Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1585 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Juni. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 25 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/th8bg2k33r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

îoor Belgie 5 centiemen, voor Nederlaad 5 cent het numme VIJFTIENDE JAAR Zondag 7 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand > m. &elfit,vrachtvrtj tr. 11,00 7,S0 4,00 Nederland, > i 20,0« 10,80 8,80 Andtre landcn t 52,00 16,00 S,00 len kan inschrijven op aile postkantoren De insehrijvcrs voor een jaar ( 14 frank), ktèbtn rccht op eene gratis boekenprmu en een feïlluttreerd nékelijXsch btjvotgxel van S hlad*. vlaamsche Gazet Nr 158 Zondag- 7 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brossai AANKONDIGINGEN 4> Iladiijde, per kleine re|«l * . . tr. 0,3* !• Bladxijde . > 1,00 a*«îtdiijd» .« fr. * en i S,00 Kechterlijie eerhentellinfen . > *,0» ioofdopstsIIsr-Eigenaar : JULIUB HOBTE, BRUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTUUR EN RED A.OTIE I TELEFOOH III Nieuwe Stroomingen in de Maatschappij De macht der samenwerking De herwording der sociale inrichtingen Zelfs hdj die met varstrooiden bliik cteor het levem trekt merkt al dadelijfc op ctat om hem iheen a!.les zioh voûTtdiirctid wijizigt. Niets dtuurt, nodh niets dttôt zich tweemaal op de-zelfde manier voor. De maatscihappaj, evenzeer als wat ook, îs aan bestendigei verandieringer» onderhievig. Wie nu die wijœigingen opsporen wil en zich rakenscfiap geiven ihoe ae zdoihi vooirdioen en wat iiet edgenaardige er van is, bevindit zich ze-ker.Iijik vôor1 geoiiv gemak'kelijke taa,k. En d'an megen We dankbaai zijn tegenover diegenen, die°zulken last op bue scihonders nemen en Oins, na veel zoeikens en opsporens, den uat-slag van hum ijvierig werken mededieelen. In het Instituât Solvay heeft de afdeeikng der sociologie zioh met d'eigelijike taak bedast : orn de maatschappij in haar werkelijike uâtin-gen te bestud'eeren, -hieeft zij in Ok.tober 1913 een m a a t s c h a p p e li j'k e w e e 'kl belegdl, heeft ze een oproep gedaan tôt cfe studenten en dte jangstgedipilomeerdieni der Betlgjsçlie faoogescltolen omj, omder de kostbaire leiding van dlen h. Waxweiler, bestuordier der afdee-ling, ter plaa.tse te gaan opsporen, waar de kenmerkendiste edgenschappen onzer huidige samenleving na te gaan zijn. Het verslag dier maatschappelijke week is onlangs van de pers gekomen : het werd meesterlijk bezorgd dloor den h. Marcel V luthier, onder den ti-tel: Semaine Sociale. L'Evolution des Associations et des Institutions. (Misoh et Thron, Brussel). *** Wat onzen tijd' kenmerkt, uit maatsohappe-lijik oogpunt} is do s a m e n w e r k i ni g, (he1 ootstaan van vereemigingen en bon den van al-len aard. De oude gildlen en neriingen, welke bij^onder bloeiden nadat dloor den Guilden Sporenslag de démocratie aan de macht dlei aristocratie een gevoeligen d'euk toebracht, en welke, op h/un beurt, schieir bezweken tij-diens de Fransdhe Revaliutie, die oude ambacihr ten en broedersohappen 'herleven onder een anderen voim Dei belangen d|er eenlingem inoeten wijiken vooir die der sociale groepee-ringeni, welke in het vo'lk zelf ont s t aan, of ze dan maatschappij, Mutualiiteit, Syndikaat, Kring, Gilde, Veieeniging of Bond hieeten. Dat verschijnsel dcot zicih voor bij de kleine burgers, zoowêl alsi bij de boeren, biji de ba-zen en bij de werkliedien. Het spruiit voort uit de slechrte voomvaardlen en nit de omveiligheid waariin die klassen werkteri. De ambacbtsman en d'e klei n'hiandiel'aar, over^leverld1 aan gjewetenloozi© lleverancieirs die 'hen uitbuiitten, zagen -hiin Wlanten dageilijks vermind'eren door die mededinging van reus-achjtige bazars, magazijnen en fabirieken. Zij hebben zichi in bonden vereenigd, welke of-fdcieel door het Bmreel der Ambachten en Ne-ringen \vorden ondersteuindi. Zij hebben 'hiun kredjietiniûohjtingen, hiuin' schoil'en voor lœrjon-gents, hlun ikranten. Boerenbonden werdeo gestiebt; kredlietin-steliingien en verzekeringskassen kwamen tôt stand. De weefnijverheden siticihten Mutualiteiter Avaai, in gevat van .kwetsuiren of zielk'ten, die Averkliefden zdcib lafen verplegen. De in onze Vlaamsche streken scthiier onbe-kende glasnnveriheid ondervindt op haar Ëeurt de weldadlen der samenwerking. Weet men dat glasblazers tôt een maandeldjiksc/h loon van 600, 800, ja 1,000 fr.. kunnen lkk> men? Zij hebben een Unie gesticht, diie op haar beurt de bazen aangezet heeft om zioh in een Syndikaat te vereenigen ! Syndikaat en Unie begrijpen mekaar best, en er is d:aar geen sprake meer van de legendlarische ge-spannen houding tusschen baas en werkman. De Vlamingein worden in die Unie met open armen ontvangen. Die nieuiwere geest, welke eigenlijik eeuiwen-oud is, heeft niet alleetn het gevolg de stoffe-lijike verbetering van het leven en de werk-"wijjze der arbeiders, maar hij J'aat voorzien dat weldra db mededinging, die al-machtige kortkiurentie van haar troon za.l ge-worpen w6rdlen, waar ze sinds lang zoo tyra-•nisoh zetelde; dat zelfs aan de ijzeren wet der m) o n o p o' 1 i u m. s. eieo gjevoeilSgîe sllag zal kunnen toegebiracht worden ! De vereemgingen ziijn de organismen der toekomst. Veroer kenmerkt zioh onze maatsolîappij door een roering in de sociale inrich-t i n g. De Sfcaat huldigt de gelijikhedd der in-dividuën, princiep dat de Belgen reedls voor de Fransohe Revolutie, bij Jozef II vonden. Doch thans, zooals we hooger zagen, komen de groepeeringen op den voorgrond!. De Staat is te stljf, te zwaar: zijn voornaamjste dioel schijnt te zijn zicihi te verrijiken. Hij Jaa,t zijn sociale plichtten na: de provincie en de ge-meenten nemen ze over en stijgen derwijze in macht. Hun bestuur steunt ,op het vooruit-zicht, huin gezondheidsdienst berusit op mur tualiiteiten. De politie'ki heeft ihaar aanzien, haar a prestige » verlotren. Zij is maar een broik meer der bedrijviglheid van het volk: dit houdt zich met hoogere maatscbappelijke vragen bezig en lost ze op — buiten de po-Jitiek. Zelfs akxud£>, bevrorein inrichtingen, zooals het Reohtswezen pilooden zich naair nieuwere eischen: de kindiérrechter werd aan-geSteld', niet met het doel de ldndsheid te bestraffen, maar ze te beschermen. En boven dat ailes zweeft een edlele, menschlievendle gedlachte, weilke bewijsifi dat ook in het hart langzamerhand betere gevoe-lens onîstaan: de gedachte der solidiariteit. Kortom, oniîe Maatschappij is met reuizen-schreden een nieuiw bestaan ingetreden, waar-van de invJoed, met medewerking der won-dere ^tensc.happelijke ontdekikdngen en der verbreidirug van het onderwijs, vooralsnog niet kan voorzien worden, dloch die alleszins den mens oh naar een beter, waardiger .leven schijnt te willen leiden. Joh. Demaeolit. Het Kanaal van Panama HET TRANSPORTSCHIP «SEVERN» IN DE GATUN-SLUIZEN Vroeger is reeds in oris blad gemeld dat het Panamakanaal, waarvan de officieele ope-ning eerst in 1815 plaats vindt, nu reeds door minder groote scliepen kan worden gebruikt. Te Gatun is eene reeks sluizen, waar de schepen door middel van mekanische trekkers doorgesleept worden, zooals op onze plaat duidelijk blijkt. NEDERLANl) Het voorbereidend Hocger Onderwijs D>e Senaat der Technâsche Hoogescihiool te Delft heeft, in verband met 'het wetsont-werp tôt regelimg van het voorbereidendl hooger onderwijs, een adirés aan de Staten-Ge-neraal gericht. D'aairin wordt o. m. gevraagdl de afsdhaffing van het. Latijn als vak van onderwijs uit den tweejarigen gemeenschappe-lijken ondterbouiw van het zesjarig lyceum. Yoorts wordt ook gevraagd' dlat ook personen, die nog niet den 25-jarigen leeftijdJ hebben betreikt, maar wier opieiding voldoenden waar-borg oplevert voor algemeene ontwikkeling, al is deze d!an niet ilangis dlen weg van een ly-oeum verkregen, tôt de akadtemisc'hte examens zouden kunnen worden toegelaten. In algemeenen zin zou de toelating tôt de examens aan de Teohnische Hoogiesohool ge-heel moeten worden overgelaten aan regeling bij- koninkilijik besluit. Vulkanische uitbarsting op Java Uit Batavia wordt geseind, 5 Juni: Op de Sangireilanden heeft er van des na-middlags 4 uur tôt des nachts een uur een ernstige udtbarsting van den vulkaan Roeang pfaàts gehad. Door de gioeiende lâvastroomeri zijn klappertudnen en een bosch verbrandi. Een regen van steenen barstte over het om-liggendie land los en meer dan 100 hudzen stortten in. De lotgevallen van een Haarlemschen loopjongen Een loopjongen te Haarliem is er vandoor gegaan met een -fiets van zijn baas en 20 guil-dén. In de mand van d'e fiets 'heeft hij een 12-jarig vriendje van hem meegenomen naar Antwerpen. Dat jongetje heeft hij, te Amtwer-pen aan zijn lot overgelaten; die politie heeft zich over den knaap onitfermdi en stuort hem nu naar Haarlem^ terug. Van den loopjongen zelf is nog niets bekend. ENGELANU De koning gaat niet op r«is Londen, 6 Juin. — Naar die « Daily Tele-graph » ver.klaart te weten, staat het nage-noeg vast dâï de koning dit jaar geen enkele troonsbeklimmingsreis zal ondernemen. Het blad betwijfelt zalfs of de koning nog wel zul'kie relzen zal ondernemen. Een nieuwe wapensmokkelarij in Ulster Londen, 6 Juni. — Bij het aanbreken van den dag heeft gisteren een schoener in de ha-ven van Belfast 3000 mausergeweren ont-scheept, die op sleeperswagens door de vrij-willigers zijn weggebracht. De overheid was volmaakt onkundig van deze nieuwe wapen-smokskelarijD UITSCHLAND. De reis vah den keizer naar Konopitsj Wij hle-bben gfejmeld' dat Kelizer Wilhelm eefstdaags naar het slot Konopitsj (Bohemen) vooir eene jachtpartij op bezoek gaat bij den aartslhertog-trtxmopvnloTetri van Oostenirijlc-Hongarije. Admirakil von Tirpdtz, die Duitsohe vlootminister, is mede op deze jachtpartij ge-noodigd.In sommige Berlijnsche bladen is naar aan-leiding daairvan de meenitjg voorufitgezet, dat te dier gelegenheid de v.lootpolitiek der beide ianden zou besproken worden. De «Frankfurter Zeitung» verneemt thans van haren berichtgever te Berlijn, dat men in bervoegde kringen beslist logenstraft als zou te Konopitsj een dergelijke bespreking plaats vinden. De uitnoodiging van admiraal von Tispitz dient alleen verklaard als een wensch van aartshertog Ferdinand, om nader kennis te mailven met den wezenlijken stiohter van die Duitsche vloot, wat trouiwens zeer natuurJijik is. Indien 'het sluiten van eene vlootovereen-komst tusschen Duitschland en Oostenrijik-Hongarije wenschelijk of mogelijk en er be-sprekingen daarover zouden gehouden worden, dan lijdt het geen twijifel of men" zou wel zorg dragen ' daarvan âe wereld niet op die hoogte te brengen door een bezoek van den "Duitschen vlootminister 'bij den Oostenrijk-sche,n troonopvolger in te richten. NOORWEGEN «a» Eene leening van 72 millioen frank Krîstiania, 6 Jtini. — De Staatsraad be sloot aam den Storthdng de toelating te vrage: een nieuwe Staatsleening aan te gaan, ter eincîe het bouwen van spoorbanen en ander openbare werken door te dlrijven.Deze leening welloe 60 milJioen kronen zou bedragen (d. kroon is 1 fr. 38 waard) zou in 60 jaar woi den afgelost. Gezien den toestand der beuirs verlangt de minister van financiën dat de toe Jating gegeven wordle onder een vormj dlie desgevallbnd, mogelijk zou maken dat ee; deel der .leening voorloopig in het binnenlan worde uitgegeven. Om dezelfde reden zal men vragen dat. d1 vaststelling van den intresttalks aan den mi nister van Geldwezen zou worden oveuigela ten. | : De Mexikaansche Krisis f) HEVIGE GEVECHTEN Uitdeeiing van wapens Berlijn, 6 Juni. — Uit Vera Cruz word aan het Berliner Tageblatt geseind: Te Sa | Louis Potosi zijn heviige gevechten aan de j gang. De zendingen mumitie, die door de Ypirar ' ga en Bavaria aan land gebracht zijn, zijn zee snel onder de regeeringstroepen verdeeJd 25,000 man dier troepen staan tegenove 30,000 opstandeJingen, door ViLla aang^ voerd. Carrera Forres, een zijner onderbeve hebbers, tracht den regeeringsstroepen de terugtocht naar de stad Mexiko af te snijder Hij heeft het station Gonzalez en Labarr , aohter San Louis Potosi bezet. Generaal Mouire. die naar T e raco ma: > cheert, is teruggeroepen, daar men vreesde I dat de verbinding met hem verbroken zo I worden. Huerta verdeelt wapens onder d I regeeringsambtenaren. Men vreest echter voc | een muiterij van deze nieuwe soldaten, dai ! zij, ond'anks hun karig loon, hun uniform ze moeten betalen. Voortdurend vinden in d hoofdstad lichtingen plaats. Geen wandelaa is vellig voor de agenten. De Koning der Tenorzangers De Italiaansche ténor Caruso De belcende Italiaansche ténor Caruso heef gedurende versclieidene jaren roem... en geh verworven en is nu naar Europa teruggekeerd Onze plant stelt hem voor aan boord va1 de Kaiser Wilhelm II, waarmee de groote zan ger te Bremerhaven is aangekomen. De Warboel in Albanie EEN NIEUWE MOEILIJKHEID Het geschil tusschen de Nederlandsche opper-officieren Blijkens berichten uit Durazzo (Oosten-rijksche bron) heeft het sîepend geschil tusschen generaaJ De Veer en kolonei Thomson aanleicling gegeven tôt eene botsing tusschen den vorst en generaal De Veer. De Mbret meande oinder de tegenwoordige kritie/ke omstanddgheden in luitenant-kolonel TEomson den geschikten man gevonden te heb"ben en hij bood hem aan, hem aan het hoofd te stellen van de geheele krij:gsmacht, welk ambt tôt nog toe door Essad-pasja be-k't-ed was. Thomson nam dit aanbod aan, maar e'ischte, dat de Mbret zijn positie tegen-over zijn meerdere, luitenant-generaa.1 in bot-sin.g was. De Mbret moest tusschen hem en De Veer klezen en een van beiden zijn ont-slag nemen. De Mbret ontbood nu generaal De Veer en stelde hem voor naar Skoetari ta gaijn om daar de gendarmerie te organisee-ren. Luitenant-generaaJ De Veer weigerde dit' zeggend dat de mogendheden hem aange-steild hadden en diende zijn be'klag in bij de kommissie van tOezdcht. Voorloopig blijft hij nc^ te Durazzo. Een Kandicîaat der Jone-Turken PlilNS BOERHAN EDDIN w ..AJhaneesche troonkwestie»- <lie. opgelgf scheen door de benoeminè van priiis Wlmèlr von Wied, treedt thans weer op den voongrond De oproerige Albaneezen, daarin aangehits . door Jong-Turk-sche agenten, vragen nu eei 1 Mohamedaansch vorst en de kandidaat daai ^ voor is reeds aa.ngewezen in den persoon va] I prins Boerhan Bddin. De onderhandelingen met de opstandelingei r Durazzo, 6 Juni. — Aan de onderhande . lingen te Sjak, tusschen de leiders van der r opsjtand, hebben vertegjeinwooixiigers dei . landschappen Sjak, Kawaja, Pekini, Tirana |- Mat, D'ibra en Kroja deelgenomen. II De afgevaardigden die tôt dé Jaagste volks klasse beix>orden, weigerden hun namen t< a noemen en toonden zich ongeneigd recht streeksche onderhandelûigen te beginnen. D< •- vergadering had dan ook een stormachtig be : loop. u ln de eischen van godsdienstigen en admi e nistratieven aard toonden de afgevaardigdei ,r weinig belangstelling. Daarentegen eischter j zij met grootan nadru:k herstel van het Turk f sche bewind. Toen de kommissie van toezich e mededeelde dat deze eisch niet in vervullin; r kon gaan, verklaarden de leiders ook genoegei te willen nemen met een niet-mohamme daansch vorst onder Turksche soevereiniteit - maar al len weigerden den prins von Wied al vorst te erkennen. Ten slotte legden de leiders een lijst hur ner eischen, acht in getal, aan de kommissie , van toe'zicht over, doch deze weigerde die t-bespreken en keerde, de nutteloosheid vaj nader overleg inziend, naar Durazzo terug. Een optimistisch oordeel Weenen, 6 Juni. — Ismail Kemal bei, voor malig président der voorloopige Albaneesch regeering, is hier aangekomen. In de Alba nische Correspondez is het verslag van eei ; persgesprek met hem opgenomen. Ismai î Kemal acht den toestand in Albanië ernsti-• maar niet wanhopig. De opstand, door bud i tenlandsche invloeden gestijfd, b'epaalt zicl ! tôt het aan Essad-pasja onderdanige gebied De meerderheid van het volk is echter trouv ! gableven aan den vorst. Vijandige stemming tegen de Vorst Londen, 6 Juni. — Naar de Dillon uit Du razzo meldt, staat de burgeroorlog op het uit , breken in Albanië. De opstandelingen zouder ; verklaard hebben dat, vermits prins- Wilhelrr troepen tegen hen uitzond en een zeker aanta hunner reeds gedood waren, er bioed was I tusschen hen en hem en er dus nooit meer I e6ne verzoening kon plaats vinden. Men ducht voor talrijke gevallen van bloed-! wraak. DE TOESTAND TE DURAZZO Aanhouding van twee Italianen Durazzo. 6 Mei. — De prins, vergezeld van kolonei Thomson en kolonei Arnstrong be-zocht de versterkte stellingen. Kolonei Thom-! son kreeg tôt opdracht de Albaneesche ge-: wapende macht in te richten. Generaal De Veer is met ver.lof naar Ne-derland vertrokken. De Italiaansche kolonei Muiricihio en de Italiaansche leeraar Climigo werden bij den ; bestuurder der Italiaansche post aangehou-den, beschuldigd lichtseinen met de opstandelingen te hebben gewisseld. t)e pilaatsvervan-ger van den Italiaanschen konsul protesteerde f' daartegen, evenals tegen de woonstschennis ^ en deed die in bësJag genomen papderen onder [ zegel leggen. Enkele uren na hun aamhou- - ding, werden de beide Italianen in vrijheid gesteld. De staat van beleg te Durazzo Zooals gemeld, is de staat van beleg te Durazzo afgekondigd. Donderdag en Vrijdag zag men den geheelen dag veel beweging onder de Mirdieten, die zich buiten de stad begaven om er st'rategische punten te bezetten. Ook de kanonnen werden in positie gebracht. Prenik Bib Doda heeft last de opstandelingen aan te vallen, als die inderdaad een aanval op Durazzo ondernemen. Vele familles hebben Durazzo verlaten en zijn naar Korfoe vertrok-fcen.— De Fransche Kabineiskrisis VIVIANI AANVAARDT DE OPDRACHT Het ministerie is nog niet samengesteld Parijs, 6 Juni. — ZooaJs reeds gemeld, heeft Viviani gisteravond de taak om het nieuwe kabinet samen te stellen, officiëel aangenomen, ofschoon zoowel Léon Bourgeois ais Combes een portefeuille hebben geweigerd en het ministerie lang nog niet volledig is. Viviani stuit nog steeds op moeilijkheden, door de bedreigingen der onverzoenlijke ra-dikalen. Deze blijven den driejarigen ddenst-pïïcht beslist vijafrdig, tenvijl daarentegen de meeste andere groepen dter linkerzijde een duidelijke verklaring ten gunste daarvan eischen. Als Léon Bourgeois de portefeuille van buitemiandsche zaïken niet heeft aangenomen, dan zal het wel in de eerste plaats zijn omdat hij Viviani's verklaring nopens de diensttijd-kwestie te vaag vond. ZatercTagmorgen achtte men de volgende samenstelling van het nieuwe kabinet zeei waarsohijnlijk : (met Ferrv als onder-Staat'sse kretaris), mànàster-voorzitter en buâtenki.nd-sche zaken. Viviani; justitie, Bienvenu Mar tin; financiën, Noulens; binnenlandsche za ken, Malvy; oorlog, Messimy; marine, Gauthier ; openbare werken, Fernand David; han dei, Thomson; landbouw, Raynaud; arbeid, Godard;, koloniën, Millies Lacroix; onder wijs, Renoult. Viviani misfukt in de samenstelling van een Kabine Parijs, 6 Juni. — De h. Viviani bejga. zich heden te 12 uur 20 m. naar het EJyseum om zijne volmacht aan den voorzdtter der Re publieiki te overhandigen. Het is tengevolge van het krachtdadig ver zet der radikaal-socialisten tegen den 3-jari gen ddenstplicbt en bijzonder van d'e heerei Godard en Pousot, op wiei niedewenking d h. Viviani beroep had ge<laan. dat de samer stelling van het kabinet misluifct. t Het Treinboek i De sehaamteloosheid van den h. Seger ' Wij hebben medegedeeJd dat de h. Seger • het Jastenkohier voor de uitgave van het trein 1 boeik heeft laten wijzigen. Een der bepalingen van het nieuw lasten . kohier opgemaakt volgens den wil van d'e: h. Segers luddt als volgt : 5 « Het behoer behondt zich het reoht voo tijdens de uitvoermg van de ondememmg ni het officieel treinjboek al de Vlaamsch© tekste: ' te doen verdwijnen. » Thans lezen wij in « Het Handelsblad » Wij kunnen uit de beste bro-n verzekeren da ï het hoe^enaamd niet liet voornemen van den h minister van spoorwegen is ook maar de min 1 ste wijzi-ging aan liet tweetalig treinboek t - brengen. t Zoolang de h. Paul Segers de verantwoorde r lijkheid voor 't département van spoorwegei > zal dragen, zal hij het tweetalig treinboek vei 1 dedigen uit al zijn krachten. En hij hoopt wel dat zijn navolgers over di vraagpunt steeds in zijne zienswijze zullen de* ' len ; 't zal in aile crevai voor den h. Segers steed 31 als een plicht worden aanzien het bestaande al de beste oplossin.g te blijven vooruitzetten. 3 De h. Segers zet de deur open om een uit î gave van. het treinboek te laten verschdjnen ! waaruit « het beheer al de Vlaamsche teks ten kan doen verdwijnen ». en ddezelfdie h. h. Segers verklaart dat a hij het bestaande al de beste oplossing zal blijven voorudtzétten ! » Die minister is werkelijk, zooals de Ant - werpsche katholieken het getuigen, een schit - terende leerling der Jezuïeten. i Ja, de h. minister za.l het tweetalig trein 1 boek in stand hoaiden, maar hij wijzdgt he ; lastenkoliier opdat een uitsJuitend Franschs ■ uitgave Zaj kunnen verschijnen. l Dan zou die h. Segers het tweetalig trein boek kunnen bewaren voor Vlaamsch-Belgiè r en een uitsluitend Fransch treinboek uitgever voor de Waalsche gewesten, wat gelijik staai miet de bewering van de heereri vulgarisateur; en andere Vlaamschhaters dat in Vlaamsch ■ België alJes tweetalig moet zijn, terwijl ii Wallonië ailes uitsluitend Fransch blijft. Zoo er een uitsluitend Fransch treinboel komt, dan moet ook een uitsluitend Neder landsche uitgave uitgegeven worden. Maar dat juist wordt door het nieuw lasten-boek van den h. Segers niet voorzien. Daaruit blijkt hoe schaamteloos de h. Segers zijn ministerieele mededeeling aan H e t Handelsblad opgesolferd heeft. De h. Segers wringt aan de waarheid den nek om en houdt de Vlamingen voor den aap. Hij herinnere zioh het geval Delbeke, want om een Antwerpsche uitdrulkking te gebrui-ken: « de Antwerpenaars zouden het hen wel kunnen lappen ». Een Orkaan in Amerika DE STAAT OHIO GROOTENDEELS VERW0EST Chicago, 6 Juni. — Het Noordwestelîjk ge-deelte van den staat Ohio werd door een ge-weildigen orkaan verwoesfc. Talrijke eigendom-men zijn vernield. Veert'g personen werden in de straten van Cleveland gedood. Spoorweg-lijnen staan onder water. Op het meer Erié bedraagt dé scliade meei dian vijf millioen frank, daar een groot aantaJ kleine schepen vergingen en aile jadings- en andere werken zijn vernield. DAGKLAPPER BERICHT. — Bij dit nummer van heden Zondag behoort een bijblad. Schande ! — De « Fédération des Sociétés Archéologiques, de la Flandre Orientale» richt een untsitap in naar Lier. Daarvoor om-vanger* de led'en deir aangesil"o/ten kringen uitnocdi-gïingebrieven, alileen in de Fransohe taai ge-steM.Iemaindj heeft dne heeren Let papier terug-gezonden met de voligende aanmerking: « Ik vind het -bedroeivend da-t de Vlamdng steeds in zdjn eiigen streek moet geikrenkt worden. Uw plicht is het de Nederlandsche taal-in al uwe verrichtingen als hoofditaal' te getorui-ken. Walt gii.j er dan vertalingein aan toevoe-r ■gen, dat kunt giij doen, maar steteeliruatig O0 Vliamiingen in hun t/aal misikennen, dat vind ik op zijn minst gezegidi: Onbeleefd ! » Zal dat gedmoed nooit een ediide nemen ? De Vlamingen zoudien door hun onthouding moeiten Ibe-wiijzen hoe weinâg zij met dlie Fransciielaraj gedfiemd zdjn. HIRSCH & Cic, — BONNETERIE. — Onze kou-sen in opengewerkt paguette-garen : Bij uitzondering : Fr. : 1.45 In aile kleuren : Fr..: 1.60, 1.95. De aanhechting van Molenbeek bij Brussel.— i Zoeals wiij helbtben aangel^oaid'i.gd, za.l' deze zaak in zitting van Maandag ter bespreking- komen in den gemeaniteraad der hooîdstodi Naar loopende gemehten lateri vernemen,. zou het schepenkolle&e zioh hepalen met lezing* te geven van het verslag over het ontwerp van aanhechting en het débat zou slechts-later plaats grijpen. Eens dit verslag neergelegd, zou Molenbeek amtotel.ijk kennis krijgen van den wensch dloor Bryssel uitgedrukt en • op zijne heurt de zaak in, studie nemen. iloe de zaak ook verloope, Brussel ^n Molen-beelî liunoien siechte een wensclh uitbrengen. want eene wet is noodig om wijzjging aan de , grensscheiding van gemeenten toe te" brengen. De Nieuwe Bakkerij, 14, Delaunoystraat, heeft de meest volmaakte inrichtingen voor de be-werking van het brood. Bloemenfeest te Brussel. — Het Bloemenfeest ingerioht door Brussel-ÀantreikkelijMieden, zal plaats heibben ôn het Ter Kamerenbosch, op Donderdag 23 JuJi a. s. De lormeier van Londen l en eene afvaardigùng van den raad dezer stad zullen het bijwonen. Evenals in het Zuiden, r zal het komiteit dit jaar, behalve de priizen, bestaande in bannieren en strlkken, kunststuk-» ken ter waarde van 150 tôt 500 frank, toeken- - nen. AU TISSERAND, 95, Anspachlaan, 95. — Zondag 7 Juni, GROOTE TEKOOPSTELLING van einde seizoen. Verzoeke de uitstallingen te be-1 zichtigen, ten einde den verbazenden afslag 3 op al de arUkelen vast te stellen. i- L. W. — Van dien dag af en tôt 20 September, zullen de magazijnen Zondags te 12 uur 's middags gesloten worden. D© onderwijstaal in de Kaapkolonie. — Het «Christelijk Scihoolblad», orgaan der kristem (protestantscihe) onderwijzers in Nederland meldt : In de Provincialen Raad der Kaapprovincie ^ is een motie aangekomen, de uitspraak behel-5 zende, dat in de scholen- tôt en met standaard IV het Afriikaansch-Hollandsch als médium van s onderwijs belhoort erkend te worden. Wel worden voorloopnig nog geen leesboekjes in dte taal toegelaten, tenzij dan onder goed-keuring- van den superintendant van onderwijs. Deze motie kreeg steun van aile zijden en er 1 werd medegedeeld, dat nooh' de administrateur, noch de saiperintendent er hizonder tegen 'hadden.^ Alkohol en bier wekken slechts op geduren-1 de korten tijd doch de terugwerking welil^e volgt maakt den mensch ellendiger dan te vo-. ren. BovTil geeft noch terugwerking, noch • slechte uitwerking. Indien u heet water ont-breekt om een tas Bovril te bereiden, kunt ge ù Bovril op geboterd brood smeren, en het eten • als een heerlijken Sandwich. Maar het beste middel is een koffielepel vol Bovril op te los-3 sen in een tas kokend water. Het vsrwarmt, wekt op en versterkt. 1 Wendt u, voor uwe garnituren en benoodigd-heden voor kleermaaksters, tôt het HUIS j. TULKENS, 220, Blaesstraat. Altijd goedkooper dan elders. s De Visscherhaven van De Panne. — Ge-vreesd werd dat, gezien de financiëele moei-lijkheden waarin de regeering. verkeert, van het . ontwerp eener vissohershaven in De Pmne niets te recht zou komen. ' Beiaingstellenden hebben zich reehtstreeks ■ tôt den Koning gewend, die Zijne bescherming aan deze onderneming heeft toegezegd .n het 5 antwoord hun toegestunrd door den sekretaris van Z. M., den h. Ingenbleek, luddt : Koning Albert verlangt vurig dat het ontwerp waar: - van hij zelf eertijds de groote trekken opvatte, uitgevoerd worde met een maximum van spoed. Men weet dat de Kamers het noodige krediet hebben gestemd en Koning Albert zelf, persoon-: lijk, eene som van zes millioen ter besohtkking" der regeering stelde, om het ontwerp uit te voe-ren. Men vraagt zich af waarom, onder die om-standig'heden, geen aanvang met de werken ; wordt genomen. , Amer Picon. — Versterkende drank, bereld uit Oranje-appel. De Zeerarap bij Rimoeski Achthonderd lijken in het scheepswrak Quebec, 6 Juni. — Men heeft geen enkel lijk meer drijvend aangetroffen. Men denkt dat 800 dooden in het scheepswrak worden weerliou-den.De strijd tusschen de verdedigers der kapiteins Kendall en Andersen New-York, 6 Juni. — De vijandschap welke bestaat tusschen de verdedigers van kapitein Kendall en deze van .kapitein Andersen wordt steeds heviger, zoodat allerlei onw.iro berich-ten worden verspreid. Een der laatste is, dat kapitein Kendall den avond der aanvaring dron-ken was, wat door de overlerenden der ranrp wordt tegen gos pro ken, en vooraJ door den scheepsdokter Grant. Deze zogt dat do kapitein Jiooit. alkohol dronk. Toen Kendall na zijn red-dmjr gedurende drie uur een reddingsboot had geleid, op zoek naar schipbreukelùigen was hii zoo uitgeput dat de dokter icm een "laasjo cognac won doen ledigen. Kendall %jigoSle. BERICHT VOOR ONZE LEZERS Heden kon de a VLAAMSCHE GAZET » op het gewone uur niet ter pers- gaan., tengevolge van een machienbreuk. Wij: hopen birmen enkele. dagen klaar te komen met da nieuwe rotatiepers, welke ons. zal toelaten opnieuw een g«?regjaldten diienst te verzekeren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume