Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

949 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sq8qb9w445/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■B mem Vlaamsci VIJFTIENDE JAAR Donderdag 13 Aug:. 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand Jelgië, vrachtvrMir. 1473.S0 Nederland, »2010i.M andere landen3111i.oo Men kan inschrijven ten bureefe van het blad . .10, St. PleUrstraat, Irusstlf tn op d>e postkantoren 'Alle abonnenten ontvangen een geUlustreerü bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 Ir.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsteller-Eigenaap : JULIUS HOSTE, BRUSSEL van BPJSSEL VERSCHIJNT 7 M PER WEEK Gazet TELEFOON' Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 225 Donderdag 13 Aug. 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN ■ 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . Ir.0,50 3» Bladzijde»*»°° 20 BladzijdeT-«e» »3'°° Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle ansnoncen lien wenden ten bureelt. StPIBTERSTRAAT, 99. BRUSSEL GEEN VREES VOOR HONCERSNOOD De Verbinding mé Landen hersteld -_ HET OPTREDEsi VAN JAPAN 'IN DEN ELZAS I Vertrouwen en kloeke Moed MOGELIJKE PLANNEN DER DUITSCHERS >-•♦« — 't Is wreed Vlaamsche strijdliederen- — Wat onze soldaten zeggen- maar 't is noodig. , Daar neemt eon vader afscheid van zijn • zoom. Hij gaat terug naar zijn Vlaamsche (hoeWij fcredjen in een Vlaamsche Gemeente de Ve, naar zijn gouden karenveldl, waar hijs mor■hool■ binnen, De klassen zijn als leger- geildezeisin silaat. En hij weet, elders werkt tsen ingdriebt; thet 'hiooi ligt wei' een hal- t'en andere zeds, dia ook zijn jongen treffen Ven metier hog. « We sllapien hier goed, zegt Akas, nbud u kloek! » Vastberadenheid ligt op zijn wezen, 't besef van ernst en plicht. En wcl'k een les gaf 'hij weer aan ve'en.düe geen geliefde bij 't Jeger hebben, maar tut de grootste, .schreeuwers be■hooren■, em voor wie de overheid Se waarlijk: al werk genoeg Weeft, nog aiïerlci ordemaatregelen moet nemen ! Ha, het landt vraagt zijin zoon. Welnu, hij. geeft 'hem en ezgt er bij: « Alois, houd u kloeik », zuilke ernstige vastbeiradlenhedd is-een waarborg voor de veiligheid van 't land. VLAAMSCHE STRIJDLIEDEREN 1 no 's) : )e Fransche troepen zijn over 0 Uit in aanraking met den vijand. De Fran.e. soldaten geven overal bewijzen van on- mbaren moed en van dapperheid. In de Vogezen, te Spinoourt, nebben de Btsóhers op 10 Oogst 's avonds, de Fransche orposten aangevallen die eerst voor den jand terugtrokken, maar daarna aanvallend len, met ondersteuning der reserve. De tuitschers werdenmet ware verliezen terugrgre- De^a"sche artillerie vernielde eene Duit- lc^v - We^fnvüd batterij. De Franschen maakten zich Op de speelpüaats tester van 3 kanonnen, 3 mitrailjeuzen en ' met voorraad. Vooral de regimenten Duitruiterij hebben erg geleden. kunnen goed verlucht werden ». WAT ONZE SOLDATEN ZEGGEN Tegen den. rnuülr slant eèn bord; we er hiet lied op: « Het Vlaamsche heir innmisa -, il. », diat zeker bij de laats aangeleerd was geworden. « We hebben het a.vondl -gezongien », veote.lit een- krijgsman. « Dat gaat er door hé ! En dan de Vlaamsche ». stedeJingjen. Welk een kontrast, deze ou (r ij mogelijkheid werd .ouwd van een inval door NederlandschLimburg en verdeT over Hasselt, St. I ruiden en Thienen. Al die plannen echter moesten; onzes dunkens, reeds lang uitgevoerd zijn, om een goeden uitslag to kunnen opleveren. Krijgskundigen doen ook opmerken dat de Duitschers de Franschen in Elzas en Lon zouden kunnen laten komen om ~e tegen te 'houden met hun forten; dus zouden h auc.hto Fransche forten geen dienst moeien doen; do Duitsöhers zouden dan door rassche «beweging dooi Luxemburg in Frank; ijk inrukken en langs een omweg de Ffanschan in den rug vallen. Zullen de Duitschers tha.ns al die mooie plannen nog' kunnen verwezenlijken ? Dat «s de vraag. Te Luik heeft hun voorhoede heel val tijd verloren en wè hooren dat de Duil uit Luxemburg gevaagd1worden door de sche ruiterij. VOORSPELLINGEN VAN EEN ENGELSCH KRIJGSKUNDIGE IN 1912 Ken Engelsen krijgskundige- Mr Hilairi b in Î912 in de L o n d o n M a gazi_n.( een artikel verschijmen, waartn hij zegt: BlijJcbaar steunt heel de. Duitsche taktiek op de verwachting van een, onmiddellijk welslagen m het begin van den oorlog. Tegenslag bij den mg mag beschouwd worden als een eindnederlaag voor de Duitschers.» Aangaande een opmarsdh der Duits* I over de Maas beneden Luik' om door m gouw te trekken liet hij zich volgenderwijze uit: «Deden zij zulks, dan zou hunne lijn van verbindingen — .dat is het voedsel voor het legeren do munitie en idles waardoor een oorlogvoerend korps bestaat —Üoc-pen tussdhen tweeversterkt;; plaatsen Luik en Antwerpenmeteen derde een weinig v'p 't front van het leger, wat aan een gevee • met schutterij heeft doen gelooven. Ondit iir is nog geen tijdingtoegekomen waaruitkan besloten vdat iets dergelijks zou heb m plaats gehad. V . een anderen kant is liet waar dat FranscIk ruitertroepen opgekomen zijn in den gordel an ons veldleger. D(berichten over ons leger zijn goed. De soldat wachten met ongeduld op den strijd. O >r onze bondgenooten valt er nietste zeggen ze houden zorgvuldig hun bewegingen en lm schikkingen geheim. Ei \igd dat de Duitschers een aam d voorzien vaut op vele plaats wroten zij dm grond, om loopgrachten te gra^ 'n. Hi 1 poging om tot hier op te tredenblijkt sleclis een nieuwe poging te wezen tot, ver- i einde op don openbaren geest te w rken en de Regeering tot onderhandeling aan ben De e sporen. Van hooger hand wordt beves- lat die poging niet meer uitslag zal heb- lan 3e voorgaan de. gemeenschap met Landen is weer her- **# Woensdagmiddag wordt ons in ho-t Ministe- het volgende medegedeeld : aclUeruittrehkende beweging der Duit mdigd, neemt toe. Er is geen enkele andere inlichtingloege- #** Duitsche aJgemeêne staf heeft zich ge- 11 in het klooster van het HeiligHart, De Duitschers hebben zich gebar • met dikke dxvarsleggers van dr spoorbaan en prikkeldraad Hedenmorgen reed een sterke afdeeling rui rue de l'Université, te. Luik, en ztch naar de Boveriebrug en de Longdoz dr rue Grétnj hebben ze zakken meel op u$stapeld. We vwiden er ze o waar onzen Ieperling terug. « Hij laat zijn voeten zien, weil'kie omwonden zijn. Ze waren al wat geikMatst », vertelt 'hiiji, « ge verstaat] met ai dat marcihöeren, en gister gewerkt als een di1 e'n gekapt , ». 1 ofldter zei: « Ge moet uw voeten onderhouden met hen », vervolgt de soldaat wat verontwaardigd. « Maar 'k antwoordde, daft mijn voeten hen kracihit meer. en gindb de bloemt van 't Jland', de jonge, Moeken mannen, gespierd, vo.ll levenslust, diie met machtige stem zingen : Zij aufflten hem niet temmen, D'en fóerem Vlaamsölien Leeuw! nooit vuil zijn. Vuil, ik die zoo gaarne zwtmme. Dat ik maar iko3t gaan, 'k krope ze dr e in 't water, want 't is warme van dage ». In den ihof daar naast zittendie vrouw ■oö haten van 't jaar 70 en den « doren tijd ». De k'oosterhof' blaakt m den zonneschijn. Hoe wee h leng ales! Een soldaat, dlie een week geJIcdleni noig in den oogst werkte, maakt een zuster zijn kompHmetnjt ever d'en schoenen tuin. Maar voor den Duitie'hman, 'hé, zuster !>. — « N'êen, mijnen jongen e ». — « Ze hebben een gderieTêlopping gehad, hebt g|e. 't gehoord' zuster ? » — « Ja, mijnen joaigene ».« En zie gaan er nog krijgen. We vragen nietsl'an in vrede en geru.stheid! te Le- maar die Dliitsohiers zuillen ; t nu weten.We ga:ui 1zuster ! » — « ZdËe/ïl, mijnen jclnigiene ». Daar ontmoeten we een W'aa.lsoh ingenieuir, nu gjewoon « pnot ». Hij is van Luik. Hij spreekt ernstig en beredeneerd over de Ha van den krij r. over d,e verbondenen, over Eu1-ht. Maar straksgaat hij fcameraad-ohappe'ijk cm met den mijnwerker, wieiVs te hij ir vredestijd! is; nu echter zijn ontwikkelden en eenvoudigen brceülcr-■ ten van het Be'gische leger. « Een. vreemde tijd ». ze'gt me een ander 1 I ■ of ik weer 20 jaar ben en. « de 1 marjöuwiïsl » meedoen. Ik heb soms : om me voor te stellen-, dat ik sindtedien nan ben gjewordien en1 anderen kiftklop 't leven heb gekregen. Liggen er waarlijk dertien jaren tusschen? » UVENSYOORRAAD IN HET LAND De Pauw, ei vied kabinetshoofd ministerievan oorlog deelt Du h. in het mede : België hooft niet te vreezen voor ge brek aan eetwaar ; brood, aardappels en ch zijn er in overvloed. De h. minister Vandu Vijvere heeft verzekerd, dezen morgen, dat de prijs van het meel twee frank per honderd kilo zou afslaan. De Regeering heeft veel scheepsladingen graan opgekocht, zelf de risico's van den oorlog op zich nemend. De krijgsoverheid staat de waar aan de kooplieden af tegen den aankoopprijs. Wij mogen dus " dienaangaande volkomen gerust zijn. Egypte in staat van Oorlog Kaïro, 12 Oogst. — De Egyptische ministernaad heefiI pte in staatvan oorlogwi n. Eng( tand is met de vèrded van het land b I 'T IS WREE!>, MAAR 'T IS NOODIG Ginds zijnaan t werk. Zie, ze n en zagen en kruien! Het heerianiwordt'in zijn harte ge> m zoo ©ven nog weelderig hun rijk b derdb takken uitstrekken! Loopgraven doorkruisen de akkers en weiden. « 't Is wreed, zegt mij een oude beer ». Ge moet 78 jaar geworden zijn, om dat nog te 1 je!even. 't Is' wreed!, maar 't is noodig ». Ja, 't is noodig, 't is al voor het bedreigde vaderland» Overal moeten offers gebracht worden. En wijl wijzen dien landlman op zwaar- kinderen 't zelfde land. VERTROUWEN « Hoe gaat hist te Luik? » is altijd dezelfde vraag. Ik geef aan een groep soldaten een nummer van « Het Laatste Nieuws ». —■ a Lees-'Oiis -lens voor! » En zeker wdiileni we dat, en a.l's we even opblikken schitteren de oogen en ligt op ve'ler wangen een blos van geestdrift. - - « Ze gaan klopp'ingeu krijgen, en 't is wel besteed », mept een West-Vlaming, ja. vertrouwen is er bij onze 'mannen, ouwen en kloeikle moedL De Wes't-Vlam-ing lik vertel; hem, dat er daar rusteloos op de spionnen jacht wordt gemaakt, dat de Bnigsche burgerwacht, die te Zeebrugge eein wachtpasl heeft, op bewonderenswiaard'ige wijze zijin jjilicht doet en er aan zee geen enkele spioni nog door een maasje van 't nest isluapeai kan. Db soldaat staart evenals in de verte. Ziet hij zijn srhoome duinen en ''t blanke strand' en d)e kalme zee, den kloetai Llssewcegsohen toren inde vlakte,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume