Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

871 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 20 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rx93777p70/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4733 Gesetz-und Verordnungsblatt Uiteeeeren door de politie* aldeeling bij den Generaalgou terneur in Belgié. ûedrukt in d drukkerij van het Wet- en Veror deningsblad, Brussel, Leurenscb straat 40. Hel Wet- en Verordenmgsblai te in Belpië verkriigbaar bi bovengenoemde drukkeni il eiuitschland en in het onzlldig uitenland bij de Duitsche Post kantoren tegen een kwartaal abonnement van 2,50 mark En Seie nummers kosten 20 Pfennil per stuk De doorloopende toe jendlng van bet bijblad toi be wet- en Verordeningsblad kai de Toornoemde drukkerfl tegei deaan 't einde Tan eik kwartaa ta innen ion van 4 Pfennig pe vj>1 vnn iiAriar n«nr>rir»»»r hMtal< for die okkupierîan Sillets Befgiens. Wct- eo Verordeningsblad voor de bezette slreken van Belgiè. Bniléiin aiciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occapé Publie par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxellea dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de I-ou-Tain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans lea pays neutre», par l'/ntermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2.W M pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte M Pfennig. la susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la an da chaque trimestre, de 4 Pfennif par feuille de chaque numéro. Herausgeseben Ton der Politischen Abteilung bei dem GeneralgouTerneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnunggblaltes zu Brussel, Lowenerstrasse 40- DasGeset'- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und îm neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstalten fur S.'OM. vierteljâbrlich regelmas-siy bezogen werden Die einzelne Nummer kostet ?i Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes mm Gesetz und \ erordnungsblatt kann bei (1er genannten Druckerei gfgen dis am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betragevon 4 Pfennig fur ein Blattder einzelnen Nummer BRUSSEL. M» 41 ft 13. NOVEMBEK INHALT: Verordnung\ betr. gesetzliche Anerkennung von 7 Gesellscbaf ten, S. 4733. — Verordnursr, betr. Beschlagnahme vonUlmen-,E*chen- undPappelstâmmen, S. 4731. INBOUD : Vêrordening bctreffemle de wetteltjke erkenning van 7 maatscbappflen, bl. 1733. — Verordening betreffende de inbeslagnemiog van olm-, esch- en popu-lierstammen, bl. 4731. SOMMAIRE : Arrêté concernant la saisie des troncs d'ormes, de frênes et de peupliers, p. 4735. 1. VERORDNUNG. Den sieben nachstehend genannten Gesellschafien auf Gegenseitigkeit verleihe ich auf ihr Ansuchen sowie auf Gruiul des Berichtes des stiindigen Ausschusses fiir die Gesellschaften auf Gegenseitigkeit und auf Vorschlag des H'errn Verwaltungschefs fur Flandern die gesetzliche Anerkennung : 1. De Broedprs van Etterbeek in Etterbeek, \ 2. De Ondei linge Eendracht in Koekelbeig, j 3 Hulp en Onderstand in Lovven, f prnvin7 Reliant 4. Nachiwakers en gewezen Nachtwakers in Brussel, / 5. De ArbeidsvriendenderNijverheidsschool van Etterbeek V in Eiterbeek, ) 6. Wie Za.it, Maait in Antwerpen, j p inz A 7. Mijn Pensioen in Wilrijk. ) ^ Den beiden nachstehend aufgefùhrten Gesellschaften erteile ich unter den gleichen, oben genannten Voraussetzungen die Genehj migung zur Abànderung ihrer Statuten : 1. Ons aller Belangin Briissel, Provinz Brabant. 2. Verbroedering der Werkheden in Vinkt. » Ostflandern. Briissel, den 1. November 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. IV 207. Generaloberst. VERORDENING. 0p aanvraag van de hic. onder opgesomde zeven maatschappijen van onderlingen bijstand, alsook op grond vin het advies der besten-dige kommissie voor de maatschapiïijen van onderlingen bijstand en op voorstel van het Hoofd van het bu.^rlijk bestuur (Verwal-tungschef) voor Vlaand<ren, het) ik bedoelde maatschappijcn wettelijk erkend : 1. De Broeders van Etterbeek, te Etterbeek, 1 ,, 2. De Onderlnige Eendracht, te Koekelberg, i 3. Hulp en Onderstand, te Leuven, nrnvincie Rnhant 4. Nachtwakers en gewezen Nachtwakers, te Brussel, j ' 5. De Arbeidsvrienden der Nijverheidsschool van Etterbeek, 1 x te Etterbeek, I 0. Wie Zaait, Maait, te Antwerpen, j nrovincie Antwernen 7. Miin Pensioen. te Wilr k. ( prounue Antwerpen. Bei den mit drei Sterneu bezeichneten Verordnungc jst Bekanntgabe aucli durclrMaueransclilag beabsichtig Die iibrigen sind durch dio GemeindebehUrden in ortsill liclier \Yeise insbesoudere an dio lnteressenten bekam 'il De met drie sterretjes gemerkte S'erordeningen wordi ;t. ook door middel van aan;ilakbrieven bekend gemaal b- Aile oudere Verordeningen moeten door de geraeenl at overheid volgens de gebruikclijke wijze van bekcridmak vooral aan de beiangheiibenden medegedeeld worden. n ' Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. .. Los autres doivent être portés à la connaissance du public :- et spécialement des intéressés par les administrations a communales, q.ui procéderont ainsi qu'elles ont couiuuia de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume