t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde

624645 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 25 Januar. t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde. Konsultiert 02 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0c4sj1ds1v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 25 Januari 1914. 0,05 fr. per Nummer 16e Juaryaiig, JN1' 9 INSCHRIJVINOSPRUS. ( Voorop brtaalbuitr > Perjaar fr S.7:, 6 maamlen i i 3 raaanden fr. 1.0') Kaitun liei la:i.l tl« vt*r-ieudingsliosteu erbij te voeeen. 't Volk van Ronsse A A. N K o N l'j 1Ol N G i: N . jmr fr. (i, lo Ko^fVuVj-.i- ■ '•'n? hcrs'i'.Hindou fr. (:,!Ui Ongeteekeode brieveri worden utel opgcnomeiu De boeken, waarvan wij één exemplaar ontvangen, worden TA AL. GODSDIENST, aatigekondigd ; deze. waarvan wi' ; den beoordeeld. ontvangen, wor- HUISGEZIN en EIGENDOM Katboliek-.Volks- 8i? Vlaamschgezind Weekbiad Druk en Uitgaaf der Drukkerij GOEBEERT, Spilgremstraat, 121, Ronsse ALLES VOOR VLAANDEREN ! VLAANDEREN VOOR CHRISTUS l Aile artikels en aankondiginger dienen ton 2aa(at<? Donderdag'î nilddass incezonden te *Hn Gezamenlijke brie van de Bisschoppen van België. Den Zondag onder de Octaaf van Driekonii gen. Aan de Christene Ouders ! Ingezien de immer meer en meer toenemenc onbetamelijkheid der vrouwelijke kleederdrach nu dat ongevoeghjke dansen zelfs in christelijl knngen dreigen binnen te sluipen, achten h zich de Bisschoppen van België ten plicht, h geweten hunner onderhoorigen voor te lichtei en u bijzonderlijk, huisvaders en huismoeder te herinneren, dat aan uwe bezorgdheid de oj leiding en de vrijwaring uwer kinderen zijn to< vertrouwd, en dat gij, in ruime mate, verantwooi delijk zijt voor hunne toekomst en voor de waai digheid of 't zedelijk verval hunner levenswijzt Gij zoudt tevergeefs, om uwen plicht te onl wijken, eene verontschuldigmg zoeken in d dwingelandij der overeenkomsten — der zooge zegde mode — of onder den dekmantel de openbare zienswijze. Christus is onder ons gekomen, niet om de mis bruiken van eene bedorven wereld te wettigen maar om er u, door zijn voorbeeld en zijne lee ring, toe over té halen, deze te bevechten. Wanneer Htj op aarde kwam, was de heiden sche samenleving verslaafd aan de begeerten naa goud, wulpschheid en hoovaardij : met gezag ontmaskerde onze Goddelijke Zaligmaker die be geerlijkhedcn en bracht ons zijn licht en de krach zijner gratie om ons hunnen noodlottigen invloet te doen inzien en ons er tegen te versterken. Welnu, de Christen is Christus' volgeling. Hij wil Hem tôt zijn voorbeeld nemen en zijni goddelijke lessen tôt levensregel. Gij zijt Chnstenen, gij wilt uwe heilige doop beloften getrouw blijven. Weest dus uwe waardigheid bewust, breek openlijk af met de heidensche zeden, die Christu: gedoemd heeft en die wij, Bisschoppen, herders uwer zielen, wij die voor zending hebben in uw midden Christus te vertegenwoordigen, op onze beurt openlijk komen aanklagen en veroordeelen Die zeden doen zich heden voor, op ergerlijkt wijze, in eene tv/eevoudige uiting, in de mode ol de kleederdracht en in het dansen, waarvan het doel en het eenig uitwerksel zijn, de laagste drif-ten te vleien. De MODE : de engheid der stof, hare door-schijnendheid, de vorm der kleedingstukken, de verdachte aflijning der snede, door gewetenlooze kleermakers uitgevonden, dienen niet meer om de eerzame vrouw met smaak te kleeden, maar zijn als zoovele uitgezochte middelen om ze tôt een voorwerp der begeerlijkheid te maken. De DANSEN : de schouwburgen, de cinema's, de lezingen, de gesprekken in de wereldsche sa-menkomsten bieden een bestendig gevaar, waar-tegen gij voortdurend op uwe hoede moet zijn. Maar, op eene bijzondere wijze moeten wij, bij het begin van dees winterseizoen, de waak-zaamheid der huisgezinnen, die willen deftig blijven, inroepen op zekere zinnelijke dansen, — wier naam het ons walgt neer te schrijven, iets wat wij overigens overbodig achten, — dansen, die noch jongelingen, noch jonge dochters, noch gehuwde personen zouden kunnen uitvoeren of meemaken, zonder hunne zedelijke waardigheid met de voeten te treden, zonder hunne deugd en die van anderen grootelijks in gevaar te stellen. Die dansen zijn streng verboden ; wij keuren ze af, wij veroordeelen ze. Christene echtgenooten, gij hebt malkander trouw gezworen : opent niet, de eene tegenover den andere, de baan tôt verbreking uwer verbin-tenissen. Gij hebt de zwakheid van 't mensche-lijk hart kunnen peilen, beproeft met te doen denken dat ditzelfde hart tegenover de driften ongevoelig is, of ongevoelig geworden is. Christene ouders, waarom leidt gij uwe dochters ter wereld in ? Zij zijn schuldeloos, rein en bevallig om den luister hunner zedigheid. Onbewust, zoeken zij wellicht enkel te beha-gen ; zij zijn met de mode, welke zij dan ook weze, ingenomen, zonder ze veel te onderzoeken ; zij zijn er uitsluitelijk op uit de genegenheid te ver-overen, waar hun edelmoedig hart behoefte aan heeft ; maar dikwijls ontbreekt het hun aan vol-doende ondervinding om den aard der gevoelens, die ze opwekken, te vermoeden. Maar gij hebt de ondervinding opgedaan, die zi] met bezitten. Gij, gij weet het, althans gij moet het weten : de hoofdzaak is niet, dat uwe dochter eenen jon-geling ontmoete, den eersten den besten, die zich door haar, zoo maar op staanden voet, aan-getrokken gevoele, maar wel dat zij eenen echt-genoot vinde, harer en uwer waardig, die de ge-woonten van deftigheid en godsdienst, welke gij zorgvuldig in uwen huiskring bewaard hebt, j -J-* kunne voortzetten. Wilt dus uwe dochter niet gelijk stellen met d ongelukkige schepsels, die met hunne waardi ; heid te koop loopen. ^ Beschut haar, verdedigt ze, bewaakt de reii heid harer inbeelding, de frissche schuldeloo heid harer liefde, de bekoorlijkheid harer maa: [e delijke schoonheid. Verwijdert van haar h t schaamteloos wegsnijden der stof om den hal .g de zielenstorende mode-uitvindsels, al wat t zinnelijkheid leidt en onteert. ;t Jongelingen, weest rechtzinnig en openhartis 1 bedriegt de huisgezinnen niet die u met vertroi s wen onthalen. Beroemt er u niet op dat gij er : ^ gelukt iemand te verleiden. Eerbiedigt de jom dochters. Zegt met in hare aanwezigheid wat g u zoudt schamen in het bijzijn uwer moeder u ._ te spreken. Bewaart uwe vermogens ongeschor , den. Bevlekt de genegenheid uws harten nie _ Verweekt uw karakter niet. Gaat, naar het woor van Lacordaire, meer uw hart dan uw zinnen l ! rade. r De ontucht verheerlijken, al werd het ook doc een academiehd gedaan, blijft steeds een gemeen streek. Christenen van allen ouderdom en van aile _ stand, gij hebt eene zending te vervullen. De heilige Paus Léo de Groote het ons dez . heerlijke gedachte na : « Die maar goed is voc r zich zelven, is wezenhjk niet goed. Die de wijs heid voor zijn eigen houdt, mag niet voor wij doorgaan ». t Het mag u dan met volstaan, zeer bemind j Broeders, zelven de heidensche en onbeschaamd zeden met slaafs te volgen ; gij moet uwe krach ten inspannen om er tegen in te gaan, om haa , den weg te versperren, om ze te doen achteruit wijken. Gij hebt de eer aan Christus toe te hooren gij zijt begunstigd met de gratie der verlossing gij bewaart als een kleinood in den familiescha . het wetboek van het Heilig Evangelie. ; Weest apostels en stelt tegen den heidenschei . opschik de christelijke kleederdracht ; tegen d' . wellust de bescheidenheid ; tegen de uitgelaten heid der drift, de gehoorzaamheid aan het Evan , gelie en aan de Kerk. « Spiegelt u met aan de wereld, — zoo spreek ons vandaag de heilige Paulus in de kerkehjke ge tijden toe — maar laat uwe booze neigingen be-invloeden door het nieuwe leven dat de gratii van het Christendom in uwe zielen heeft uitge-stort. îk smeek u — zegt hij verder -— namen: de goddelijke barmhartigheid, maakt dat uw< I lichamen waardig wezen opgedragen te worder I als een levend vlekkeloos, Gode aangenaam offer tôt blijk van uwen eeredienst naar den geest » Wij vragen aan de priesters, belast met de zielen te leiden, aan de bestuurders en bestuursters van onderwijsgestic'hten, patronaten en christelijke vereenigingen, zich naar het woord hunner bisschoppen te schikken, en, krachtig maar omzichtig het te doen ingang vinden in het gemoed des volks. Wij vragen aan al de godvruchtige zielen onder wier oogen deze bladen zullen vallen, een bijzon-der gebed tôt de Heilige Maagd Maria te sturen, om voor ons dierbaar Vaderland het behoud der eerbaarheid in de christelijke huisgezinnen af te smeeken. Hoeveel huisgezinnen, zelfs van de deftigste, lijden behoefte aan hulp ! Wel zouden zij liever zich niet laten medeslepen met die verlagende modes en oneerlijke vermaken ; zij beweenen dat deze in zwang komen ; maar zij vreezen voor zon-derlinge lieden door te gaan. Al durven zij het niet bekennen, ontbreekt het hun aan moed om de ondeugd te behandelen zooals zij het verdient, en om haar te verachten. De wil doet onder voor de lafhartigheid. Christelijke Ouders, wij hebben de geheim-zinnige stem uws harten vernomen ; wij hebben u uwe plichten voor oogen gelegd : aan u thans ons te gehoorzamen en met vastberadenheid de deugd uwer zonen en dochters, uwe erfelijke deftigheid, het geloof aan het Evangelie, de onder-werping aan den uitdrukkelijken wil uwer Herders, hooger te stellen dan een versrnadelijk voor-oordeel der wereld. Laten wij allen aan God vragen, dat Hij de jonge dochter fierheid gunne: om hare eerbaarheid te bewaren ; den jongeling, moed om kuisch te leven ; den echtgenoot, gezag om over de waardigheid zijner vrouw te waken ; de bruid, eer-bied voor haren gemaal ; de ouders, christelijke vrijheid om zich te ontmakert van de onzinnige eischen der wereld. « O Heer, wij smeeken u in de harten te lezen van het volk dat voor u neergeknield is, en, uit den hoogen hemel, kom het met uwe barmhartige liefde te gemoet ; doe het zijnen plicht kennen, en, wanneer het dien zal ingezien hebben, geef het de kracht om hem te vervullen. Wij vragen het U doçjr Jesus-Christus onzen Heer ». • I II WIIIB Wi^iTYWl—nïj'ï Hl IWMMMMIMBV.»- (Get.) : Des. Jos. Kard. Mercier, aartsb. v. ie Mechelen ; Antonius, bisschop van Gent ; Gi S- tavus Josephus, bisschop van Doornik ; Thom Ludovicus, bisschop van Namen ; Martinus H i- bertus, bisschop van Luik. ss' Nog duivelsfih werk. )t — We gaven verleden week een staalke van t ; duivelsche mzichten der geuzen ; ze hadden eei i- hun geuzenhertje opgehaald in de besprekir n der schoolwet. ;e Een tweede staal nu. ij Over eenige dagen zonden de Belgische Bi ît schoppen nen herderlijken brief rond tegen c t- zedeloosheid, bijzonderlijk tegen de zedelooshe: t. in mode en somrnige dansen. d Hewel, tegen zulken brief heeft het groots e deel der geuzenpers geprotesteerd. Volgens d vutle papierkes mogen de bisschoppen dus ni r meer opkomen tegen het tergend zedenbederf e Wat dunkt u daarvan, lezer ? Dus, stelt de geuzenpers zich aan als verdedigt n der zedeloosheid ! Ha, de bisschoppen zouden onze zonen e e dochters niet mogen waarschuwen tegen ht r grootste van aile kwaad ! En het zijn dan die fijne roode of blauwe gei s zen die huichelachtig komen zeggen : dat 2 tegen den godsdienst niet zijn ! e Het zijn die judaskinderen die komen fleeme e dat ze alleenlijk de priesters bekampen omd; - deze aan politiek doen ! •' Is deze herderlijke brief ook politiek mis - j schien ? Zedeles : :1 Men ziet daaraan nog eens te meer hoe d blauwe en roode pers meer en meer goddeloo t wordt. ! De liberaien van over veertig jaar en zoude; 1 dat met geschreven hebben, î| Maar nu !!! " j En dit is niet te verwonderen, wie op nen slech " j ten weg voortgaat, komt in den afgrond terechl ! Gi) allen die nog een greintje christen gevoelei t in uw herte bezit, trekt daar het praktisch be ', sîuit uit van nooit geen geuzenblad in handen t nemen, ook niet onder voorwendsel van sport ; Verbiedt ze aan uwe kinderen, indien ge wil ' dat ze hunnen godsdienst en christene zeden be ; waren. • En wat zou het zijn, moest ooit zoo'n geuzenra 1 meester worden van 't land ? Katholieken, meer dan ooit ten strijde : teger I de geuzerij van aile kleur, zoo bewaren we on: land van t diepste verval. Een Katholieke Burger. —o—®—o—#—o—o—#—o— De Kamer. Ge moet met peizen dat de Kamer geen werl kan afleggen als ze maar wil. Maar ze doet ! Zoc maakte ze in twee zittingen de artikels van 16 tôt 21 af. Daardoor wordt de maximum van toelage die de scholen vanwege den staat kunnen ontvangen, vastgesteld. (Art. 12). | De jaarlijksche of liever de tweejaarlijksche verhooging voor onderwijzers en onderwijzeres-sen wordt geregeld door art. 18. Het wettelijk minimum der onderwijzers kan aldus verhoogd worden met 1500 fr., dat der onderwijzeressen met 1000 fr. Daartoe dienen aile dienstjaren in gelijk welke school doorgebracht. Door art. 19 wordt aan de schoolhoofden eene vergoeding toegekend uit reden van bestuursver-antwoordelijkheid. Die vergoeding beloopt tôt 50 fr. per klas en mag niet hooger zijn dan 300 fr. Voor de 3/4 valt zij ten laste van den Staat. Ai de onderwijzers en onderwijzeressen die be-nevens hun gewoon diploma ook nog andere diploma's bezitten, kunnen uit hoofde van art. 20 eene vergoeding van ten hoogste 100 fr. be-komen.Art. 25 brengt eene goede nieuwigheid in : onderwijzers' kinderen die in de normaalscholen studeeren, kunnen eene studiebeurs van den Staat bekomen. Achter art. 21 kwam nu de bespreking van de amendementen Delbeke, die voorstelt dat de kinderen eerst moeten in het vijfde studiejaar zijn, om mogen eene tweede taal te beginnen leeren. Dus zouden de Vlaamsche kinderen in de lagere scholen geen Fransch meer mogen beginnen leeren vooraleer ze 11 jaar oud zijn en in de 5e klas zitten. Van dan af zouden de scholen, waar de ouders het begeeren, mogen goede maat-regelen nemen om aan de kinderen Fransch te leeren. Het gezond verstand alléén zegt dat zulks redelijk is ; te meer, Brussel en omstreken zijn m een proefveld geweest. Daar meenden de t is- meenten dat de Vlaamsche kinderen, wille as willens, moesten van 't begin af Fransch leere u- En zie, op t einde van hun schoolgaan kennen geen eene taal. Nu ten minste zullen ze go j Vlaamsch kennen en dan goed geschikt zijn o ; goed Fransch te leeren. Dat is het doel van : amendementen Delbeke. Zal de Kamer ze aa ! nemen ? ! De zitting van Woensdag verleden moest daa le over beslissen, zooals het afgesproken was, doi is zij heeft mets bepaald beslist, daar de besprekii ig j zoo lang duurde. ! Dmsdag, we mogen 't wel alzoo zeggen, li< de bespreking over de kwestie van betrekkingi s- tusschen Missïoniï&irissen en Vrijmetselaa le in Congo, ten einde. d Een enkel woord om die bespreking te ke: schetsen. .e Minister Renkin is zonder twijfe! wat te b ie nauwd geweest tegenover den overrnoed der vri ;t metselanj, en stootte aldus natuurlijk ter goed ! trouw tegen de missionnarissen. Doch nu zal h alzoo met meer gebeuren. De bespreking in c :r bladen, m het Senaat en bijzonder in de Kam heeft duidehjk doen inzien dat de vrijmetselai n oprecht de beschavmg, ja, het bestaan zelfs vc ît Congo bedreigde. Daarom heeft geheel de Recl terzijde als één man hare hand gelegd in de: - van onzen genialen eersten minister, de heer c e Broqueville ; hij dan heeft de hand vast van M mster Renkin, die aldus trouw gesteund Conr n zal doen besturen, zonder vervolging tegen nit li: mand zonder reden, doch ook zonder toe te late dat eene geheime maatschappij, gelijk hoe d; * zij heet, het beschavingswerk tegenwerkt. Dat woord geeft ons moed en betrouwen o de toekomst. e Eere aan de Broqueville, die hier ook weeror s de vijanden der beschaving, nameiijk de logt verslagen heeft ! Eere, eere, eere ! aan hem ! i _ : : _.®_ : : —: : -®— : : —®— ; : —: ; — Peper en Xout, ! - i -; Roode verdraagzaamheid ! — 't Gebeurd . in den gemeenteraad van Elsene. t Citoyen 'Huysmans stelde voor de toelage voo - de umversiteit van Brussel —de school voor rijke menschenkinderen — op 5000 fr. te brengen. ; Die toelage werd eenparig toegestaan. Al d leden der rechterzijde stemden mede. i Heer André verzocht daarna voor het werk de s katholieke schoolsoep — soep voor arme werk manslfinderen — eene toelage van 1000 fr. t stemmen. Dit biliijk voorstel werd door geheel de linker zijde verworpen. Dit belet niet, dat ge aile dagen in de anti-kle rikale pers moet hooren zeeveren : « De katho iikeen zijn dweepers, wij, anti-klerikalen, zijn dt « verdraagzamen >. Wat zou de wereld te beklagen zijn, indien da volkske eens niet verdraagzaam was. - 2 - Wat droeve ziekte ! — De liberale Etoiu Belge schreef over een achttal dagen : » De kiezingen van 1912 hebben aan de kleri-» kalen zestien stemmen meerderheid gegeven » en zestien stemmen meerderheid onder ons » kiesstelsel, zijn zooveel waard als vijftig stem-» men meerderheid onder het vorig kiesstelsel » Dat wil zeggen dat de geuzen met lange ge-zichten de aanstaande kiezingen te gemoet zien ! j De radikaal-socialist Lorand laat ook zijne lip hangen als hij de toestand der geuzengemoede-ren overkijkt. De katholieken hebben schoon spel, zegt hij. omdat de geuzen in ruzie liggen nopens het kar-tel.Hij, M. Lorand, is voor t kartel, en van zijn standpunt gezien, heeft hij gelijk. « Men zegt, schrijft hij, dat het kartel veroor-» deeld werd op 2 Juni 1912 en dat de vrees van » een kartelgouvernement ons de vlottende kie-» zers heeft ontnomen... Men zou noch tans moe-» ten bekennen dat zulks een ongemak is dat wij » moeilijk kunnen verrnijden : de liberaien » kunnen niet meer aan 't bewind komen en » er niet aan blijven, dan met de medehulp » der socialisten ». Men moet het pakken gelijk het komt. Indien men geen kartel sluit voôr de kiezing, zal men het wel moeten doen na de kiezing, in de Kamer. De geuskens staan voor de volgende keus : zonder kartel liggen ze zoo plat als eene vijg ; — maken ze kartel, hunne eigene soldaten deser-teeren.De tering is loch eene droeve ziekte. e- — 3 — nsi Middelcaar onder wijs ! — In een artikei n. daarover trekt Vooruit eene jeremiade af, ovei zij den bloei in het vrij katholiek onderwijs : îd| " Zoowel voor het middelbaar onderwijs als m," voor de lagere scholen bestaat er hier voor de ie " uitzetting der klerikale kapitalistische ieer, vol-n- » komen vrijheid. » Onder den zegen der vrijheid ontwikkelt het r- » paapsch middelbaar onderwijs in ons land als :h » bij zomertijd paddestoelen in vochtigen bodem». ig Zie, t hert van Vooruit moet van dien bloei voi zijn, of anders zou er zijnen mond niet van over-:p loopen. :n Vooruit is bedankt voor deze regelen. Indien rs het paapsch middelbaar onderwijs in België ontwikkelt « als paddestoelen bij zomertijd in i- vochtigen bodem «, dan is het omdat de zedelijke bodem van België doortrokken is van gods-s- dienstzin, gelijk de stoffelijke bodem waar padde-j- stoelen groeien, van vocht doortrokken is. sr Eene bekentenis dus, dat België door en dooi et godsdienstig is. le En het is in zoo een katholiek land dat de geu-:r i zen een onzijdig onderwijs zouden willen opdrin-ij; gen. n J Heeren geuzen, uw strijden komt niet overeen i-|met uwe vaststelling. »! ®—::—®—: :—®—: :—®—: ®—: :— le j ^ ^ ° _ n De cinéma neemt op onze dagen een groote it uitbreiding. Er is geen stad of geen dorp van be-lang of er is een of meer cinema's. Het record p komt klaarblijkelijk aan België toe. België heeft 635 cinema's, waarvan 1 15 voor n Brussel alleen. Parijs, met 3.500.000 inwoners; ;, telt maar 200 cinema's en Londen 400, en noch-tans, de bevolking van Londen is bijna zoo groo als die van geheel België. In geheel Engeland zijn er 2000 cinema's. New-York heeft er 470 en ii; de negen groote steden der Vereenigde-Staten zijn er in 't geheel 1400 te vinden. De ontvangsten der Amerikaansche cinema's overtreffen jaarlijks de 275 miljoen frank. E: worden daar per jaar voor 85 miljoen frank filmt e gebruikt. In Duitschland zijn er 2000 cinema's ; Berlijn 1 alleen telt er 280. In Azië is men al zoo geweldig op cinemaver-tooningen verzot als in Europa. Te Shangaï, bij- 2 voorbeeld, zijn verscheidene groote cinernazalen te Bombay, Madras, Rangoon en elders ook. r Is het wensche'iijk dat de cinéma voort uitbreiding maakt ? 5 Daarom stellen wij de volgende vraag : Is de cinéma goed oî slecbî ? Om op deze vraag te antv.oorden moet inen hei voor en het tegen onpartijdig onderzoeken. Het is een mes dat Sangs twee kanten snijdt. De cinéma kan goed zijn. : De cinéma kan niet alleen onderwijzend maa zelfs verzedelijkend zijn. De cinéma is goed en onderwijst wanneer hij zichten wedergeeft van verre reizen, steden, lan den, gebouwen, werkhuizen, machienen, nijver-: heden, enz. De cinéma is zelfs verzedelijkend wannee hij de toeschouwers tafereelen voor de ooge. brengt die zijn hert en geest hooger op brengen ; die hem genegen maken tôt zekere deugden er hem aanzetten tôt het beoefenen ervan, zooals : naastenliefde, goedheid, heldhaftigheid, geest van opoffering, van medehjden, enz. De cinéma kan siecht zijn. En dat is hij meest altijd. Al te veel cinernaver-tooningen zijn echt bedroevend, bedervend e: kwaaddoende. Het goede en veredelende beschikt slechts over een klein deel van het programma en moe plaats maken voor dubbelzinnige, hartstochte lijke, driftige tafereelen, soms ook voor onbetame-lijke voorbijsnellende beelden. Meest aile cinemavertooningen zijn onzedelijL en bedervend. Wat ziet men in meest al de drama's van cine ma s ? Hier is het eene vrijagie of eene opeenvol-ging van hartstochteiijke tooneelen, die de drifter ophitsen, verder is het de verderfelijke schendinf. van het huwelijksleven en andere ontstichtend'. tafereelen die den deftigen toeschouwer doet blozen van schaamte, vooral in het bijzijn var. zijne kinderen. Op eene andere plaats is het een gevecht, een< moord, eene diefte, enz. Meer dan eens reeds héeft men ondervonden dat jongelingen leerder. stelen in den cmema. De « matinées enfantines » zijn ook al zoo ontstichtend als de a soirées », omdat dikwijls de-zelfde films gebruikt worden die moeten dienen voor de avondvertooningen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Ronse von 1898 bis 1936.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume