Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1053 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Februar. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 28 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tm71v5dc06/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang — N' 28 c Gentlemen het rinrrîmer i Februari 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen 00k gedaan worden ■op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT besfcemd rs, moet aan izijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag mets nil TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk meuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijveu het-eigendom van Tybaert, en geen handschriften worden teruggeven. Veranderincr van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Statan (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentin* ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4« bladr. groota aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengd» berichten, 1« bladz. per regel » 1.— eriny van aures xuiineu nei jaar, îr. u.zo —~ - werncngoi oericmen, maaz. per regel * EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN De kiekens van de zuivere uitspraak hebbec hègsche sjanteurs geïnviteerd om in a capella ensemble te komen concerteeren. Nou, en was dat niks buitengewoons. Kunnen we hier aile dagen, en bijlange niet zoo geaffecteerd. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Dat naakte wijf van Léo van Leir willen zc niet op de komedie, en dat model met heur hol-landsche plunje wil heuren peere niet. En daai hangt dat schaap nu... In Sus zijnen tijd was dal toch allemaal anders. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car borundumsteenen voor schijven te schuren. Tappeken vertelt dat madammeke Bertrijr groen ziet, in Salomé, bronsgroen... Dat 's eer manier gelijk een ander om nen mensch be> lachelijk te maken... en Tappeken laat letterlijt nooit die occasie voorbij gaan. Inde Gelagzaai van de Vlaamsche Opers îs het altijd nog het aangenaamste van allemaal Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, ii de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Weette gijlie dat er op 't stadhuis een fabriel van rollekens is î... Neen?... Awel, en dat il toch zoo. Elixir d'Amvers vôor en na het eten, helpt d< «pijsvertcering. 't Weer draaide, Zaterdagnacht om half drij. het zwaaide van Oost naar West... en Stappendi Fons laveerde van West naar Oost... met fellei wind in zijn zeilen... En fier, man.., hij kend< geen menschen meer ! Vraagt u we prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138 Trees Anbooté, met een blekke plaat ove: heur melkmarkt, en een blekken eemer ove hauren kop, heeft met de Moffrikanen gefees omdat Pinhelm ,weer eens verjaard is... Tuits *at se gesjproochen, Donnerkielnoehmal !.. bekanst zoo schoon als den keurten bakker. In denOuden Sint-Jan,Geraeentestraat,i3 t>ij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Ze gaan den gevel van 't Muséum Plantyn verknoeien... Wat is 't ? Is meneer Van Meche-len weer aan den gang ! Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschên. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Het naaimachien van yt Vloms Opéra moet in den corridor werken ; dat 's de rechte plaats voor een machien dat niks ùan potins de concierge weet te vertellen... 'k Heb het immers wel gezegd dat het machien na de smeering beter zou loopen. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. De Tieger ziet zuur ; zijn combinatie is door den vos in duigen gekrabt... Al te haastig en vangtniet... Contraire, dan moet-de somwijlen leggen. Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films 1 Mi'idagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Het zoeken met het nachtlichtje heeft gehol-pen. 't Prinske is terug gevonden, sterk aange-vezen, en zijn zakken vol dreigementen : Ty-1 baert moet er achter ! 't Borreventje moet er achter ! Al de slijpers moeten er achter !... Dat ! gaat wreed doen ! Quo vadis, Prinske met dat steertje ?... En waarom zijt-de zoo tam als de spiritus uit is î? i Nergen* betar garsten dan in de Cour de Louant, Carnotstraat, 113, Antwerpen. 't Goevernement kult de Vlamingen ! Woeste kult de Vlamingen ! De vertegenwoordigers van vlaamsche sleden kullen de Vlamingen ! Ja, zeg eens, hebben de Vlamingen dat dan met op i voorhand geweten ? Waarom zenden ze frans-1 kiljons naar de Kamer î Hei-bergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij Cle LE CLUYSE & Cie, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. De lange garde gaat zijn cxaam doen vooi gaslantaarnontsteker. Hij heeft verlenen Maan^ j. dag, om 5 uie's morgends, zijne proeven ge< : daan in bijiijn van Bertha, S.ef en nog andere lievekens. Dat is toch plezanter dan moordenaar te spelen, niet waar, Eugène ? Dat vinden ze in het moderne café 00k. En lachen, eh, Bertha i , Laat de anderen maar boonen knauweo, die zien mij toch niet. Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Het billeken van Vlissingen heeft nen boot ge-kregen van zijnen baas, en hij heeft die corvet mee naar den havenmeester genomen, en maakt propagande aan den basseng om met de toeko-mende kiezing minister van marine te worden. Heeft soins zijnen baas hem dien «Vliegenden Hollander» niet gegeven, opdat hij er mee zou van onder trekken ? De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats, werden door aile kunstkenners steeds zeer geprezèn. De fokkebazen zijn 300 duizend franks rijk, en ze worden aile weken nog rijkerder... Maar de fokskens die honger hebben krijgen toch niks... En van de schuld spreken ze niet... De Moedige Kegelaars gaan weer uit in groep met Carnaval. Ze gaan zich allemaal laten grimeeren bij COND^S IN DE KERKSTRAAT, Antwerpen. Daar is nen nieuwen kommissionaris bij Jan Baptist van kann nich hem. De porte-drapeau wil niet meer, omdat er nen kaaiagent ie klas de nieuwjaarsgeschenken bij de bijzonderste kalanten gedragen heeft. — Aile Vlaarnschgezinde dag- er weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aa Eigenaar : Gust Janssens-Jansser Uit het Moordenaarsdorp Die stoute Gust nen tand heeft getrokken moesten z< voor z'n leven geven, zeggen ze bij deweef; dat's waar ! en die nen hovenier op 'tsteentje wil brengen moesten z« 00k maar vastzetten, eh, gauwe Soo ? Die verdienen het 00k. Er wordt tegenwoordig nogal gepompierd in hei verdwenen achterstraatje ; dat sehutsel ziet er zijne pere ; kon men dââr geen dépôt voor die lansen plaat-sen? maar geen naar 't model van 't Molenstraatje zulle ! Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. In den tijd stoefte dat slijpersmodistje dat hij geet hoeden wilde verkoopen aan vrouwen van ratten ? ? ' Commentaar overbodig nu 1 SOVEREIGN r.u£DZl In ons dorp vragen de menschen naar den borstel on de Borgerhoutsche pap weg te smeren. Laat Zondagî de processie uitgaan, dan wordt er wel proper gemaakt omdat dââr onze hooge raad in deflleert, en dan word er gekiiischt en gekeerd ! !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume