Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1277 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 Januar. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 25 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ht2g73805m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Voor Belgig 5 centiemen, voor Nederland 5 cent het nummer Roofdopstsiler-Eigeniir : JTJX.XT78 HOBTE. BRUSSEL VIJFTIENDE JAAR Maandag- 19 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand3 m. België, vracktvrij it. 14,00 7,504,00 NecUrland, » » 20,00 10,808,80 Andere landen > 32,00 16,008,00 Men kan inschrijven op allepostkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 frank), hebben recht op eene gratin boehenpremu en een geïllustreerd toeXelifksch bijvoegsel van 8 blad*. Vlaamsche Gazet van BRUSSEL J3E3STTTTJR BIST RBDAOTIB i TELEFOON til VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK Nr. 19 Maandag- 19 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN A* Bladzijde, per kleine refel . . ofr.0,30 I«Bladiijde .o»1,00 2« Bladzijde . « fr. * en»5,00 BeehterlijKe eerherstellinftn .»*>0# Van Eeden over Rabindranath Tagore. De Kwestie der Voertaal Vernederende Toestanden De schrijver van het heerlijke boek «De Kleine Johannes » heeft Zaterdagavond in de • .V, ..Aula der Hoogeschool, voor een buitengewoon Hoe Brugsche magistraten met onze ta]riJkenzeeraandachtig sympathiek publiekgesproken over Rabindranath Tagore, den Hindoenschen dichter, die met den laatsten Nobelprijs voor letterkunde werd bekroond. Een zeer eigenaardig beeld gaf Frederik van Eeden ons, als inleiding,van het verschil tusschen het Westersch en het Öostersch kult uurwezen. Terwijl we in het Westen zijn vooruitgegaan op nijverheids-, wetenschappelijk, h gebied, zijn we erg achteruitgein schoonheidsgevoel en in roman! ridderlijkheid, in esthetiek en ethiek. In het Oosten daarentegen leeft.in de menschen meer poëzie, al mangelt het hen an lerzijds aan bedrijvigheid.Het verschil tusschen het Oosten en het Westen is echter ni een essentieel rschil. In China zijn mannen die dezelfde kracht hebben geuit als onze mystieken. In de o van het Oosten, als Zarathustra, Boedha herkennen we ons eigen bloed. Augustinus, taal omspringen. Binnen enkele dagen zal de 2dcondervoorzitter der Rechtbank van eersten aanleg te Brugge benoemd worden; kandidaten zijn de hh. Veibeke en Ridder Van de Walle. Deze laatste is hoegenaamd met in staat Nederlandsen te verstaan. En nochtans schijnt het, dat hij zal benoemd worden. Wat te. Brugge gebeurt kan men maar niet begrijpen, en het is te hopen, dat de minister van Justitie zich aan de grillen van de klerikale franskiljons niet langer onderwei pen zal. Reeds vanden wij in die-Rechtbank een ondervoorzitter, die standvastig in betrekking is met de belanghebbenden, en die niet in staat is de Nederiand'sche taal behoorlijk, te spreken. Ziehier eenige staaltjes van zijne weispre- Fis, Dante waren als zij betrachters kendheid, zooa.ls zij opgeteekend werden op eener universeele menschelijke waarheid. Doch de rechtbank zelf: « Hi heeft gezden een werkman die kwam. » « Heur vent heeft ook krabbels in heur aangezicht. » « Weet gi de patatten liggen van den betichte? » « Zijb gij getelefoneerd gjoweest?» a De eersten die nog lacht diie smit ik buiten door de gendarmen. » a Was gi nog zeker dat dien kostuum in de kas nog stond? » « Door wie was uwe familie vastgesteld ? Was gi in de kamer met behulp van een smesse? » (een smid). « Zin hoofd was gevallen op de straat ». Tot een kind : als gij nog dieft, gij zei go naaischool a inbakt leeren. » « Gi neemt aitid di parti van youn dochter. » Is dat niet ongehoord in een Vlaamsche stad a.ls Brugge? En zou men durven een nieuwen ondervoorzitter benoemen, die, niet meer dan de eerste, de menschen zal begrijpen, die voor hem verschijnen? Dat alles heeft nu lang genoeg geduurd ; een volk, dat dergelijke vernedering duldt, is zijn vrijheid niet waard. Bij deze gelegenheid dient ook de vraag gesteld, waarom de katholieke Vlamingen te Brugge zoo lamlendig blijven. Er zijn heel wat katholieken, die met hunzoogezegde Vlaamschgezindheid gaarne uitpakikien. Zij verkoopen vooral woorden; daden mag men van hen niet verwachten, zooniet zouden er zooveel benoemingen niet gebeuren, die als oprecht vernederend voor hetVlaamische volk moeten beschouwd warden. >~m+m> < BKiËF ÎJIT m? Van onzen berichtgever • Deh. de Bruyneen 't Onderwijzend Personeel. In de groote voorhal van het stadhuis hadZatende kennismaking plaats tusschi n di u h de Bruyne, schepene van onijs, en het onderwijzend personeel der stad Gent. De h. Fecheyr, in het Nederlandsen, stelde fr, werk zal zijn aan den gemeenteraad voor Jjaiu-Ui Geen Onverschilligheid voor de Gezondheid Het voorbeeld van Amerika Wij herinneren ons niet meer, wie er onlangs gtesdiireven heeft : « De aarde za;l zoo koel zijn als de maan, alvorens iedereen zal geleerd 'hebben, dat gezondheid de eenige -wezenlijke schat ïs. » In elk geval is het onloochenbaar, dat de meeste menschen tot nog; toe te onverschillig zijn voor hun eigen .gezondheid, en idlat die onverschilligheid pijnlijk afsteekt tegeu de voorzorgsmaatregelen, door ak thans moet rusten. Geschil in de bouwnijverheid Londen, 18 Jan. — Groote .oneenlgheid is ontstaan onder de aannemers in de bouwnijverheid en de arbeiders. Eene uitsluiting, 150,000 arbeiders omvattend, wordt tegen Zaterdag voorzien. FRANKRIJK De bevolking van de openbare en bijzondere scholen Yiviani,de minister van eereu in de Kamer medegedeeld dat er op bet oogenhlàk in Frankrijk 70.646 lagere openbare scholen zijn met 4,973,179 leerlingen en 14,464 bijzondere scholen met 1,148,704 Leerlingen. Daaruit blijkt dat nog bijna een vierde deel van .de, Fransche jeugd in bijzondere — meerendeels klerikale — inrichtingen onderwijs ontvangt. Viviaui rekende uit. dat het onderbrengen van deze leerlingen in de openbare scholen den Staat op' ongeveer 500 millioen frank zou komen te staan. De sneeuw en de koude Parijs, 18 Jan. — Het b-iijft aanhoudendsn i'uvven. vooral in het Zuiden, zoodat alleverkeer aldaaronderbroken is. Op de lijn van 1!' »- i \ : ndres ligt de sneeuw twee merer dik. Twee breinen bleven erin steken. Op de Middellandsche Zei' woedde g-Lsl een geweldig tempeest en men vreest voor rampen. De stad Perpignan hert van all keer verstoken. De bakkers hebben gebrek aan bloem en in verscheidene wijken kan men mondvol brood bekomen. ~ 11 eken. il, mei name genoemde. Franschenationalistische bladen ter lezing liggen. Hetbezoek van ni et-politieke vergaderingen en bijeenkomsten van veree ni gingen, waarin Fran®oken wordt, is voortaan, zonder vooraf verkregen vergunning, eveneens verboden. De Jezuictenwet in Beieren Berlijn. IS Jan. — Naar de Post uit Munchen 1 emt. is de Beiersobe regeering voornemens aan den Bondsraad een voorstel te doen, strek- om eene verzachting in de bepalingen der Jezuïetenwet te brengen. Zonderlinge dood van e~.j kunstschilder Dresden, 12 Jan. — De schilder Werner Hieckmann, gansch Duitschland door als landschapschilder beroemd, vond een droevigen en zonderlingen dood. Daar hij sneeuweffekten in een bosch wou he-tndeeren, stelde hij zijn Idersezel bij Rohufeld op een boschplein en begon te schilderen, 's Avonds trof men hem aan, gestorven van koude en voor zijn doek gezeten. De linkerhand hield nog het palet, maar de vingers der rechterhand hadden 't penseel laten ontsnappen. Hopt ter dood veroordeeld Berlijn, IS Jan. — Hopf, de giftmenger van Frankfurt, is ter dood veroordeeld geworden. Zoonis men weet, had hij zijn moeder, zijn eerste vrouw en twee kinderen vergiftigd, alsmede gepoogd zijn vader, tweede en derde vrouw te vergiftigen. Oppassen is ds boodschap In dSiècle, het halfambtelijk orgaan der katholiekeregeering, wordt te velde getrokkiiiendementén aan de school- wet, 'iHe! volgend prin- ciep 1.-ren : de moedertaal voer-' wijs. Daaruit mogen wij besluitenregeering zelf er tegen gekantis. TiIers nooit dan noodgedwonze katholieke regeerders aan deeische Vlamingen op taalgebied' toegegeven. Het land waakt en zal die heeren optijd en stond met hun pseudoVlaamsohgezind-heid wandelen zenden Want hier hoeft niet rond den pot te wordengedraaid : worden de Vlaamsche taaiamendementen afgestemd, dan zal het uitsluitend' enalleenvijandigheid der regeering zijn te wijten. De vrijzinnige propagandisten zullen m htm arsenaal een feit te meer hebben,waardoor zij kunnen aantoonen dat de zoogezegde \hgezindheid waarmee ook sommige klerikale ministers in verkiezingstijd uitpakken, ) out er bluf en oogenverblinding is. De kruik gaat zoolang te water totdat zebreektzal breken! De kwestie der voertaal is er eene van opvoedkundigen aard, waarover bij de pedagogengeensznil van meening bestaat : allen zijn het eens om te verklaren, dat de beste uitslagen verkregen worden met een onderwijsdat óilel der moedertaal wordt gege- ven nde regeering ook wel weten en zij komt te kort aan haren- plicht indien zijweige:linciepin de wet te schrijven. Anders ïs het gesteld met de vraag op welken leeftijden in welk studiejaar, met het aanleeren eener tweede taal (Fransch voor deVlamingen. Nederlandsen voor de Walen) kanbegonnen worden. Maar nimmer kan gedoogdworden, dat de tweede taal in de plaat6 vande moedertaal als voertuig van het onderwijsworde gebruikt. Dan komen wij tot de treurigeuitslagen, die wij te Brussel en.in sommigevoorsteden hebben kunnen vaststellen, namelijk een zeer hoog percent van achterlijke kinderen en voor de rest menschen die zich nochin de eene noch in de andere taal behoorlijkkunnen uitdrukken.. Aizoo kweekt men ongelukkigen, welke zich in alle vakken der menschelijlivigheid gemakkelijk laten ver- di m gen door vreemdelingen, die wél hun onde moedertaal genoten en daardoor sterk staan ook wat hunne vakopleiding betreft De XX' Siècle haalt er de vrijheid van denhuisvader bij, om de Vlaamsche taaiamendementen te bekampen Maar de XX' Siècle zalhet to1 niet verdedigen, dat de huis- vadeilijk worde gesteld als hij vraagt dat nund in de meetkunde ofte geome- trie zon onderwijzen, vooraleer de onmisbaarste reiige regehs hem werden aangeleerd1er aan het kind ooit rekenkund en ! De 1m de XX* Siècle is wel gek! Imm'go-gische vraagstukken kan uders niet geduld wor- ™ ; uitzonde'takt voor 1er voertaal ? Aanïtebesturen die in meerderheid uit fis of onbek warn en zijn samen- gesteld*, alsmede aan zoogenaamde vriie schooioverheden, moet eens en voor altijd het recht ontnomen worden om de Vlaamsche kind geestelijk te verknoeien. Te Brussel b. v. zagen wij al de Vlaamsche klassen bij schepenbesluit eenvoudig afgeschaft worden, niettegenstaande talrijke Vlaamsche ouders daartegen in verzet k\\ imen. Dit leert ons dat de zoogenaamde vrijheid der ouders maar wordt ingeroepen om de rechten der Vlaamsche ouders en de belangen der Vlaamsche kinderen te bekampen. Men vergeet al te dikwijls aan sommige ouders voor oogen te houden, dat zij mede eene misdaad begaan wanneer zij toelaten dat hunne kinderen geheel worden opgeleid in een andere dan de moedertaal. Het onderwijs in de moedertaal staat trouwens geenszins het aanle.eren der tweede taal in den weg, wel integendeel. Het is een bewezen feit, dat kinderen die hun onderricht in de moedertaal ontvingen en te gepasten tijde begonnen met het aanleeren der tweede taal, veel sterker werden ook ie/e tweede taal betreft, dan kinderen die op school door middel eener voor hen vreemde taal werden onderwezen en daardoor zeer dikn moedertaal verleerden, terwijl ook hun alcremeene opleiding werd geschaad. A. W. ->-•♦•- AfFWERPS(BKR01JK Van onzen berichtgever .-Borstbeelden van ons Vorstenpaar. Zaterdagmorgen heeft men in de vergaderzaal van het Kollege ten stadhuize, de borstbeelden geplaatst van Koning Albert en Koningin Elizabeth. Deze kunstwerken zijn vervaardigd dooT de beeldhouwers Lagae en Samuel. De zaak van het gemeenteraadslid Vanden Berghe. onderzoeksrechter Denis, belast met het onderzoek in de zaak onitnui de slagen ontvangen d/oor hei gemeenteraadslid Vanden Berghe, heefteen groot aantal gemeen 1 1 leden ondervra Een klacht tégen DrTerwagne. Het parket van Antwerpen heeft aan ln 1 algemeen parket, overgebracht, met het oog^- 1 : tot rechtsvervolging aan de maken, de klai b1van het ge- ' Bongers tegen zijn k D' 'I 1 Behoud van Natuur- en Stedenschoon. Hond het einde dezer maand zal de Veiging tot Behoud van Natuur- en Stedenschooneen openbare vergadering houden, waarop dee van h! en der Calmpthoutsche Heide zal behandeld worden. Sene voorloopige bijeenkomst van het komiteit heeft reeds aanstaanden Dinsdag te 8 1/2 plaats, waarop verscheidene belangstellende personen uitgenoodigd zijn. De autobussendienst in de haven. Er wordl verzekerd, dat de zoo lang verwachte '11 zoo noodige diens! van autobussen,voor h>er van personen ln onze reeds zoo oiven en ver afgelegen dok- ken eindelijk II zal komen, dank. zegt. men, aan een schatrijken Amerikaan. M< geheeten, die voornemens is zich in onze stad ,te vestigen. Hij zou niet alleen dezen dienstwillen in 'richten, met fabrieken voor hot maken en het herstellen der autobussen, doch vergunning vragen voor rij tochten buiten d-ereeds Izou hij mogen rekenen op den steun van den Staat en van de Provincie. Worden zijne voorstellen gbed onthaald, zegt hij, dan zullen terstond 30 tot 35 autobussen gemaakt en zoo spoedig mogelijk in dienst gesteld worden, misschien reeds in de maand Mei. Zoo dit alles waar is, zal 't met genoegen vernomen worden, vooral door hen wier beroep hen verplicht dagelijks naar onze zoo ver afgelegen dokken te gaan. de onderwijzeressen en onderwijzers aan den nieuwen schepene voor. Hij wees op de plichtsbetrachting die steeds het onderwijzerskorps heeft gekenmerkt en die zich nu ook onder het bestuur van den nieuwen schepen zal laten gelden. 5 te te stellen (onafhankelijk van de verplichtingen die de nieuwe schoolwet met zich brengen zal) het oud barema van 1903, waarvan de toepassing in 1912 geschorst werd, weer toe te passen. 1 inde toejuichingen besloten de toespraak van den h. de Bruyne. We mogen gerust en met genoegen aanstippen dat een uitmuntende geest van overeenstemming gedurende deze plechtigheid heei^chte. Een gelukkig feit is ten andere dat nu alles in de Nederlandsche taal gebeurde, wat vroeger uitsluitend in het Fransch geschiedde. Dood van een jong l laamsch dichter. d'chters, is in Toen de onderwijzeressen en onderwijzers Opvolgentlijk aan den h. de Bruyne waren voorgesteld, sprak deze hen in .sierlijk Nederlaridsch toe. De schepen zei zich gelukkig te achten met het zoo knap Gentsch onderwijzerskorps in nadere betrokking te komen. Niet alleen als hoogleeraar, maar vooral in de hoedanigheid van leeraar aan de Normaalschool, waar de onderwijzers gekweekt worden, had hij dit gewen scht. Hij is gelukkig verder te vernemen dat het onderwijzend personeel steeds getrouw en vol opoffering zijn plicht betrachten wil Spieker verklaart niets onverlet te laten om hét zoo zware als ondankbare bestaan van den onderwijzer, niet alleen zedelijk, maar ook maatschappelijk te verheffen. Hij legt de plechtige belofte af dat de stoffelijke toestand van de onderwijzers steeds in hem een hardnekkig en rechtzinnig verdediger vinden zal. Dit zegt hij niet om de genegenheid der onderwijzers af te koopen, maar omdat hij overtuigd is, dat het een zaak van rechtvaardigheid is. Zijn eer- amsche V< idurme; va ir Parijs over- igen onzer jeugdigste VI-; M. B. Ledegouwer (Evarisl het « Hôpital de la Charité leden w ( [. idei LexU ivi 1 ndei de belangwekkendste en meesl persoonlijke der laaistgekomene talenten. Al was hij pas hn jaar oud reeds had hij de aartdachl van veil Noord en Zuid getrokken. Uevos, een boek van 1 en M ach leid, een boek van passie, waren zijn eei sN Üngen die om hun sterksproken p r tonjijkheid bI nrijkheid, hun gedachte; hun sçhoon-lyrischen vorm dezed zijn ilii werkte o', m. meeaan de letteTkuttdise mtuindschrifïen /»< Tijd en De Vlaamsçh Gids, met poëzie die hem alseen /.eet schoon I iel omstl e^lofl\;\.\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume