Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

211 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 08 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 28 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4q7qn60s6x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

- 1305 - Gesetz und Verordnungsblatt ! fur die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en Yerordeningsblad voor de bezetle streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche striât 40 Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige Suitenland bij de Duitsche post-iantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-ïele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-«ending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van e)k kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld Herausgegeben von der Polltisohen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes 2u Brussel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch dis genannte Druckerei, in Deutschland und ira neutralen Ausland dureh die deutschen Postanstaiien fur 2,50 M. vierteljâhrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuzienenden Betràge von 4 Pfennig far ein Blatt der einjelnen Nummer beantragt werden. Publié psy le département poli tique près le gouverneur généra en Belgique; imprime àBruxelle dans l'imprimerie du Eijlletii des Lois et Arrêtés, rue de Lou vain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri merie, en Allemagne et dans le pays neutres, par l'intermédiair de l'administration des postes au prix de 2,50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sepa rement le numéro coûte20Pfen nig. La susdite imprimerie si charge également, sur demande de l'envoi régulier de l'annexi au Bulletin des Lois et Arrêtés contre paiement, à la tin d< chaque trimestre, de 4 Pfenoil par feuille de chaque numéro. RRTTCCTT 138. 8. NOVEMBEB 1915.. INEALT : Verordnung, betr. die Bekâmpfung der Maul- und Klauenseuche, S. 1303. INHOTJD: Verordening betreffend bestrijding van mond- en klauwzeer, bl. 1305. ■n. SOMMAIRE : Arrêté concernant la lutte contre la fièvre stomatite aphteuse, p. 1306. VERORDNUNG, betre/fend die BeMmpfung der Maul- und Klauenseuche. Die durch Artikel 2 der Verordnung des Kônigs der Belgier, betreffend die Bekàmpfung der Maul- und Klauenseuche vom 2. Okto-ber 1913 vorgeschriebene Aufstallung der mit Maul- und Klauenseuche behafteten oder der Seuche verdkhtigen Kinder wird fur dea Kreis Verviers (Provinz Luttich) bis auf weiteres durch folgende Vorschriften ersetzt : 1.) Von der Aufstallung kann Abstand genommen werden. 2.) Aus dem Kreise darf Vieh nur aus unverseuchten oder bereits durchgeseuchten Bestitnden und nur zur Schlachtung nach privaten Schlachtstiitten und ôffentlichen Schlachthôfen des Kreises Verviers sowie nach dem olfentlichen Schlanhthof zu Liittich aus' gefuhrt werden. Der Nachweis, dass das Vieh aus unverseuchten oder bereits durchgeseuchten Bestiinden stammt, ist durch eine Bescheinigung des Bùrgermeisters zu erbringen, die vom Transportfiihrer mitzufuhren und auf Verlangen vorzuzeigen ist. Der Gouverneur der Provinz Liittich kann gestatten, dass das Vieh aus den ôffentlichen Schlachthôfen zu Verviers und Luttich zur Schlachtung nach anderen Orten ausgefùhrt wird, soweit es bei der tierarztlichen Untersuchung vor der Ausfuhr gesund befunden wird. Brussel, den 4. November 191 o. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ✓ VERORDENING, letreffénd bestrijding van mond- en klauwzeer. Ilet bij art. 2 uit het Besluit van den Koning der Belgen, betreffend bestrijding van mond- en klauwzeer, van 2" Oktober 1913 voorgeschreven in den stal afzonderen van de door mond- en klauwzeer besmette of als besmet verdachte runders wordt voor den Kreis Verviers (prov. Luik) voordehand door volgende voorschrift-en vervangen : 1. Van het afzonderen in den stal kan afgezien worden. 2. Uit den « Kreis » mag vee alleen uit onbesmette of reeds van mond- en klauwzeer genezen stapels en alleen om geslacht te worden naar liijzondcre slachterijen of openbare slachthuizen binnen den « Kreis » Verviers, evenals naar het openbaar slachthuis te Luik uitgevoerd worden. Ilet bewijs, dat het vee uit onbesmette of reeds van mond- en klauwzeer genezen stapels stamt, moet uit een getuigschrift van den burgemeester blijken, dat de hoofddrijver moet op zich hebben en op verzoek laten zien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume