijzonderheden wordt van hem 'de kennis van het werk ver-cischt. Worden hem inlichtingen gevraagd, wordt hij in de vergadering beknibbeld, hij jnoet sian le pede antwoorden, juist enklaar. Zrjn doen en Jaten worden ook gestadig gade geslagen, 't is dat men van den leider eens volkswerks eenopenbaargoedengeregeld gedrag eischt, wat bewijst da,t een volkswerk niet enkel eene inrichtingis van louter sfoffelijk'en, maar ook van zedeliiken aard. . 3<ieik volkswerk paart èn de stoffelijke èn ; de zedelijke opbeuring van 't volk samen. Handel en wandel van de leiders der volks-ijaachtingen, meer dan bij een bijzondere, brengen voordeel en stevigheid aan 't werk bij. Ken goed en voorbeeldig propagandist zal <fris door de kennis van het werk, dat hij ibesttrart,het aananderen kunnenmededeelen, er al de voordeelen van doen nitschijnen ; hij xal dientengevolge het werk doen bij-treden. En zijn eigen geregeld gedrag zal ïiagavolgd worden. i Doch, het gebeurt dageliiks, dat leiders van volkswerken, door de gestadige betrek-kitigea die ze met hunne leden hebben, door dezen worden geraadpleegd of ondervraagd op veel andere zaken dan die welke eigenlijk feun volkswerk aangaan. Moeten ze dan met htm rnond vol tanden het antwoord schuldig biijven en als onwetend voorkomen? Dit eos in groote mate htm invloed en hun ge-xag verminderen. .Daarom volsta&t de kennis van het werk d3t se besfcuren niet. Meer moeten ze weten. Ze moeten èn van godsdienst, èn van maat-schappijleer en van taalkennis meer dan -.nderen op" de hootrte zijn. En is de beleefd-• yid, do gemanierdheid ook geen gave die Ht kiiier ontzaggeeft? Moet de leider, bij cooïiMfflae personen, de belangen zijner leden naU vooïstaan, zal de wijze van zich voor de«n, niet bijdragen tôt welslagen? La , y-rrne V emporte souvent sur le fond, zegt de Frans«hman. «Dikwiils geraakt men tôt een beterenuit-slag door den vorm dan door de gegrondheid der zaak zelve die men voorstaat. » Ziedaar watweonlangs op de bestuursver-gadoring van Volksliefde hoorden. voordragen door den Eerw. Heer Dr Coppens, raadgever van den Antisocialistischen Werkliedenbond van 't arrondissement G en t. Onze lezers zullen er genoegen aan hebben die raadgevingen te lezen. De Paus 8Q d3 Trsde Naar aanleiding van de berichten in de }>crs over een aangekondigde verklaring van den paus over den vrede, heeft een aan-zipniijk persoon uit het Vatikaan, naar zijne meeniag gevraagd, geantwoord dat de paus voorioopig geene nieuwe vredesboodschap zal «itvaardigen. Zijne nota, van 1 Augustus ■ laatstleden is nog altijd van kracht, zoodat een herhaling ervan in een nieuwen vorm nocii noodiK noch wettin; zon zim Yrouwenstemrecht- In de Italiaansche Kamer hoeft minister Or tendu zich ten voordeele van het vrouwe »t!snre<iht uitgesproken. — In de Zweedsche Kamer werd een voorstel Uit invocring van het vromfcnkiesrccht met 120 swœmon voor en 50 tegen aangenomen. In den Ssnaat integendeel werd hetzelfde voorstel met '62 Bic-minen tegen 2G verworpen. En daarmedo tnaeten de Zweedsche vrouwen nog wat geduld ' »}rHï%:vn • 0lGieel8ie|iie®Iiipn Jû Vlaandcpen, Fpankî'ijk en Elzas (DUITSCWE MELDING.) BERLIJN, 4 Mei. — Uit het groote hoofd kwartier : — Legergroçp van kroonpritis Rupvreclit va\ Beieren en van den Duitschen kroonprfffs. — Aa: de slagfronien is~de toestand onverajiderd.- D artiileriebedrijvigheid was lsvend.ig in vei sectors, nmnelijk ook binst den r.acht. In lie Kemmelgebied en aan weerskanten van d Avre steeg zij dezen morgen tôt groote stsrkte Een Eiigelsche deelsaanval Zuidoostelijk va] Atreeht werd afgeslpgcn. — Lec/ergroep van von Galhmtz. — Voor Ver dun lsefde do ai-tiUeriebedrijvigheid op. — Legargroep vanhertog Albrechtvan Wurtem berg. — Na vruohielooze verkenningsstootei van den vijand aan het Lotharinger front, blee: do gevechtsbedrijvigheid 's voormiddags gering 's Namiddags opnieuw h'irlevende vuurstrijc aan het Parroy-boeeh en Westciijk vanBlamont nam af met hot invallen der duistemis. — Wij sohoten gister 25 vijandeiijke vlieg tuigen en twee foibelballons of. Luitenanl Buckler behaakle zijn 33e, luitenant Putter zijr 22e luchtzegepraal. — Avondbericht. — Tegrnaanvaïlcn teger den Kemmslbarg en tegen Baiileul zijn ondej zware verliezen mislukt. — 5 Moi. — Na st?rke vuurvoorbereidin^ vielen Franeche divisis te vergeefs onze Btcllinj aan in Ksmmelen bij Baiileul. Zij werden ondei zware verliezen afgewezen en lieten meer dar 300 gevangenen in onze handen. De voorge nomsa aanval eener Engelsehe divisie "VVestelijl van Baiileul» kwarn in ons vuur niet tôt or.twik keliag. Zuidelijk van Hébuterne sterke Engekehc vooruitstooten. Aan de gsvecbtsfronten beider-zijds de Somme leefde do artilleriebedrijvigheid met den avond op. Ze was namelijk gesteger bij Viïlers-Bretonneux eu op den Westeb'jker oever der Avere. Van het overigs front niot3 van bateekenis. (FBAksCHE MELDING.) PARUS, vriidag 3 Mei. — Ofîieieel : In de streek Zuidelijk van Villers-Bretonneuj hevige wederzijdsehe beschieting. Aan den ranc van het gedenktoekcn werden tamelijk hsvigt gevechten geleverd, tijdens welke onze trœpor eenigen vooruitgang dedeu. Zuidelijk d© Avre deden wij op het eiixde vaï den dag oen deelsonderneming, die yolkomei slaagde. On«î troepen hebben de vijandelijki eteliingen tusschen Hailles en Castel aangeval len en do hoogte 82 alsook een boseh aan dei oever der Avre bemachtigd. Het aantai door on! ingebrachte gevangenen overtreft de 100, waar Ouder 4 officieren. In de streek der Aiiette wezen onze troepen eei vijandelîjken o verval af. Onze verkenners hebbei zich bijzonder werkzaam getoond in de Woevrei en in Lotharingen ; zij hebben gevangenen inge bracht. — Avondbericht. — Geen infanteriebedrij vigheid in den loop van don dag. Tamelijl groote bedriivigheid der beide artilleries m A streak Noordelijken Zuidelijk de Avre. Zuidcliji van Villers-Bretonneux en bij Castel namen on» batterijen vijandeiijke verzamelingen onder vuu en verstrooiden ze, Tamelijklevendige artillerie bedrijvigheid op den reehter Maasoe\^r. Overa oldera rustigo dag. (BNGELSCHE MELDING.) LONDEN, vrijdag 3 Mei. — Offioieel s Plaatselijke gevechten, die in ona voordee verliepen, hadden den verleden naeht plaat bij Villers-Brétonneus. Zuidelijk van Atreeht e: Oostelijk van St-Venant deden wij gevolgrijk uittoehten, bij welke onze troepen 10 gevange aen namen en 5 machienge^eren buitmaakten De artillerie was binst den nacht van weers kanten bedrijvig tU3schen Givenehy en het bose van Nieppe en in de nabuurschap van Loke on Zuidelijk van Tpor. — Avondbericht. — Ineenplaatselijkgevech dat vorlsdon nacht plaata gi-eep ten Zuiden va: Villers-Brétonneux, werkten onze troepen met d Fransehen aamea en brachten eenige gevangene: in. De vijandeiijke artillerie betoonde dezen vooi middog aanzionlijke bodrijvigheid Noordelij van Albert in densect or van Baaumont en Hame Afgezien van wederzijdsche artilleriebedrijvig heid op andere deelen van het front, is er verde niets te melden. Op îict Ooslelijk Front. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 4 Mei. — Uit het groote hoofd-kwartier : ■Finland t Zuidwest-Finland is van vijanden be\Tijd. In vereeniging met Finsehe bataillons vielon Duitscho troepen den vijand tusschen Lahti en Tûvastehus omvattend aan en hebben hem in een slag van vijf dagen vernietigend ver-slagen, ondanks verbitterden tegenweer en ver-twijfelde doorbraakspogingen. Finsehe Icrachten ontzegden hem den aïtocht naar 't Noorden. Van aile kanten omsiugeid, streek de vijand de wapeas na zwaarste bloedjge verliezen. Wij namen 20.000 gevangenen ; 50 ksnosnen, 200 machiengeweren, duizende paarden en voertui-gen werden buitgemaakt, Dailsc!«-0ostenri]ksch-UaRaansche Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WE'^NEN, 4 Moi. — Ambtelijkemededeeling : Aonhoudand levendige gevechtsbedrijvigheid. (ITAI^IAANSCHE MELDING.) ROME, vrijdag 3 Mei. — Officieel : Onze verkennersafdeelingen vielen vijandeiijke afeleelingen aan in de bokkens der Suviale (hoogvlakte van Asisgo) eu der Alano en eloegen hem op de vlueht. ArtillerieBtrijd in de Tonale-streek.Lî hot Lagarina- en het Brenta-dal en aan den b.ineden-Piave verstrooiden onze patroeljes vijar«1e!ijke troepen en arbeiders. Aan 't boven-einde van loet Noco-dal en in de omgeving der Ponte di Piave en van Cortellara vernielden onze patroeljes vijandeiijke verdedigingswer-ken. In de streek van Asiago, bij San Dona, naraen zij op gang zijt'.do kolonnen onder hun vuur. Op het g.-xam ulijk front levendige verken-ningobedrijvigheid en hichtgeveehten. Acht vijandeiijke vliegtuigen werden afgeschoten. ftteiii-Azië, Kaukasits en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 3 Moi. — Uit het hoofdkw£.rtier : Pale&tina- front : De verbitterde gevechten in het Oost-Jordaanland houden onafgebrolœn aan. Met bijzondere hevigheid richtte de vijand zijn oauvallen tegen onzs stelhngen Noordehjk elon streattreg Jéricho-Essalt. Alla inspannii'gen brachten hem niet nader zijn doel. Zijn verliezen stijgon zienlijk. Het aantai buitgemaakto kenoiuten verhoogde tôt tien. Mesopotamie: Sterke Engelsohe krachten deden een vooruitstoot tegen onze troepen Zuidelijk van Kerkoes. De vijand volgcle de door ons teruggenomen afdeelingen niet. Kapitein Sehutz velde een vijandelijk vliegtuig en behaal-de zijn achtste Iuchtzegepraai. In Irak en aan het overige front is de toestand onveranderd. — Duitsche troepen bozetteden den 1 Mei Sewastopol en vonden daar het gxootste deel der Russische Zwarte-Zeevloot : linieschepen, verdslgers en duikboot en koopvaardijschepen. Sultan Jauni# Selimvn Hamidijeen eenige onzer torpedobooten zijn 's avonds van 2 Mei, na mocilijke maar gelukkig doorgevoerde vaart doorlieen het mijnengebied in Sewastopol bin-nengcloopen.TER ZEE. BERLIJN, 4 Mei. — (Ambtelijk) — In do lersche zeo en in de toevoerwaters der Iersche zee heeft een van onze duikbooten, onder het bevel van kommmandant kapitein-luitenant Neurenther, met gelukkig gevolg tegen het vijandelijk handelaverkeer gearbeid : 5 bowapende, moe3t diepgeladen stoombooten en 1 zeikcip vielen de duikboot ten offer. De lading der stoomers brstond voor het grootste deel uit kolen ; 1 stoomer was met munitie geladen. Een stoomboot werd uit een geleidtrein weg-geschoten. De bewapende Engelsche stoomboot Brakondale, 2093 b. r. t. werd bij naam vastge-steld. Volgens do laatste meldingen werd in het geheel door de onderzeeboot 20000 b. r. t. in den grond geboord. . De overste van den Admiraalstaf der marine. BERLIJN, 4. Mei. — (Ambtelijk). — Onder i het bevel van kapitein-luitenant vrijhcer von Loo, heeft een duikboot in de nabijheid der Westkust van Engeland, 2 waardevolle stoombooten uit denzelfden sterk verzekerden geleid-: trein weggeschoten. Het waron de Engelsche stoomer Lake Michigan (9288 b. r. t.) en een andere stoomboot 8000 b. r. t. metende, to ■ zamen 17000 b. r. t. De overste van den admiraalstaf der marine. Aan 't Weslerfront. NîttWB feb3Urt3BÎ5S3ffl? PARIJS 4 Mei. — De Temps meldt van hot front : De russl poofl in het gebied van Amiens is voorbij. De vijand is in het ganschestrijdgebied. herbegormen met verhoogd. verkenningswork Het is zeer waarschijnlijk dat het offensief in dien frontseetor zal hernomen worden. * % BERNE 4 Moi. — Uit Londen wordt aan de Temps gemeld dat de Engelsche havens 6inds diusdagoehtend versperd zijn. Uit Londen en Parijs komen geruchten van aanstaande ge- wichtige gebeurtenissen op zee. « *« LONDEN, 4 Mei. •— De Times meldt het aan-komen van Amerikaansche troepenafdeelingen aan het front van Yper. Fransciie tro-pan Mcordelljk Ypsr PARUS, 5 Mei. — De militaire kritieker van de Temps geeft te kennon dat Fransche troepen thans ook op den uitersten Engelschen frontvleugel, Noordelijk Yj^er tôt aan de zee, opgesteld geworden zijn. IN ITALIE. Esn Offsnsief? ZURICH, 5 Mei. — Van de Italiaansche gren-zen wordt een algemeene versperring der gren-zen gemeld. Ook is in Italie een algemeen verbod in het verkeer der dagbladen en brieven. Men ziet hierin de laatste voorbode van een offensief.09 Oorlojîsraart- AMSTERDAM, 4 Mef. — Een plaatselijk blad meldt Uit Londen dat de laatste oorlogsraad der Entente van waar Lloyd George en Lord Milner zooeven zijn teruggekeerd, zich uitslui-tclijk heeft bezig gehouden met militaire aan-gelegenheden.n—i IN DUlTSCHLANDi Het stgmreGliî in Prulsea. In een hoofdartikel over 't verwerpen van het zuiver algemeen slemrecht in het Prui-siseh ITuis van Afgevaardigden drukt de Kcelnische Volksscihing dehoop uit dat bij de derde lezing van het ontwerp, langs den weg der waarborgen, een oplossing zag ge-vonden worden. Daaruit schijnfc men het besluit te mogen trekken dat de meerder-heid geneigd zou z,an het geLjk stemrecht • toe te sl-aan, op voorwaarde nochtans dat de gekozencn met het gelyk stemrecht niet al te gemakkelijk do bestaande toastanden zouden kunnen oraverwerpen, zoo bq voor-beeld het godsdienstig karakter der lagere scholen. Berlijn, 4 Mei. — In het Huis van Afgevaardigden werd de be&preking over het stemrecfatfcontwerp voortgezet. De laatste besprekingliep overdekiesonaschrijvingen en de evenredige veitegenwoordiging, waa.rbij ook het Polenvraagstuk aangeraakt werd. Daarna werd het ontwerp in zijn geheel aangenomen zooals het door de kommissie aangeboden was. Berlijn, 4 Mei. — De bevoegde kommissie van het Huis der Afgevaardigden heeft be-sloten dat de derde lezing van het kiesrecht-voorstel op maandag 13 Mei, te 2 uur 's namiddags, zal begonnen worden. Berlijn, 4 Mei. — Het Centrum (katho-lieken) heeft zijn waarborgvoorstellen te-, gen radikale gevolgen van gelijk stemrecht ingediend. Het voorstel bevat G artikels en kan aldus beknopt weergegeven worden : Twee-derden der stemmen zijn er noodig om de kiesomschrijvingen te wijzigen; de inkomsten en de bevoegdheden der evan-gelieche en katholieke eerediensten biijven voortdurend in voege; zij biijven in 't bezit van aile stichtingen en fondsen en overeen-gekomen staatsaanmoedigingen ten bate hunner instellir^en van onderricht, welvaart en eerediensten; de openbare volksscholen behouden haar godsdienstig karakter. la er verschil van meening tusschen de twee wetgevende lichamen (Huis van Afgevaardigden en Heerenhuis) dan wordt een kommissie gelast een verstandhou-ding te bewerken. Om de bestaande MENGELWERK 45 TROUWE LIEFDE. Uit aile kringen der maatschftppy waren mooveel aanvragen Ingokomen om eene plants op «le p.wblieke tribune bij de behandeling dêw)î zaak, dat slechts aan een zeer klein deel dier aanvragen kon voldaan worden; ofschoon de groote zaal van het gebouw in gebmik was genomen, was deze reeds lang voor lietfc&gln der zitting geheelge\uld. Na" havhaalde aanmaningen werd het eln-delijk stil bi de zaal, toen de leden van de Tfebtbank binnentraden, de openbare aan-Vlager en de verdediger hunne plaats inna-men en hefc opreepen, loten en beëedigen der gczwooinen begon. Dit vorderde betrekkelijk wetnig tïjd, want de aanklager en de verdediger maakten geen van beiden gebrulk 'van hvm reclit, om een of meer gezwoornen t» wrafeen. Zij, die wisten hoe nauwlettend Lageman tn den regel toezag op de keuze der Sozwoornen, oordeeîden dit geen gunstig "teckoîi voor de boschuldigde. — Hij acht de zaak nu reeds verloren; bij Wht CT gWD waardo meer aan wie als ge- I *wooï»eB het oordeel zullen vellen, fluisterdo en U-vena zocl»t men op het gelaat vaj^den feerocmdeu verdediger de bevestiging van dit wmnilill te leaan. iftjae strekken verrieden eohter nie ta van wat i in hem omgiflg, Slechts eenmaal schitterden zijne oogen; dat was toen eene Heine bevallige dnme in oeovoudig© kleedij en zwaar gejduiord, op een voorbehouden stoel plaats nom. Doch onmiddellijk stond zijn gelaat weer ernstig; zijn blik rustte doordringend op de getuigen, die binnen traden om den vereischten eed af te leggen. De tooschouwors vestigdsn het meest hunne aandacht op Koenraad Rechling en op Constance Zier; deze laatste was in zwaren rotiw; leunende op den arm van een donkerblonden heer kvvam zij langzaam binnen, meer voortgesleept dan zelf loopende. Als een automaat scheen zij zich naar hem te richten; evenals hij deed zij den eed zonder zich te storen aan de voorafg3ande vermaning van don président, dat nnaste bloed-verwanten konden weigeren getuigefcis af te leggen. Do getuigen verlieten de zalen, nu volgdo een aangrijpend oogenblik; de président gaf bevel de besohuldigde binnen te laidon. Diepe stilto... een lioht geruisch... weder diepe ademlooze stilte. Geleid door twee gevan-genbewafeerfl in uniform, was Valentine Zier binnengekomon en liad achter haren verdediger plaats genomsn op do bank der beschuldigden. Zij was gekloed in een zeer eenvoudig jupon van zwart woll<*n etof en di-oeg een hoedje von zwarten orôp<i. Het eenigo witte dat men zag, was haar znkdoelc en haar gelaat. Elke droppel bloed soheen uit wangen en lippen gewokon te zijn; haro oogen waaroudo» donkere randon zichtbaar waren, schenen natuurlijk grootî Zi hield de oogen neêrgeelagen, zij wierp geen en kelen blik op de toeschouwers, de rechters o de gezworenen, zelfs den groct die haar vor dediger haaT toefluisterde, beantwoordde zi sleAts met oen zwak knikje. Ds président deed haar opstaan en richtt* tôt haar de gebruikelijke vragen, die zij oj doffen toon zoodanig beantwoordde, dat mer had kunnen denken dat de geheele zaak haai niets aanging, doch een ar.der persoon betrof Na afloop daarvan zonk zij weer op hare zit plaats neer, doch al hare krachten inspannende stoftd zij een oogenblik îater weer op en geleune tegen de bank, luisterdo zij naar het voorlczor der akte van beschnldiging. Die akte had een grooten omvang en was zoe ' scheipzinnig samengesteld en met zoovee' juistheid werd van aile omstandigheden gebruil gemaskt, dat don aanklager voor zijne rede-voering niet veel overbleef. Wat zou de ver dediger nog ten gunste van zijne kliente kunner aanvoeren ? \Toeg men zich af. Hoogstens zot hij ontoerekenbaarheid in een oogenblik var drift en verzachtende omstandigheden kunner pleiten, doch op vrijspraak zou hij niet kunner aandringen. Dat de basrhuldigde beketide, wa< niet noodig, de verldaringen der getuigen warer , overbodig, men was overtuigd van hare onschuld, Gedurende do behandeling konden allen nof een paar punten vau m in der belang opgehelderc woiden. Zoo Efgrijselijk het geval.was, ssoc gemakkelijk te begrijpcn was het ook. j Mevr. Rechling had ontdekt, dat hare juf- ■ vrouw van gezelscliap in liefdcbetfekking stond ■ met haren zoon. Zij bad zich daar kxaohtig • tegen verzet en volgens hare iuborât, daorbij | niet altijd de keurigste woorden gebezigd. Na oen hevig toonecl had Valentine Zier haar i huis vôrlaten en was naar haren vader te Wils-i metdorf teruggekeerd. Mevrouw Rechling ver-i miste zeer korten tijd daarna een halssnoer van • kostbare paarlen en meende, dat de gewezen jufvrouw van gezelsehap dit helssnoer ont-•vreemd had. Zij reed daarom naar Wilsmerdorf om versntwoording te eischer,; toen bleek het, i dat Mevr. in dwnling verkeerde. Het kwam tôt eene schijnbare verzoening tusselion de dames, zoodat mevrouw Rechling, die zeer ontroerd was, eene verfrissohing vroeg. [. De besohuldigde haalde cognac en water voor haar, zij dronk daarvan herhaaldelijk, reed naar huis terifg, werd onder zeer bodenkelijke ver-sehijnselen ziek en stierf, nadat zij in hare laatste oogenblikken herhaalde malen Valentine Zier had genoemd als hare moordenares. Valentine Zier werd gevangen genomen, de flesch met cognao werd in beslag genomen, doch men vindt geen vergif. Een paar dagen later vindt men echter op eene verborgene plaats eene andere flesoh cognac, die eene zeer groote hoeveelheid atropine bevat, juiet het- • zelfde vergif, dat in maag en ingewanden van do «ngelukkige mevr. Rechling is evangetroffen. Vervolgt.) grondslagen der wetgeving fe veranderen, moeten de voorstelleii "de twee-derden der stemmen vau de twee Kamers belcomoa. Berlijn, 4 Mei. — Het Pruisïscli Huis de Afgevaardigden heeft de bespreking' over de samenstelling van het Heerenhuis (Senaat-begonnen.Dr Paclmilce, van de volkspartij, ver-klaarde zich' tegen het voorrecht van den kroonprins op jeugdigen leeftijd in het Heerenhuis zitting te nemen en in het politiek leven van den Staat tusschen te komen. Andere sprekers zegden dat er in het Heerenhuis veel te veel grondeigenaars en veel te weinig vertegenwoordigers van han-del, nijverheid en arbeid zetelen. Het voor-feseht, aan den koning toegekend, op eigen haftd leden van het Heerenhuis te benoe-men, Werd eveneens bestreden. Maandag, te 11 uur, wordt de kwestie) voortgezet. !n Ooslenrp'ÎIoa^âriê. Kelzer larel naar 'î front. Weenen, 4 Mei. — Keizer Ivarel heeft zich donderdag, in gezelsciiap van den overste van den algemeenen staf, vrijheer v. Arz en den Duitschen mililairen gevol-machtigde, generaal-majoor C'ramon, naar1 het front begeven. * * * Weenen, 3 Mei. — De Keisser heeft den minister-voorzitter genxachtigd den Rijks-raad te vordagen en om het hernemen zijner werking mogelijk tc 'maken onmiddellijk de noodige onderhandelingen te beginnen. Ge-zien deze keizerlijko machtiging heeft don minister-voorzitter, aan de voorzitters der beide huizen van den Rijksraad een schrijven gericht, op heden gedagteekend, waardoor het verdagen van den Rjjjksraad op 4 Mei bekend gemaakt wordt. De avondbladen melden dat de verdading zal duren tôt 18 Juni. Ds Eofigaarscîi3 krists- Weenen, 3 Mei. — In Buda Pester parlementaire mid^ens is heden het gerucht ver-spreid dat o>^. Dr Wekerle zijne zending ma g s an zien als geëindigd daar zijne onderhandelingen tôt geen bevredigende uitslag hebben geleid. Thans wordt graaf Bela Szerenyi genoemd als nieuwe minister-voorzitter. Dit nieuws wordt echter niet beves-tigd. Een feit is het, dat ook in het verhoorj dat Wekerle gister had, het officieel ver-i trouwen van Wekerle met hot san^nstellonl der nieuWe regeering niet volgde- ËngelaM na ûen Oorlog. Den Haag, 3 Mei. — Renier meldt uit Londen : Het verslag is verschenen van de kommissie voor handels- en nijverheidspolitiek, welke reeds onder het ministerie Asquith aangesteld werd. In dat verslag luidt het : Een algemeen uitvoerverbod naar de thans vijandeiijke landen na den oorlog, en ' de voortzetting van het rantsoeneering-stelsel voor de neutralen, zi.in onuitvoerbaar en ook niet aan te raden. Maar de besluiten der eoonomische konferencie van Parijs kunnen doorgaans tôt uitvoci'ing geraken, indien het Rijk en zijn bondgenooten het voor den overgangstijd kunnen eens worden nopens de richtingsliinen van een gemeen-schappeliike kontrool over bepaalde belang-rijke handelsartikels. De Britsche regeering moet derhal-ve onmiddellijk daarover in onderliandeling treden met de verschillende betroffen regeeringen. Er moet bij voorbeeld voor Engeland oen politiek der beperking gevolgd worden. Vooroerst moet in het verbruik van katoen en andere textielstoffen een regeling door-gevoerd worden. Mogelij ker wij ze moet binst een jaar na den oorlog de kolenuitvoer der bondgenooten worden geregeld. De lioeveel-heden kolen, vôôr den oorlog naar Duitsch-land uitgevoerd, kunnen dan aan Frankrijk, Italie en Beîgië ten goede komen. De kommissie acht het uiterst belangi'ijk, dat gemeenschappelijk met de dominions (Britsche kroonlanden) bepalingen getroffen worden, om onmiddellijk na den oorlog vol-strekt de voortbrengst te verzekeren van aile soort wol, jute en katoen. Zij sluit zich aan bij de voorstellen der kommissie voor het ijzer- en staal-bedrijf, volgens welke dadelijk na den oorlog geen grondstoffen (zooals erstsen) van Britsche voortbrengst geleverd worden aan de landen, die thans met Engelamd in oorlog zijn. Moesten de dominions het voor onmogelijk houden zich bij die voorstellen aan te sluifcen, dan kan men voor de landen, die nu Engelands vijanden zijn, uitzonderingstolrechten op die artikels bepalen. Het verslag gaat dan in op bepaalde, bijzonder belangrijko nij verheidstakkert, zoo in 't bijzonder op « wolframerts », op glas' voor optische en maritieme doeleinden, op halfwol en wol, op naalden, op slapcter » en specerijen. De kommissie aanziet het als hoogst belangrijk voor de zekerheid van het land, dat na den oorlog « wolfram » — (wolf-ramiumstaal, ook schecliiim en zwaarsteén-metaal of tungsteen genaamd, gelijkt aan gepolijst. platina, heeft de hardheid van koolstofstaal doch blijft smeed- en soldeer-baar, vindt toepassing bij de vervaarcliging van magneetstaven en wordt ook in de ge-schutgieterij gebruikt) — binnen het land voortgebracht worde, en zij beveelt op « wolframerts » een invoerrecht aan van 25 pond sterling per ton. De invoer van magneten ait de thans vijandeiijke landen zou binst den duur van vijf jaren na den oorlog verboden of slechts met bijzonder oorlof toegestaan worden. Do kommissie beveelt verder de instelling P.an van een bijzondoren bestendigen raad van handels- en nîjverheids-doskundigcn. Faalt de voortbrengst van bepaalde artikels 0£ jg zij niet voldoende vpor de zekerheid van het land, dan hoeît de regeering de voortbrengst over te nemen. Leesî n versareldt HET VOLE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume