Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1143 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 Juli. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7p8tb10d75/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang — N' 50 5 Gentlemen het numîaer 5 Juli 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-<staande adres, doch kunnen 00k gedaan worden .op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachfcvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en /sonder toelating mag niets nit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spréken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. ~ Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, <-en geen handschriften worden teruggeven. Veranderinn van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Eenr jaai^j . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND : Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschlftnd . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankryk ... id. Franks 5,— Vereen. Staten (Amj. id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentins ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschryven AANKONDIGINGEN : 4e bladz. groot» aank. per kleine regel Fr. 0.30 v id. kleine id, id. id. » 0.50 Gemengde berichten, 1« bladz. per regel « 1. EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. TYBAERT'S 25° JAARGANG gaat in binnen eenige weken. Al wie zich abonneert, krijgt het blad van nu af Jiosteloos toegezonden. Verder zullen le dezer gelegenheid merkwaardige premies worden aangeboden, die meer dan de waarde van het abonnement vertegenwoordigen. Zie de aankondiging daarvan op de 4e bladzijde. En laat niet na u te abonneeren op den nieuwen jaargang, TYBAERT'S ZILVEREN JUBELJAAR ! Geen enkel hekelblad heeft ooit te Antwerpen zulk een aanhoudenden bijval genoten, — en Tybaert is niet zinnens zijnen steert in te trehken, om den bij-,lange niet ! Kribbeleer. GEMENGDE BERICHTEN 't Heeft er niet weinig gespannen in de Lei, met het feest van schoolbond 7, en ailes is opper-best gelukt. Dank aan 't Prosputteke en aan 't Borreventje, is de kantaat goed van stapel ge-loopen. Maar 't was warm... 's avonds in de Harmonie zijn er wel zeven liters water uit Den Ys zijn pijpen geloopen. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Nu de mannen gejubileerd hebben, gaan de vrouwen beginnen. Ze hebben er ten minste groote goestkg voor. 't Prosputteken zijnen halven trouwboek legt er heur boontjes al op te wijken ! Ieder zijnen toer is niks te veel. Nergena betar garsten dan in de Cour de Londmt Carnotstraatj 113, Antwerpen. De Franken Avokaat gaat naar Congo : als dat nog veel gebeurd, zullen ze hem op 't stad-huis zijnen kassaart geven, schrijven zs in den Matin. Wel ja, eh, wat hebben we aan nen conseiller die altijd aan 't ander eind van de wereld zit ! Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. A propos, wilt-de den Franken Avokaat hier houden î Maak hem dan burgemeester. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. De plakker, de burgervader en de glazen-mensch hebben deu bliksemafleider zijnen frut in hun kaken geslagen. Oe Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. Als dezen winter de, kanonniers en grenadiers gaan deserteeren en de styuwers gaan staken en de notan zullen afvallen, dan zal den Beerschot veel van zijn gewicht en zijn force verliezen. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. De Schrale en Edouard de caoutchoucman gaan in de mat, een dezer dagen. Bericht aan de créanciers. SOVEREIGN Is de*be«te Binnen drij jaar gaan we de 50e verjaring vie-ren van de stichting der Vlaamsche muziek-school, door Peter Benoit. Zeg eens, zou men dan geen expositie kunnen houden van de plan-nen des Meesters, die men tôt hiertoe altijd ver-geten heeft uit te voeren î Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste film?, Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Verleden zondag groote kampioenschappen van atiiletism op den Beerschot. Daar is geen kat komen naar zien. Miar als Abernith er zijn hielen aan veegt en met heel zijnen état-major naar den Velodroom gaat, hoe wilt gij dan hebben dat de ander menschen komen ? Emiel Beukelaers, Café Carnot, 8g, Carnotstraat. — Aanbevolen. Bestebieren en likeuren. Billard. De Musch is socialist geworden tôt dat hij ge-waar wordt dat hij in 't nief blad der socialen kan gemist worden. Verloren. Lijnstok en vischmand gekocht bij Léonard Adriaenssens, visscherij-artikelen, Markgrave-straat, 7 (nabij Kipdorp), Antwerpen. Aile dagen vers de vase, vleeschmaaien, enz. tebekomen. Beziet mijne prijzen en kwaliteit tegen die der concurrentie. Heelt de commissie van monumenten soms niet wat tijd î Ze moest eens naar de Philomena-straat gaan, op Zurenborg, en Sus Steger zijnen bouw bezien... Zou dat monument niet moeten geklasseerd worden tusschen de pièces montées, of de architektuur in nougat-stijl ? En geschilderd, meneer, om Rubens jaloersch te maken !... De Anti-Christ is in Schilde neergevallen. Onze Pol ging naar de match van de Bel, maar hij moest den viaduc over, en daarom kwam hij te laat t' huis. Moeder en vader hebben het hem vergeven, omdat die weten dat het nog al een corvée is, bijzonder met deze hitte. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Zeg eens, wanneer gaan ze er eens serieus aan denken den toren te herstellen î Den eenen of anderen keer komt de spits naar beneden, — en dan zal 't gejammer en gejank zijn. Of is 't nu te warm om er op te kruipen ? Elixir d'Anvers vôor en na het et-en, helpt de spijsvcricering. Men zou zeggen dat het er bij de mauve shot-ters maar rot uitziet.Na op al de Kielsche vestjes gevischt te hebben zonder beet te krijgen, is meneer Abernith naar St-Gilles gaan visschen ; niet waar, Poupoulle ? Bock, Munich, Garsten, in vaten oi flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. De lustige ruziemakers of Les gens sans peur zouden gaarne nog eens gaan smullen bij Lepap, maar er is geen zaad in het baksken. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. In het Achteruitstrevend Verbond heeft Pietje voorgesteld aile stadsbedienden buiten de poli-tieke keuken te sluiten. Sedert dien is Pietje niet meer gezien. Dood of spoorloos verdwenen? Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij C'e LE CLUYSE & C;=, Paardenmarkt, 10, Antwerpen. Groot en droevig nieuws in de straat van Hoogzetters : de bazin wilt van den toren sprin-gen, omdat Wartje heuren ge-j-heimen minnaar ontdekt heeft. Och arme toch 1 De vreugd van Mieke en Frans ligt in de patatten. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes«Chocolade, — Aile Vlaamschgezinde dag- en weekbladen .liggen ter tafel in het VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aa Eigenaar : Gust Janssens-Janssen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume