Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

3057 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Juli. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jm23b5xz5z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VIJFTIEiYDE JAAR Dirssdag 7 Juli 1914- 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar Gmaand 3maand l'-fyie, vrachtvrij ir. 14 7 3.50 Nideiland, » 20 10 5.00 A ml ire landen 32 16 8.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren t A lie. abonnenie.n ontvangen een geuiustreerd brjvocasci van s bladz. I" i'isçhrijvers voor een iaar (14 fr.) hebben rechl ov een (jralls boekéigprçmie. Vlaamsche Gazet Nr 188 Dinsdag1 7 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,30 3eBladzijde » i5()o 2e Bladzijde fr. <2 en > 3,00 Hechterlijke afkondigingen ...» 5,00 Voor aile a/nnoncen zich wenden ten bureele, St-PIETERSTRAAT, SO, BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaar : JULXUS HOSTE, BRUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 Een Geschiedkundig Geschenk HET KASTEEL TE GAESBEEK Mol onti'œring; 1101 j iikl vernomeri dat lie! kasUvl te (iafiî'boek, -ten gevnlge- vain een testament dèr n)arkcie/.iti < V Arcoaî-ati - V isçoaile. slaa.tseigciil-om wcniieiii zal. Gaédiee'k ! dat i? <•(•!: be.rtje anij-n jeu-g;!., dat zijn 117.ij.11 kincDerja ren ; dat maa,kt deel lût van den levemboirr■ z<;n van alwie in, iiie streek geboi^n i's. "* Jarcto ./lijii siiidlsdiêtv verloopen, Wc verga-dc.tleiY el-kcn Zond'agv jongefns» en meisjes, op -den heure 1 vàn déni Kâtlenbo:len-mokn, wt -ke* half-wege dte.r/u'hge dorpjes Beert. en B'ei-lingdn zijn naarstig Jçrùbsi slaa.t.-'En in die verte was het cins-' een vreu'gde, langs tlîan weel-derigai ci rider van dat te wcinig hckendi oord, ' te aanschouwen: eenetzijds d'o- golvende, heu-velenreeks van de Heide té Kestèr — het Cp I u n der Romêinen^— en anderzijds de • g-.wveidige •'l)ix;mcnma.^.:i. groencii, sonibe.rén. i zinge-noian berg, .waaHLft 'het wonderhjk kiasteel vffr. Ga-.-ibeek versoholen ligt. Gei sbe k'F WBnnecir de beeïerc van mijn sii.er-k iets.buitengewoonis \villen> diu. n fcatt'eu; iefs, dat. md'i'uk niaa.kt op zie1' en ge>e-t en ver-be. Ming dan' vergelijiken ze t met het kasteel van (I.'u bc-'k. çjn; Jandman i-, 1 aV> 't wa^itU,vaji: < vevgcbit -\ en Be het kasté \ c?or -JeSfen bij clen onde-rive rpen lijfeigehe, den, dien.stplieh-ligen îaat medst opwek'k'en. Kent ge '1 kasteel van Gaesbeek? Het ligt. aïs "t ware op dien booïd van. een vvO'ud, dat geweldig een aan-z.ienlijken hil bestormt em het als een kleinood naar veren tilt. Het dorp zéïf, met zijn nederige, -\vitg-kalkte, lerom-en s'ommé boerei^tulpen. met zij;n klein kerk-je sohljnt neg altijd. gtebogen te liggen voi s: hirram on der de neeidirukkende macht van dat kasteel,. datvdaa.r ste:-ds al:s een reusach-th' - g.ba.kfe vuist vol dréig|r;inenten in de litrht €•]>:•;teekt. Dat i;> enkel sohiijn. En t<;,.,h wannee'r ge, 'I /ij na een korte tramreis uit Hru^e!', :t zij na' een toehtje per îietsi langs. minlle,'grijze veJdibanen te Gaesboek aankonit en ge u te-ixigdenl^t, in die g heinrziinnig^ middeleeuAven, we^ke aloi::le slot op'richten, dan kunt ge een sc-hier h-, nauwd f-evcel last.ig onderdlrnk-ken. Ge gaat er ômiheer. : stratén, of kassei-den v , ren v lan§S' het clicht l-.ewas'sen bcr/:n, waar dikke beirken a's terne1 p^le'rs hoeg op-scihieten, met diep in^ekorven namen. van hei-Jig^aluend'emte -vvandelaaivs in hun ba.st, w.e-ren U tot-db uitgeistrekte, hoeve, welke nvjt haai' riiiime stalKiigen ■ en me t haar rjjike. 'hwingen a,'s 't \w:1portaal ui'tmaakt van ht heereiigebouw. Ze vccren u toi voor "t kasteel roude klomip met vele iang- zijgebciuwèiT, \ve kei samen.!oo[;fn bij den loggen g- kantec-lc!:' hex^'d^ot en Svaa»itiî'f..'ven zijivva.ar :U . e. n eiger aa.rdig tinnelje uitpunt. en glgnst in die zci Dfe- eejrekîe-eri" mc|i 'haar regelmat^a hoil jes haar tallooze buksboom.pje'si, haaa' springtoi tein stre'kit zieb uit achter de ihga.ngspoort nix haar geweldiigen Brabantsc'hen leeuw, En verder voeren.u de \vëg:-n langs \vi:d opse-bietende -liage 11 en dbqr zwacé karrenwk len geteisterde veldbanen lot aa.n hefc kasteel tje of \eiv)lijf van d'en baljuw van Sant\ liet die het in de lydie eeu w liet cj': :ichten. He staat d'aa.r Nalleen, verlaten, als 't ware ee; verstooten kind van den reus- dien \ve daa zijm torens boven het'bosah zien r.asteken Weer verd'er. Daar me.kt g-i midden 't pari .een oud kapi^elîetje. overbjjijfcel -der k.ini> vas Raoul de Warfrisée? die La Ruelle, burge measter van Lui.k. doodde. Xu do.'r \veide ._: veld. Hat park J^ngs; J-ioor ep.de meer fluiit. d'e Jk'; k'>jki r<u,f\ In d1 \erte siitseï kdle tcirem A'a.n 1 .ennik en'- Ixe > he^.k' (,-ftili 1 ; < ^ ^•1 11 ja'1 ^ ^ a 1 lasf'g Virh h: " r het 1-iinX". m'e, sebitterendr. oôrloigvoérende, bloedigie tijdvak der midd'e' eeuwen xaor I ste'ier'. Zcove'^l. pais is 0; zomeel gesc'Iieiter, zocvoel stilte op zoo\t :■! alaririigeiroep, zoc\ eel vrede op zQovee.11 blocd'-vergieten gctvoîgd ! Gaésibeeik is tbans als 't ware ingedommeld. Het schiijnt uât te rusten na al het weede, het bewogen leven. dat het zijn was. "t Is nii.eeh eeht muséum, geworcleii. Een, vè jralsnog, on gc'Ooaîebaair muiseuim waar strengj wa'kërs ijive-rig die wa'eiht bouden. Iik ben er een er.kele mia.ail binnenigjediir.ing. n. met een sclliirijmver-ker, dien ik als Jeergast vergezelde ! .0', ge-'heimzinnige zalen, klinkende gangen, somberc to'rensi^. 'ge'beeldiho-uwde trapipen - en wo-niderê vetisters. langs\vaa.r 't el'agldcht inviel bleek al? door de ruiten eerier klor:stcrcel.v of zllveri^ en kîeuirig als dbor de boogrensteirs. -eeii-qr katedraa'. wat onuiitwisehbaren indfek beibt gij in m;ij. nagelaten! "t Is waar. 't. was in de prille jeu'gd-, toen de sie! nog1 vatbaar is voo-i b^Wondering en ali 5t oml-ckende m-et roman-tisrhe tmten omtoovert... En d'e namen \-ar 't Serclaes, van Rubens, van Egmont er Hoorne ldxmken diaar m>: t -sen v.oeger r.oôil beroede opiwekik si ngsk raehit"... . Joli. DèTria.ent.% l'IP1 —HfMSg———— NEDERLAND «u»—— E8?e teespraak van ds rçpningiii lu o|:draclit van <lo koningin hcpft de Ncxle: lan<!scl:(> ininister van oorlog aan aitô garn 70enbevolhobbers cenigo exoniijlaron doen toi komen van de toespraak <lol>r H. M. Woonsda 1.1. tôt de troepen te Uroirngon géhondon, na; aanï-piding vau den doocl van Thornson. D exomvlareà zullen in de kantienen .worden ve-: spreid. Ds beuk aan het Uddsier-meer De meer dan dimendjarige beuk aan het Te delci itferr ((ielderland), wel bekeiul aan al w: wn bozook heeft gebraolit aan de Velinve, dezer <la»en onder de kracht van den wind b< y>ueken. Door zijn onivang en zijn grooten 01 dcrrknn, was deze Koom o-en bijzondorheid i Nederjand en te allen tijde hadclen vermoeit reizigers een selunl- of riistplaats onder zij breede kruin gevonden. Zware brand te Amsterdam (îisrcravoiul ontstond in een ]-a.klmis der Va He e m s k èrks t r a atk- te Amsterdam, oen' bran welke al spoecjig uitbreiding nam door de iaai W« xi^heid van y.eer, brnndbare stoffen. H< paklmis brandde gi-heel urt. X'erzekering del eebter de sebade. Een3 rat in ds val te Etten Te Etten (\oonbT4rabant) trad drzer dage een als lieer gokleed persoon <le kerk b nnc «mi s'e'de zicl. daar zeer godvrucht-ig aan. Dit duurdè eohter sleoiits Soo'lhng, tôt hij t /elu'i beid meTnde te hebhen, dar iiiomand mei 111 lfet kerksebouvv aamvezig was. Vïij had tn ter buiten den unard (:n dit geval den koste grrekend, d-ie z-ieh op lu t zanukoor bevond. T vro-no man keerde 1111 terug tôt, aehter in < kerk, haalde een snort lialoin uit d«'ii yak, I) str<Tk ze met een ;klever:g goedje en wilde daa niede de offerbltîkken gaan bewerken. Xu acli te de kost-er zijn tîjd gckomen, vloog do tra pen al' en r-lont clo deinr d t kerk. Dan spoed-t bij zi«;l» naa.r de rijkswaehi, <!ie fluks 'don br talen inbn Ver inroliemlçt. 't Bleok Qen Dui sclier U.1 zijn. s-inds lîtngf n tijd in Ho.!!ai uoonacLtig. Hij had nog 3 1/2 rent op zak. • —>—• ♦ ITALIE x Verkiezingeii in Italie Kome, 6 -y ^li. — In' d*e gemppnteverkirzinn' Zondag g rjou-den, zegep'aaidtn de • konsi i t t:opa!:,' 'cen te Logeno, Cotiîb, T.odi en P«yt©ii7 D: -■ 1 :-n wnniuii het-'te Vorefio en de d mckiaten -ie Toramo. >■■11*81 in 11» wimw■uaa—iBgBarnnnMiy^^g*',«ggtf DUITSCHLAND D9 mishandeiingen in het leger | Berlijn, 6. J-tili. — De krijgsraa'd der 36e al ' dteeiing moi sr de ornscandigliedéii ond&rzoeken onder welke een soldant va.11 't- 128e voe+^oll. dan dood had gevonden. liet werd uitgpwezer dat de ongelukkige be/.weken was aan /le' mis ■ 'handelingen \vaa.rvan lii.j in do kazern-e het e voorworp Was. J)e kapitein en de a-djucîant var ■- liet slaelitoffor we.rdon r ce dis van hun beve ontlieveii. Slaking van transportarbeiders te Keulc : i Ke-uJen, G Juli. — De transportarbeiders zijr hier van morgen in stakiing gegaan. Hun ëiscil (V is loonsverhoog ng. s Het verboncL der transportarbeiders, sa.mer met het kristen- vorb.'vnd .<ler vèi^keersarbeiders. l" hicld gisteren eene, vergarlering, waarop. bij ge-11 iliéime stemmitig met 607 tegen 21 steanmer c 1 tôt de staking nesloten werd. De stakers ver-11 . bondi 11 zieh tijd«ons den <luur der stàking;gèer i alkoboldranken te gebruiken. — >-•♦<»-< l ZWITSERLAND !t ;t De cnafhankeMjkheiasfeesten te Ge:ieve (îenev-e, 6 Ju'i. — lîif-praehtig weer er oraler algemeena en •geesldriftige deelneminc der bevolking ving-en gisteren. te Genève de n feestèn aan ter \ k>iir«- van de hr>nderdste ver jni'ing der intrede van de stad Geneve en om le liggend-2 als 22. te kanton in den Zwitsersche.r 'r bonflsstaat. r) Je de;er gtlegenheid had een historische le navolging plaats van de landing der eedge le non ten en der Zwitsersehè regimenten, die. ir ^ 1814 in zejlbootjes over het Lcman-meer naa t_ Genève o\e:staken en te Porto;!r ontscheep i- ten. Isc Jor.dïraad'i de \erteg.;mvoordige: : !e der a.nîieie kan tons, de overneden \an he ^!" kanto-n -.Geneve en het diplomatise'h kor[ . |(j woonden deze p/eehtighedl. 11 van op vie stocmschepen bij, Daarna 'floortick een sc'hilderachtige bisto rische reestsioet de straten van Geneve, wel ke vr.or de g,: '-, genluid met siliaak en rij ' \'.;:s.ier(! waren. 'I* ^ ^ ^ ►I" ►!< >!■* ^ ►!-« *1-* -l* ^ ^ <■!> ^ ► Bericht bij verhuizing. _ Abonncnten, di 1; - van vjoonplaats veranderen, worden belee, a. Irlijl; vrrznrhl bij het NIEUWE tevens ht e- )VDE adres te wWen opoevrn. Het beheer. De Opstand ia Albanie De bedenkelijke toestand van den Vorcl Milaan 0 Juli. — Het blad « Perseveranza v aîl.ier verneemt uit de. J>este bron dat liet a.f-trwît?n van den* vorst van Albanie zeer nakend znu zijn en' dat hij eerstdaags" aan bpord va ri een ( lo^ivnrijkseh boïlogsschip Durazxo zou verlaten. Jlet, beslu:t van den vorst in dezen ojiziehie zou o.nhorroepolijk zijn -en hôoMaa-k e I : .i k ■ t e wijton z.jn aan de weigering vivn llo,'.nioiij(j. mil .vrijwilligers naar Albanie te bit en vei i:v3kk;'iï en voorts door lie-l g<-ldgebrek en den sieehten militairen toestand. Vc3r tie wervhig van vrijv/illigars Herlijn,. ('• .luli.- f)e blarlen alb'.er melden dai een koniit -il is lot si.ind gekomen voor de wt'.iv.ng va a vrijwili luers, voor Albanie: De miriisf'er van buitenlanclsche zaken «n de poin iep«-fek: van Berli'jn hebl>en echter. 011-(lerriclningen ubgevaardigd, naar luid waar-van dil HojnitSît a^e.Mi hubeniaiHlsr-iio oud-g(".l:-.'iuien van Jiet Duiisci.e ûsget mag aan-weVven. * Aankonist van vrijwil!igei*s te Durazzo N.aâr -uit. Din azzo ■ vorJuidt, /.ijn daar-' aan boord van Jie.t s chip « Àdelsberg.» 00 pie-uwe D 0 s 11 :■ n 1 • i j k s e b e ' v r i j \v i ! I i gers aa n g ek 0 m v; ). ' De MexikaaDsche Krisis VERK1EZINGEN IN MEXIKO JNIexiko, .6 juli.— Zondag hebben hier, vefjçjezingen plaats gevonden voor .liet voor-; zitterschap en het onr 1ervoorzitterschap, als - mede voor dem Senaat en de Kamor van t afgevaatxligde. Deze verkiezingen werden ail een gehou- - den in het gebied waar het bewind van gene- - r.aal Huer ta nog' erkend is. Voor het picsidén^seh/ap heeft generaal , Huerta bijna al de stemmen gehad, terwijl i llianquet de meestè stemmen voor het on-1 dervoorzitterschap, behàalde. ' De andcre uitslagen laten voorzien dat bij - • 11a al de huidige senators en kamerleden zul-l.en herko/rn worden. Eu namen deze maal veel minder kiiezeis aan de stemming deel dan. vroegèr. 1 De vonge bciricliten Iuklden dat Pedro i Lascurain de meeste kans had cm tôt liet 1 voorzitlerscbap verkozen te worden. — DE SAÎVJENZWERING De metfepIscfUigheir! van een Scrvisch majoor De lieigiad'bscliry b^i ieh'tgever van liet « Ber-!inor T 14 btati » rrieldt aan zijn blad : lie! le-it, dat de Servisc-be inajoor Pribitsjewii-j. die tijdelijk zelfs ovérsta Van den generalen staf was, J»:ijkens liet oruier^oek in zake den inoord van Serajewo als de feilelijke aan si eb 1er'van den aanslag moet wovden bescbonwd :s begiij],fl:jkerwijze zeer onaangenaam voor de Servi se lie regeerir.:. Zij Jaat Weli.swaar. door bembldebn.u va'11 hare " halfambîelijke organen en agenk-n alie sebuld aan den moord looehenen, îaaar moet zic-h daarbij bepalen to; een vage tegenspraa.k. Da'arom eisehen velc gematigde Serviscbe politielvers, dat de re-gee-ring Pr: b i t .sj e\v i t s.j -laaf vallen, ten einde hei verwijt, dat. zij ze!f niét vrij van schibd is aari het gebeurde te Serajewo, van zieb af te we-ren.Het çn.ierzoek «n Servie Weenen, 6 Juli. — Naar Iwer uit Belgrade woixlt, vernôinen. zoekt de Servisebe pôlitit den komitaiiji Ziganovvitsj op, die bescliuldigd wordit de bommeii vpor den aanslag te Sera jewo te bebben geleverd. Tôt dusverre heéfi • zij eehter geen spoor van dezen man kunnen vindên. Xei'sebeidene Servisebe blailen teekenen bièrtegen protes-t aan. Het blad «Odjek» ver-k!aart da.t het ni et, ma g gedoogd worden, dal Beigrado onderges:chikt zou Avorden gemaakl aan de. Oostenrijksche politie.. Hei blad « lîàlkan » spreekt jn den zelifdeTi zin en ze.gt dat 'Oostenrijksehe beambten en soldaten in Servie maar op een wijze kunnen woklen ontvangeii, namelijk door de punten der l>aj on etten. < Griekenland en Turkije DE BEMIDDELIMG Kon si a nt inopel, 6 Juli. - De Porte heeft het voorstel van. GnekenlartcT aa.ngenomen, luidend .dat een .onizijdige staa.t den scheids reohter zal aanwijizen d:e te Smyrna u i 1 -.piraak zal dioen over de geschilHen welke aan de GriekscdvTurk'sc'ha kommissie aldaar zu 1 len ondeiworpen worden. '' Onder.de dirie voorgestelde sçheidsreclhiters is 00 k een Bel g". Dq teestand der Ottomaansche Grieken Konstamtinopel, 6 Juli. — De Grieksche gezaint albier heeft gisternamiddag een drin gend'e stap gedaan bij cîen grootvizier om hem te ondeiihouden civer den toestand dei Grie/kmobs|i:ekdnde Gttoma'ahsche onderda-nen.Een Grieksch zeilschip door de Turken beschoten en gekaapt Athene, 5 Juli. — Het. Atheensdh te'e g r a af <"*ee ntscha.p rheldt ; Y a\geins berichten uit Chics, nei'ft een Turksdhe kanonneerboot ! gi sic ré 11 e-en Grieksch zeilschip met vluc'hle-lingen aan boord beschoten en daa.rna ge-. kaapt. De kanonneerboot is vervolgens naai het eilandje Goni gestevend en Heef.t daar het ! GriekseJie k'looster bescihoten en zwaar be . schadigd. Visschers uit Tschesme verzeke ren dat zij het gekaapte zeilschip zonder be inannirig of pasagiers hebben gèziçn,.wat laal 1 \crorvlerstellen dat de Turken deze laten ver | ; d!: ink\';i hel'ban. Zware Ontploffing te Genua EEN DOODE EN VIER GEWONDEN v Milaan, 0 Juli. -— Zoncktgvooi middîig Worden de bt'wane.s der \'ia Vepra te Genua door een gewoldige onipioffiïlg gesebrikt. Door onvoor-zi^bt: 'u id had de twaa-lfjarige zoon van den - kleerma.ker I\ :codletti eene op straat gevon-e den blikken bus met onbekende.n inhoud doen ontploi'iVr.. De ganso.he kk*ermakerswinkeb ; werd vernield. Ken elf.j.irig meisje werd ge-dood ^ vier pe-rsonea bekwamen zwaro verwon-dingen. DE MUâEUM-BRAND TE MECIIELEX ■"N EEN GEZICHT OP HET GEBOUW NA DEN ÛRAND bcii ftarcK brand uilurbroUeu. Xauenoeg de ijehecle r&$hàerrh'Uyel van bel tjebomv brandde op, do eh het (/roussie aedceUr van hei arehïef l.oiï gered worden. II! i/rbimw ira.-; rrocjer bel pal fia van kardinaal Granùelle, Margareia van P arma,'s eerïlcn rahdr/èvrr. De afgebrande reclitervlca n i àaglcehendè vit de XIie eeuw. litt Hcogeschoolvraagstuk cla Broaneviîle anu vvot c '.Kiu'f hei wcintbgevoerd. Zijn eerste \ crklnrii"ig Was bproaif koste-lijk.« Wj hebben twee zetels verlaten ».aegde: le h. de Broqueville « maar de kathciheke | meerderheid in de Kamer is -jiiist het dubbei van degenei welke- ik er vend, toen ik deil h. SchOilIaert opvolgde ». De kathoîieke hoefdminLster hecht diis aan den uitslag van de jongste verkiezingen wei-nig belang ; het laal hem onvorscliillig dat de regejeringspartij in het îànd minder stemmen bekopit dan de op];o>itie] uirtijen ; de h. de Broq-uevil.:e- heeft blijkbaar in zijn blaaoe.n -leschreven : «- g.^klc'pt en tevreden "• Maar dat is enkel se hij.nde h. de Broqueville. is in den grond va.11 het hart erg mis-vc.egd, en da.t legt zelf.s de polïtieke leugens ail, weike liij Zondag aan het adres van de iberalen .uitkra.amde. De h. de Brcquevi'le beschuldigde de h-tieraltn gedurende den kiesstrijd het volk op-rehitst te hebben tegen den alg.meenen dienst-ilicl 1 en den scboolplient. Dat'hebben de liberalcn niet gedaan. Zij zegden enkel en alleën aan het kiezeiskorps: ( Zie-hier wat de klerika'.en voor 1912 beloof-len; z'u.-hier wat' zij na 1912 deden. Oordeelt, kk'zers. over de gemeenr wijze, waarop de derikale kiDsdravers hun ,politiek Van volks-foppe.rij voeren ». ' De libéral en hadden r.iet a.lleen bet.recht maar 00k den phebt ZOo te handelen. Het k'iezerskorps heeft hen in het gelijik 'gesteJd; lat pleit ter eere zoowel van het kiezerskorps .ils van de libérale politkk In zijn redevo '-ing he .Tt de h. de Brp-quevi.ile 00k de kwe lie dèr Vlaamscihe hoo-^escb.'c.-I aangeraa.kt. Aan de kandidaten van de « Ligues Wai-émv s » gaf hij een .[ aar ma and geleden de v'erzekering dat hij. tegen de Vervlaamsching vrpn de Gentsehe .hoogeschool is. iDat heeft de h. de Broqueville te Turn-hout he-el veorzi'chtig en in Vlaamsehe woor-den .herhaald voor zijn Vlaamsehe toehoor-ders.« Wij hebben het inzicht » zegde de h. de Bi-oquevill: « te beginiien met Oklober 1915 een hôo'ger Vlaamsoh onderwiis te Gcnt in te richten «. De h. de Broqueville heeft waarschijnlijic liet gepaste mididel nog met -gevonden om door liet een of ander .kiiv>eistelsel de ^ ei-vlaamsching van de GentsCbe hoogeschool te beletten. Of er van dat knoeistelsel veel za.l te recht komen ? ^ Dat hangt van de Vlamingen af. Willen zij zich eens te meeï laten. foppen door den h. de Broqueville, dan komt er niet s van de ei.gçnlij'ke Vervlaamschi 11g der Gentsehe uni-versiteit.Wel nu, aile recihtzinrwge voorstanders van hetj VLaamsch booger onderwijs eisehen de iteinming van het wetsontwerp - Anseçle-b'ranck-Van Cauvvelaert. Men is er voor of men îs er tegen. De h. de Bre-qn.evii'e is er tegen; hij be-weerde zelfs te Tumhout dat het .onimogel^k s voor een politielc man 'de knedht te zijn van een formuuil. Zoo de Vlamingeh vôor sommiige vraag-dukken een bepaalde opios'.sing, een uitdruk-kelijke formuuil voorstaan, dan is bet voiarai. oniidat semm-ige g^koizaneii zoo d:kwij.:s de belangen van hun V.laam.sehe kitweirs op taa 1 -gebkd verra den hebben. Het wetsontwerp Ànséelé-Franck-Van Cau welaert is een fonnuul, waarvan wij. met l'ier-heirl de trouwe di-. naar zijn. Wij zij.11 îiever di-enaar van een formuu d'an verrader van ons volk. 'Argus. jBe Arbaidshoogeschool te Brussel U9)mis9q uauun>i 7--C- r. - " r -> ■> ; "-v ^ -.^chen der Vlamin^en Zooals genield, za.l de Brusselschie. gemeen-teraadl zioh in zijn eerstkomende zitting bezig--hoiuclen met de^ inridbting d'er ontworjTen ar-beikUuniversitcit oif centrale- scliool voor kun-sten en ambac'hteni. Het kan niet betwiàt .Worden d)at, zoo die g.r;Mite meerderheid) der werkliedleii van Brus-sej en voorstedeai* dte :bestaandb ndjver'beid-s- • of ambafc'litsch'ol^n ndet bie'zcekeaii, het in hoo'fdzaak te-wij ten is aan 'het feit dat de les-se.ii' d'aar gegevqn woiiden iin het Fransbh, een -ta al,, we'ko -\-oor die meesteo ihunner on-vers.taanba.a,r is. Daarmed diient volstrekt reikening geboai-den bij de inricihti.ng van die ontworpen ar beidschool en, ipie'ti hiet oeg d'aa,rop, heeft de afdeeling B'russeli van het Xationaal Vlaamsch Verbond aan den Brusselschen gemeenteraad een vërtocgscibrift gerieht, waarin deze drin-gend verzoaht wordt te beslissen dlat : i° Dé oritwofrpeni centrale seliool voor >k»uin-sien en amèachten uit een Vlaamsehe en een | bransche aidceling zal b^stàan : in de eerste het-Nederlansch de voerlaal van ganseh het onderwijs en dje taal van he.t scihoolbestuuir za.l ' zij n (dit .laats-te voorali met "het oog| op « aile 1 he-kendmaking>:lrn of kennasgevingen aan en , brief.wisselinig met de leerlingen, de ouders • en de,) VaatseJijk-e. everheden) ; » in de Fran-sebe. afdeeling het Franiieb dlezelfde roi zal ' \ arvullen. In de « letterzetterschool » zullen de : leerlingen evcnzeer in liet zetten van Neder-: landschen als van Franschen tekst geoefend ! worden v j -2° In ait dfe leerga.ngen de technisobe namer ' in aile vakkeri in de twee talen, Nederlandsch en Franscli zullen opgegeven worden ; van al | de leeraars en meesters. bijgevolg. dé kennlr dëi\twee talen zal geëischt wcirdern ; men vo-1-ge hie. in het voorbeeld van 'het Groot Hertog-dom Lnxemiburg. I 30 Op die. programma's dei' ai'gemeene Jeer-ga'nigen, in do beide afilee'ingen. aan de twee la.len éen gelijk gewiciht zal toegekend' worden: gelijik getal lesuren en gelijk getal te bebalen punten bij de. examens. Men b; handele te deizen zooals voorgescibre-ven wordt door het ieerprogfamma, der tech-niscbe rage:e hoofcfôchool (40 graad. met be-roepsstrekldiig) : « Les plus grandis soins- sont accordés à .letiKle dé la langue maternelle, car elle est la clef de toutes les autres connaissance-. La nécessité de savoir traduire ses pensées par la parotle ou- pat l'écriture est absolue dans une société civilisée. » (De gro;liste zorg wou-tlC besteeîd aan de st^id-ie van de moediertaal, wan-t zij is de sleu-tel van al.de andere «keh-nis. In een besclhaafde maatschappîij is liet een dringende noodizake-lijk'heid zijn gedachten door het woordl oif door het gesnhirï-ft te kuniren o>verzetten). 40 Bij het aannemingsexamen over de vak-ken van ;t programma der lagere scliool doo: de nietiwe leerlingen af te- leggen, bet deze zal tocgelalen zijn zi.chi van 'liu-nno moe|ler|taal « i.n nornmlen teestand-, de voerlaal van het onderwijs dlat zij ter lagere sc'hool ontvingen » te bediienen. 50 A'oor het b lieer der sc'htool de twee talen op .volstrekt gfèlijiken voet- zujlleii gesteld en ge-breikt worden : reglementen, ib'£,kendimakin-gen, kw ij'tscihriften. ge'tuiigvicibriften, dip'lo-ma's, p-;-( ^ramma'<, opschrifteni opi en m de g£-b'-;u.wen, eniz. Wij sluiten ons ten voUe bij déze eisahen aan. Zij zàji). zocS rV'delij.k, dat het waar lijk wraaik-roepenil ware, nio-est het Brus-sellsc'b ge-iheèntebestuur er geen gehoor aan geven. Een arbeidshoogeiychooî, waar geen reke-ning zou wordten gfhonden met de taal van de: ovérg^ctoie meerdei'lieid dei"1 wenkliedien • urt de BrusseJscbe gemeentegrcïep. zou sïechts een h-alfledlige, ja haast g-ebeel weribodiige 1 onder wij si nriehling ziijn.. f MINISTER DE BROQUEVILLE te Turnhout EEN P0LIT1EKE WARBOEL Van onzen bcrichtgcver uit Turnhout : Zondag had te Turnhout, voor de kathoîieke parti j, een der belangrijkste vergaderingen plaats, die er sinds lange jaren vast-gesteld z.ijn. • De groote Investie «de vervlaamsehing der Gentsehe Hoogeschool», die de katholieken zoo erg verdeelt, moest;er opgélost worden. Zooals wij voorzegd hebben, en in tegen-strijd met hetgeen de katliolieke weekbladen afkondigen, waren het geenszins de klerikale propagandisten der laatste verkiezingen die opgetreden zijn. De h. minister de Broqueville is begonnen met eene zeer lange redevoering af te lezen waarin over aWes gesproken werd; eindelijk handekle hij over de vervlaamsehing der Gentsehe Hoogeschool, doch betgeen hij te zeggen had, was zoo iàngdradig, zoo dubbelzinnig dat niemand er wij s uit werd. Buree-W-eden durfden geen stellige verkla-ringen desaangaande uit-en, terwijl meest al de afgevaardigden meenden begrepen te hebben dat minister de Broqueville van de vervlaamsehing der Gentsehe Hoogeschool parti jganger was! He-l tegendeel is waar, zooals lie-x bléek uit de verslagen van de Fransch-Belgische bladen. wel'ke eeiusamenvatting van de ministerieele redevoering gekregen l.adden. Te Turnhout ging het zelfs zoo ver, (\at de uitgever van « De Kempenaar », een weekblad van Turnliout, terstond aan volksvertegenwoor-diger Fr. Van Ça'llewaert telefoneerde dat de ininisier den eisch dèr Vlamingen bijgelreden was ! ? Na de redevoering van minister de Broqueville nain de h. Benoit Versteylen, van Turnliout, het woord. Zeer waarscbijniijk had bij weinig of niefcs van de redevoering verstaan — en zwaaide wat wierook den h. ininister toe. Dan kwam de h. K. Claessens, van Turnhout aan 't woord. Deze had de verklaringen van den b. minister wellicht niet al te duidelijk gevonden, want hij herhaalde ze en vroeg klaar en openbaar aan. den h. de Broqueville of het wel de vervlaamsehing der « Gentsehe » Hooge* scliopl was, die hij bedoelde ? Hier beweren nu eenige kathoîieke afgevaardigden dat hij «ja» gekmkt heeft. Anderen, integendeel, beweren dat hij zicli, in plaats van te antwoorden, zich met den h. voorzitter, M- Van Mal, onderhield, die zich dan pok SDoedfle. na fia 7- ^ naOtt J >.1 . . , ^ --vv - ^• v • *v 11 "" ^ den aànleiding gegeven tôt allerlei opvattin-gen. Ditmaal zullen dte meeningen nog meer verschillend zijn. AALSTERSCHE LIBERALEN te Antwerpen DE LIBERALE V/ERKMANSKRING «VOORUITGANG DOOR 'T WERK» VAN AALST TE ANTWERPEN l'an onzen beriehlgever : Maandagmorgen bracht deze werkman.sve.r-eeniging een Uezoek aan de Sclielde.stad. Aan den uilstap namen 080 leden deel. De vrienden van Aalst werden aan de Zuidstatie door de harmonie van « Hèip U Zelve » en een groep bestuuirsleden van <le Liberale \ro^ksparClj en Help U Zelve afgehaald. De fanfare van Aalst speêide liet Geuzenlied, waarna eenige gulhar-tige wooKlen van wel ko m werden uitgespr'oken en een optochtje door de stad gedaan werd. In het Liberaal Vo-lkishuis ha-d om 10 uni* eer.-e korte feestzitting plaats. Aldaar waren de h.h. Jaak A rente, Albert Tyck, Ben Arents, Louis Stjoum, brans Hofmans en Alfons Jans-ser.,s van de Liberale Volkspartij en Help U Zelve; de h.h. C. Van Branteghem, voorzitter; P. Anne, sekretaris, De Brucker. sehatbewaar-der, Van OiKlenboseh en C.' Vincent, onder-voorzitters, B. Anne. B. Bocinbeeck, \'. Buys, Fr. De Bidder, ( \'an Campe,nhout, G. \ an Van der Veuirst, O. \'a.n de St-een en Maria Van der Biest. bestuuirsleden van « Vooruitgang door 't. Werk». Het, is met een waar genoegen, zegt gerneen-teraadslkl ALBEBT TYCK, dat wij onze* vrienden van Aalst hier in het Lib. Vol.ksbuis ont-vangen, omda.t zij slreven naar hetzelfde doel. Wij v emsclien 11 welkom en hopen dat het verblijf in 011s midden u aaiigenaam zal zijn. Ons bestuur zal den ganschen dag ter uwer besehikkiing blijven. De vood'zilter .M. VAN BBANTEGHEM dankt voor de gulliartige ontvangst,.en hoopt dat de Aalstenaars weldra in lietzelrde lokaal zullen kunnen terugkeeren om den val van het klerikale juk te vieren. De b. JAAK ABENTS is gelukkig a's Aa.lste-naar. de vrienden toe te spreken, die voor de der de maal in 1903, 1900 en .iiU in 1914 onze stad bezoeken. Hij brengt eene roerende hulde aan de nagedaoh tenais va n den betreurderi 3 us ta a f LeveaAx. De Aatetenaars bezocliten vervolgens de mo-Melbakkerlj van Help U Zelve. en nadat de eere-wij n gedronke-n was, begaf men zich, onder eiding der bestuur.sleden van, de Volkspartij en Ilelji U Zelve, in de stad, 0111 er de merk-waardiglieden le bezichtigen. Wij zijn overtuigds dat de Aalst.ersche vrien-den eene aangename lier.inne'ring vain liun be- îoek aan de Scdielulestad zullen bewaren. De Belgische Brievenbestellers HET Xo KONGRES TE BRUGGE Men achrijfl ons : Zondag werd in de Breydelstad de X° la.nd-:1ag gehouden va-n den Bond van Onderlingen Bij stand, der Belgisclhe Brievenbestellers, die •3,1.4,0 leden telt. Het weder sloeg niet mede, doeb dit belette n:et dat een pr a eh tige stoec gevormd werd, waarin niet miiKler dan 122 afvaardigingen van kringen en genootschappen uit BeJgië, uit Frankrijk, Xederland en Luxemburg lylaats na^ men. Een groot aan ta J muziidklkorpsen, waaronder le « Harmonie Postale » van Brussel, luisterd|en. den stoet op. De ontvangst ten st-adlinize was zeer gemoe-ielijk on gulhartig. De kongregledein werden er l'oorgesteld aan de 3i.1i. Deschepter, sc'hepen der stad en Vandevelde, bestuurder der 4e postom-scbrijving. De h. Deschepter wensclite liem wel-kom toe, namen-s bot stadsbestuur waarop de !..h. Bourgo:nj en Streulens, n-amens do Belgen •n de h. Niquet, îiamens de vreemdelingein ant-woordde.Daarna begaf men zieb naar de zaal waar de landdag werd gehouden. Het voo-rnaamste punfc van boliandeling aan de agenda staatide, was de opricbting van een weezeuhuis voor na.bestaan-deii van de leden des bonds. Het voorstel strekkend om bet k api taal te verhoogen met 5,000 fr., ten einde meer uit-breiding aan bet Averk van onderlingen bij stand en' hulpbetooiï te geven, werd aangenomen. 's Avonds Vergastte <^e postUiarmonie van Brussel de Brngscbe bevolking op éen pudi feeaar ■erto, ter Groote Markt. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume