Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1183 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 29 März. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 28 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sn00z72t98/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang N' c.6 5 Cenftenacn het nutnmer 29 Maart 1914 TYBAERT DE KATER , BUREEL VAN TYBAERT TUINBCMJWSTRAAT, 26 ANTWBBPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, raoet aan zijn bureel worden gezonden Allé eigendomsrechten zijn voorbehouden. en zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zarl over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, «n geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 ArOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankryk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Angentina ... id. Piaster 1.— Men kan 'ten allen tijde inschrjjven AANKONDIGINGEN : 4« bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. - 0.50 Gemengde berichten, 1® bladz. per regel » 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeveti Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Heel Antwerpen is vol van Parsifal, zegt Tap peUen... Dat kan... Maar dat Parsifal vol wa; van hecl Antwerpan, datzou Fontaine toch vee liever zien... Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. A propos, onze gouwen heer, de poeverneui allo, heeft geschreveii dat Parsifal ond ;r aile op zichten zoo schoon was... Daar zijn menschei die stom staan, over de uitgebreide kunstken uissen van onzen gouwen heer... SOVEREIGN ,:u0°r.f. Wanneer dien franschen vos zijnen steert nie wat gaat intrekken, dan zal ik eens een histori< aan 't klokzeel hangen waar dat klokke Roelaai verlegen zal van zijn. Nergen» beter garsten dan in de Cour de Lonarci Carnotstraat, lia, Antwerpen. Zaterdag aanstaande in de wachtzaal, grooti boxe match tusschen Valère le prétentieux ei Pol den ketelkuischer. Inzet een Stefaansch boerin in roggebrood. De beroemde heilige En gel zal scheidsrechter zijn, en den Bril als toe schouwer. Veel volk zal daar zijn, zelfs eei vink. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Operi !s het altijd nog het aangenaamste van allemaal Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, i de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. De groote sloeber van 't Zuid staat in de goe negen van Jos uit den Dikkop ; hij mag d potlooden van den baas scherpen en ze dan in d schuif leggen. Opgepast, Joske, er liggen woli ijzers en schietgeweren en daar geraakte nie uit, zulle ! Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138 De Topchinees heeft nen smallen vijver ge kocht met assurances, om de riool te zuiveren Zouden die 100 baarden voor de kleine Uiltje nu voor de pinnen komen ? Toe, liefdadige Sus un bon mouvement, charity for ever ! S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car borundumsteenen voor schijven te schuren. • De Tieger heeft fel geblazen tegen het naai-machien... Ge zult zien dat hij op den duur nog ander naaigcrief zal koopen, dat wat rechtdoor-derstikt...Bock, Munich, Garsten, in vaten of flesschen. — ' Jef Angermille, 48, Kammenstraat. Baas Jan boemt maar aitijd voort. Hij is jaloes op den neus van zijn vricnd van 't Gruun Kark-- hof. -Jclal6 d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwstc films, 1 Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Daar zijn weer eenige chikke madammen uit de groote wereld, die tegen den alcool gaan propa-gandeeren. Dat 's heel groed: ze mogen beginnen met heuren ouwen bordeaux en bourgogne t mousseux naar mijnen kelder te zenden : 'k zal ailes verdelgen, en zij mogen water drinken. 1 CHARLOTTE CORDAY, in den Kon. Nederl. Schouwburg-, op 25, 26 en 21 Ap il. onder leiding ' van Karel Candael, met medewerking van Mev. Julia Cuypers, Hr. H. Larocae, Mev. Bertrijn, Noterman, HH. Cauwenberg:, Taeymans, Noter-man, enz. — Kooren der Vlaamsche Opéra, de 1 Jonge VlamiogeD, en den Lasalle'skrms?. — De t parket-, parterre-, 2e rangsplaatsen aan vermin derde prijzen. Ieder late zich bij tijds insehrijven. Tappeken zal niet lang meer leven : hij pro-beerc geestig te worden. Elixir d'Anvejes vôor en na het etsen, helpt de j spijsvcneering. Gezien met Halfvasten : de deken van de stad-j huisnatie, gemaskerd in een oliejakker en zuid-wester op, aan 't hoofl van de mannen van Helpt ^ u eigen. Hij droeg een plakkaat op den rug met: «Den basseng is boven.» Zou hij niet beter doen t met reklaam te maken en te zetten : «Stadhuis' natie boven» ? Emiel Beukelaers, Café Carnot, 8g, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Betteke heeft ons plechtig uitgelegd, • waarom de waarheid mag worden gezegd. 2 Maak u, Betje, in 't geheel niet kwaad, ' dat is voorwaar nen goeden raad. De grijze gai is hier in 't geheel niet tusschen ; gij moogt hem daar zelf eens goed voor kussen, want zingend brengt hij 't nooit meer uit : hij zal 't voortaan maar spelen op de fluit. Verloren verleden Zondag, tusschen Schooten en Brasschaet, een dikken bakkersbaas met nieuwe klak. Terug te brengen te Brasschaat, tegen goede belooning. Per auto-taxi, zulle !!! Herbergi#rs. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elêktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij Cle LE CLUYSE & Cie, Paardenmarkt, xo, Antwerpen. Als madame Cecile met uffra Hortense de Jan nog eens gaan afhalen, mogen zij den sukkelaar geen uur meer laten schilderen op de Schoen-markt. En liegen, eh ! In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen, Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Ze zeggen dat Léo van Leir vlaamsch schrijft met nen bezemsteel en gruwelijk, nog al !... Ja, eh,... en dan schijnt het dat zijn schriftuur nog niet eens wordt gebruikt ! Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Bij den rossen rui'er zijn halven trouwboek was het weeral bekanst zoo, zeetem zoo. De Floeren heeft daar spijt van ; het slijperke veegt erzijn pollevieën aan, en het voegconducteurke moest dat weeral gaan sjawelen tegen de blauw uffra. Dat is den dien gewoon, zee de Waterkop, en waar zijn, zee Pantalon. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Ze zeggen dat ons Beth naar Parsifal zal komen zien, op nen Zondagmiddag, als ze vroeg met heuren afwasch klaar is. En dan zal 't gala zijn. St-Niklaas heeft verleden zaterdag greef ge-kregen : een massepijnen madame, maar hij heeft moeten meedeelen. De Foto's van het huis Verbeeck & C<», 7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Het schoon madammeke heeft haar matten opgerold op het Kiel, maar ze mag er toch nog eens terugkomen als de jonge Marnixvijanden haar een cadeauke zullen geven, en 't zal een schoon zijn want de Meurige zal het gaan koopen.— Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 2a Eigenaar ; Gust Janssens-Janssen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume