t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

793 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 06 März. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Konsultiert 05 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gx44q7s190/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— ^ "l Duitsche Ssdedeclingen enVerordeaingen. j No 469. VERORDENING beirefjenàc in beslagneming van machines, stoom-Jeetels, armaturen, kaljativ'jsmatertalen, iransmissien, liftcn, £lcvcitoTS, goedercn-perrons, branclspuitent schijfmachines enz. mzt aile tocbehoorten. I. 3>e hierna opgesomde, op 5 Maart 1918 in ' t gebied van het 4e leger voorhandon voorwerpen met toëbehoorten en vervan-gmgsstukken, worden in beslag genomen, voor zoover zij niet in den eigendom van het legerbestuur overgegaan zijn. _ Groep A. — 1. Transmissic-assen met lagers (kussehblokten) en koppelingen (vaste en aineembare), 2. stoomketels, vaststaanae, 3. voorwarmeK (toestellen voor het voor-verwarmen van w&ter voor stoomketels; économisera), 4. s.meedmachiiies;_ 5. klink-machines, 6. ijzer- redit- en plooimachmes, 7. liften, leevators, 8. goedereAperrons (toestellen voor het laden en lossen), 9. blaas-toestellen en luclitcompressors, 10. brand-spuiten (hand-, stoom- en motorspuiten), îl. drirkkerijmachines (persen en hulpma-chines voor hand- en krachtbedrijf >, 12. scbrijùnachmes, 13. centrale verwarmings-inrichtingen, 14. stoommachines en stooïn-tui'bines, 15. dra&dtouwen, 10. vatten van aHen a&rd uit ijzer- oî staalblik. Groep B.— 1. Locomobieien (stoom- en motorlocomobielen, vast en vei'voerbaar), 2. windassen (kracht- en handbedriji), 3. kranen (kracht- en handbedrijf, vast en vervoerbaar), 4. pompen (kracht- en handbedrijf), ô. stoomketels, vervoerbare, 6. bouwmachirles (betonmengelmachines, stampniachines, breektuigen, ranimen, hei-blokken, baggermachines), 7. houtbewer-kingsmachines (raam-, scheid-, lint-, cirkel-zagen, sçha&f-, groeven- en fraiseermachines, draaibanken), 8. siijp-, vijl en aile andoae machines en inrichtiiigen voor het hersiellen van zagen, 9. armatuurdeelen voor keteis en machines, 10. ventielen en hanen, 11. injectons, 12. hefîinge toestellen, dommé-krachten (katrollen en keldeifwindeiî, i3) wasscherijmachines (wasch-, mangel-, strijk-en centrifugaalmachines voor 'kracht- en hapdbedrijfj, 14, distileertoesfellen, 15. vries- en afkoelmachinea (inrichtiî^gen voor het vervaardigen van i;s en hichikoelini-ich-tingen met aanmoniak, koolzuur en zwave-hga zuur), 16. soldeer- en snijtoestellen (autogène), 17. veîbrca-.dir.gsiBctoren (olie-, benzine-, benzol-, .gas?, çetewlis- enz. œotoren), 18. yiemsehijven Ijzer en hoot), 19. walseo, rollen voor stoom-, mater- en paardenbedrijf met toebehooiten, 20. fcslfoticganasteriakti van allen aard voor het diehten tegen stoem, -water, olie,- enz., 21. draaibaiiken *vep olleii aard 22t revolverdraaibanken, 23. automafîtche ciraai-baaken, 23. fraiseermachines (imiversecl-, ho-rizontaal-, veriioaal- en haîidhefbo.ojn- fraiseer-raachincs.), 25. snij- en eohaafinaehhics voor redite tandradsreiî, kc^jelTadereiv.radcren -mot schroef zonder eiad en raderen nie,t;Sakxoellijii, 26. schaafmachines,~27. boormacbinc-s i (zuilen7,, stander- en etraalboornia«hines), 28. stooiiBa-ebines, 2P. vijlsehroaven {sbapiiig5iniaclîijîes), 30. v&rtiegle. draaibanken om.cf.to werien en te polijaten, 31. horizontal-) polijst- en fraiseer-toestellen, 32. groeftoestelleu, grOQvensjiij- en groeve 'îraiseertoesteUen, 33. doqrslagmacbkiEf?, plaatsehaien, ijzertnjjders, (ârB^gfealfegaJjarp.ij 'T VOLK VERSCHIJNT B MA Al. PER WEEK 3 CENTJEMEN HET NUWWIER voor hand- en kraehtbodrijî, 34. pTRatbmver-kingsniaebÎBes, aïkant-, plooi- enr-echtmaeliines, 35. hamers (val-, luclit-, stoom. on TOerhamers), 36. persen (exoentrische, spTl- en wriji'persen), 37. psrtiariclitingcu voor Tvatc-r- En luekttiruk (hydraulisolie en pneumatisc'ne), 38. metaal-beugel-, eirkel- en Imtew-m, 39. BÎijpmaebines 40. BohroefdraadsnijmîchiKB, 41. lohroefsnijmâ cliines. (:t vervolgt.) >■ ■i.niiiMg?rrrs£=xcaCTTO«>J~—» OiioisitelileÉeliiigiî In Vfaandcrea, Fraiikifi en Elzas; (DUITSCHE ïnSLOÏKG.) BEELIJN, 4 Maaxt. — ijit hst groote hoofdkwartier : — Legergreepen van kroortprins Rupprecht. van. Beieren en van den Duit-ichan ki'oûn-prins. — Een eigan stomi&îdeeiiug drong. aan den User in de vijândelijke linies eanam een aaaital J3e!gen gevangen. Op sterk vuur volgden Engelsche vooruitstooten aan ver-schéideno plaatsen van het'Viaargf>_ch front. Zij werden afgewezen. Voor !t oVtïige bleef de gevechtsbedrjjvigheid bepeikt op artillerie- en jBiiinwarpCTsstrgû m.Eiikole sectcras. — Legeïgro^p van liertog Alîrfecht van Wurtemberg. — Op de Oostelijlce Maas-hoogten wai'en. Fraasche artillerie en mijn-werpers bijwijlen le vend ig in do weer. Bij kleme onderncuiingen Hoordelijk het Rhjjn-Slarne-kanaaJ, Westelijk van Biamoitt ' en Zuidëlijk van Metzerai, werden 2Ï gevange-. nen angebracht. — Avondhericht.— Kieisniev-wa. (ERANSCHE MELEaN.G.) PAIMJB, zaterdag 2 Maart. — ûlfitâeel Qvoiidbcriclit : ïn de st-reek van Reims un in Champagno, heeft het Duitsch geschiifc in don loop van den dag maar een îu&tte werkzacmheiq gatmond. Vanochtcnd beWjen de EraeÉblie troepsn hun linies M La ÏPombelle heel en al heisteld. Volgess aanviilleiide inlielitiagen hsbbon ,tweé D^itsciie bataljoas vannscht dit punt aangevalkn." ïamâlijk levendig ksiionyuur op dea.reeliter-.aever ven do Maas, bij hoogte 341 en ten îfoor-deu van Bazonvaus:. , Op het over^e front wbs het met tasschcB.-poezen aan den gang. — Zoncisg 3 Maart. — Tweo vjjsmiofipce; overvallcn ten ÎSToorden van den CSicmin des Dames en in het Molimeoart-fcecch sijnisaâëli^tt onder het Eransch laa:. 'Jkmelijk kevige be- schieting op het Chaœnc.bosoh en in Lotkarin. gen ton Noordoosten van Haillon. SoUoten dei Erahselie artillerie ;hebb.en een aanval, in voor-bereiding, verplicllt los te komen, Kalmc naeht o veral eldevs. (EJSTGvEIfSCHE MELDING.) LONÈ)E]Sr, 2 Maa'rfc. — OlficLeel midclag-bericht : Trqepen uit Norfolk hebben gistemacht een geslaagdou aanval ten Zuiden van Arraentières gcdaan; zij doodden. een aootal vijahdeïi en najraeii enkelo.gevangejien. Ohzô patroeljes in de ÊxmÇfc van Avlelis-en-Go-hello îirachten eveneens krijgsgevangenen méde ferug. De vijand poogde geduiende den îiacht aanvalleji op verscheidon punten te dôen. 'IVec vijandeljjke aîdcelirigen ilaagden erin onze linies binnen te drinj^n in Cet vak van S. Quentin. Wij missen ëiikele manschappeu. Gedurende den derdeh vijandeljjken .overval in de buui't van. Har-gicôuït siaagden enkele troepen er wederonr in onze loopgraven te bereiken, waar zij .even,wel allen gedaod of gevangen genôiaicn wefdeh. Na eéu JaQvig bombardemect, dat hedeniaor-gon vroeg over een breed front van_ Neuve Chapsllo in Noordelijke richting *verd ingezot, drong eén sterks vijandelijke aanvalssfdeelinjg op lîet Portugessehe front- de loopgravcn binoec, dôeh werd in een onniiddellijken tegenaanval v&cTrêten; het front rrerd gehecl herstold. Andefce vijandsiijko overvallen nabij Jlst Spsr-Komei)kajaaal en ten Zuiden van het Jïout-IiulstîrbOEch werden aveneeas afgeslageu. Wij, namçn eecige .gevangenen .en veroverden één machieng-STiceer. Het vijaiidelijk geschut \y&a zeer beBrijvig in hot vak van Bassôhendalo en steuade de vsrsehillesde overvallcn. % het Oostelijk Front {DUITSCHE 51EL-DING.) S BBRL1JN, .3 Dsjtaart 's avonds. —Uit het gïcote hooîdkwartier : Ingovolge de onderteekejiixig van het ! vrcdesvei'drag met Rusland, zijn de militaire bçwûgiîig«n in Gïoot-RusLand gestaakt ge-v.'orcten.— 4 Maart. —jja de onderteekening van het vredesvevdra|ç met Eutianci werden gister de militah-e bewegingen in (ixoot-Rnslaiïd gestaakt. ■— Aivondbei'icht.—,D.e Roemenen hebben onze vnorwaai'dea tôt wapeaïtibtund aaxi-genomeu, (OOSTENRI3ESQHE 31ELPIXG.) WEENE?f> S Jlaart. — Amhtelske jaeds-deeling : In Po.dolië hebben Oostenrijlîsch-Hon-.gaarsche voorteoûpen na kei'ten strjjd Schmerinka bezet. J3jj da inneming vaa Gordok gaven cen Siberiachc korps- en -een infanteriedn-isiekomuoandant zich over. Do wapenstilstand met Roeraeriiii werd gfeter opgezegd; daarop verklaarde de Roemeen-sche regeering zich tôt niemve omleïhan-delingefi voor wapeastUstcmd bereid, .met aatosluitende vxedes-ondc^hftndelingcu op grond ven de -vojox^vaûrd«n des 0e».tra4l-Mogeiidheden.— 4 Maart. —■ In P.edolië g-aan de ver-ricbting-îB. gevolgrijk vooi-t. x\an bttit vverd^n iot hiertoo mecr dan 77.0 kanonnen en mecr "dan 1100 machiejigewei»en, verder groote hoeveèlheden o.arlogsgerief van allen aard ingebracht. ©f be mu&am* (BULGAARSCHE MELUING.) SQEIA, ! Maax't. — Van den gçnera ilstaf : Op de Westelijke heffingen van cte Mokra-■ planina verdreven wij door ons vjrut' etetke I-l'ansche rfâeeKngeu. Oostelijk van Bratina-del deed onze artillerie eenigs gevo!jp;jjke vimrovei-vajlen op vjjandelijke steMingcn. In deCcma-bochtscfaerruntselingen, die gunstig voor (Me vedi^peti. Engelsche .miantewe-aîdeeliwgen, die tegen ouze^ïek-eringslinie trfj BarakU Djuinaja vooi'uitgingen, werden ver-worpen en versirooid. In het Waî'drr-dal lave.ndige bediij vigheid van den vîj-auft in de . lucht. lîuiiséh-Oosteiirijliscîi-IlaîiaaïischeOoFiog (DUITSCHE MELDING.) Berljjn, 4 ilaart. — Uit het profite hocî4-kvrartier : NieUs ixieuw«. (OOSTENRIIKSCÏÏE MELDING-) Wesnen, 3 Maart. -— Ambteljjke raede-deeling : Aan den Piave verscheidene vunrovci--vallen. In het gebergte veririnderen -terko -sneeuwvallen se dort gisternoen aile geveehts-hedrijvigfewèd.—- 4 Maart. — Geen bijzondere gebettrte-nissen.(ITAEÏ'ÂANSCHE 3IEED1NG.) Roinc-,2 lilaart Offieieel : ïengcvolg« van h«t s'echt weer h de ge- 7 V • ■ — veclrtswerkzaaroheid gister over het geheela front gering geweest. Onze patroeljes hebboa op de hoogvlakte van Asiago wapenen ca munitie van den vijand veruverd. E'ranscna patroeljes, die zich op den linkeroev-e.r vaa cien Piave badden beg'evçn, JiGjbbsn eçuigf gevangeneu mee tenig gebracht. Klein-Azië, Kaukasus en Syrie. (TURKSGHE MELDIEG.) KONSTANTINOPEL. 2 Maart.— Uit het hoofdkwariier ; Behalve patroeljegeve.çhteiimnjiotj'aîea-tina-fyont geen bijzojidere.gebeurteuissen. TER ZEE. Rotterdam, 1 Maart. — «Pemaasbocte. maakt de nam«n beke^d yan-sçhepj^n -welkp » getoj.-pedeerd werden çn op xnijnen Ijepen en waarvan de najnen esr^t thaas bekend werden.Pransohe stoomers : « Ville de Strasbourg » 2167 ton, «Axain » 1(387 ton, "Rouang^i » 6772 ton, « Ville de Valeneiennes» 1734 ton. Engelsche stoomers : a ïanjfigua », a.1811., « Sbimosa s>, 4201 1., « Viesna », 4170 t., -- Os-tenta », 55211., « Moftke garts i>, .19081,, « City of Coriniss), 58701., «DeliAi.c», 8273 t,. «,Eas-tern Prince», 2885 t., «Idomepjeus», 0892 t., «Maita», 60011., « jUntiehaba»,, .13714 -t. ej-t « Tu.rahioa », 9120 t. ; deBelgisçho -stoonaerj « Elisabethville», 7017 t. ; de Gïi^sche stoo-mer: «Heraklios», 2878 t.; de Anrerjka-nseha ^eiler: « Aun J. Erain©.'», 427 t., « ïïeiwy Lippitt », 805 t., « Minas Qpesn », 492 t., « White », 498 t. en « William II. Lifîord », 1594 t. Berljjn, 2 M&art (Ajjabteîijk). — Ond«r 5 et bevel van konrmandanfc opperluitenant tes zee Launburg, heeft e^jne van onze ondt-rzes-booten i» 't Westelijk^edeelte d«r Middel-landsche Zee zes stoomboote)i en cen z.ejl-boot, te zaïnen 240U0 br. r. t. meteade» in den grqnd geboord. Voor ' tgrootste pa««fe werden de stoômorg uit siork v^rzekerde komx-oia-w-eggeschoten, Bij de verzonkgn sehopen be-voiidcn za'h waarscbijnli.ik de EîrgeJseî-a stoooiboc t «Oimbrier », (390-5 br. r. t,) on çlo vroegei'cRusr-iscbo stcomcr «Empcess I^eba-teina U », 5545 br. r. t. Boveudiea werd ds Engelache transportstoomer « Sardinia ». 0.580 br, r. t- door een torpédo Jrescha-digd en eene oEderze^b.ootval onfcv.ing t jjds»» een artilleriegeveçht drie treffers. De averste v. d. Adm.iraalsta£der Marine. — Berlijn, 2 Maart. (Amhtaîijk).—"Nieuwe ouddrzcebootgevolgcn op- het.Noorde'ijk oor-logsveld: 23Û00 br. r. t. H.oa£dzakelijk ia da 'ïessche Zee en in 'tKanaal werden deze iîit--slagen bereikt. Bij de veazonken schepen waren waardevolle sto,omfeootcn, vaxr 8.000 en 4000 br. r. t. Eene diepgeia-tlen groote stoom-boot van 35000 br. r. i. werd in't Kanaal uib een .sterk verzekerden geleidtreiji wegge-schoten. De vojgende namea vair in den grônd geschoten booten werden vastgest.eld: do EngeJjsehe motorzeiler « Ria Oïa », d» Eranscire zeiler « Koinmandaat Beratier gêladen met groevenhout en v^rende van La Rochello aaar KardiJï; verder de Eageh stibe vischvangstvaartuigen « Commander », «Snowdrop», «Fox-»' «-LeQiiora», «Rosebud», a Idalia » ca « Oryx ». D.e O verste v. à. Adrairaalsto.f dei' Marine. 28s" Jaar. — H: 54; Goâsdleist — Eulspzla—Elgenflom Woeusclag; 6 Maart 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume