Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

937 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 April. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 27 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nv9959f274/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang — N' 37 5 Centiemen het nu m mer S April IQI4 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TU IN BOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnew 00k gedaan worden op aile postbureeien. Pakken en brieven moefcen vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden ovèrgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Yerandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Braiilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGBN : 4e bladz. groot# aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, i« bladz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zevett Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Tappeken heeft onze mijn van loi voor dees jaar opgevouwen. Waar gaat de lange nu zijn roem en zijn krachtstukken doen verkonden ? De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaat?, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. 't Haeit gesmoord in de kevie van Sint Ni-klaas. Maar zijnen papa is gekomen en die zal de Fransche vos een strop spannen, zegt hij. Koopt Blumer's zeer fïjne Lledjes-chocolade. De ezeltjeskoers is weer volop in gang in den keizer zijnen hol, deze keer hebben de langste draaiers geenen prijs, de schoonste en de beste gaan voor, en de lieve kinnekens doen mee. Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. De Fransoozen hebben een groote commissie aangesteld om 't vuil huishouden van hun minis-ters te onderzoeken ; en daar zit nen sjosselist voor, nen vriend van de pauv' peup', gelijk den Sinjeur van Wenduyne... En die citoyen met zi]n aanhang zullen proclameeren dat 't wel niet schoon was wat er gedaan werd... maar toch niet erg... En ze zullen de spons vegen over de zonden der grooten omdat er te veel van hun eigen zonden bij zijn... Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. De Kater is aan 't ruizemuizen geweest in de gemeente Merxem ; hij heeft veel nieuws mede gebracht van de blauw uffra van den bouw. Hou-tenmie ook al gezien en die zee zoo, dat het nen vliegenpikker was in zijnen tijd en veel blauw schenen geloopen is. En gelachen, en plèzier ge-had dien dag ! Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat.Denieuwstèfilms, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Brusselsche Jef zijn duivin is gaan vliegen, en nu eet hij te huis de boonen zelf op. Goede be-looning voor die ze terug brengen kan. Proficiat, Jef! Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Preterig Janneken zegt dat het in den tempel van Tbcmis niet eerlijk gaat. 't Is misschien de eerste maal dat nen avokaatde waarheid spreekt. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. Daar heeft nen bock komen klappen in de Kunst van Heden,^ over Vincent van Gogh ; die schikicïde nteel iêelijk ieelijke Jingen en hij was bekanst zoo zot als de futuristen, zei de bock in kwestie. De mannen van Kunst van Heden zagen groen. Zc hebben nen bok geschoten met dien bock te Jaten klappen. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Tappeken kondigt een goed slaapmiddel aan voor het volk, zijn Houten Kleer zal hij nog eens poseeren in al zijn zagerijen, naar die vertooning komt hij zeker, want dat zijn geen eenzame menschen. CHARLOTTE CORDAY, in den Kon. Nederl. Schouwburg, op 25, 26 en 27 April. onder leiding van Karel Candael, met medewerking van Mev. Julia Cuypers, Hr. H. Laroche, Mev. Bertrijn, Notermau, HH. Cauwenberg, Taeymans, Noter-man, enz. — Kooren der Vlaamsche Opéra, de Jonge Vlamingen, en den Lasalle'skring. — De parket-, parterre-, 2e rangsplaatsen a un vermin derdc prijzen. Ieder late zich bij tijds inschrijven. De vrienden van versleten Camille kunner toch niet zwijgen. Ze was afgesproken van me Frans den toppieur naar de cinéma te gaan, ver leden Donderdag : nu zal ze hem toch wel be loven van niet meer naar de forten of nachtegaa park te gaan, om afspraken te krijgen. Nergens betar garsten dan in de Cour de Lonam Carnotstraat, 112, Antwerpên. Bij den concierge van den Pacha wordt fel ge lampet. 600 flesschen dubbelen per week ! Daar mee zien sommige gasten er nog al eens neven en gaan zij met slappe beenen van den bak. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Mager-en-kwaad van de pakkemannen kloej dees week dat hij veel werk had. Dat komt ei van wanneer men voor veel bakkers te zorgen en assurantiën na te zien heeft. Zaterdagavond voordracht met lichtbeelden in 't zwitsershuis, door de Smalle Vijver, professor in slipdragen, over goedkoop ofte voorniet lo-geeren in Parijs. De kop van den Topchinees dient als reflekteur, en als gewezen voorzitler zal hij 100 baarden storten in de kas der Pit-Chouettes. Voskes, Haantjes, Rattekens, Kneu-tertjes, Mieren, enz., worden uitgenoodigd. sovereign Tappeken geeft geweldig op Léo van Leir zijnen kop, omdat die sukkeleer nu par abuus geen vlaamsch kent. Hoe komt het dat Tappeken dat nu pas weet ? Zou Léo somtijds geweigerd hebben die houten trui in 't engelsch te kleeren? Herbergisrs. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-eléktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bii C'e LE CLUYSE & C'«, Paardenmarkt, xo, Antwerpen. De Vinkenbaas vraagt een hofke voor zijn deur, want sinds hij de groote prijzen heeft ge-haald waant hij zich een pauw en die kunnen alleen maar effekt maken in een park. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Jan Plak en Lowie van Verckeblaes kloppen malkaar nog altijd af : 't is al van dwaas en stom en ezel dat er kwestie is : ze moeten malkaar toch goed kennen, zulle ! Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Hangri Polak, de paus van de Fokken, heeft , Maandag zijnen hollandschen senatorialen steert geveegd aan de stommerikken, welke dien doo-; ven falderabbes over Wagner kwamen hooren . zeeveren. En de fokskens gromden... I Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. 1 Kieken Piet heeft gejubileerd : dat 's nu 25 jaar dat hij zijn roi niet van buiten kent... En daar-. om heeft die groote Piet in een klein Jaakske zijnen schijn gegeven. |i — Aile Vlaamschgezinde dag- en 2^B>*weekbladen liggen ter tafel in het WSV VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 22 r V\» Eigenaar : Gust Janssens-Jansseu De verhouding tusschen vernuften vêrstand is om-> trent dezelfde als die tusschen een kookboek en eea lekker diner.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume