t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

818119 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 November. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/542j67b293/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgen, waakt ! In eerlijken strjjd totaal verslagen, traeh ten de Duitschers nog metloonsche middele kwaad:%) doen waar zè maar kumien. Hun. eigon land neergekiopt zienda, be proevon zij in andere landen hat vaderland scbe zelfbestaan verniefa te krijgen. To Brussel, te Duik en te Antwerpe; hebben zij gepoogd hçt Boïschewism in t voeren. 't Is Iiun niet gelukt, maar niets zeg ons dat zij het niet weer zullen beproeven. De Franache bladcn melden ons, dat zi gelijkaar-dige pogingen in Zwitserland aange gaan hebben. De Zwitsers hebben er eehte kort spel mode gemaakt en de Bolschewjste dadeljjk over de grenzen teruggejaagd. Wezen wij, Belgen, even waakz am als d Zwitsers het geweest zijn. G «en Boïschewism in ons duurfoaar v&deï btftFÎ'! Waakt, Belgen : de rumoermakers zijn uv vjjaade»^ fSepsîel van de Oorlogsschde De Bcjgische Regoe-ing heeft te Le Ha ver het jprincjep der herstcUing van oorlog schade aangahômen, en 't werd do or d N&tie aangenomen. ÎMa het princiep uitgeroepen ta heHbon da alk> sehade ging hersteld worden, treft d regeerfnjr'indtfrdaad eene reefcs m&otregeler ùjo lang en ingewikkeld zijn en die voor doe hebhen aan al do geteisterden bekend t malien wat zij moeten doen om hun recht t bokomen, oi lie ver om de officieele voor bereiding te verwezenlijken van het herstel De wetgeving waar van sprake, zegt ira mers niet hoo de gçJeden sçhade zal hersteli worden, maar richt enkel de bestatiging e: het*i'à'menoï schatten van de geleden schad in. Eene hôeveelhéid vragen door de slacht fffîers van den oorlog gesteld worden doo het besluit-wet niet opgeiost, omdat do re g»fpiiig aan het Parlement den zôrg heef wîïïen overlaten, de moeilijkste en soms be twiste vraagstukken op te losse®. Toor wij de groote trekken van dit be langrjjt ondorwerp onderzoeken, inoefc ge zagçl, dafhoe volledig en ingewikkekl d nieiiwe wét ook schijne, belangrijke deele: Sw aubade- door ons volk geleden vei'waar loOBd of vergeten werden, inarar wij willei a,Ile kritiak tôt het einde uitetelle®. WELKE SCHADE WORDT HERSTELD >Jen inoet ondp.racheid maken tusschei Bchacte aan de gœderen en aan de personen Elkendeen die op Belgisoh grondgebfei joederen had, die beschadigd werden, za ïeze schade volgens do niewwe wet moétei ioen bestatigen en ramen. Er wordt noch fcans vereischt opdat de schade moge h rekening komen dat zij zeker of stellig stoffe lijk -weze en rochtstreeks vbti deîi oorlo; rooBtkeme- Zoo noeint artikel 2 van de wet eenig s'-ha den op, die altijd zeker in aanmerkiri, zullen genomen worden : « Het wegvaeren van aile roerende goederei Da van allé onroerende goederen door be stemming. '*• > •Do op vorderingen, wegnSmingen innatu» befc,sttngBn, boeten en oorlogsschattSngei Waarvan de partieulieron of collectîviteitei het slaohtofîer zouden geweest zijn vanweg de vijandelijke overheid of viiandelijke troe pen; het m bezit nemen van onroerende goe deren door dezelfde overheid of trosepen or hef even tôt welk doel, namelijk met het oo; op hnnno "hestemming tôt aile nijverheide of haiidéîsgehrufk, tôt het logeeren of kan ttmneeren van troopen of tôt het veètige: vam'offieteele dienst<m. » ©e sefeade verooïzaakt door d» Belgisoh of rte Verhondcne logera, heteij nit reden va: ▼oorbei'eide maatregelen tôt"' den aànval voorbehoedende maatregelenter verdediging noodwendigheden van den gtrijd en van he ontruimen der bedreigde punton; hetz: uit rèden van de eischen der bezetting, i: het bijzonder die voortspruitend rnt d opvordéring, hetlogeeren of îrefTkantoneere: vaa troepen. in zooverre zij -niet in der minn lvefl>den geregeld, of gerechteiijk door toe passing van de wet van .10 Juli 1791 en di van 14. Augustus 1S87 aangevuld door he wot-besluit van 4 Augustus 1917. » Dit wUhocgenaamdjiiet zeggendat andér schaden, die in vorigen tekst niet voorziei zijn niet moeten bestatigd worden. Ail schade moet het, vërmits zij zeker, stoffeliji en rechtsireeks wèzen." Hier is iets zeer helangrijks op te merkej Het kan gebeuren men heeft het gçzien, da vorderingen of werken, die schade toebrach door het léger gedaan worden. De v-oor gaande wetgeving .(wij spreken er later over voœ'zag het heratel van die schade. Welm ds got eisterdo heeft. den keus de geleden scha d te doen herstellen volgens de vroegeri wetgeving of volgens de nieuwe. Wij voegei hierbij nog dat in vole gevallen de schadege le (te ne moeilijk een keus zal doen, dat, vol gens de vroegere wetgeving waarschijnlijl vjwefîer vereffening zal bekomenr worden Voor wat betreft de schade geleden doo de., personen, moet deze enkel bestatig< worden wanneer er sprake is van Belgei of niet vijandelijke personen, daarbij word vereischt dat de sehade in België toege hracht werde aan den persoon en dat zi Eps voor de gôederen, zeker, stofîelijk ci rochtstreeks weze. Artikel 2 somt eenige gevallen op vai sehade aan personen die dat karakter beb ben.: «De lichamelijke sehade, wonde, gebrekke lijkheid of ziekte veroorzaakt door een oor log^fiiit: »De lichamelijke schade veroorzaakt zelf zonder eenîge wonde, gebrekkelijkhoid o ziekto, door de gevangenschap of de depor tatiei of door de gewèlddaden gepleegd dfto den vijand; deze schade wordt aanzien al Rangerîcht In België, als het feit waaruî roortspruiten op Belgisch grondgebied plaat greep, » Weerom dient opgemerkt dat anderei e, mu ■ ■ III i ni nui n mil ! 28eJaar.- — Kr 267; GoSsdlsnst — Hnfspzln — Eîganflom Zondag, 17. Bn Maandag, 18 ao?ember 1918 T VOLK p VERBCHIJNT 6 M A AL PEPI WEEK B CENTIEMEN HET NUMMEt^ 1 1' I ■ !!■—li —I—IIII mi ■ ■ l| É j— Bailli II I II B sehaden. door dit artikrf n!et voorzîen ook mogen bestatigd worden. Dit is zeer helangrijk voor wednwen en weezen en ook wel voor personen die door t- den oorlog hunne werkbekwaamheid fel zagen vorminderen, Wanneer het slachtoffer of zijne rechtheb-bendon aanspraak mogen maken op een , pensioen van den Staat, de provinrae of de gemeeats, mogen zij dëze wet met inroepen. (Sl t volgt.) Advokaat RONSE. S I, , Laaîste Oosferiljk LegerbEFlobt 12 November 1918. — Qedurende den e 9 en 10 November hebben de Servis che j troepen die ten Noorden van de Semendria over den Donau waren, de Duitsehe krachten ® achteruit. geslagon en de streek van Weiss-3 kirchen bereikt. Meer Oostwaarts heeft de voorhoeda van het Eranpch-Britsche Donauleger na een ge-^ vecht met de Duitsehe troepen, den over-gang van don stroom bemachtigd te Boet-choek, Sistowa en Turnumagurele, en drong '' in Walachië op den stond dat Roemenië mobiliseerde. De vijandel^kîieden werden goschorst op het Oostelijk front den 11 Novembar, om ^ 11 uur. " Ds Franschsn naar Elzas- Generaal Mangin zal te Sh-c atshurg zijne . intrede doen. — Parijs, 13 Nov. — Wij ver-e nemen dat de Fransche generaal Mangin j aanhethoofd zijner troepen Straatsburg zal . hinnentrekken en dat het vaandel dat in x 1870, gedurende de bezetting der stad tôt op het laatste oogenblik wapperde, hon zaliterug geschonken worden. ? Dit vaandel, verlost door een dappere van 5 1870, is tegenwoordlg tentoongesteld in de afdeeling der ziekendragers van Parijs, 2, rue j du Bois de Boulogne. | In de Akademla van Wetsnschappsn De 57 aanwezig© leden der Fransche Aka-! demie van Wetenschappen hebben maar-. schalk Foch tetvrij medelid van het geleerd » . wetenschap gekozen, in vervanging van den betifeurdeH leeraar Dëon Lahbé. j De zrekelijke ouderling M. de Frycinet had y er aan gehouden, zelf zijn stembrief ja voor 5 zelf te komen afgeven. i Hulde van Geleerden. i De Fransche Akademie van Geneeskunde i heeft met algemeene stemmen en bij i ju ch Tigën een hnldemot e aangenomen ter a eero van maarschalk Foch en van den - Franschen hoofdm nister dokter Clémenceau J Amerika veresrt Frankrljfc Hooge ondcrscheidingen.—Generaal Per- - shing fiverhandigde, in eaam der Amerlkaan-i1 sche regeering een -eereteeken, als getuigenls van erkeiïtélijkheid aan de generaals Foch 9 en Pétain.' a Misrgen zal generaal Pershing het s&elfde t eereteeken overhandigen aan maarschalk Haig. ■ H«t jnbelende Frankrijk, i Dinsdag heelt de Parftzer jeugd de schlt-e terende overwinnlng luldruchtig gefeesb. a De scholen» de bureelen, do groote maga-e zijn en waren gesloten. Stoeten werden ge-. vormd, dragende en zWaalcnde de Wenlen der Vefbonden landen; de soldafcen bevflorp , men met bloemen. De schoolkinderen werden op de Corcordeplaat» in oogenschouw ge-nomen. Het standbeeld van Jeanne d'Aio 0 werd met bloemen opgesmukt. Jeugdige 1 krachten trokken een veroverd kanon voort, a waarop dé Belglsche vlag lusttg wapperde. DE GEESTBRIFT TE LONDEN. i Talrijke militaUe muzieken doorUrulsen t voortdurend de straten, door de lubelenÛB . menschenmassa voortdurend toegeiuicht. . En tôt een stuk In den avond blljven àe j Vt>lksbetoo"gln gtn aanhouden. DnHscManfl vslt la Brokken- 3 AMSTERDAM; 12 • Novembeï. — De i Koélnischê Zeiitmg meîdt den tsoonafet*nd - voor zichzeîf en voor zijn afs tammelingen, - van den groot-hertog van Sakson-Welmar. t BAZED, 12 Ne vembor. — Men meldt ait . Baden-Baden : f De groot-hertog van Baden 1s tôt troon&f- 1 stand gedwongen gewordea door de omwen- i tc.laars van Warmheim, Rastadt en Heidel- fc berg. J Ec i Beroep op den Paus. Uit Keulen werd volgend vonkentelegram i werzonden : Paus Eertediktus XV, Vatikaan— Bù. N'amena dé katholieken van gansoh - Duitsehland smeekt het kàtholiek DuitSch . tfomïteiï ' va^ den Rhjjn tiWe Heilfehôld fladelijli ûwe stem te laten weerklinken, ten 3 einde het Duitsehe volk to redden, dat be-f dreigd is met het bitter lgden vaa een wree- - den homgerenood.' p De kwalea» welk» ona te waeht«® Btaan 3 zijn nog «Jrg»r dan deze der oorlogsjaren. t Vblgehsde vootwaarden van den wapenatil-3 stand hebben de Bonclge'fiooten de vemieti-giiig van het Duitsehe 'volk in handan. Het i geëi&chte spoorwegmateriaal zal het vetvoer verlammen dat wi j noodig hebben ter be-voorrading van ons volk, sinds 4 jaar aan den hongerprijs gegeven. Daarbij is het on* onffiogelîj k de vijandelijke beZettingstroepen te bevoorraden. Wij smeeken dus uwe Heiligheid, in naam der mengcheiijkheid, van den godsdienet en der liefdadigheid, bij de Bondgeiiooten het recht op leven van het Duitsehe volk te verdedigen. Raadslid Gilles, voorzittor va,n het katbo-liok komiteit, Keuîen; Custodis, advokaat; Dr Hoeber, hoofdo-psr'e'r!or- Ceen Eerawosrâ. leder officier die in Nederland geïilterneerd wordt, moet zijn eereweord van rustig vor-blijf gevezi. Dit is van den Duitschen keizer niet ge-eisçht geworden, onder voorwendsel d*t hij er geen bij zich ha d. De ortie in Bultscîilana hsrsleîd. PARUS, 14 Novembeï-. — De orde schijnt hersteld in Duitsehland. Men seint. geen anarchie meer. De meerderholds- en min-derheidssoci&listen deelen het hewind, maar de imnderheidsscfcialstci} sehîjnen ep het tweede plan gesteid te zîi n. De burgers weigeren met hen mede te ga?>,n. Volgens de Frcni kturler Zeilung b^sloot de rageoring de nationale vergadermg bijoen teroepen. Sraaîsp iltsitschla^'dl, Het Duitsehe Oo'stonrijk, als rppublie gecontitueerd, heeft zijn aanhechting bij de algemeene Duitsehe republiek gesteund Waarachiîge tfoiksiemiining Het Duitseh legerbevel heeft aa» 't Uoofd-kwartier der Entente-legera dit telegraaii ge-stuux'd : — De Fransche fe«volking van Elza Lotharingen neemt op zekere punten ee vijandige houding aan tegextover de aftrok-kende Duitsehe troepen. Om betreurlijko bot-singen te vermijden, verzoek aan de Fransche regeering, de bevolking van Hlzas-Lotharingen per radio-telegram tôt kalmte aan t naanon. Da Duitscbe Kroonprras Met vsrmoorfi- Naar aile Fransche bladen hebben w gister met bijzonderheden gemeld, dat Duitsehe- kroonpriBs vermoord werd in den trein, waarmede hij naar Nederland vlucht-te.fHians wordt door dezolfde bladen gemeld dat er daarr niets van is. De kroonprins kwam dmsdagachternoen te Maestrihct aan met vier automobiels, hij en zijn gevolg. Hij werd ontvangen door den goeverneur der Nede landsche provincle Limburg, die hem moest aanwijzen waar hij verblijf diende te nemen Duitscbe Soldaîeulente, In Nederlànd loopt algeroeen het.geruchfc dat de muiterij wan het Duitseh garnizoen te Antwerpen zeer woelig was. De officieren waren verplicht in automobiel te viuchten. Hun sohoudersiersels werden afgernkt door de soldaten, die in de automobielen eprpngen en er de officieren uit vecdreven. Het HandeUblad van Amsterdam kreeg ujt Beverloo bericht, "dat duizende Duiteehe soldaten daar samen manifesteerden onder den kreet ! Leve de republiek ! Een andere groep die den kaiser huldigde, werd met ge-weld verjaagd en vluchtte over de Neder-landache grena tusschen Loozen en Weert, Dezen werden door de Neder andsche militaire overheid ontwapend. Te Sas-van-Gent hebben de Duitsohers een dansparfcij gehouden als zij vernamen dat de wapenstilstand geteekend was. De Terliszen ln SarvlS. PARUS; lé Novenrbor. —- Servië heeft bij het feegin der vijandolijkheden 707.348 mannen in de lijn gebracht, Het aantftî dboden bereikt 322.000. Gedurende den aftocht in- Albanie zijn 150.000 mannen omgekomen. Maar- Servië heeft den strijd gowonnen, Konstantlnopal bszet, PARUS, 14 Nowimber. — De eskaders der Verbondenen zijn te Konstantlnopel aangekomen. Hët Fransch vaandel wapperde op het oorlogschip Diderot. ■i i m i i Engelsche Heening. Dinsdag 12 November laatst, zsgd« de Engelsche minister Bonar Law ! — Wat België aangaat, het heeft z$q held-haftlgen boning die, gelijk ona» eigen Vorst, eMi-groot werk vclbracht heeft «n wiens invioed riiet berost ©p het zoogezegd godde-Hjk recht maar wel op ïijn persoonHJka be-trekkmgen met het volk waarover hg r«-geert. Die holdliaftige koning, datheldhaftige : volk van België hebljen meer dan volkomén de rechtvawdiglwld huunor zaak bewez»n. •' -- c- Rnsîand en Zwltserlanfl- BERNE, 14 November. — De diplomaten 1er Russische Bolschewiki worden dins-lan du grenzen gezet. Begeloid door een taehement troepen werden zij door een auto weggebracht. Onze Koniugia op het Slagveld. Een Fransch dagbladschrijver sçhreef bijdens de laatste ooïlogsdagen : De Koningin! Wij rangschikken ons op den stcenweg, nemen de houding van den solda a t aan en groeten. De KonlnWijKe auto van onder tôt boven met slijK bespat, houdt vlâk voor ons stil. Eene slanke îiguui, ln flin llnnen gehuld, vfaarvan de blankheid hard alsteekfc op de gnjze lue ht, stapte vlug en met liclïten tred uit. De îluweclen blos die haar jeugdlg, frisch gclaat kleuîde en zich op haaT glad, rein hagelwit kleed Weer-spiegelde, gaven haar een engelachtlg voor-komen.Koningin Elisabeth, zlékenoppaster op het front, vergezcld van een erikêl officier onder de troepen van drie veTschillige natifn, zantv/oordt onzen groet met een glinllaoh I Die glimlach van eene KohinWijke zieken-dienster, sclieen mîj zoo zoet, zoo lîéfdevol, zoo opbeïffenfl, Zoo zalvc-nd, dat ik juist begrijp ciat wrtnn«er h1J zich -op hare roz ige •ippen afteékeride, op het oogenblik dat zij haar ten-ger lichnam over een. liîdenden So\-daat boog, deze als door een mirakel, zoo niet genezen wns, toch verzacbthig aan zijne pijrten g^vodde. — Waarom laat men haar toch tôt hier, op deze gevaarlijke plaats komen? Ohl Indien zij eens gekwetst Werd! God behoede haar voor een ongeluk! We blijveb een oogenblik wachten. Er komen gedurig ziekenwagens toc, geladen met gekwètsten en verminkten die in bezwijming zijn en dood schijnen. Draag-berries richten zich naar de tent waar de edele Vorstin nu den nederigen dlenst Van denrwachtster neemt... Slechts eene < 'celc vrouw heeft het recht hier op dit oot, ">lik tegenWooTdlg te zijn, Huistei'd mijn vriend mij ln het oor. Zij is de Koningin van het vetmoorde Vperen, van het verminkte en Verwoeïte Poperinge, van Poelcapelle, dat nog sleohts een poel is, van Roesselaere dat in vtrar en via m staat, van al de puinen van het ge-marteld Belgif, van dit niemands land « no maïi's' land » waar we hier zijn. Uitisvâring van Wapsns en Matsrlaal- Dp vijf -adgen bsjd moeten de Duitschers al hun wapens en matei'iaal aan het Fransch leger uitleveren Vervolgéns zidlen de Fransche troepe het grondgebied bezetten naarmàte de Duitschers het vérlaten. Mlnïsterle van Spoorwegen.Zeewezen, Posterljsn en Telegrafsn. Do Panne, 22 October 1918. Op hot oogenblik dat de ïooed onzer soldaten een groot deel van het Belgisch grondgebied vrij gemaakt heeft en de burgerlijke besturen van apoorwegen, posterijen en tele-grafen zullen geroepen zijn, hunno door don inval onderbroken diensten te hernemen, Uoud ik eraan e<ra opeftbar»» -hnlde te bren-jon aan gansch hét personeel, om zijne fiere an vaderlandscho houding gedurende de lange maanden die het onder" het. juk van de vijand heeft doorgebraçht. Het Vaderland is hun daak versehnldigd! Ik wensch hun geluk uit den grond mijns barten 1 Ik we«t dat hun vurigsfc verlangen is, zich sonder verwijl aan het werk te zetten en uit *1 hunnfe macht mede te helpen tôt de her-steîling en den voorspôed van het land, Ikreken ten etelligste op de onmiddellijke njedehwlp der bedienden van aile bestnur. Ik verzoek feder zich, uit eigenbaweging ter beschikking te plaateen van de bestuur-lijke overheid waarvan hij afhangt. Be Minister van Spoerwegtn, PAUL SEGERS. De Beiglsciie Regeering- Donderdag heeft de IConing op zijn verblijf te Lopheia-bij-Bruggo eene afvaaiiàlgtng ontvangen, samengesteld uit de voornaarn-ste persoonlijkheden der verschillende poll-tlcke partijen. De Kamer» zullen bij hoogdrln<e»dheld ienkelijk reeds in de eersto helft der tolgende week te Brussel bijsengeroepen worden. Men spreekt over de eamenstelltng van een zakenministeTie ; 4 Katholieken. 8 libérien, ^ soctallsten en 3 of 4 nijveraar». Te Brnsssl de Vrgdeskonferencle- Men meldt ulb Havre, 18 November, aan het agentschap «Information > dai de Belgische Regeering een verzoekschrlffc heeft ontvangen van het Natlonaal Voedlngt-Icomltclt tn België, van de eenator», volk«-vertegetiwoorcUger* «n hooge kerltelljk « overheden opdat ailes la het werti jUskeld worde ont' de vredeskonferencle te Brgaiel be doen plaatâ grijpen. De waardige houding van het Belgisoh volk ttjdens 4en «orlog wettljt dit teo voile. Anderrild» •wareoa talrijke EageHche en Araertkaan8Che dagbladen en onrijdlge feohtsgeleerdeh het eens om te verkîaren lat te Bruisel zelf, waar Duitsehland het reeht tehoad» het recht moet hersteld «ordww •iHliiinii —attsa—ifiinni" "ii"^f<if|-i Aug. Van Iseghem, uîtgever voor de naami. maalî «Drukkerij Het Volk •, Meersteeg, n«-16, Gent, dagl aoor dô censuuptoegelaten. Om Belgig te herstellen- Ëen officieele Bngélsche zendlhg, gel met een onder zoek te doen over den I digen toestand van de herbezette groi gehleden in betrek met de herstelling Wederopbouwen der vernie!de streken, in België toegekomeii. Qenepaal Léman. Men verzekerb-datde Koning van genei ; Eeman zal vergezeld zijn, waimeeT Hij Brussel zijne blijde intrede doet. Gelijk de Barbaren. De heer Gilles de Palichy, kamerlld v Roesselare. die zich sinds 1914 aan do z£ der vluchtelingen toewijdt, is i e Lo Ha' teruggekeerd na een bezoek in het herov gebied. Tijdens zijne reis bezocht hij. Gits, zi. geboorteplaats, waar hij vôôr den oor een kasteel bewoonde, door elkeen wel kend. Hij vond siochts eeneii hoop puii weer; het was ailes wat overbloef van prachtig domein. De Duitschers, in hunne verxuelingswoe deden het kasteel van Gits springen u dinamiet, na het geplunderd en verwo te hebben, zooala zij dedon met de kastee in het Noorden van Frankrijk. In het Verlosle Gebied, GEEN MATRASSEN MEER. — 's Avoi hunneT aankomst to Brugge, zochten ministers \Tuchteloos onderkomen in hôtels Daar waren helaas, geen beddenme Fan hunner ging bij den heer Visart Bocarmé, den heldhaftigen biirgemeëStor d ondanks zijn §2 jaren, moedig den Duitseh-hat hoofd bood. — Heer burgemeester, zegde hij, laat i toe u oen bed to vragen — Met plezier. Volg mij. Ik zal u ee kamer aanduiden. Ziehior ! Maar daar wsb geen matras te vindon, moffen hadden het laatste vlokje wol wi genomén. — Dat geeft niet, zegde de burgemees al lachend. Wij zullen dat wel klaar krijgi Hier in dezo kas, hobben wij stroo en o gazetten. Daarmade zal ik u een bed < maken. En de heer Visart de Bocarmé, geholj door een brave oude dienstmeid. vulde « linnenzak met stroo en papier. — Ehwel, zei de minister, wanneer opstond, ik lieb niet slecht geslapen. :— Ik volg dat regiem reeds godert v «chillende jaren, aûtwoordde de burgeme ter, en ik deak dat ik, na dezo lange pro eena wolïen matras te zacht zou vinden Een aftdor lid der regeering ontving gastvrijheid in hat Bisdom en sliep op c even slecht bed. Daar ook was men er a gewoon. Mgr Waflclaert. kendo sedert la geon ander meer. Echt Duitsehe Baden, Toen de vijandelijkheden bijna geataf werden gingen de Duitschers nog voort n Mézières te beschieten, eene Fransch© st vlak bij de Belgische grens, onder de p vincie Namen. Op 10 November"'a avonds toonde zi de vijandelijke artillerie voornamelijk 1 drijvig tegen Mézières. Eerst dacht men c dit geschut bestemd was om de Fransc troepen ta beletten de Maas over te steki Het doel der Duitschers was echter stele matig de stad te vernielan. Ontploffer obussen wisselden af met gas-obussen. Duitsehe artillerie echoot onophoudel van 4 uur ' s avonds tôt 9 uur *« morgens. Do Place da la Mairie, de prefectuur, citadcl en talrijke huizon in de rues Bayi en Thlers eijn nog slachts puinhoopen. I hospitaal werd dxjor obassen 4n brand i sohotfen. Gelukkig kon men de zléken in ti; wogbrengen. Mézières biedt nu dan aanblik aan van « g»nsch verwoeste stad. Niettemin wappei vlaggen aan do bewaarde huizen en laten inwoners hunna vreugde luîde blijken 51 nmanden lijden. Uit Brussel. Een bîad vernam dat de toestand six maandag nog verergerd was ên dat Duitsehe troepen tegenover elkander st>a Machlengeweren wérden opgetfceld vrai mede de troepen naar elkander schoten waardoor burgers, die zich op straat bev< den, slachtofîers Werden. Uit Doornik. Dan 11 November hebben de Eoning de Koningin Doornik bezocht. Zij werd' gelijk overal, geestdriftig door de p , bevrijdo bevolking onth&ald. Uit Mfest>¥iaa!S{Ses,eii, ZEDELGIIËM. — De genxeente he niet geleden. De Dultrscherg hebben al meegenomen, rrtatraïsen, sargiën, vee menbels. EERNEGHEM. — Vele meubels Werd door de Duitschers gestofen, alsook al 1 kopergerlef. In dè brouwerlj Devos hebben nochtans één ketel genade geschonken. anderen zijn natuurlijk -weg. De gemeente 1s nogal gespaard geblevc Dit Audenaerde en Omstrsken. Tijdens den Duitschen aftocht lat Audenaerde over de Sçhelde heeft een oi logsre'porter het lieye Scheldestadje"bezoc Hij schreef over zijn bezoek 't volgend Audenaerde'e marteldom. — Juist ter van Audenaerde, het beroemde stadje n hare gebeeldhonwde steenwerkan en inze derlljk haar stadhuîg, een waar juweal v bouwkunat. Op de oude VUanvsche stode, gedui'en versoheldene dagon, vuurda de vijand zi; kanonnen af, en 't waren meestende gasgranaton. De Duitschers zetten maar h lijk eldern te België, hun vwwoestingswc voort. Barbaareob weg zonder meêdoof

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung