Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1010 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 April. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/db7vm44j54/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Taareaner M' OA k Gentlemen het nummcr ig April igi4 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 2€ AAl M VV -UJJ.1.JL. -UJX^ • De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en briéven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT besfcemd is, moet aan zijn bureèl worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag niets iiit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk. nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bydragen blijven het edgendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . jd. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankryk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1. Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : t" bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengdc berichten, bladz. per regel » 1. EEH WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEÎ Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN VJI AJAU..UA 1 JL J.JJL ^ 't Is groote feest geweest bij de koetsiers ; c schoonste Charel was er ook bij met zijn scho nen van 26 franks ; van zijn zijden kousen zulle wij maar zwijgen, het was te slecht weer... 'Dell Topchiiiees heeft zijne dochter verloo met Nonkel. Proficiat, papa ! Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Vrouwen en moeders van gasten van d« Pacha gaan eene petitie maken voor opslag c wel afschaffing van den drankwinkel in de ke ken van Mieke en Bertha. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. De artisten van de Vlomse Kommood moet< maar voortgaan met voor niet te spelen... Lar en leelijk zal zelf de bevelen der stad trotseere om zijnen zak wat gauwer te kunnen vullen. Ja, ja... nen ouwen rooien is zelden nen gooie Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Zeg, Staf, wat is dat nu, 20 franks ? Dat ge 1 spraakt van 50 cognacs, tôt dat ze hun eigi voituur niet meer kennen... Arm Pietje ! Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 1; Ze hebben hout van nen leverancier vervoe met zwarte paarden. De kleine Je sais tout we er meer van en de brouwer van Charlottenbu had het in de gaten. Zou de bond van vervo uaai ai y » vtvn » SOVE RE I G r I PUDDIN Ramp, ramp, wat ramp : daar is geen la meer komen zien naar Houten Kleer ! 't Is bc menabel tristig ! • Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan e piano-elêktriek, merk Philipps, het zijn de beste, C1» LE CLUYSE & Cie, Paardenmarkt, 10, Antwerpi De Sinjeur van Wenduyne is nie gegône ne de congrès vanne de partaï ; isse nie mier in ressant asse is nog nie kwest van de électio enne vanne de pleutsk inné de Kômer enne G mienterôde... Alors... ze gône inné vakans, en lôte de sukkeleer debatteer... Charel Peperkoek of den Babbelaar van Ant werpsn hecit mit tweede Paaschdag eene week vertooning bijgewoond. Dat noemt men ponden loos. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car borundumsteenen voor schijven te schuren. Miss Billhyet vindt dat men de Vlomse Oper; wel Koninklijk zou kunnen maken... Ik vind da ook, en den Tieger ook... Le tigre royal... da staat veel chikker... en dat zou Trees Anboot nog fierder maken. Balsam is fijn van smaak en goed voor d maag. Tappeken heeft ook eens wat gelullefieeer over de beroering in de kunstschilierswereld en weer eens bewesen dat hij ook daarvan d bloote knoppen kent. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat.ii bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Het kind van den IJver moet er goed voorge staan hebben in Burgerkleeding, want het heei het madolleke van onzen Beer gekregen i Turnhout. Nepgen# boter gsrsten dan in de Cour lie Lotidre Carnotstraat, 113, Antwerpen. Mijn blad gaat kapot, zegt Lowie van Verke blaas... Maar daar zal de Nief Slaapmuis va dood gaan ook, zie nà, Camille heeft het gezege Jeanneke Doodkist heeft eindelijk nen lijkbic der gevonden, nog scherper als den transparanl Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste filmi Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondagi 't Schijnt dat ze den Brandt en omliggend parken gaan versieren met al de plaasteren poî turen die de stad in ma^azijn heeft. 't Is nie voorniet dat ze dat ginder Parc des rossignol heeten... De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaati worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. De socialen gaan hun gazet heelemaal vei nieuwen, voor Antwerpen en omstreken. Om d Sinjoren te beschaven zal er nen hollandsche zeevereer worden aangesteld... Knap werk, 01 te beginnen ! De Topchinees is met Paschen niet uitge-weest, hij spaart om honderd baarden voor de kleine uilen; Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. De concisrge zou beter doen de bureelen en de vensters proper te houden dan kaberdoes te houden in haar keuken. Waarom zou de Pacha dat toelaten ? CHARLOTTE CORDAY, in den Kon. Nederl. Schouwburg-, op 25, 26 en 21 Ap'il. onder leiding van Karel Candael, met medewerking van Mev. Julia Cuypers, Hr. H. Laroche, Mev. Bertriju, Noterman, HH. Cauwenberg, Van Rijn, J. Ver-straete, Taeymans, Noterman, enz. — Kooren der Vlaamsche Opéra, de Jonge Vlamingen, en den Lasalle'skring. — De parket-, parterre-, 2e rangs-plaatsen aan verminderde prijzen. — Ieder late zieh bij tijds inschrijven. » De Vondelingskens gaan er eenen aan het hof-slachten zetten, en nogal voor prijs. Dat dien beenhouwer eerst meedeed aan vakkunde, eh, was dat niet wat beter ? Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. De advokaten van de vulgarisatie hebben een fransche revue gemaakt en dat ding had een suc-ces fou. Maar tôt hiertoe weet nog geen mensch of dat fransch wel fransch, ofwel geprussifieerd bontemantelstraatsch is : aan den geest te oor-deelen is 't dat leste... Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Daar is er eenen van de Vlomse Kommood Tartuffe aan't repeteeren. Ik zou die meneer aanraden goed uit te zien met zijn éen 00g, aan wie hij de repliek geeft... want mijn geduld is wel groot, maar niet onuitputtelijk en als ik fluit is het hard : hij moet dat weten... — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei as Eigenaar : Gust J anssens - J ansser Neemt het de domkoppen niet kwalijk, dat zij kalm en bedaard blijven in hunne domheid. Wat zouden we gaan doen, lieve Heer, met zooveel opgewonden ezels ???

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume