Tusschen Brussel en Leuven

1819 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 August. Tusschen Brussel en Leuven. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d50ft8f68m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Oplage : i.25c Door de' Krijgsoverheid nagezien D. 517. i3-8-1917 Nr 6. Oogst 191.7. Tusschen Brussel en Leven. Onze Vaderen waren vrïj U, zonen van cms Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, D. 128. 2e groep. Om een aantctl redenen, waarover onnoodig hier uit te wijden, is het drukkén van ons voorgaand nummer (nr S) lastig van stapel geloopen en heeft het verzenden aan vertraging geleden. Orne joHgens zullen het ons niet ien kwade geduid hebben... — Ieder gelieve aan den vertegenwoordiger van zijn dorp zijn nieuw adres te lalen geworden. Ook de vertegenwoordigers zijn vHcndelijk verzoclit mij hun nieuw adres henbaar te maken. Mijmeringen en verzuchtingen in ballingschap. % Neergezeten aan den oever van laat ik mijn oogen waren over de verwil-derde weiden, daarginds over de schiet-graven, naar het Hoatland heen. En mijn verbeelding vaart over Vlaanderen's rijke landouwen, waarvan vreemden nogmaals dit jaar den oogst zullen rooven ; over v^l^aiidc-i"eij o steden, -A/ier straten cvi markten onder 's overweldigers zwaren stap weerklinken; langsheen de torens en belforten, getuigen en beelden van Vlaanderen's grootheid en vrijheidszin... En verder nog, verte achter het water en de vijandelijke bajonnetten, achter West-enOostViaanderen heen, in het mia-den van België, ligt onze streek, ons Brabant. 0,het was er zôô goed,'t onzent; hetis er zoo schoon, daar bij ons ! Geen hooge bergen met wilde rotsen en tenhemel oprijzende hellingen, geen breede stroomen met bruischenden vloed. Maar een innig kalme natuur, met lichte golvin-gen van grond en gezapige beken en rivieren. Rijke bodem verfraaid enbezaaid, bewasschen en beploegd lijk de vaderen net wilden, gedrenkt met hun zweet en geheiligd met hun asch dat de aarde er bewaart. Schilderachtige Woluwe- en Voer- en Dijle- en Ysschevalleien met hun stille dorpen, hun boschjes en weiden, hun hee-renwoonsten en hoven, hun burgerswo-ningen met trapgevels en groote witte steenen, getuigen van den welstand der burgers uit verleden eeuwen, hun breede in vierkant gebouwde pachthoven in de wijdere velden. Hoeylaert metzijn spiegel van serren en zijn schatten van rijke vruchtenvoor in-en uitheemsche weeldetafeis. Overijssche,het oude vlek, met zijn statige burgershuizen die spreken van het welzijn hunner be-woners. Neerijssche en zijn weiden of broeken, waar de Dijle door heenkronkelt en waarin de dartele kinderbenden hun ketteka spelen. Tervuren, de moderne j buitenstad met haar breede lanen, haar j paleizen en haar pracht van wouden. Duis-burg en zijn hoogvlakte, zijn spichtige toren, zijn windmolens en zijn vijvers. Vossem en Leefdael en Berthem met hun watermolens en het heerlijk oude kasteel. Everberg met zijn schoone kerk en moôie warande en heerlijke verrezichten.Korten-berg met zijn hupsche vilia's en Meerbeek en Velthem en Herent en de dorpen langsheen de Haechtsche baan langs Steen-ockerzeel en Çampenhout met zijn schoon-heid van kerken en oude kasteelen en hun rijkdom van vruchten en gewasschen — 't Is er ailes zôô schoon daarginder, voor al wie 00g en hart operî'llT?fcft voor natmirschoop en geschapen kunst ! Wat een gênot,in den Zomtr,'sZondags morgens, m de Noordstatie, den trein in te stappen en door de deinende graanvelden heen uit de verdufte grootstad weg te stcomen ! Wat deed het deugd een Zo-merzondag in die heerlijke natuur door te i brengen en peinzend of lezend door de groenbelommerde en sterk begeurde lin-nendreven te wandelen, zich bij de verre-zichten te vermeien al over het Noorden van Brabant heen, over Mechelen met zijn hoogen toren iot Antwerpen toe ; — na een week verblijf in het stikkende Brussel, in dat klatergoud van wereldschheid en verwrongen hoflelijkheid, de zuivere lueht in te ademen en hetheldere lichtte drinken onzer velden, te praten met 'le menschen van eigen ras in de eigen taal en te be-kwikkelen in Gods schoone natuur !... Een merkelijk deel van ons volk was braafnog in den grond en goed. De ver-pestende lucht die van uit de nabijgelegen grootstad overwaaide had, spijtig genoeg; sommiger goede gevoelens doe» tanen, sommiger ziele vergiftigd. Maas het eigen-| lijke Brabantsche volk — op welks gemoed I de kalme, stoere natuur van onze streek haren stempel heeft ingeprent — , de ge-zette menschen van denbuiten waren braal gebleven en leelden stil gelukkig in hun doening en in hunnen huiskring. Lieten de jongeren zich te veel door hét gejoel en het zottemans gedoe der stad meelokken ; was sommiger hoofd door verbittering op hol geraakt of werden ze door het men-schelijk opzicht op zijpaden gebracht ; — toch zelfs onder hen bleven ervelen in den grond goed, toch lag het nieuwerwetsche er dikwijls maar bovenop als een laag slechte vernis die er bij de minste aan-S doening of beproeving afpelde en wegviel. ' O ja, onze streek is schoon, ons volk is er goed. God geve dat het, in de oorlogs-ellenden geloutera, beterdan vroeger inzie dat al die stadsche wereldschheid ijdel is en dat de ware beschaving niet bestaat in hetnaâpen van vreemdekleere'nenklanken ofm het aannemen van uitheemsche zeden en gewoonten, maar wel in het veredelen van ziel en hart en in het bewaren en ont-wikkelen van eigen aard en eigen zedtn kostbaar van de vaderen overgeërfd. Geve God ook dat wij spoedig naar ons geliefd dorp mogen weerkeeren ! In ailes geschiede Zijn wil. Maar is dàt ons ge-geven, dan zullen wij er meer dan ooit het zoete genot smaken van het stille, gezel-lige godsdienstige leven in eigen oord en in eigen familie, midden tusschen de gelieide wezens die naar onze terugkomst zoo vu-rig verlangen. a/d Yzer, 26. 7. 17. V.V. G. Afgemeen Overzlcht. Het nieuws komi karig toe. De oogst he-loojde veel en zab wel in 't meesten deel onzer dorpen veel cfibrengen ; maar een liagèlbui is langs de kanten van Haren en Steenocker-zeel, <ipk schijnt het te Hoeylaert en Overrijs-sche'veelkomen verivoesïêïïT Fruit is Hr darrig veel dees jaar. Van uit meer dan een dorp wordt er geineld dat de sterjgevallen talrijker zijn dan vroeger. Het leven moet jel dutirzijn, maar de buitenmenschen irekken toch zoo goed mogelijk hun plan. De voortbrengers winnen geld. De 'paarden scliijnen opgecïscht te zijn en het werk wordt met ossen en koeien vrricht, Onze menschen houden toch hun moed hoog. Wanneer ze het kanon in de verte hooren grommen en den grond er bij voelen daveren, dan zal hun ziel ook wel trillen bij lier, voor-uitzicht van een mogelijkaanstaand iveerkeeren van de dierbaren die onder de wapens staan. God bespoedige die vreugdevolle t'huis-komst ! Saventhem. April 1917. — Het dorp wordt immer schooner en schooner. De nieuwe school op den hoek der Hoogstraat en der Vel-dekensweg is voltooid. De maaltijden voor vrouwen en kinderen worden daar uitge-deeld. Het eten is er voedzaam en goed. Kneien van het Amerikaansch hulpkomi-tiet, onderhouden door Portray van Nosseghem, leveren er de noodige zuivere melk voor. De Veldekensweg van aan de Statie tôt aan de Hoogstraat is in een schoone gepaveide baan veranderd. Te dien einde heeft men een deel der verschil-lige hoven langseen den ijzerweg moeten onteigenen. Die kassei zal later tôt aan de Kerkstraat doorgetrokken worden, na het onteigen der huizen in de Kreupelstraat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tusschen Brussel en Leuven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Veurne von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume