Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1667 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 22 Februar. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fb4wh2g249/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang N' 31 5 Centiemen het numraer 22 Februari 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 a "Krmx m y iv u I)e inschryvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen 00k gedaan worden op aile posfcbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd ïs, moet aan 3ijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden overgenom«n. TYBAERT zal over elk nieuw boek spr-eken waarvan hem «en afdrukbel pezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, «en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engelund ... id. Shillings 4.— Frankryk ... " id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— BraziliS ... id. Reis 2000 Argentin* ... id. Piaster t.— Men kan ten allen tijde inschrjjven AANKONDIGINGEN : 4« bladi. groot» aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 GemeDgd» berichten, !• bladz. per regel » 1.— BEN WEEKBLAD VOOE VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofeti. GEMENGDE BERICHTEN Ze hebben Appelmans tegen den muur van «Onslievrouwen geplakt, on te probeeren, eh daar zijn eenige ouw menhseren komen zien naar 't effekt... 't is maar spijt dat ze die ouw résidus ook niet tegen den muur van de kerk îiebbsn geplakt. Ze zouden misschien wat vin-niger zijn geworden. Xoopt Blimw's zeer fijne Llec(Jes-chocolade. Â propos, de ouw tnenheeren willen aan de compositie van Lambeaux veranderingen en verbeteringen brengen, Ja maar, neen, eh !.. Sla ze op hun pooten, Sus Van Kuyck ! Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra •is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Binnen kort gaat heel den Pothoek overhoop ^staan : Nonkel Piet c'est lui jibelé diamant ! 't Zal er spannen : heël de wijk doet mee. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. De mannen van de Gas dragen tegenwoordig overal al-nanakken rond, in't frankerijksch en in 't kaaskoppies... In groote letters staat op de -tvloms^» dingen Het gemak... Is het daarom dat het in 't geel is gedrukt, en dat er papierkens aanhangen om af te scheuren ??? Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. Gebaarde Peer krijgt het hoog in zijn peer. Wat denkt ge ? Encaisseur van d'unnovasie, dit maakt effekt op visietkaartjes, eh, rosse ! Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. — "jef Angermille, 48, Kammenstraat. Meneer Vandebrug vraagt het woord, over de paraplu, 't is eenen van twelf frank en hij is weg, Ik ben ne serieuze jongen, ik, Van Dyk. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. De hollander zit met de poepers. Hij is reeds naar Groot Mokkum geweest om wind te snui-ven. Mocht hij in zijn verwachting gelukken ! De wind spele in zijn zeilen, maar van achter... Janneke is buiten gevlogen ; dat komt er van, goeden vriend te zijn met nen vlieger. Opgepast, Fonne ! In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Thuufke was Zaterdag avond rond de statie aan 't vliegen met een koppeltje en... ziek. Luske is tegenwoordig alleen op het theater. De Parei kan niet meer komen. Wat een geluk voor den ouwen Jood ! SOVEREIGN De Blonde van de Fakonsplein eet boonen. De Congoboot gaat vertrekken. Arme Chel !... Jan, veel gelukwenschen voor de twintig jaar die gij thuis gewacht hebt. Maar, Jan, zou het nu wel nen tamboer of een scheer zijn ? Palai* d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Aile geluk overkomt goeien Peer ! Ze hebben zijn voorzitterschap gevierden hem met garsten-bier gedoopt. Hij kreeg nen voorzittersmantel in den vorm van nen caban. Leve de président ! Nergens betar garsten dan in de Cour de Lonaritt Carnotstraat, 113, Antwerpen. Het parijsch stadskind, alias het Commissair-ke van 't zuid junior, heeft bij den Rens gewed tegen Lucie Parsjy. 30000 baarden rente maar zonder haar. En toch er in, eh, ijzeren maat-stok, niettegenstaande de aktien !!! Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Tegengekomen : Mitje van de lingerie en Fons den emballeur. Zij warcn goed en wel geembal-leerd.CARNAVAL. Verhuring van pruiken. Grimeering. F. CONDES, Kerkstraat, 48, Antwerpen. Jan en Louis, twee ossenboeren, meenden den deken op den dril te zetten, want sinds 'nen tijd is het politiebureel der 7ste wijkin de Cassiers-straat. Een vol uur stonden ze te geeloogen en de deken kwam niet ! Wat stomme ossenboeren toch ! Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. [)og over de ||olksuituoering van "j)en Rhyn,, DOOR ARTI VOCALI Zooals wij in een vroeger nummer vermeld hebben zal er, door de zorgen der zoo verdienstelijke zang-ver-eeniging «Ai'ti Vocalin op Vrijdag 6 Maart eene Volks-uitvoering plaats hebben. Het Oratorio «De Rhyn» dit overheerlijk gewrocht van twee onzer befaamste Vlaamsche kunstenaars, Peter Benoit en Julius De Geyter, zal in de groote feest-halle van den Koninklijken Dierentuin, om 8 1/2, uur uitgevoerd worden. DeSolopartijenzijntoevertrouwdaan MejufïerJohanna Zegers de Beyl, de Heeren Jan Mertens, Jan Collignon, Adriaan Van Roey, Frans Herrebrant en Gust. Theelen'. even zoovele goede kraehten die ons aile goeds van dezen kunstavond doen verwachten. Solisten, koren en Orkest wedij yeren om eene goede uitvoering van dit meesterstuk. misschien wel het heerliikste, dat Benoit geschreven heeft, te verzekeren. De vraag naar plaatsen is zoo groot dat van nu af eene bomvolle zaal verzekerd is, ook kunnen wij onze lezers en muziekliefhebbers niet genoeg aanraden zich zoo spoedig mogelijk van toegangskaarten te voorzien, willen zij zieh niet blootstellen er geene meer te kunnen aanschaffen. Ter herinnering : de prijzen der plaatsen zijn vastge-steld als volgt : Voorbehoudene Benedenplaatsen Frs 2.— Beneden plaatsen » 1.— Ie Bovensaanderij „ 0.75 21' B )vengaanderij - 0.50 N.B. De kaarten voor VoorbehoudeDe Benedenplaatsen kunnen van af 27 Februari tôt en met 5 Maart kosteloos genummerd worden in den Muziekhandel G. Paes, Kathelijnevest, 73. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij C'e LE CLUYSE & C'e, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. Stropmans den Boulanger is weer aan 't stoef-fen met zijn klein lief smoeleke. Denjanuit-hangen is mijn manier, zegt hi. Maar... schoone liedjes duren niet lang, chauffeurke ! De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Trees Anbooté heeft een nief remedie uitge-vonden tegen de tandpijn : Zij legt valsch haar op heuren geblanketteerden teut. 't Schijnt dat het helpt : Tappeken dixit. Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserleiaa Eigenaar : Gust Janssens-Janssea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume