Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2785 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 Juni. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5h7br8p01w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

! îoor België § centiemsn, voor Ncderland 5 sent M mu&mer ■ VIJFTIENDE JAAR Dinsdagf 9 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN: l jaar 6 maand > m. ItlfU, trachivrij [r. 14,00 7,80 4,00 Ntierland, » > 20,0fl 10,SO 8,30 'Ândtrt ItncUn > 32,00 16,00 8,00 Men kan mschrijven op aile postkantoren Df tnichrijvers voor een ja*r '(14 frank), ktèbtn recht op tenc gratis bocXcnpremu tn ten fittluiirttrd mltlifktch Hjvocgtel van • iUidt. Vlaamsche Gazet Xoofdopttillsr-Eigsniir : JULIUH HOBTE, BKD'BBEÏ, van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK SESTXJXJR EN RBDAOTIBi TEtEFOOH Ul Nr 160 Dinsdagr 9 Jursi 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brassai AANKONDIGINGEN iladiijde, per kleine regel ... h. 0,11 I" Bladxijde ......... * 1,00 V liadiijdt . « tr. 1 en > S,00 Heehterlijke eerheriullinfen - . > (,04 Het Volksonderwijs Voor ohze Gemeentescholen Naar aanleiding der nieuiwe sçhool \ sçhijnt lift ons van allereerste mut, willen onze gemecntesdhoien niet z>ien ontvcdken, m •dian coit de waarde ervan le doen s-tijigen. Dat kan of ma$ dvdet het wedc zijn. van t persocn af zelfs van eenige ,personen; het m? hejt werk zijn van AI de leerkraehten, die 1 cerlijk en gpeûi meenen met het moderne staa onder wij s. Sptreken wij vain llrus.seI en vocrst^len, <-zijn onze cpmerkingen noahtans ook toe-pas: lij'k ap andere centrums. Een der grootste cor zaken van de mind< u aairdig'heid van ons Bryssels'-'h cnderwijs, dit ten atfnzien van al ds o,pof£erin.gen. wel wij ons getrcosten, (rpiniderw,3<ardig'heid (. welke (met-te ver<gelij:ken vàlt bij deze van l vrij Oîïdaçwajs, Avant die i.s ailes behalve v< sc'hccnbaar) sehijnt ons wel de volslagen; ordelcosbml, welke t'hahs heersciht zcowel het cpleiden der jonge leerkradhtem aïs het 'u'itwerken van het programma. Op de kwee'kischool voor onder wijzersi • cncter wij zeies sen wordt nog te veeJ tijdl vc sniipperd aan zaken, die nagenoeg geefr ai hebben . voor. de toellcomstige onderwijzers ondei'w ijzeressen. De jongens cf meisjes ke lien hun sticl niet of zoo weinig ervan, wa neer zij de kweeiksoboal' verlatcn, en voor zc veel zij geen flinken, minneiijken bestuurd hebfcen, die hun moed, liefde en kennis wc in te <prenten voor çmicÈenvijiS^ken, geraa deze leerkracht totaa.l verloren. In het onder wiijis (programm-a* en leerwijz bestaat geen éénheiéh wel'ke nocihtans in Bn: sel en voorsteden, zooals overigens in ande centrums-, heel gemakkelijk zou te be\verJc< zijn, daair l>et programma van de stad aan«g no mon is dooa- die meeste roorsieden en, leerkraohten kcmen uit de ^îarmaialsohool v; Briissel. Een vcorfceeld vain ordeieos'heid. In zekere soholen gebruikt men deze Fra sclhe ot Vlaamscbe leisboeken, in andere sch len weer andere. Hier heeft men1 nog a.lti rekeiïboeken, met oefeningen, een boek v< spraa-kleer met oefeningen, atlassen, enz. ; a.p/Jcre scholen bestaat dat allemaal niet me en daâr moet de onderwijzer natmtrlijk • heoi de zaak zorgen. Hier Ls boekerij d kU> -tMt irTgcriàit met e t /ender" Vliîtmï^' boaken. Ginds weer andexs. Neen, waarlij'. een kind dat van school verandert, wordt minstens vcor weken a-chteruatgasteld bij zi nieuwe k a mer ad on of blij<kt al dikwijls verl ren voor die rést van het jaar. En'dit zou ni mogen zijn.' Ei' client€'on manier van inrichtij te bestaan. welke op h'ieel •vvtei-ncjg iigi dczelf"< zou moeténi Ziijni vx>or Brunei en de voorstedei en dat i.si .zoo mioeilijik niet. De 'loinderen zo dci> er bij w innen'. die ond'envijizers; ook en w nog rncer is, «eens'to rn.eer zoudent wij: eien voc spiong nomen-op de Vrtij-e scholen, omdat i ee.ndrac.ht a.lie îcraoht en maclit v^contspiiuit. Zieh:ier wat wij wilclen voorgesteld zien c de vergaden.ng d'er bitrg'emeestensi van Bruss en voorsteden -cim tôt cjergelijke eénheid het orf'Ji^rwijs te komen : i° Al dte onderwijzeressen en onderwijizè van elke gemeente samenbrengen. Op' die ve gadering net doeii en ihiet werk bebandi mak< cni' tôt de samenwerkin^ en de eenheid in h .oiïderwijs te geraken- .2° He-t gansçlï • programma verdeelen in î afdeelimgen. EÎke leerkrachl: de vrije keuc la.ten- in ééne of meer afdeelingen werkza.:r te zijn. Die afdeelimgen zouden hiar.delen ove i. Moreele ontwi:kkeling ; 2. Tee'kenen; ; Muziek; 4. Turnen: 5. Fransc'he taal; 6. \-dei'landsche taal ; 7.' Rekenen ; 8. M et ri ( st.elsâi; 9. Geomefrisdhe vormen; 10. Hanc werk; 11. Htrishoudelijk onder w y .s; 12. 7; ken en wooyden; 13. Aajrdrijk.sku.nde;. 14. ,G< schieden-is; 15. ' Burgerliiik Recht en<. maa sehappelijke huishouclkunde. 30 Eens dat de leerkrac'hten van el'ke g< meente hun afdeeling zou-clen gekozen hol ljen, al die mensoh'-m per groep vereenigei Zoo li'.v. 20' ôiTkîi2T\v-ijj«rês9en -s<n cnderwijze va.11 Brussôl-zoucjen de aardrijkski n.de kiezei 6 van Sch'aa,iî>eeik ook. 3 van St-Joost-to; Ooçle. it van Etsene. 9 van St-Gillis. enzi E vereeni'ging daarvan zou NOrmen dè aifdeelin van de aardrijkskunde; hiàtzelfde zou insg< Lijks .gebeuren met de andere vakken. Ieder onderwijzer of onderwijzeres zou tu tU'Ulrlijk het vak kiezen waar hij of zij die mette kennis van heeft, de meesk? -genegenhei voor koestert en zoodoende zouden wij h: beste kunnen verwairihten vain huiv werk. 40 Dte Icei'krachteiv d|ie hietzeilfd'e sitisdii jaar dcien of geda.an h;vblx;n zeuiden zkil^ grex peerefn en zoo 8 onderafdeelingen/ vorme voc/r ie(f&r jaar een. Eens die onderafd'eelii géni en afde&lingen samsngesteld zou! men aa :t werk kunnen gaan. Ziehier nu wat er zou hosven gedaan' 1 workJën. Ieder onderwijizeres of onderwijzi zoir vcor het .stud'iejaaiil dlat hij cf-zij| do-of gedaan heeft,, al de oefeningen (sohriftc lijke-mcndelirvge), teekeningen, platen^ ba ken, 'bronnen van inliohtingen, modellen, en; cpgeven, wel'ke hem toegelaten hebben h>; deel. van het programma, dat hij 'h.ier beliai delt, zco gœd; zoo soliioon en zco dootr^rjjjjen mi'oigelWjk' te gevemi. Het zoui, w^l te versbaa dàt de minste oefening. de minste bewerkiir. de manier va.n onder wijzen en bewerken, ci minste teekening van modellen of de mode lén zèlf zouden dieneh opgfgeven te worde t-e-n einde in de meest mogel ijke, bijzonderhede aLs "tw?re de Ijohitteekeu'ng te hebben vanj'hi rhogeiijk-pra>kti.sche van dat deel van het pne grammr. En wanneer, wat wij zouden ikutr neiï nusmen, al die a.fzonderlijke « dagfcoi kon i>. zouden .' uamgebi i bt zijri, zou1 daaru ^'.'trokken worden het bijna îdeale dagboel Zoo zouden wij krijgen \coi el.k studie'aar t( in het achtste en vcor ieder vak een sohat va oefeningen. modellen, leenv<i:,?eii. enz.. welik en voor de-kinderen én \V3or de. leerkracihle niet Zouden te s^lvailen zi jn. Hel zoai onu :> te zegipein het stamboek-wezen van het modej ne1 onclervvijs. ' D** nKiàte vrijtheid van samenstelling, on' leding en bes]>rekin»g. zou er .meeten zijn ron dat werk. Za>.kon of zco moest b.v. ieder ad geanaakt vak nogmaals onderworpen werde aan de algemeene ve^gadering. Stellig zsnil een weilc zou niet op eenige.m-aanden kunne afgemaakt wor'dieli, docih ,na een jaar of zc »et> zou men er reeds de basis hebben kunnen»va A-ij- leggen. -er Ken be.stoncl'iig.j vereeniging zou dienen in gericht te worden om de .nieuwe cefeningiei •^n en: bewo;-!cingen ingezonden dexir het perse >et neel-, té çoderjioskén en aan te nenVen. Dezi iet oefeningen zouden aile jaren bekencï geanaak ts- worden op een bijzcndere vergad'ering daar toj' bclegd, onderzocM" door de algemeen-lan hei'd en overgemaakt aan de lesrkfaehten. Bij het versohijinep van dat stambeek zoi een tentoonstellinir .kunnen ge:hauden wardei -1'- behelzend ali die 'zaken behoorend tôt het op e*n lichten en uit leggen \a;n dat werk. Voerdra.eih ke ten vcor de oudevs 'konden wel in gericht wor le- den, een ko r te inband overgemaakt aan di< têt miensrten' - degeilijkei boekelni -\-eflJote.ni -rr- de meeste gema:kkeLi;ikheid geschon-ken aaifi d< »te oucteTs die zich '-di®iT.gelijk werk zouden wi.'.ler in aanschaffe'n, ten einide op de , meest kirachtdla jij dige mainier den onderwijzer tçir hiulip te ko men. -■n Er wordt aile jaren feitelij.k zoo veel peh :r- wcgG'esmeten aan een bbel zaken waar "hee uit weinig van terecht: kctmt; zou; men niet eenigi sn d'U'iz-nden everhebben voor een zaak als de-ze, n- ten einde aan den onderwijzer of onderwij'ze-n- resîtee te la-ten uit dit werk al 'het mogebjk 0- vocjrdeel te halen. er En welke leerkuadit zou niet ail 'dben wat et ze zou' kunnen om van dat werk iets grootsch kt te maken ? Jai, willen we onze gemeentescholen: verde-e) digen. laat er ons de éénheîd van bewerken, s- éénheid onder aile vormen, zoo zullen weniet re a 1 lee.iv een hoogst nuttig werk hebben vefridvt »n maar terzelfdertijd het vaderland op de e- hccgste wijze hebben gediend ! île in Hcrmina. ■ f " NEDERLAM) m jn Koninklijk bezoek aan ds Drente -r De Koningin en prins Hendrik hebben Za- yr terdag een bezoek gebracht aan Drente. Pei "r, exUa-trein_ l-e _Biumen.-.aaijigeknitwsn ging--dr "S 'fotitït per auto verder naar bet Rijksopvoe- c' dingjgestic'ht «Veldzicht» en vandaar naar De s Wiik, waar het vorstelijik echtpaar geruimen n tijil vertocfde op de tentoonsteling van vee dei fokvereemging al daar. In De Wijk werct 031k et een bezoek tgebracht aan âe villa-boerdlerij ig Arends-. Daarna werd de tocht voortgezet over le Haakswold naar Meppel. Eerst om. 8 upr wa- 1; ren de versten op Het .LoO' teruggekeerd. liât Wetenschappelijke samenkomsten 1 De «YrijerUniversiteit» te Amsterdam, op- I gericht doou* Dr Kuyper, heeft besloten eltl jaar eene wetenschiappelijike samenkomst ovei baar beclloeling en stirevein in te richten. e" ' Ditmaal zaL eerst pwf. Dr J. Whl.tjer op-n tredbn, en na .'hein Dr J. C. de Moor, van Den Ha agi. rs Prof. W<51tjer zaïli spreken over hiet we'zen der materie en dir. De Moor over het verband "" tusschen de Ker.k en de sociale kwestie. De 3 sptrekers zijn vrij over elk der beide ond'er-wer-pen in elk opzlchit wetcnschap]:clijk oip te 5 treden. :e II Te duur r: 5. Oijji de selcrelarie te Oosterbeek, aldlus meldt de «Nieuwe Arnliemjsche Courant», vervoeg-k de zich iemandl met het verzeek om. zijn pu pie- 1- ren voor zijn aanstaand hiuwelijk in orde te ma-1- ken. En ook die van zijn meisje. Door om- sta'nrlighedieln ihad 'hij aersohijljende stukkein noocliig. Dit stuik koivte zcoveel en d!at zooveel:. « Is dat.-zoo vee!]? Hoeveel is ;t dan bij ol->- kaar?» De ambtenaar telt op en zegt :« Sa me 11 i.s 't negen gulden ziestig cent». 1. « Zooveel ! N'een, dat is me te duur. D'an •,s trouwen we maar niet», en de man trcjki mo[j- K perendl af. « «I DUITSCHLAND 1 De jodenhaters t&gen den kroonprins d' De Diiitsche antisemieten of jodenihiaters :t zijn misnoegd over den kroonprins, omdat hiij opjlangs met ziijiie gemalin een maaltijd zou bijgewoo'nd hebbên, vV^araàn ook eenige '- israëlieten aanzaten..i Bovendien wrijven zij n hem ook aan, dat hij zijn jong.ste werk over 1- zijn jacihtpartijêin» zou laten uitgeven hebben n gedeelteJijik met joodsclv kapitàal. Ten slotte wordt hem nog#verweten zijne levensbeschrij-e ving te laten maken hebben door d'en schirij-«r ve.ir Limnnn, die van israëlitische afkam~t X «schiijnt» tezijn. Om al die redenen predikt het «antisemie-ten-tijdïcBriift « Hammen». eene beweigjng te-: géin de kio:>n.pri^si aan,.. •t Een goed middel, vobrwaar, om den kroon ^ prins zijn eenigszin^ geknakle popularileiL bij cl reaklie te dloen terugwinnen. Tegen de omkooperij e Keuilen, 8 Juni. Hecfen begoni vOoir! dte I- reehtbanilc albier het otpzienbarend proœs, n door de Berlijmsche Vereeniging tegen de om-n kooping, gevoerd tegen een greote fab.riek van ït machiienen te Iveulen. De aanklac.hit richt zich tegen twee reeds ontsîagen bc'stuiîrciers'dezer fp.briek, alsmcij'e tegen een ontslagen prokuratiehouder en een it ing-iiieur eener wagonfabiriek. De beidé eer-;. ste aangeklaagclen moeten in 10 jaar tijdis, st van 3902 1912, ongeveer 104.000 Mk. aan n steekpenningen aan'beamb'ten van afnemers e der nieuwe machinefabr:ek betaa.ld' hebben. n Ahderzijds echiter wordt \x>|ge'holid'en; fini het o hier slechls provisiègeIden betreft, gelijk in - de maonienennijA-erlue-icl gtibruike'djk is. Er zijn j 6 .getuigen en dèskiundîgen,gedagvaaircî, i % j Herleving van de Oude Kleederdracht in Rusland EEN GROEP .RUSS1SSHE DAMES IN OUDER WETSGHE KLEEBÏJEN TE ST-PETERSBURG Onder de Icidincj van Mevrouw Dilrich werd in Ululant! een Vereeniging van rrnuwen op- , ■ gerioht; welke zich vil laderlandslievemi ooupuht Un doel stclt oude kleetUcrdraclUen en t (jcwoonlcui le doen herleven. » Mit, de nledcweri.inrj dezer VereenUjhio is oiilaïas aan het Ilussischç hof een avond/eesl , gegeit-n, teuarojj al de tînmes in een. Uleeilerdraeht vit rrocgerc eèuwen verschcnen. ( Onze phtal stell een groep dezer dames voor. 1 De Fraiische Kabinetskrisis «qi DE VERGEEFSCHE POGINGEN VAN VIVIAN! Een nieuwe kabinetsvormer ! Parijs, 8 Juni. — De h. Vivian! gelukte er dus nie.t in een kabinet saam te ste.l.ien, en wet omd'at de radi.kaa,l-soc:ia,listen en de social is-ten zich vcoral tegen don diriejarigeni clienst-! pliciut verklaren en de aanstaarAÎe voorzitteir van dien ministerraad daar openlijiki moet voor kivnnen op^'edlsn. De h. Delcassé 'heeft aan den h. Poinean-geschireven de samenstelling van een kabinet niet op zich te kunnen nemen. '/.ijne vrienden zijn daar niet tevreden _ over, daar zij over-tuigd zijn dlat hij de krisis zcu hebben kunnen . opWscr Het is aisd'an dat de voorzitter der Repu bliek de hecren Doûnnergue en Ribot cntbcod en met hen een onderhoud had. Toen hij het Elyseum verliet, verkaarde de h. Doumerguc i dat hj\j den h, Poincaré er opmerkzaam had op gemaakt, dat hij enkiel drie mannen be-ikwaam achtte de zaak op te lossen: Viviani, Bourgeois en Ribot. Ten slotte geiastte de h.. Poincaré een ge-matigde, de.n h. Ribot, met de samenseLllling. Deze zoii heden Maandag beslissend c-lntwoor-den.Viviani zou cpnieuw met de vorming van het Kabinet belast worden Parijs, 8 Juni. — Volgens een gerucht in po'itieke kringen opgevangen, zou Viviani op-nieuw met de vorming van het kabinet belast' worden. zoo Ribot deze opdracht niet tôt ver-vulling kan brengen. Van andere zijden wordt beweerd dat Ribot lK>gingen dcet om een ministerie Clemenceau fn het 'even te roepen. — EEN LUCHTBAL 0NTPL0FT IN FRANXRÎJK HONDERD PEfiSONEN GEKWETST Een !nchtballon, die Zotidagmiddag ter ijo.lc-genheid van cen gemoontefeest, aou opgclatcn worclèn* te Sezunn-e (bij Epernay), in Frankrijk, . i.s ontplol't. .. Toen de ballon omhoog gin?;, werd inj door een sterken windstooe.tegen <le boouien aange-slingeid. Daardoor ontstond een seheur in het omhulsel ; het g^s schoot in br.and en de ballon ontplofte. Zest.ig personen btkWanion brandwôndon, waarvan er vijt'-en-tv.int:g naar liet zieken'luiis moesten . vervoord worden. Drie der gewondeti verkeeren in bnitengewoon ernstigen toescand, vooral de bestunrder van don ballon, die «ledits met ^ roc te moeite ondrr do overblijfselen van den in vlammeji staanden. luclitballoji kon be-vrijd worden, Ook een 8-jarig kind bekwan» zeer zware kwetsuron. Djunenboven iiebben èeh veertigtal persçnen kneuzingen bekomen. Hoe haï ongeluk vcorviel Zondaïnaniiddag was or to Sezanne een groot sportlcest. Do versehillende nuinniers va.n het programma waren zonder onge-vallen afgeloo-pen, en het vertroksein zou gegovon worden aan een ballon, bestuurd door den iuchtschip-per Lopi inoe, Het vullen was afgeloopen en, niett^egenstaan-do bet v.eivet .van de leden van het feestkomi-teifc, dat wegéns het ongunstige weer ongeluk-ken vveesde, was do li. Loprince in de mand «'•klommcn 011 liad het teeken tôt vortrek go-geven.Ken liovige windrlaag doed toen den ballon tegen do booiren aanbotsen : een groote .«•oliour. ontstond in het zijdon omhulsel, en enkele se-konden la ter volgdo een sclirikkeli.jke ontplof-fing, die tôt op verschcider.e kilometei-s afstand gelioord 'Word, en "waardoor do eersto rijen toe-schoiiwers lettorlijk \v(>ggemaaid werden. . 'rogolijkeitijd deod de ballon eorî s]'-rong in hofc luchjruim, en pldfbe toen, gelieel in vlatn-ifien, neer op korton. afs-t-and A'an do plaats van ops.tijging. ICr ontstond in de menigte een onbesf.-h'Pijfc- . lijke paniek. Langs aile zi.jden namen do toe-sehouwers d© vlueht, terwijl ovoral hulpgeroo'p weorklon k. Toen liet eerste oogenblik van ontsteltenis voorb.ij was, werd aanstonds voor huLpverlee- . ning gezorgd. Versclie'dene gendarmen sneldrn tee, en slaacden er met groote moeite in den b. Leprince uit zijn haelielijken toestand te ver- ' lossen. >, < Do aroie luçhtscbippor had boogst ernst-i.ge j < brandv.onden bekomen, en werd in alloi'ijl per auf"omobiel naar het gastliuis van Sezanne ov(;r-gebracht. Zijn toestand schijnt hopeloos te xi in. De ovprige gekwetsto nersohen Iiebben bi.ma i allen brandwoiiden aan het lioofd, de handen ( en de beenen. Do oiitploffing was zoo hevig dnt versebeide- 1 no foorbarakkpn, staande op liet Champ Be-no't, u'ie ncslagen werden. -Stukken ijzer van 1 don lue lit bal Ion waren, over een dak heen, te- i reobtgoUomen op -de 'binnen.plaa.ts van oen hôtel, gelegen op ruim vijftig meter afstand van ' de plaats-der ramp. •- ( Het Âlbaneesche Wespennest Ncg de aanhouding van twee Italianen 1 te Durazzo 1 O'vteii* de aanhouding van d'en Italiaansc'hen Icoloinél iM'uricab'io en den Italiaanscthen pro- 1 fessoir Chimigo te Duirazzo, "\vordt dioor dlen bijy.oinideren berichtge.vier van de «Telegraaf» , van Ainsterd'ami, de gfêtuige wasi van het ge- < bourde, nog glemeldl, dlat kapitedn Fabius Vrij-d'agavond) ontdeikte, dat lichtseinen werden ge- ; wisseldl tusscihen de ops t a n d elingien en de ( I t;i li.aanscbD bôwoners van een huis te Durazzo. ■ : Hij liet toen dit huis oms-ingellen en de bewo-ners, die op heeterdaad1 betrapt waren, in < i 1 er bteris neineiv. , ^ rste Thoni^on werd met het gebeurdç < in Kennis gesteid en hancib-aalde de aanhou-(iing ondanks de sommatie van d'en intusschen * eglsnelden ltaJaansohen konsul om' de aan- | gehoujençn in vrijihed te stëllen. Ook toendater de ItaJiaanschen gezant Aliotti kwam en ; nogmiaa?.s j'jrote.steerde tegen de mbechitenis nemiing, ga'f Thomson niet toe, maar ve.nklaar-, die hij kalm, dat de gearresteerden, dlie c>p h?eterdlaad betrapt wa/ren, niet vrijgelaten'zou-tlen w'orden. Het gehef'Jiei huis werd doorzochJt en daarna VCrzocht die gezant dat de aangeihouidlenen op hunt eerewooird zouden word'en vrijgelaten. ' Aan d'it verzoek gaf Thomson cchter eerst ge- volg, teen de kening bij monde van zjjn .raad's- _ 1 man Feizi bey had laten wet en, dat hij de vrij- j ; lating gocdJkeuirde. 1 < Aliotti zou verklaard hebben, dat bijaildien J vved'ea' Italianen aangehouden mochten Avor- j den, duizend' matrozen a<m wat zoiud'en worden ] gezet om die Albaneesche politie zelf te aires- 1 tee rem en aan boord van een corlogsschip te ^ brengen. een verklaring, vvaartegen Thomson j kalm verset aanteeikende. 1 < . Nieuwe verwikkelingen te Durazzo Dlï'razzo, 8 Juini: — Gezegdi wordt dat dte j HoJlandsrhe officieren en rneer bepaail'delijk ( kolonel Thcmson weige:ren te gehoorzamen -c aan het Albaneesch staatsbestuiiiir, onder voor- ^ wendisel dat zij hun mandaat van elle mogencl- , hsden hebben ontvangen, zooâ.ls beslist werd \ :>p de konfere:ntie van Londen. ' Zoodra de gemengde kommissie die de pa- ^ [Viereri van ko-loneL, Maricihio onderzoekt, de 7 jnschuiid! van dezen Italiaanschen officier zal 1 vastgesteld. hebben, zal de Albaneesche re- 1 ^cerir.g aan heL Hollandi-ch staal.sb.-ituiir de ^ :erugrocping vragen der officieren, ' die aan- c spMke.lijk zijn gesteld voor het incident. De ♦abellen zouden zich onderwerpen f Weenen, 8 Juni. — Een bericht hier ont- ( fangen m^ldt dat zware oneenigheid is ont- Stàan in :t kamp der. opstandelingen en dat I voorteekenen der algsmeene onderwerping " dchtbàar worden. De toestand is verbeterd. Na een geweddig ;èvecht, heeft de rijkswacht de rebellen uit liet dorp Bradaschech verdreven. } Vele vrijvvilligers sloten zich bij de rijks-1 kvacht aan. . x '' ( Overwinning der regeeringstroepen Durazzo, 8 Juni. — Een te.legram meklt dat le regecringstroGpen de opstandelingen heb- J ben aangevallen en gansch verslagen nabij ■ J'irana. De toehereidselen der regeering < Milaan, 8 Juni..— De Albaneesche hoofd- J niiinister Tbeilkan-pasja verklaardei aan dbn i j irichtgever der «Secolo» te Duraèzo diat de 5 Albaneesche regeering thans over 10.000 man ^ .roepen besdhikte, en de opstandelingen t ïlechts over* 500 man. De helft der regeerings- i nacht za! .gebriliikt worden om tegen Tirana j Je: andere heilft om tegen Krojai op te ruikiken, rnor hei geval de opstandleiingen zich niet on < ]ierwcr]:en. ' < >-•«>«-<- ' Noodlottige Scheepsramp j aan de Fransche Kust ■ Pari.is, 7 «Jiini.j Twee sloepen waren to ] •Iranville uitgoyaren voor d© mosselvangst in ^ le Seineinonding nabij ïïorlfleur, toen plots in j le eerste sloep oen lek ontstond. De beman- îing ervan ging daarop dadelijk over op de f weede sloep, de « Espérance )', dio nu twaalf ( jersonen bevattei Door een hevige windvlaag [. cantelde de sloep om, en vielen de twaalf pei*- oneti te water. Negen hunner konden^.eered 1 vordeh. doeh do drie anderen, drie kinderen a •erdronken. ( Toen men het noodlottig einde van een de- s ;er slaebtoff-érs, een 15-jarigen knaap, aan zijiie 7. noeder kwam melden, viol deze in bezwi.iming. Ulé pogin.'ien oui haar terug tôt bezinning *te <1 jrengon mislukteii. De onçcehikUigo was aan v eue hârtadorbreuk bezwcken. b De Mexikaansche Krisis De Mexikanen blokkeeren Tampico Mexiko, 7 Juni. — De haven van Tampico is door rie Mexikaansche regeering als geblok-keercl verklaard. De kleine kruiser «Zaragoza» en de kanon-neerboot «Bravo» zijn met de blokkeering belast.Garr?nza çn de f>emîdifelingskonferentie Wasthington, 8 Juni. — î\aar hier verluidt, k>u Carranza zijn toestemming hebben gege- , ien om deel te nemen aan de konferentie te Niagara-FaIls en dériva)ve gevolnvachtigden Jaàrheen te zenden. Deze zouden gemachtigd ivorden mode te beraadslagen over inlandsche jowél als over buitenlandsche aange'.egenhe-;len, doch ook de opdracht hebben het sluiten ; van een wapeivstilstand met Huerta beslist af ' te wijzen. De Zeeramp bij Rimoeski DE ONDERZOEKSKOMMISSIE Uit Montréal meld't men dat de Kanadeesche >erste Minister bevolen heelt, de zittingen van le lijkscliouw-rechtbank in zake de oingeko-nenen (1er Empress of ircUnul te verdagen en çeen nieuwe getuigen te dagvaarden, totdat <ie )iiderzoekskonimi6vsie haar uitspi'aak zal he'o-kui bekend gemaakt. Deze kommissie zal C> Juni a. s. liaar zittingen aanvangen. Omgekomen Belgen. — Eon geheele Vlaamsche familie verdwenen Onder de slaehtoffer.s van de seliipbreuk van le Enivres.s of Ircland bevindt zich de geeste-ijko (icdelroid, <lie van Belgischen oonsprong s. Hij was priester en mus&ionarifc en keerde >p de EiiipTcss of Ircland naar Europa tei ug )in een tijdlang bij zijn lamilie. die te Meche-en woont, door te brengen. Ook een gan^ehe familie uit St-Niklaas is jm.eelvomen. .Vijf jaar geieden vertrok de h. K. Verni ers ( ■ net vrouw en vier kinderen naar Kanada, vaar hij te ' Montréal een goede plaats beklee-ten ging. . ' Voor eenige weken schreef hij een brief aan ; ij 11 moeder, de -wed'uxve Verniers, KolJeg1^-t'raat, liaar meldende dat hij haar en de ver-iere famiiie met vrouw en kinderen een bezoek :ou komen brengen. Hun lang w.egblijven verontrustte de familie lermate. dat tvee der broed»ers van Verni ers lezer dagen naar Antworpen togen, om be-icliten m te winnen betreffende de slacht-;ff( i s va n de Ej/iprcss of ircland Mdaa'r vemamen /ij tôt hun groote sc.hrik lat hun broer Kamiel, met vrouw en zes kin-leren — twee kinderen wairen in Kanada ge-)oren — omgekomen zijn. Deze treurige tijding heeft te Sint-Niklaas froote ontsteltenis teweeggebracht. Voor de Vervlaamsehing der Gentsche Hoogeschool O ■■ ■ VERGADERING VAN DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL-KOMMISSIE TE ANTWERPEN Zondagnamiddag jiebben de leden van de /laamsche Hoogesclioôl-'k.ommissie te Antwer->en een beiangrijke vergadering ge hou den. ledereen was het eens om te verklaren dat Llleen het wetsontvverp Atjéeele-Franck-Van :au\velaert, aan het Vlaamsche yolk kan voldoe-, wng schenken In dien zin werd hij algemeene ; te m men een dagorde aangenomen, we'.-ke ver-[laart dat het. Ylaair.sehe volk elke andere op osing van het hoogesehoolvraagst.uk dan de ,'ervlaamsclîing der Gentsche Univer&ite.t zal -erwerpen. . . , De Vlaamsche Hoogeschool-kommissie heeit nsgel i j ks besloten, dat een Vlaamsche hooge-choohlag op bel einde der maand September e Brussel Zal plaats grij-pen. Gansch het Vlaam-che land zal opgeroepen worden, 0111 111 de loofdstad zijn wil te komen bevestigen dat de lentsohe Université^ en Vlaamsche Hooge-chool moet worden. Wat de besoreking der kwestje in de Kamer letreft, daarmee lioopt, men gednrende den Zo-ner van het, aanstaande jaar te kunnen aan-an.gen. 1 ... Intusschen zal dç heweging kraehtdadig oortgezet worden. Men w.eet nog niet wie de vers.aggever zal i j n van de mid'denafdeeling. welke belast ;s net 't onderzook van het wetsontvverp Anseele-'ranck-Van Gauwelaert. Ware het een tegenst-rever, dan zal een mt-uerige nota opgesteld worden welke het wets-ntwe?p verdedigt. .... De Vlaamsche hoogeschool-komunssie z,al.ins-elijks hij de leden van de midderrtfdeeling and ri lige n, opdaf zij haar wei^zaamheden met . en noodigen spoed zou doordrijven. \ 110 Vlamingen hebben meer dan ooit lot , ilichl de werkin.fr van de Vlaamsche Hooge-ehool-kommissie kraehtdadig te st'ennen. BRIEF UIT liKM Van on zen heriehtgever : )e aankomst onzsr Tooneelkunstenaars Eaydn har.tciijk als zo uiljroleid jvorden, Ki-r-Ion zc Znndagnaiâiâdag om 2 u. 26 aan do Sta-i,. Gent-Sint-Pietors ontvangen : do daines Do l'roker-Vorsetwur. Jnlia Matlivs, on do h.h. i Van den Heuvel. Ernest Van Havçrmaete „ Alfcms Darder, do vijf leden van liot go- , elsohap van don Xedcrlandsclicn feclioulj-buj'g, ,oiko (irio weken îang onze tooneelspooïkunst n t vorre en seboone Bohemen liebtjen doen e^evieren. Zij werden afgewaclit door aige-vaardigden der Stedeîijke Tooneelkommissie ; an het Algemeen K u ns t ver bond 0 van het Na- . ionaal Vlaamsch Verbond ; Mevrouw en den h. . krfchur Hendriokx, de h. Edmond Hendriekx, ] iiid-bestuurder van den Vlaamsclien behomv- ( iiirg van Brussel ; Pol Yerbauwen ; vele too- < neelvrieJiden. Een overstrooming van goest-Irift&ige gelukweusehen. Alierhartelijkste hand-li'iikken. Ombel/yngen. Daar uorden twee lau- ; iorkransen uit den trein gebaald.^ de raatste, • relke onze kunstenaars op de aischcidsvertoo- 1 iin«r te Pilsen, Vrijdagavond, werden aange- • loden. Wo bewonderen deze trofeeën. Do da- 1 nés hebben tranen in de oogen... .En de eerste ontroering van het terugz.ieii ; 'oorbi.i, voelen onze teruggekeerd en zich te- ( ug thuis en beginnen ons mede te deelen, , ^ pou ta ne verrukkelijke 1>rokken van 'h un reis-ndrukken.Het klinkt ailes door elkaar ; zonder opholien gfiat het over de heeiiijke, ovenveldigen- _ e hartelijWhéîdfwaarmee die goede flinke Tsje- 1 en lien ontvangen en gehuldigd hebben. IntiK-sohcn zitten onze Bobemers terug bij j un eerste Gentsche pint pivo (hier). En ze zea- > en malsta (gr.eden dagl en ze klinken nazdar zezondbeid). Het zijn maar wat luttele Tsjeek- « i-he woorden, die zij eobter nimmer vergeten ullen. We wCnselien hen afseho:d. tôt Jieden Ma an- 1 agavond, zes ure, oogenblik der offieieele ont- f aiigt, in dewelke on^e toon^elkunstenaars zich < ij voofbaat reeds echt en diep 'vorlieugen. —1W————3—————MB DAGKLAPPEB, Do Kening naar Beverloo — Het staatshoofd Mi: ,/ixh d)ondi£irdag naar "t kam>o van Bever-loo hegeve-n, om er de oeXeninigen bij te w.o-"tn toi) de 3° legerd.iivisie. Er zullen le deizer gelcigeaihe;id een tr o eipeneehouiw en optlocht nia als g>ni(jipen. Déi t/reeipe-n staan onder 3>évcl van luiiteiKint:igeneiraali Leanan. Belgische cnderwijskrachten naar Turkije.— H'rnk aan de 1>eimoeiïn.gen van den heer G» Vax chaires, Iioofdlkjon&u.l van Tu.nk.ije-,. te- Br-us-^l'1, î.;piôflt het Oittomaanscli .Staats>bestuur een :lr:etal ond'airwijzeressen den* stad Bnissei aan-ïe\\i;n-ve.ii, cm he-t_ onderriclhl in de huishoud-k'U.mi'S- 4e gaan inrichten. te. Kon&tantinopel. Vccr onze vclksjcngens. — Het département /an Oorlog heeft dus zijn inzicht doen ken-îen, een gedeelte der Brusselsche bezetting on-ler dak te brengen in de bouwvallige abdij -an I er Kameren, sinds lang bestemu voor de ifbraak. Naar gezegd wordt is het in die ouwerwet-5031e gehouwen zoo voc.h; e. dat het water van e muren zijpelt en de bijzondere kommissie ne werd aangesteld, om te onderzoeken of men Jaar de siallingen voor de oorlogsschool niet von inrichten, keurde de gebpuwen fonneel af ils veel te onge?ond voor de paarden. Nu wil men er onze volksjongens in logee-'en in afwacliting dat nieuwe kazernen zijn ?ebouwd, dus tôt- in 1920! Wat niet deugt voor paarden is goed voor liet /ol.k !.. Nochtans al wie onze heruchte krijgsschool tan het Jubelpark heeft bezichtigd, — een ge->ouw dat de kleinigheid van 14 millioen heeft ?ekost. — is overtuigd dat er daar veel phYafs e veel is voor de 200 kosfgangers die er verblij-.'en en gerust een paar vleugels kunnen he-îuttigd worden om er onze soldaten behoorlijk e huisvesten. Dringande gelrinood. — De 300 millioen in de vangeklaagde voonvaarden in Engeland ont-leend, zijn reeds naar de kwarljes... Men heeft net het ontvangen bedrag, de zakken van En-?elsche bankiers gevnld, schreëuwende schul-len gedekt,. te veel gapende gaten ge'vuld en ichterstallige rekeningen betaald. En daar wij hier, zonder schulden maken, liet meer normaal kunnen leven, en minister le Broqueville van aile torentran&en Jiet uif-vazuinen dat geen nieuwe belastin.gen zullen ngevoerd worden, zoo komt de minister der ichatkist, h. Van de Vijvere, alweer voor een aanzienlijk bedrag schatkistbiljetten 4 t. h. vp de geldmarkt te Parijs te werpen, uit'keer-)aar den 1 J ul i 1916. Ge leest goed, niet waar: 1 Juli 191G, dit. is .'ijf weken na de groote verkiezin.q-en van 191u, lie door de klerikalen met schrik ende vare ivorden te gemeet gezien! Het feestmaal der Great Zwanz Exhibition. Zati rdagavond vo'j^gadeiden (le inrichters en de medewerkei*s der Brusselsche Zwans-rentoonsteMing aan den disch in de Taverne Boyaie. De h. Thomas, voorzitter van den ' P»rus-selselyen Persbond zat.voor, oinringd door rie ondervoôrzitters Eiim. Pati'is en .F,. Bqvni^r,, de komiteiitsled'èn, de kunstenaars .JplJeyj Ad. Urespin,' A. Biaridi'n en ^ïe-vj'. de Séra-phà. . .. Toespraken werd'en gehouden doôr de hh." " Thomas en.Hunnon. die op den gr'oolen bij'val : ter Zwans-t-cMitoonsite'lling weze-n, welke 2(>,G(X>'. bezoekers. .tejdeHulde> werd vooru 1 gebracht : aan den ontwerpeti'.Sander Pierron. -i -i " W'annepr aan . de t'ç^s'ten een einde . kwairi,. werd ove-rgeigaan tqt de. . plecbtiige bekroning;-van den sch il der Ràmah. die de -prijs van î\o;me der Zwans Exhi.bibien behaalde. Een kunststuik, bloemen, medali'e en diplema werden overhandigd. Al de andere bekroonden kwamen hun prijs ontvangen en Let feestje du unie tôt laat in den nac-ht. De konferentie der burgemeesters. — De bur-gemeesiters vap Brussel eai voorsteden zulden Zateidag aanstaande een hijeenkoanst houden, om beiangrijke pu n ten van bestuurlijken aard te bespreiken. Men zal beraadsiagep, inderdaad, over de wenscheiivik'he.id een tTjssehengem'eentelijk slac-Iithuis te bouwen, over de eenmaking en verla;giaig der tramtai-ievenv over het poLitie-S'ebod op de kinenva's en over de eenmaking Lier opeentiemen op de; tuk&eni der nieuwe rinantie\vet.' Geld in 't water geworpen. — EeniecFer — niet tiet rriinst de Fransche kritiek — wier oordeel wij aangehaald hebben — is het eens om te /erklaren dat cle proef genomen met het zoo-,renaarnd « Bel-gi;sch Tooneel » een misbaksel, }f liever een doodgeboren kind is. Wij weten niet of de regeering zal volihar-len in de zonde. en dit jaar nog 25.COO fj. aan lie frats verkwansêlen, docii wij zien op de igenda van den Brussôlseheri geibeenteraad lat het schepehkoilege opnieriw zal voorsteï-!er£ een toel-age van 7,'5C0 fr. daaràan te be&te-3 en , Kunn.en.de openbare gel den waarlijk geen >e-ter gebruik vinden ? De belastingen in Kongo. — De koloniale *aad heelt het.ontwerp van dekreet goedge-ieurd waar-bij de hoofdaanslag voor de bela-in-g der taks-e-n is vastgestedd van 2 tôt 25 fr. laar de middel en der streek en den graad atii ekonomische ontwikkeling de>r bevolking. Het voprste.1 Diederieh, deze taks van 2 op 5 fr. brengend, werd afgewezen .met 9 tegen t stemmen. De koloniaie raad heeft eene kimmissie aan-restejd, om een ontwerp van dekreet voor te jereiden waarbij in de kolonie, echtbieuk ■n veeiwijverij zouden bete-ugeld worden. Het begint reeds. — Sedert de afgeloopen veek zijn de ministerieele onder richt ingen oege-past, die opleggen den prijs der reisbii-ctten voor maatschappijen te vérhoogen met >0 tôt 65 t. h., zoo de reizigers willen gebruik naken voor de reis van een internationaVm >f doorgaanden trein, zelfs voor een gedeelte 1er reis. Zoodus heeft men feitelijk he-t inzicht de :oogenaamde pleziertreinen in Be.Lgië ai te ehaffën, want wie zal -b. v. een plezierreisje 'an Brussel naar Oostende willen ondernemen iite de vaart moet aigelegd. worden in een romrneltrein en men een Lalven dag ondei' veg blijft ? De kie.zdngen zijn achter den rug:.. Men zal in.s nog andere vermakelijldieden gaan aari-irengen.Veertig jaar Kamerlid. — Dinsdag zal het r0 jaar ge leden zijn". dat de heer Woeste zijne ntrede in de Ivarner déed. De mi-nuster van State, die in zijn 7S° jaar s getroden, verlieugt z-ioh iii een buitenge-vone krasheid. Bericht bij verhuizing. — Abonnenten, die tan 7voonvlaats veranderen, worden belecf-'plWt verznr.ht Mj het NIEUWE tevens het WDE adres te willen ov'jeven. ait beheer.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume