Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1369 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 März. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m03xs5kb3f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■I ' d Voor België 5 centiemen, voor Ifderlaad 5 cent liet nummer VERSCHIJNT 7 ▼IJFTIENM JAAR Zaterdag* 7 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN 6 maandS m. 7,504,00 10,808,SO 16,008,00 1 jaar Belgif, vraehtvrij fr. i 4,00 Nederland, > > 20,00 Andere landen > 52,00 Men kan inschrijven op alie postkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 frank), hebben recht op eene gratia èoekenpremte en een geïllustreerd wekeltfksch bijvoegsel van S blad*. Itoofdopjtii Ier-Eigenaar: JTTJIalTTB HOSTE. BRUSSEL vanÏBRU^SEL MAAL PE» WEEK JBBSTXJXJR EN REDACTIE) TELEFOOB tte Nr. 66 Zaterdag: 7 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brosse) AANKONDIGINGEN 4/s Bladzijde, per kleine ref el • o ■ 0fr. 0,50 l«Bladiijde . V" o» 1,00 VBladxijde .«. . . . .fr.ten> 5,00 Rechterlijke eerhentellinfen .j§: •» ' *» datde "werklieden zach niet kunnen vereeni- zj- , , n r* , , r„u•• .~n ',~j\,„~fë011sn^t de loomregeling, door den Roomsoh- oen stelsel te bevorderen, waarbij alle volwasfatlholiefemlbondva° b^drutókeri;jen^ Noord. sen ' mannelijke en vrouwelijke ingezetenenBrabant voorgelegd. Als gevowg «daanvan ver- eener gemeente Ihet recht kriijigeo zdiöh bij. algemeene volksstemming uit te spreken over de beperking of verhef fing dier inridhitiïngen van•-dirank•- ver koop ter plaatse. » D'e yooaistanders vasni dit steilisel —| -dat« plaatselijke) ïfceuizei» genaamd wordt —• w;ensdhen 't daurheen te breng-en dat, zoo eene meerderheid van drie viertflen der uitgebrachte sitemmen Buitenlanders in Indischen staatsdienst « NeerJlandaa », ihet orgaan van heit Algemeen Nederlandsen Verbond, heeft een «brief uit Indiië ontvangen, waarin hevig wordt geklaagdover het bovenmatig aantal buatenAanders in.""j?" OostIndüsdhen staatedaenst. Het is namelijk almdb. voor verbod' of beperking verklaart, de zóóver«ekómen, 3* aan het grootste ikrijgsregeermigi gedwongen wordt overeenkomstig hospitaal te Soerabaja, vóór een paar maandezen uitslag eene besSli-ssding te nemen.den, nog slechts één Nederlandsen e officier van LEDEN VAN EEN VROUWENCLUB TIJDENS EENE SCHIETPROEF ^^ De schuttersiieflruebberij is thans in Engeland Oo«k orider de vrouwen in den smaak, en IB Waar het vtraasstuik der dra'nkbesrtliidiinfo' ëezondheidi was verbonden. Zoo aaat het met dieze liefhebberij wint er met 'dten dag aanhJamger^. Onze. plaat toont eeruige vrouwen uit^ , ... '° f ,.,.•■?andere, dienstvakken ook. Beverley die izich neerliggerud', in diiit vak o-effeB^ÊÖ^V^J^^^waarlijk reeds 'tot scherp- ook voor België - - en' zeker ndet het manstJ voor :het Vlaiams- m'a-g genoemd worden, fcan bet wel vaan eenig wordt met gftfêëgd. belang, ziijn even na te gaan hoe de toestaat) JS?^^ zij^ ^^^ stfrk' gekend. Het- I'i'gt echter op den weg Ivan den milita-ir-igenees- Parijs, 5 Maart. — Op 23 November 1913 zagen de meisjes Magdaiena en Suizanna te keer tot de vroegere kwaal zooniet geheel dam Reims het licht, doch toen steüüe men vast homel ru;e-wet zullen doorzeïten, of de toege tooh grootendeels onmogelijk zou wordlen — dat beiden langs den onderbuitk waren aan- vingen worden aanvaard of niet. Het blad Op de Groote Markt. Een groot gemaskerd bal wordt ingericht op Half-Vastendag, ter Groote Markt te BrusseL De mfirkt. zal scbj ter-end verlicht worden . en de Brüsselscbe reu^_ zen zullen "er den gebruikelijken dans uitvoe ren. Stichtende cijfers..'— In de kommissie voor kiesrechthervorming heeft de h. Waxweiler een zeer belangrijke studie voorgelezen, over de samenstelling van het kiezerstforps in de -drie groote steden Brussel, Gent en Luik. Daaruit blijkt dat op de 24,000 gemeentekiezers te Brussel, 10,000 schatplichtigen en 14,000 nietschatplichtigen worden aangetroffen. • Te Gent zijn op 31,000 gemeentekiezers 11,000 staatsburgers die belastingen betalen • en 20,000 die aan geen belastingen bloot staan. Te Luik op 30,000 kiezers, is de verhouding 11,000 lastenbetalers en 19,000 anderen. 7org. en zegde over hem te zullen waken.I ning, door zijn goed gedrag en zijne opoffe- Het nieuws der aankomst van de Koningin [ring aan zijne familie, had zich weldra in de gemeente verspreid en] . Dit jaar'wordt, de prijs voorbehouden aan wanneer H. M,]Jiet huis van Thiry verliet, een jonge dochter. 6tonden honderden inwoners op straat en juioh-lv r>e aanvragen moeten schriftelijk gezondenten de Hooge Bezoekster luide toe.worden, door de mededingsters of de peTso- Burgemeester Coppée leidde H. M. naar haar neri) *°* d'e beivoeg/clfti-eid e.ener Russische nehtbank stelling..-Schepenen, vóór den 1 Juni 1914. missie voor het wetsontwerp op de inkomsten- j belhJoord'e..• De ;andieojen bod-en zien -niiett aan/si»tr »-- J „^ « ca^«• Denied:edingstei?s: moeten-te Brussel woon- ,.rp,.Bij de weduwen-De Smedtjachtig-Mjn^ ^a'n Bracciuegriiies braclit dê auto-H. M. naar 1 :'Vocir alle; verdere toelichtingen wende men belasting, heeft verklaard : « Wij zulten mor- Intc-©en'. geihi/jikaardjiige zaaik, waaran. dte h. gen de voorstellen van minister Cadlllaux onder- . Eliisibonien., oud^ibuingemeesiter, en dezelfde zoeken ». Als hij voorstelt alle staatsrente te , raadsledien waren beitrolkken', had die redhit- bianlc betziölftdie vonnis geveld. De oproergeest in Brazilië Rio de Janeiro, 5 Maart. — Geruchten liepen België aangehouden. Het onderzoek duurt reeds dat men, na een. woeLige zitting in de militaire vijf maand. De bende bezat verscheidene werk- club en uit hoofde van den-geestestoestand in huizen, waar de valsche munt werd vervaar- den Staat Ceras, besloten had te Rio de Janeiro aefhter en te G u digd en, om deze te verspreiden veranderde den staat van beleg uit te roepen. Troepenbezij aanhoudend van verblijf. Vooral de vijf- wegingen toonden aan dat bijzondere voorzorfrankstukkien waren wondergoed nagemaakt, gen door de overheid werd genomen. In eik Voor 150» 1 r. stukken per dag werden vervaar- geval denkt men dat Rio, Nicteroy en Petropo vogedige bekentenissen over,j*wJfoudo en ontbering te New-York Na-een'uurbeiraadslagang sprak de plicHtigheid udt, doch zweeg over de ver^ah- JS^^eene H vTouT MeT^J% Vóór de bewerking, diaar de buikjes aaneen We omstandigheden wat tot gevolg had! dat internationale maatschappij der nijverheids- Martm, hoewel de echtgenooten Jolhvet gena- | aPbeJderSibebben gevraagd in kerken en openbare gebouwen te mogen verblijven. Zij wefdén vastzaten, toen Suzanna haar Lichaampje bij- voonbeeld ineentrok, d-eed zi"j een d'eel van ohaar ingewand in den buik van-haar zus*ertje Slechte voeding der landbouwersgaan, en zoo wederkeerig. Elk ingewand be- - De gezondheidskommissie in den kring Win- schikte dus eienig-erwi'jzie over twee onder- terswijk wijist er in haar jongste jaarverslag buikholten waaruit voortspruit dat be>i nu orp, dat de voedang der plattelandBbevofcngrnoet zitten in elk toegenaaid bu.kj >. niet zoo goed meer is als vroeger. Door het ?uifo^bmst zal uitwi^en of de gprwneVI velbedrrjf wordt thans op de boerderij zuinig ^e7„!r""l : n._ d,nrrlall!iirtPlT1 met meik- omgesprongen, de onargarine doet der ktoderen er door zal fiaen haar intrede, eieren worden naar de markt ge- D* Jandertjes werden met g.k.orcformee.d. bracht, in plaats van brood' uit eigen verbouwdl vier tot vijf miüigrammen kokaie-n waren vo,- graa'n bereid, gebruikt men (bBkKerswaren van doende om de plaats, waar de insnijding '/on rtfèrsojhillendé meelsoorten gebakTsem. De kom- • gabeurer. gevoelloos te maken . De op-r-t'e missie acht het daarom .gewensdht betere be- j wa,sop^SO minuten gedaan en na dri- kwar- ! tier waren de twee kindertjes verbonden. Magdal ena en grippen omtrent de voedïngswaaroè van versojiillende levensmiddelen onder de bevolking bekend te maken. Deze oprnerking is niet af een toepasselirjk _zuigen, wat aantoont dat'dede ns schi^toeifenrlnwen in 't gebergte, van O&be voor den krmg ^^^^^^^ ^i% ^waardige bewerking hun niet veel letsel tograven. Men h»l MM mvie'rso1 had» berokkend.daten kunnen redttêih VT!dif«tjlen onitbreiken. in ihet Noorden1is. Ook hier, evenals in de meeste 'beschaafde landen, neemt 'het igëbnuüc van aillkioiholljiaudlende dranken zdenderoogen af. Bedroeg het nOg 8 liter per hoofd im 1902, het daalde tot 5.27 liter in 1912. De cijfers voor het afgeloöpeni Jaiaff z:ij!n nog ndet bekend gemaakt, doch het is te voorzien, dat de vermindering; nog sterker zial zijn. Zoodoende hootpit meni, diank zij voorail betere vooriidhitïng der massa, tot het . algeheel verd'wijnen diezer maatscteppeiijlke k\^aj£$? komen. De voorstanders van « plaatselijke keuae » kunrien' zïehi. -daar eohter niet mee vereenigen. Zij wensdhen een radikaail imiidldöl aan te "wendienunamelijik dat van staatsverbod. In p'iaiaits van 'het \x^l)k..door meer ontwikkeling tot hefc lailleszins . prijzenswaardig ideaal van geheel-'ontlnouidïnig'te' brengen — zoodat iedere teru/g- -will-l§ri. ze door dit staaitsverbcd dwang iwtoe,y*éneri, op die meniigte. Een dergelijk onliberaal systema 'kon en kan nog steeds) niet die -goedkeuring der huidige regeering wegdragen. Minister Cort van der Linden, immers schreef reeds in 1881 : « Wanneer de beslissing! 'over feiten d'irdkt wordlt overgefeten aan- ck'meniiigi-| te,, wanneer de menigte moet oordeelen in Ibdj.• zondere gevallen, dlan is ze schier altijd het ^Sipcor bijster. Het oordeel der menigte wordt . geveild naar de meest oppervialkkige gegevens; het wordt gevormd naar den indruk van het oogenblik. » Dezer dagen, antwoordend op een vraag; hem.door een kamerlid* gesteld, heeft- de mi-nisterpresident zich dan ook openlijk, ./tegen _ ihel-Steilsel van «pil'aatseldjike keuae» verklaard en dit op grondl van konstitutioneel'e beziwaren. Een groot provinciiaad blad, 'het Utree'htsch . "Dagblad, dat, in dit geval, wel de meen/ing j der re-geering blijkt te vertolken, liet zich daarover uit in de vöigende termen : « Wat de voorstanders (van plaatselijke keuze1) weoschen is feitelijk het bes-lissinigsrecibt redhifestireeks in handen- leggen van die inigezetenen, . .7.betgieen in volkomen strijd is met ons staatsi■jfedht■. En tovendien zieer gevaarlijk. Immers, het komt bdji regeeren en besturen niiiet aan- op ; wat een •meerderhiaikl' wil, maar of de wensah billijk of redelijk is. En het oordeel daarover, .vooral waar het betreft een maatschappelijke . -kwestie, waarvap de omvang en ibel'angjrijpf.....beid..... maar niet een ieder dadelijk duidelijk! .voor 'de oqgen kan staan, kan men onmogelijk overlaten aan ieder ingezetene indivi'd'uleêl'' en temeer niet, wanneer de stemigerecftiitdigjdèn van te voren worden beirnvloedit gelijik meni ze nu voor het voikspetitionnement bewerkt, waarbij' de cverdrijiving soms zeer bedenkelüike; afmetingen aanneemt, om nog! van eenzdjidliige| vaorlddhting te zwijgen. » Tegen piaatfeelijikie keuze* bestaan echteer niet alleen grondwettelijke bezwaren, ook het •prinoiep der persoonllijke vrijri.eid wordt door - de toepassing van dit stelsel ernstig an gevaiar ^^br^idit. Iets. "dergelijks kou in DrntsdManidl ailicht sUkses hebbeni; daar is men immers aan reglementeerinig op alle gebield! reeds sedert lang gewend!jgeraakt, doch -wij, die het priiïciep der. vrijheidl geheel anders opvaitten dan . onze Germaansdbe istamibroeders van over den -Rijn,:'kunnen ons omnqgeflijlk fciij het invoeren -;t;^'aai zu'lken dwiang neerleggen. Wel' ds wiaiar .wordt, die persoonlijke vrijheid — welke nu eenrntaall niet onbeperkt kan zijn — door de j meeste wetten in mindere» of meerdere' miate 1 ingekort, maar toch moet een zeker terrein | overblijven .binnen de grenzen vani hetwelk de burger ziob vrij bewegen kan. En heit is de meening der vrijlzónnigie -partijen, welke njui, in N.oord-Nederland', aan het bewind zijn, dat meer. en meer gelegenheid' tot ontwökkélangj moet verschaft worden aan het vnjje initiaitiief , qrndat de Staart: nu eenmaal >dbar de burgers :gevcirmidl zij en niet het NEDERLAND felandsibevolking m nag( dend". M. J. Liesenborghs. „&*ir>*t+m f■ "- ; Niet bestellen op Zondag De afzenders van poststukken in Nederland' hebhen thaüs ooi de gelegenheid/ om den wensen te nKennen te getren hunne zendingen niet oip Zondag te 'bestellen. Diïb gesdhied door middel van naast de postzegels te plakken strookjes, dragend de aanduiding; a Niet i bestellen op Zondag,». Deze strookjes zSj-n aan de postkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van 1 oent per vel van 50 stuks. Letterzettersstaking te 's Hertogenbosch schenen Donderdagavond de dagjbladen « Het Huisgezin» en de «VBQertogen'bos-sche Courant » in klein formaat. 'De ■letteiraetters der Roo.msoh-katholieke drukkerijen in Noord-Tfcra'baht "hebben Donder- De redaktie van « Neierland^a » toekent hderm. aan : De door den brieisoÖDrijver nier-- "beschreven öGhBTtsters (hebbeni kunnen brengen kundigèn dienst, -meer dlan op dien van het A. N. V., op die misstanden bij de bevoegde maehthebbenden te wijzen. Wij ibepalen er ons dan ook toe, de feiten, zooals die worden medegedeeld, te vermelden; de Regeering schijnt de nadeelen van het odbe- ENGELAND Het vraagstuk der lersche zelfregeering Londen, 5 Maart. — De aandacht der openbare meening in Engeland wordt thans -■ gel rist aannemen van buitenlandiers-officieren sipannen gehouden o«p de wijzogingen die de van gezondheid' te iheb'ben erkend en 'heeft maatregelen genomen om in het tekort

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume