Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1152 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 August. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 28 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5pb19/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

25 Jaargang — N' <3 5 Gentlemen taet nummer 9 Augustus 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUIN BOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-tstaande adres, doch kunnen ook gedaan worden -op aile postbureelen. Pakken en brieven moefcen vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zyn voorbehouden, en -zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, -en geen handschriften worden teruggeven. Yeranderincr van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand <• VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrjjk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4e bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. « 0.50 A P. Vl.J, l EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN * Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Met deze droeve dagen, is ailes duurder ge-worden ; zelts het genie van Tappeken is een duit opgeslagen. Ze zeggen dat de burgemeestei een manifest gaat uitgeveD, om te laten wetec aan de menschen dat de Nie/ Sluapmuts nu drie centiemen te veel kost. Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Bobijn, de hoovaardige zot van 't Kiel, zeilde 's nachts te veel op een zwing en viel al zeilenc van den tram. Toen ging hij zig-zaggend bij dec krommen apotheker zijn geschonden voorgeve! laten bijpleisteren. Garnalen zijn goed... maar gepelde garnalen var Briickmann zijn de beste. De Sinjeur van Wenduyne haï heef gesproofc inné de nôme vanne de socialiss allemôle, enn< gezeg ze zul zaïne de goei potriot enne, vu de circonstances, defendeer mee de patrie enne d< instituus. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 13 î Tappeken heeft de bliksemschichten van zijr verstand gericht op den Eifeltoren : op zijn hoo§ bevel, zullen de Pruissen de Franschen afiroe' ven Entre Sambre et Meuse, van Turine, en ner gens anders. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan eei piano-elektriek, merk Phiïipps, het zijn de beste, bi Oie LE CLUYSE & Ci®, Paardenmarkt, 10, Antwerpen 'k Geloof dat verleden Maandag al de Sinjorer een slag van den molen hadden, te beginnen me hunnen burgemeester. De schrik voor den pin helm is het begin van de krankzinnigheid. Maai dat de vos zijn eigen laat foeffen wijsmaken vinc ik toch stom. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Monneken Boonekampe, de kwâjongen me den processiefrak, zou gaarne kaaivlinder wor den. Daar zal bij tijds een speldeken voor gestO' ken worden, en nog wel een speldeken, dat goeû prikken zal. Onthoui het goed, junior. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, ii de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Zou meneer Kluppelkoekski, die te Brussel duitsche ballons gezien heeft, in 't holst van den nacht, niet goed doen zijn oogen uit te wasschen, ofeen goei purgatic te nemen, eer hij de Ketjes de poepers doet krijgen ?... Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. 'k Heb mijnen ouwen vriend Neel Van Poor-ten tegengekomen, met zijn armen vol provisie, als daar zijn : opgelegde erwtjes, enz. Laat de Pruissen maar komen : rats den kelder in ! " Palal» d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags 1 De slechte betaalders vieren triomf dees maand : ze worden aangemoedigd door den Staat : wanneer krijgen ze een subsidie ? Tybaert's Almanak voor 1 915 gaat ver-schijnen. Dat is de beste remedie tegen den oor-log, den honger, de pest, en andere benedicties. Ieder zorge dat hi] die in huis hebbe. Prijs 10 ' centiemen. 1 De groote bollen van de Bank schikken hun-I nen dieDst zoodanig, dat ze er toch maar klein bollekens uitzien, zulie ! Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Het gebotst Stansken werd op een vreemden , kijker verrast. Toen kreeg zij van haren duiver peerdeboonen te knauwen en een koppel blauwe 1 oogen. Goed gebotst ! zei de Pros, maar 't was uit jaloezie 1 S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-[ cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. Uit JBrussel Den boes van't Vloms Hais heit e goed middel ge-vonne vi gienen deust t' hemme binst de campagne en dat es van ne kei in aa moud te steke. 't Middel moe goed zijn want Burnotje zei : as ek nog ne kie deust hem zal ek a ne kei vroege in plosj van e glas bier. 1 De mieste van ons fllosofen zijn onder de woepens, da ( mokt da me ni veul nuus te vertellen hemmen. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. De Lord is schielijk verdwenen, dane zal op 'n goeje wei zitte, woe dat er gienen danger is. Gustje Luys hee zijne kop verloren. Z' hemme 'n hiele keir van zijn marchandisen oengesloege. A la guerre comme à la guerre. Gustje as g' a beste kalante mo ni verget te gerieve. Mieken Blok hee liever den Deuts as de Fransman. Pas op, maske, want er ligge schietgeweren en wolf-ijzers.Balsam is fijn van smaak en goed voor de maag. Gerustellend — Maar, Graatveger, wie huilt daar zoo jammerlijk ? — Och, dat is niets... dat is maar iemand die nen tand laat plombeeren... Vergelijking — Hebt gij on zen secretaris al gezien? Hij draagt tegen-woordig een pruik. — Ja... Hij is nu precies een wandelende maaneklips. Antwoord — Uwe ooren worden aile dagen langer, Jef. — Ja... ja... mijne ooren en uw verstand, daar kunt-de nen schoonen ezel uit maken... In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. T wijfel De komponist speelde aan zijn vriend wat voor uit zijne nieuwste operette. — Zeg eens, dat is van Offenbach... en dat is van Strauss... en dat is van Lecocq ! zegt de vriend — Weet gij waar die het gehaald hebben! zegt de komponist.Compliment — Zijt gij niet blij, vrouw, dat ik tôt lid van den ge-meenteraad benoemd ben ? — Bijlange niet... Al de menschen aan wie ik het zeg roepen uit : Hoe is dat godsmogelijk ! — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aa Eigenaar : Gust Janssens-Janssea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume