Verbroedering: socialistisch propagandablad der Brugschepoort

113832 1
01 Februar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Februar. Verbroedering: socialistisch propagandablad der Brugschepoort. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2f39p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ie Jaar - Nr 6 KOSTELOOS VERSPREID C Februari 1914 VERBROEDERING Socialistisch Propagandablad der Brugschepoort Redactie en Administratie : lokaal « Verb"oederina, » Meibloemstraat, Gent Op voor 't Petitionnement ZOOLANG DE WERKER NIET VER- LOST IS UIT DE SLAVERNIJ VAN HET LOONSTELSEL, ZOOLANG OOK ZAL DE WERKER MOETEN STRIJ- DEN. De kamp der werkers tôt hunne vrij-making is een lastige, hobbelige weg en reeds vele malen is de werkende klas op dit gladde pad uitgegleden. Maar toch laat ze niet met onverpoosde krachten voort te strijden. En de strijd tôt verove-ring van zuiver algemeen kiesrecht is ook een van die ernstfge, machtige strijden, waar de werkende klasse al veel voor geofferd heeft en nog zal moeten voor offeren om tôt de eindoplossing te komen. En nu is het Petitionnement een mid-del om de vruchten van den langen strijd tôt gelijk en enkelvoudig kiesrecht te gen'ieten. Dit Petitionnement wordt door de so-cialitische Parti j. ingericht om de kop-pige klerikale regeering aan het ver-stand te brengen dat het volk genoeg heeft van de slechte kieswetten en zuiver algemeen stemrecht wil, omdat dit stelsel alleen rechtvaardig is. Dompers beweren dat dit Petitionnement moet dienen om drukking en dwang uit te oefenen. Dit is volkomen valsch. Wat drukking zouden werklieden kunnen uitoefenen? Wij verzoeken dus dë inwoners van onze wijk, wanneer de lijsten voor het Petitionnement hun zullen aangeboden worden, deze in voile vertrouwen te tee-kenen, omdat ze alleen dienen moeten om de Commissie der XXXI, die dank aan de algemeene werkstaking is inge-steld, en gelast werd de kieswetten na te zien, te doen begrijpen dat zij hare werking moet bespoedigen en dat het Belgische volk geen ander kiesrecht wil dan Algemeen Stemrecht. Aan de vrienden vragen wij ons te komen helpen voor het huisbezoek. — Hoe de katholieken de 1 werklieden behandelen Bij het bespreken van het budjet van het ministerie van Arbeid stelde Troclet, socialistische afgevaardigde voor Luik, voor het krediet van 50,000 franken voor ut* ;,vei'kloozen te brengen op 500,000 franken, voor geheel het land. Dat was t~eî"« niet te veel, denken wij, nu het zulke strenge winter is. En toch werd het ver-worpen door al de katholieken en zelfs HUYSHAUWER, VERHAEGEN en GOE-THALS, die zeggen afgevaardigden te "zijn van de christene werklieden, stem-den tegen. Wat zegt gij daarvan vrienden ? Jan Lampens stelde dan voor 150.000 franken te stemmen voor de werkloozen en dit werd ook door dezelfde mannen verworpen, terwijl zij het budget van oor-log dat met zooveel millioenen vermeer- derd is, allen stemden. Ons Onderwijs Dikwijls zien we op welke hatelijke manier onze tegenstrevers zich over ons officieel onderwijs uitlaten. 't Laatste débat nopens de schoolwet in de Kaxners deed ons zien welke argumenten ze pa-reerden om het in een verkeerd daglicht te plaatsen en iedereen er afkeerig voor te maken. Daarin bekleedt Woeste (ons aller bekende) de eereplaats. Met zijne confraters van de rechterzijde wil hij ons met al het vuil besmeure-n, welke aan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verbroedering: socialistisch propagandablad der Brugschepoort gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume