Tusschen Brussel en Leuven

1123 0
01 März 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Tusschen Brussel en Leuven. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bc3st7fg8n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Maart 1917. Tusschen Brussel en Leuven TJ, zonen van cms Braband, U binde ©en echte vriendenband ! Obstel en Beheer : V. Vangramberen, C. 181, ie S. H. In t'hartjo van Braband Wij waren er zôô gelukkig, bij ons,inons dorpjetusschenLeuven en Brussel, ieder aan zijn werk, ieder in zijn midden van familié en vrif nden. En, in eens, kwam de oorlog. Hij rukte ons los uit ons sti lie leyen e J* "gerde ons weg naar de vier h<> :a van het land. Een aautal jongens vielen en stierven voo de vrijheid van hun volk. Onzt pîicht is het hun aan-denken ia eere te bewaren en God voor de zaligheid van hun ziel te bidden. Sindsbijna drie jaren zitten wij, links en rechts, in het veldleger of in vreemde landen verspreid, ge-scheiden van al wat ons dierbaar is op de wereld, meestal zonder nieuws van de geliefden die ginder bleven, enkel in betrekking met hier of daar een vriend. Soms voelen we ons zôô alleen, zôô mismoedigd. Veelal wetén we niet en gissen zelfs niet wat er met de onzen gebeurt, hoe het ginder allemaal gestaan en gelegen is. Wij kunnen ons zelfs geen denk-beeld vormen van het leven daarginder, in het hartje van Braband. Tijd is het, hoog tijd, dat wij met elkaar in voeling komen. Daarom stichten we dit, ons oor-logbl&bje.Zoolang beletten het de omstan-digheden, zoolang werd het om een aanîal redenen verschoven. Nu is 't er. En nu moet het 00k gedijen, ons allen tôt vreugde, Makkers uit Braband, dit is uw blad! Gij moet zorgen dat het ver-kwikkende blijdschap brenge aan uw vriénden en kameraden. Ieder zende ons dus hes nieuws op dat hij van zijn dorp bezit; niet alleen het pas ontvangen maar 00k het vroeger aangekregen nieuws,waar-van een aantal zaken door de jongens van uw dorp jf van de streek niet gekend zijn. Zendt het op naar den makker die voor ieder dorp zal instaan, stuurt 00k de adressen op van de jongens, wier naam nog niet is aangegeven. Niet alleen zullen wij U nieuws mededeelen. Wij willen U 00k op andere wijzen nuttig zijn. Zij die raad verlangen of inlichtingen, vragen het aan den vertegenwoor-diger van hun dorp. TotU.Studenten, ontwikkelden van de Brabandsche gouw, richten wij een bijzonderen oproep, op- dat Gij ons pogen met raad en daad zoudt steunen. Uwe sociale plichten kent Gij. De vije grond wacht naar het zaad. Dez«n enkel®n wensch uiren wij bij den aanvang van ons blad : dat wij weldra, gaaf en gezond, de heerlij ke Wolu wa- enVoervalleien, de vruchthare landouwen, de dichte bosschen,degeliefdedorpea en de beminde wezens die ze be-wonen, daarginder « Tusschen Brussel en Leuven», mogen zege-vierend gaan wedervinden. Intusschen groeie en bloeie ons blad ons jongens ten goede. Victor Vangramberen. Nieuws utt de streek DMAffiMER was er ailes kaim. JJe betrekkingen met de steden worden van langs om moeilijker. Tôt hier toe reden de tram» nog ; maar die drei-gen 00k weldra stil te staan. Op den buiten is het levan minder hard dan in de stad en da bedienden zonder werk hebben het niet bont. In Brussel gaan de patatten tôt 70 en 80 fr.. De eieren staan er 0.48 fr. stuks. Op den buiten tôt 0.40 fr. De groote boeren worden rijk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tusschen Brussel en Leuven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Veurne von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume